M̃esi Napano Ban Namoneano Nalo Na
ABE KULO JU
Verialiano Moti
Tukunuano bulati na niosi nei
Toro napano jiri m̃esi nei, naio jirio ba ban taara tai na namoneano nalo napano aju abiniua bogokouo ea kialo meuliano, bior napano tomu nalo na maka ave namoneano aju amilkueilo. Bajago nei napano tomu nalo na aju amilkuei ealo laka mila na nalo amial jikili, a vaataro atuvan kialo moneano ea Yesu Kristo. Naruei toro nei ber kalo ber monoka asikil atu sikili ea kialo moneano nene. Naio ber kalo ber Yesu Kristo ga naio be toro napano jiloglog Atua ban kito. A ka verial vite nei, naio berii vite tolu.
Vite na be moti, Yesu be Atua Kenerinio riano, a mia naio to bogo nonovio rivano maka rijikia ribisi. Mia be riano laka napano be Atua Kenerinio, mia naio mila kakar nioniag na bajago nei napano naio monea Atua, ea vite nalo na amila mijog bova eaio. Naruei bior napano naio be Atua Kenerinio, naio jo loa liei naverialiano nalo, a agelo nalo, bija bunu Mosis.
Vite juo nene, Atua berial ruei ka Yesu, naio be Parinio toro lu napano mia to o-o maka rijikia ribisi. Naio be Parinio Toro Lu napano loa laka ka toro lu nalo re nua.
Mia vite tolu nene, ea Yesu kiano im̃auano napano naio be Parinio Tubo naio m̃aro ka rilarur tomu nalo, bar bulag kialo kariano nalo milalo maka bunu amerou, a jian meuliano napano maka rijikia ribisi banlo. Sida nalo re nua abe kijokijo ga na sida napano Yesu Kristo milaio.
Ea mirano duelimo ba tai [11] toro na jiri m̃esi nei, naio berii tomu tealo na Verikariano Moruo napano amonea Atua kirisikili. Mia naio ber ka tomu nalo napano bivitauia m̃esi nei ba banlo, ber boka atakii kialo kijokijo nei, ka ajikia atu sikili bogo nonovio. Mia ea mirano duelimo ba juo [12], naio ber banlo, ber monoka asikil atu sikili ea kialo moneano, rivano-o rivokar juluvati na kialo meuliano. Mia bogo nonovio monoka aviti Yesu, ka amijikia avardulu bogokouo nalo, napano nalo aju abokario ea tomu nalo na aju amila jikili laka banlo. Mia ka rila nonovio kiano iliano, naio mil vatitig ban kiano tomu nalo, berkakar banlo ka monoka avitikar vatitig kialo meuliano.
Torogio nalo na niosi nei
Iliano moti, Kristo berial Atua ban kito 1:1-3
Kristo loa laka ka agelo nalo 1:4—2:18
Kristo loa laka ka Mosis naio Yosua 3:1—4:13
Kristo loa laka ka parinio toro lu nalo 4:14—7:28
Verikariano vou loa laka ka verikariano moruo 8:1—9:28
Sida napano Kristo mila loa laka ka sida re nua nalo 10:1-31
Bajago na moneano bo laka 11:1—12:29
Iliano nalo napano ka rila tomu nalo asikil atu sikili, bija iliano maariano 13:1-25
1
Yesu naio loa laka ka naverialiano nalo
Bilbilu Ju nalo, beamu beamu laka binimei, ea m̃arabo telabo a ea bajago kinkin nene nalo, Atua na naio jom̃a berial kiano iliano vatelabo ban kiado tormoruo nalo, binimei ea kiano naverialiano nalo. Mia voniganei, ea legiano na maaro nalo na kito rojua nei, naio mil ban kito jel ea kenerinio memedu Yesu. Kenerinio nene naruei napano beamu, ea tiiano na yetemeriba nei, Atua mim̃au eaio, ana na nalojuo ajii bogo nalo a vio nonovio, avona iorou kanio ana na Atua naio bitirilar kenerinio nei, naio mije vite nonovio monea jum̃ano be parinio kalo. Kenerinio nene nei, Atua kiano mermerano mereralii kiano meuliano, jibe ka napano naio bar nonovio Atua mirano-o mia memedu garuei, naio be tovorovo na Atua kiano bajago. A moroano na kiano iliano naio jikili laka, naio ga bokar masosoua vite nonovio nalo na yetemeriba nei bija vio dolu nalo bunu aju bo. A bereio, naio naruei mijamo ka naio binimei milakon nono kiado kariano nalo biniu, mia bogo na mila nonovio kiano im̃auano na yetemeriba nei, ana naio bavin bereio tiniabene, ba jotano tivelinio vameruo na karam̃ano jum̃ano, napano be Barago na tiniabene.
Yesu naio loa laka ka nailiano nalo
Yesu jotano jibe na, naio toru mave loa ka nailiano nalo napano m̃a aju, bior siano na midu bior kiano im̃auano naio bo laka loa sialo. Verver kito reial ea vivitauiano lu nalo, iliano miroano napano ju na m̃a aberenio Atua mila kenerinio naio loa lie vo ka nailiano nalo. Ea iliano nalo nei tai kalo, Atua mil ban kiano Naverikariano, naio berinavo
“Jau na, kiniou namial jibe ka banei jau kobinimei kobe keneriku riano, a kiniou nebe karam̃amo riano.” Iouano 2:7
A tai bereio jibe na bunu, naio berinavo
“Mia kiniou nemei neve karam̃ano, a mia naio rive keneriku.” 2Sam 7:14
Iliano juo nei, Atua maka lele river ka kiano nailiano nalo nei tai, river naio be kenerinio lu, mia ber ka Yesu ga. Ana be iliano tai bereio, na naio berii bogo na Atua jidom riila kenerinio motoru nene rimei ea yetemeriba nei, ana na naio berenio
“Mo bo ka nailiano nonovio alotu ka naio.” Tiut 32:43
Mo tivelinio ka nailiano nalo, nalo amila im̃auano na bo telabo, naruei Iliano Lu beriilo berenio
“Atua kiano nailiano nalo, abar kiano iliano, ajibe ka jegi, amim̃au Atua kanano, ajibe ka sebi.” Iouano 104:4
Mia bogo na Iliano Lu ber Atua kenerinio, ber naio loa laka ka nailiano nalo, beriio jibena ka naio bevirare ka Atua, bio naio ka Atua. Berii naio berinavo
“Atua o, kanamo vio lu na m̃a kojojo tanea mia naio ritobo to. Nasitogo na kiamo navenatuboiano, na bajago memedu.
Jau kajaaro m̃ele ka bajago na bo, mia maka kosidom keial bajago na kirivova, naruei na kanamo Atua Sop̃i midu larso kojo mave kojo loa ka kanamo bilbilu nalo,
naio mila burum̃ara saariano banso jibe ka amiovovuaso batitig ka bonotanunu maraiu tai.” Iouano 45:6-7
10 Ana ea iliano tai bereio, romial ka napano Atua Sop̃i bio kenerinio berenio Tubo, a naio berii vite nalo na m̃a naio milalo, berinavo
“Tubo, jau na naruei jau kobitirilar burupati na yetemeriba, jum̃amo ga mim̃auka vio iauo mave.
11  Vite nalo nei, mia amdagdago, rivanvano-o mia avavakovio, mia jau kotobo koto.
12  Tavukia m̃adayebe moruo tai, mia jau kojukilo a keyabulaglo, a tavukia kanamo m̃ada kulum̃arauo tai, mia jau kovarvar bulaglo,
ana mia jau koto kove terivou dam̃ariga, mia kanamo yuka nalo mia ribisi re bogo tai.” Iouano 102:25-27
13 Mia bereio, Atua kiano iliano dolu tai naio jo, napano maka leleio river ka kiano nailiano tai, mia naio berka kenerinio naio takurano ga, naio berinavo
“Jau koto tano ea jum̃aku tivelinio vameruo, jau koto tibena, rivanvano-o mia nala kiamo uolu nalo amei atavukia m̃adayebe tai na m̃a kovijankon jaamo eaio.” Iouano 110:1
14 Naina naruei be iliano na maaro ea tivelinio nei, na m̃a berii jum̃abe ka Atua kiano nailiano nalo na aim̃au kanano ga, nalo abe niununo nalo na m̃a abar kanano iliano, a nalo na ka m̃a ajai kito na m̃a rojev ioruriano, mia be toro tai jo napano naio loa lievo kalo, nina naio be Kenerinio Lu na Yesu, napano Atua mil maariano ban kito eaio.