M̃esi Napano Pol Bivitauiaio Ban
VAILIMON
Verialiano Moti
Tukunuano bulati na niosi nei
Vailimon naio be namoneano tai, napano tomu miroano ajidom naio be toro tai na yimo lu na rove Kolosi, a naio be tubo na naim̃auano tai na siano Onesimas. Onesimas buro nua den kiano tubo Vailimon, ba jo yako Romo, bururvenuo na Pol joa nalakoiano eaio na naio biviuo Pol, a bogo na naio binimei be namoneano. Pol jiri m̃esi tai ba ban Vailimon, bika naio ka monoka rivuru Onesimas rivan bere to vija naio bereio. Pol ber ban Vailimon, ber voniganei Onesimas binimei be namoneano ruei, mia bo ka naio tinien ser re naio, mia viekokoa naio a rivuru bere naio ka ve kiano naim̃auano kurano bereio. A mia naio ve re ga naim̃auano kurano, rimei ve kuruano riano tai bior napano naljuo amiasol ea Yesu Kristo.
Torogio nalo na niosi nei
Iliano moti 1-3
Pol miaia Vailimon bior kiano im̃auano 4-7
Pol bika kirisikili ban Vailimon ka rivuru bereio Onesimas 8-22
Iliano maariano 23-25
1
Pol jikar kiano iliano ban Vailimon
Kiniou Pol, nojom̃a nejirii m̃esi nei biedu banso, Vailimon. Vonganei kiniou nojoa komeli labo na vio Romo, mia bior nojom̃a nemila im̃auano napano Yesu Kristo kiano, tenene na nalo amila kiniou nojoa yimo na tetavokoiano ea vio nei. Kuruado nei Timoti naio jo bija kiniou ea vio nei, naruei kumemi juo nuber kavijo bo p̃eli na bogiano bo banso, napano kito tolu romim̃au ea ga Tubo takurano ga, Kolo 4:17a kumemi juo kenememi iliano nei jibe nei naio rivan bunu kuviviniedo na, Niavia, a van bunu toro na kiado bagaro na, Akipas, napano naio be toro kouo na mira na Tubo kiano im̃auano, bija bagaro na namoneano dolu nalo napano ajum̃a abior ea kunuamo.
Naruei kumemi juo nubolkouo ka mia Atua Karam̃ado, a kiado Tubo Yesu Kristo, nalo ve juo adu kialo tiniememiano a tum̃aroano to vija kamiu ea vio napano kumituaio.
Vailimon kiano tinietiiano a viekouoiano toru laka
Kuruaku Vailimon, bogo napano nojom̃a nejidomialso ea kanaku ilivol-kouano nalo, bogo nonovio nojom̃a nober siva dam̃ariga ban Atua biorso. Nina bior nomijog ruei ka napano ajum̃a aberii kanamo bajago novo, napano kanamo viekouoiano ea Tubo Yesu naio jikili vatitigio bo, a kanamo tinietiiano ban namoneano nalo bunu, naio toru laka. Ana nojom̃a nobolkouo kaso ka bogo napano kojom̃a kobiovio bulag kiamo viekouoiano ban kulo dolu nalo, mia rila nalo ajikia ve telabo lie vo ilivuiano novo nalo napano romijevio, napano romidu Kristo ea kiado meuliano. Nao, Vailimon, kanamo tinietiiano novo na naio jom̃a mila namoneano lu nalo, kialo iviso amijog bo-o mia, mia bogo napano nomijog vite nei mila kiniou nomijog bo bereio, a mila najaaro toru kanio.
Pol balea Vailimon ka naio rivuru bereio kiano toro na im̃auano nei Onesimas
Nao Vailimon, kiniou nejidom novika titai denso. Ea burum̃ara im̃auano na Kristo kiano napano nojom̃a nemilaio, p̃eli memedu ga ka mia kiniou never batitig ga ka jau ka mia jau kala tibe na tibe na, mia takii bajago na tinietiiano, maka nesidom neil sikili tibe na vanso. Vonganei nebinimei nebe tormoruo ruei, nojoa yimo na tetavokoiano bior Yesu Kristo, naruei nejidom nevika denso ga, verenio jau kajaaro ka kajamo ka vite napano ver nevika denso.
10  Kolo 4:9Mia toro tai joa vio na, ka bogo napano nojoa yimo na tetavokoiano jibe na naruei ana nobur toro nene binimei ea Kristo, mia vonganei nojo nemial naio jibe ka keneriku tai. Toro nene, Onesimas ga, napano beamu naio be toro napano jom̃a mim̃au kanamo, karina naio buro binimei ea vio nei. 11 Nao, toro nene, siano nioti nene be “Rila im̃auano na bo,” mia nemial jibe ka nanua beamu, naio maka tom̃a rim̃au batitig kanamo rivu laka. Mia vonganei, napano kiano meuliano mijulio ruei, mia kiniou nomonmonea naio ka mia naio mijikia rila im̃auano novo nalo ka mia riijaso, a naio mijikia rila im̃auano ka mia rijai kiniou bunu.
12 Mo, vonganei nejidom neiila bereio Onesimas riviedu rialso bereio naruei, jibe ka nomidular kiaku meuliano togio ga nemiila biedu banso. 13 Najaaro ver naio toa vio nei vija kiniou ga, ka rijai kiniou ea bogokouo nei, napano kiniou nojoa yimo na tetavokoiano bior Ioluano Vou, mia ver naio rila tibe na, javukia napano naio midu jelemo, naio mila im̃auano tai napano memedu ka mia jau kala van kiniou. 14 Mia maka rivu ka mia nesikili kanio ka mia naio to vija kiniou tibe na, bior jau maka kejikia. Nejidom ka vere jau kala im̃auano novo tai tibe na van kiniou, mia nina maka bior notutuaso kanio, mia bior kanamo jidomiano novo a kanamo tinievuiano ga. Venia napano mia Onesimas naio rilaio, ve kanamo ga ka mia jau koverialio.
15 Riano ga ka napano Onesimas naio buro denso, ana mia kei rijikia, p̃eli Atua ga mila naio jaluvo denso ka bogo na bulati tai jibe na, ka vere naio riviedu easo bereio, mia naio ve kiamo bo kanio naruei, rivano-o mia to toboto. 16 Nina bior vonganei, mia naio riviedu easo bereio maka bunu tibe ka toro na kiamo im̃auano ga, mia naio riviedu bereio tibe kanio kuruamo tai ea Yesu, napano jibe na naruei naio bo laka. Tinieku jii naio toru ruei, jibe ka kuruaku tai, ana nomonmonea ka mia jau tiniemo tii naio riva lie riva lie vo laka, bior naio be kanamo toro ruei, ana mave kanio, vonganei naio binimei be kuruamo bunu.
17 Vite na naruei nojom̃a nobika denso. Ver jau komial nejibe ka kuruamo, a ka robe juo robe tomu na romila im̃auano takurano ga, nejidom ka mia kovuru bereio Onesimas riviedu easo, rive verare ga ka napano ver neviedu easo, mia jau kasaaro ve toru laka ka mia kovuru kiniou neviedu ea kunuamo. 18 Mia vero Onesimas bina ka kiamo titai, p̃eli na naio mila bulag kiamo vite tai, p̃eli na vaio, mia kiniou ga nevitii vite nalo nene.
19 Iliano nei kiniou Pol nei nojom̃a nejiriio ka jum̃aku ga, javukia kana-ku verikariano tai banso, ka ver kosidomiio, mia kiniou novulu bulag nonovio kiano jabue denso. Mia p̃eli jau kotom̃a kosidomii ve dolu kia ga ka jau bunu be kiamo jabue tai napano toru joa kiniou, napano be kanamo meuliano vodolu, bior kiniou nemilaso kobokar meuliano nei ea bogo napano nomioliolu ka Ioluano Vou banso. 20 Tibe na, ana mia nejidom ka jau kala im̃auano novo na rivan kiniou napano nojom̃a nebika denso ea Tubo siano. Kuruaku liki, ver kala tibe na, mia nojog rivu ve toru laka bereio ea kiaku iviso, napano Kristo kiano meuliano novo naio jom̃a mim̃au ea kiado meuliano nalo jibe na.
21 Maka nemerou ka netiri iliano nalo nei vanso tibe na, bior nemijikia batitig ruei ka napano mia kala takii napano nebika denso. Nao, nemijikia bunu ka p̃eli mia kala rivu lie bunu, rivano-o mia tovulu kanaku vitiiano.
22 A nejidom nevika vite dolu tai denso bunu, ka neber bo kaso ka kala batitig kiaku vajoomo tai ea kunuamo, bior kiniou nebe kiaku jidomiano kouo tai ka vesiou re, mia Atua naio rijamo ka neviedu ea kamiu bereio, javukia napano kumitum̃a kubika denio ea kenemiu volkouano nalo.
Pol kiano iliano maaro ban Vailimon
23  Kolo 1:7, 4:12Epavras nei, napano naio bunu kumemi juo numitua yimo na tetavokoiano ea vio nei bior Yesu Kristo, naio berenio Atua riilivu ka jau. 24  Im̃auo 12:12,25, 13:13, 15:37-39; Kolo 4:10, Im̃auo 19:29, 27:2; Kolo 4:10, Kolo 4:14; 2Timo 4:10, Kolo 4:14; 2Timo 4:11Ana nalo dolu na, Mak a Arestakas a Timas a Luka, napano nalo ajum̃a amijai kiniou toru ea im̃auano, nalo bunu aber ajum̃a tinielo maio kaso ea kanalo volkouano nalo.
25 Mia vonganei, kanaku volkouano jibe nei, ber tiniememiano napano Tubo Yesu Kristo kanano, naio toa kenemiu iviso nalo nonovio.
Kiniou, Pol.

1:2 Kolo 4:17

1:10 Kolo 4:9

1:23 Kolo 1:7, 4:12

1:24 Im̃auo 12:12,25, 13:13, 15:37-39; Kolo 4:10, Im̃auo 19:29, 27:2; Kolo 4:10, Kolo 4:14; 2Timo 4:10, Kolo 4:14; 2Timo 4:11