3
Bajagvuiano na toro napano naio monea Yesu Kristo
Bo jau koverloglog namoneano nalo ka asidomii bogo nonovio bajagvuiano ka alaio. Ea tilikiti na tubo nalo kialo, bija kialo tomu na tortoru nalo, napano aju, nalo monoka avamenealo, amonealo, a asaaro ka ala kialo im̃auano novo nonovio. Mia jau monoka koverlogloglo bunu, ka nalo na, nalo maka ka atu averii niegeniegelo bereio, a maka rivu ka ava jouro ea baravoiano nalo. A bajago napano nalo monoka ala ka toro dolu naio jibe nei, ka nalo monoka amelumu, nalo ala re bajago napano ajikili, a monoka ala burum̃ara vameneano bogo nonovio.
Iliano nalo jibe na abe kiado robiniu, kar napano maka nalo dolu ga, ana beamu nua, kito bunu rojua meuliano va. Kito romila vovu ban Atua, a kito romila parido jikili ka naio. Bajago va buru bova kito banbano-o robinimei robe toro na jo yetano ka moroano na sidomivaiano nalo a saariano va na yetemeriba. Ea bogo na, sado sinaniano na bogoti bogo nonovio naio be tiniemimiano bija tiniekakariano nalo. Kiado iviso jerm̃ii tomu dolu nalo, a mave kanio, roju rejerm̃i kito bereio.
Kito rojua meuliano va jibe nei banbano-o, a iorou, Atua kiado Naioruriano, kiano tinievuiano a tinietiiano novo maluvo ea kito, naio milarur riano ga kito. Naio milarur kito jibe nei, maka kar kiado im̃auano tealo na memedu napano p̃eli kito romilaio, mia bior ga kiano tiniememiano lu ea kito.
Naio tinien miia kito, ana naio jekon kito, mia Niununo Lu mila kito romoluo bereio ea meuliano vou. Yesu Kristo kiado Ioruriano kiano burukija miou jovuko kito.
Naina naruei m̃arabo na kiano tiniememiano, kito robinimei romemedu bo ruei ea mirano. Mia maka naina ga, mia mave kanio, naio mila kito robinimei robe kenerinio nalo, napano mia romijikia rovar buron kiano jajum̃ano napano mia jian ban kito, naina meuliano napano maka rijikia ribisi.
Siva toru kanio, iliano nalo na be riano laka.
Pol junukakar Taitas
Nojidom ka jau kosikili ka Atua kiano namoneano nalo ka nalo avokar vatitig iliano nalo nei, a monoka nalo alavon sikili bogo nonovio ka avokar im̃auano novo nalo, napano amemedu, a napano amijikia aija kulo dolu nalo. Bogo tai aju aberver iliano kurano nalo napano maka ajikia aija toro kiano meuliano, jibe napano aju amila baravo vovu ea jidomiano nalo napano maka ve sinaniano tai toaio, p̃eli aju amila baravo kar korobilo kialo saba nalo napano abokar vatitig sialo ju. Bogo tai aju amiolualo, banbano-o bokar napano kialo jidomiano mijikia tiburevure bunu ea iliano nalo napano Atua kiano tuboiano berenio. Mia bo ka kover ka namoneano nalo ka avuron re lo vija iliano nalo na jibe nei.
10 Ver toro tai to riasosolio, jo jup̃e iliano bogo nonovio, amijikia ail vanio ea bogo tai, ver makanio bogo ve valuo, a ver naio maka sidomial, jo mila duio ka mila, bo ka nalo avior re bunu vija naio ea tenalo tai.
11 Kito romijikia tomu nalo jibe na ruei, ka kialo meuliano nalo bilig bova, a kialo jidomiano nalo bujo ka kariano. Maka kito napano rober ka naio bova, mia kiano im̃auano nalo ga berial kiano vovaiano ea mirado robiniu.
Iliano maariano nalo
12  Im̃auo 20:4; Eves 6:21,22; Kolo 4:7,8; 2Timo 4:12Taitas, nojidom noverenio kaso ka ver jau keial napano neiila tomjuo nei Atemas a Tijikas nalo tinene rimaluvo easo, ea bogo na naruei jau komijikia kataluvo ea vio na, komila vio jikili ka komei keial kiniou ea Nikopolis. Nina bior napano maka ve sio, mia nataluvo den vio nei, nojidom nava notoa vio na riva rivokar bogo na niavo rivar laka ruei.
13  Im̃auo 18:24; 1Kor 16:12Naljuo dolu nei napano aju bijaso vonganei, naina toro na tuboiano neibano Sinas, bija Apolos, mia kolavon ka naljuo amijikia adu kialo m̃arabo ave juo bereio ve sio re, ka avan lie ea vio dolu nalo. Aua, jau kojai naljuo ka vaio napano jum̃alo bulati kanio.
14 Joaso bunu ka kotunukakar kiado tomu nalo tibe napano neber vonga, nalo monoka alavon sikili ka avar im̃auano novo nalo. Verver tibe na, bogo napano titai na iloiano, a nalo be kialo vite nalo ruei napano mijikia riijailo, a mila bunu napano kialo meuliano mijikia rivar m̃arati lie vo tibe napano Atua jidomio.
15 Nalo napano aju bija kiniou vonganei aberenio kavijo bo p̃eli bogiano bo banso. A bilbilu nalo napano aju bijaso napano aju ajidomii kumemi ka kito roviniu ea taara na kiado moneano ve takurano, aua kover kalo ka kumemi bunu numitu numisidomiilo.
Kiaku volkouano ka mia Atua kiano tiniememiano to vija kamiu kuviniu tulaka.
Kiniou, Pol.

3:12 Im̃auo 20:4; Eves 6:21,22; Kolo 4:7,8; 2Timo 4:12

3:13 Im̃auo 18:24; 1Kor 16:12