19
Pailat mijamo ka avitiv Yesu
Mia Pailat naio jidomii ka tuvan Yesu rivano, mia tomu na tortoru na kulo Ju nalo ajikili ka aberbureio. Ana Pailat jidom rila titai ka asaaro kanio, ana naio miila kiano tomu na mira ka alavon ka avitiv naio kija beamu vo. Mia na mira nalo aburu naio bano, abar nionoti tilikibi abili vatitigio bo, ana amidu joa pariparinio jibe ka toro na toru tai kiano batubatu. Mia abar kulukoti na bo tai napano be si, jibe parinio tubo m̃ano, amiya ea naio. Ana aju lilie abinimei vaataro kanio, abeve terakurano amiyotel eaio, aberinavo “!Parinio tubo na kulo Ju nalo kialo, aiou! !Kumemi nubatove kaso!” Aber iliano nei kanio, ajum̃a amijubajuba kulbibinio.
Bisi na iorou kanio, ana Pailat naio ba tavio bereio kean tomu na tortoru na kulo Ju nalo kialo napano aju tavio kiano, naio berial kalo, berinavo “Mo, vonganei kiniou nojidom kamiu monoka kuvitilubar ka kiniou maka bunu neleal ka kema nei, vovaiano joa naio leleio, naina naruei mia kiniou novuru rimei rivan kamiu bereio.” Naio ber jibe na, ana Yesu naio miyotuba tavio, jikili ju kamu ea miralo, bija batubatu na tilikibi ea parinio bija kulukoti napano amiya eaio. Naruei Pailat berial ka kulo Ju nalo, berinavo “Nainei naruei be kenemiu toro na toru!”
Mia tomu na tortoru na kulo lu nalo, bija navitikariano nalo na Yimo Lu, bogo napano abitilubar venia napano Pailat naio jidom rilaio, nalo maka lele asaaro kanio naruei, nalo ajum̃a amiaganiaga, aberinavo “Kuvituku kakar naio ea m̃akolkolo! !Kuvituku kakar naio ea m̃akolkolo!”
Mia Pailat maka bunu rijikia tovulu lo naruei, mijamo, berinavo “Mo, ea kanaku vitiiano, kema nei naio maka rila vite tai vova lele garuei, a verver kuvisidom, kamiu ga kuvuru naio kuvituku kakario ea m̃akolkolo.”
Mia bogo na amijogio, maka asaaro, aberinavo “E makanio! Komijikia ruei ka maka nuvijikia nuvila tibe na. A be riano, bo ka kema na naio rim̃aro, bior naio milakorov kenememi tuboiano. Naio jom̃a milavonio ka vavavinia naio tulaka, ka ver naio be Atua kenerinio. A jau ga naruei komijikia kala rim̃aro.”
Mia bogo na Pailat mijogial vite nei, burum̃ara moroano tai binimei ea naio bereio, naio jo jidomii toru ka Yesu naio be toro na vabe bereio, ana naio ba joomo ea kanano komeli bereio, naio bio Yesu binimei, bika denio, berinavo “?Jau, vio na vabe naruei naio be kanamo vio memedu?”
Naio bikanio, mia Yesu maka ril, maka river titai vanio. 10 Mila na Pailat naio berinavo “Ei, jau kojom̃a maka keil tibe na, jau ga komila bulagso bereio. Bo kanio jau kover titai van kiniou, bior kiniou naruei, joa kiniou ka nala venia napano nojidom nala vanso. Ver nosidom jau kava tavio bereio tibe na ga, kiniou nemijikia nalaio, p̃eli na ver kiniou nosidom kam̃aro ea m̃akolkolo, kiniou nemijikia nalaio. Vede jau komijikia vite na naruei?”
11 Vonganei Yesu mil naruei, naio berdop̃e banio, berinavo “?P̃eli jibe na kovio, mia be kei na naio mije moroano na banso ka kala tibe na? Verver Toro na toru na mave naio maka rijamo ka vanso, maka kejikia kala titai ka kiniou leleio. Ver koverinavo kiniou nam̃aro, nina be kiamo vovaiano tai ruei, mia naio napano midu kiniou nojoa jum̃amo, naio mila bova laka, naina be kiano burum̃ara kariano tai na.”
12 Telikiti napano Pailat mijog Yesu mil jibe na, naio milavon bereio naio jidom ka tuvan naio rivan ga tibe na, mia kulo Ju nalo kialo tomu na tortoru abio bereio, aberinavo “Kema na naio barvar ka naio-o mia, berinavo naio be parinio tubo tai, naio jidom rila naio to mave, ka kanamo toro na toru nei Parinio tubo Sisa naio totano. Tibe na, ver jau kotuvan naio rivano ga tibe na, jau komila im̃auano tai napano mia Sisa naio maka saaro ka leleio ga, mia rivuku larso den kiamo im̃auano na.”
13 Nalo aber jibe na, mila na Pailat kiano jidomiano beve juo bereio ana naio mila aburu Yesu ba tavio ea komeli bereio, ana ba jotano mave ea kiano vio tai na tibureiano, napano abio ka Puruveru Vodobi, p̃eli na napano kulo Ju abio ka Kapata. 14 Ana ka bogo na, binimei bokar niogoravo naruei, nina ea legiano na imoniano na vite nonovio na beni nene napano be burum̃ara legiano na Jokoluolu na Sidomkariano na Ioruriano.
Mia Pailat naio jotano mave ruei, naio jiloglog Yesu ban tomu na tortoru na kulo Ju nalo napano ajikili aju yetano aju, naio berinavo “!Nina naruei, be kenemiu Parinio Tubo nei!”
15 Mia maka asidomio, amiaga koko vio laka, aberinavo “!Kuvurular naio rivano! Kuvituku kakario mave ea m̃akolkolo, kuvuebin rim̃aro!”
Ana Pailat naio berdop̃e banlo, berinavo “!Tomnei! ?Jum̃abe, kamiu kumisidom ka kiniou nala ka napano mia auebin kenemiu Parinio Tubo nei?”
Naruei tom na tortoru na kulo lu nalo aberdop̃e, aberinavo “?Kei naio ber naio be kenememi Parinio Tubo? Toro na toru Sisa naio ga takurano be kenememi Parinio Tubo.”
16 Mia Pailat mial ka ajikili laka, mo naio mijamo ka Yesu banlo, midu naio joa jum̃alo ka atukukakario ea m̃akolkolo, tavukia napano nalo ajidomio.
Ajukukakar Yesu ea m̃akolkolo
Mataiu 27:32-50; Mak 15:21-37; Luka 23:26-46
17 Pailat midu Yesu joa jum̃alo, naruei nalo aburular naio bano. Mia bogo napano aju abano, amila napano Yesu midu ga bereio kiano m̃akolkolo, naruei ajukamu kanio aba abokar suku sesa napano sano veru nene nalo ajavukia bordada na kulorinio tai, napano abio jelea iliano na Ipru aber Kolkota.
18 Ea vio nene naruei, ajukukakar Yesu ea m̃akolkolo, a bija tom juo dolu bunu, tinene jo tivelinio ka naio, a tinene jo tivelinio a naio jo iviso kalo.
19 A Pailat kiano iliano tai, naio berii kalo ka avivitauia bisi na atukukario to mave ka Yesu parinio, jibe napano naio ber “Yesu re Nasarete, kulo Ju nalo kialo Parinio Tubo.” 20 Iliano nene, abivitauia jel ea iliano tolu, Ipru na kulo Ju kialo, Latin na kulo Romo kialo, a Krik na kulo Kris kialo, naruei amidu jo mave ea Yesu kiano m̃akolkolo. Vio na m̃akolkolo nei naio vaataro ga ka bulukomeli, mia tomu nalo nam̃a ajum̃a amiel abinimei m̃a abarvar laka ea vio nei amial iliano nei ana ajum̃a abulukuio. 21 Mia tomu na tortoru na kulo lu nalo na kulo Ju nalo maka asaaro ka iliano nei. Nalo aberilubarbar ban Pailat, aberinavo “Toro na toru, jau koberenio avivitauia tibe nei aver ‘Parinio Tubo na kulo Ju kialo,’ jau kober maka rimemedu laka. Kumemi numisidom ka avilig bereio, avivitauia tibe nei, aver ‘Naina, naio ber be kulo Ju nalo kialo Parinio Tubo.’ ”
22 Mia Pailat maka sidom, naio jidom ka tobo ga tibe ka napano naio berenio, ana naio berial banlo memedu, berinavo “Vite napano nebivitauia, nebivitauia ruei.”
Namira nalo ajanika Yesu kiano kulum̃arauo nalo ealo
23 Tomu na mira nalo ajuku kakar Yesu naltolu ea kialo m̃akolkolo, mia amijilimebi. Tomu na mira nalo nei nalo veri, abokar Yesu m̃ano kulum̃arauo nalo, mia aberinavo atan kalo ea taara ve veri, tai kanano tai, tai kanano tai, jibe na. Nalo ajanka jibe na ba bokar Yesu m̃ano kulukoti na toru, mia maka asidom ajede kokorovio niati ve veri ealo bior kulukoti nene, maka aiasosolio, mia amim̃auka ea burum̃ara niati kulum̃arauo takurano ga. 24 Mila na aberver kalo, aberinavo “Maka rivu ka rejede lelan kulukoti na, mia bo ka kito reiere m̃abujo ga riviorio.” Mia maka ajikia, mia nalo ajum̃a amila memedu ga ka iliano tai ea iouano tai ea Niosi Lu na Iouano re nua ruei. Iliano nene naio ber jibe nei, naio berinavo
Ajanka m̃aku kulum̃arauo jan ealo,
mia amiere m̃abujo ka m̃aku kulukoti. Iouano 22:18
Iliano nei naio ber jibe nei, memedu ga ka venia napano tomu na mira nalo amilaio.
Yesu mil ban kenieno
25 Nalo ajelan Yesu mave ea kiano m̃akolkolo jibe na, a ea nalo napano m̃a ajikili aju vaataro ajum̃a abitio, be tira veri. Nalo nei be Yesu kenieno, a kenieno dolu na teliki, a Mere napano koano Klopas, a Mere na vio Maktala. 26 Ana Yesu jirarag batove, naio mial kenieno, a naio mial ka napano kiniou bunu, napano kumemi juo nube kuruememi, nejikili noju vaataro, ana naio berial kiniou ban kenieno, naio berinavo “Tiramoruo, ninei be kenerimo nei naruei.” 27 Mia naio mil ban kiniou bunu, naio berinavo “Naina, be koniomo nei naruei.”
Mia jikar ka bogo na, kiniou noburu tiramoruo nene binimei mon ea kiaku vonuo, kiniou nobitikar batitig naio bo jibe ka kenieku.
Yesu naio m̃aro
28 Yesu naio mijog bova mave ea m̃akolkolo banbano-o naio bitilubar ka kiano im̃auano naio mila nonovio biniu ruei, naruei naio berial berinavo Iouano 69:21“Midou jer kiniou.” Nina be kiano iliano tai bereio napano naio ber ka iliano tai ea Niosi na Iouano Lu nalo rimei rive riano. 29 Mia nalo amijog ka napano naio ber midou jerio, naruei nalo amidu burujumu tai, abudom ea m̃alo m̃arjum̃elm̃elu tai napano jua baju tai, ana nalo amiyukuru kar ka jaiesi tai, ajian bavin jokol Yesu niono. 30 M̃arjum̃elm̃elu nei jokol niono bisi, ana naio berial iliano tai, naio berinavo “Biniu biniu naruei.” Mia bogo napano naio ber iliano nei, naio jurubanini ka parinio, naio mijamo ka niununo bano, naio burum̃aria kiano jegi ana m̃arodobi.
Amieldulu Yesu merikono
31 Bogo napano Yesu m̃aro, nina ea legiano viovare ea legiano na lavatitigiano na vite nonovio na Jokoluolu na Sidomkariano na Ioru-riano. Jibe na mia beni nene, naio be legiano lu na toru na jokoluolu nene, mia ea bogoti na, be lu laka ka atokol mokotenano kulorinio na m̃aro. Mila na tomu na tortoru na kulo Ju nalo ajidom ka monoka avar bulag mokotenalo tomu tolu nei beamu, karina m̃erenio rijoru. Mia amerou ka tibe m̃a nalo tolu nei tai maka rim̃aro vo, naruei amiila toru ba ban Pailat, abika ka ver amijikia asavokokorov jaalo ka am̃arm̃aro sop̃eli. 32 Ana Pailat mijamo kanio, mia kanano tomu na mira nalo abinimei ajavo korovio naio jaano napano ajukar naio ea m̃akolkolo tivelinio ka Yesu, karina amila ka nalo tinene. 33 Mo nalo abano ka ala ka Yesu bunu, mia amial ka napano m̃arodobi ruei, mila na maka bunu ala kanio.
34 Mia na mira tai midu kiano mira, julu dulu Yesu merikono tivelinio, naio miyuku ba joomo banbano-o amial ka napano burum̃ara burukija bija uei miararo batove. 35 Naruei vite nei naio be riano laka, bior ka napano kiniou namial ka miraku. Nomijikia ka be riano, ana neberial ka kamiu, naruei kamiu bunu kumijikia kumonea ka vite nei naio be riano ga. 36 Vite nalo nei ama-luvo jibe na ka rila iliano nalo na ea vivitauiano lu nalo re nua amei ave riano. Iliano tai naio ber jibe nei, berinavo
“Maka bunu na niabene tai napano mia rivurikorovio,” Iouano 34:20
37  Visi 1:7a dolu nene naio berinavo
“Ajulu niegeniege lelan naio, bisi na mia atu avitii naio.” Sek 12:10
Naruei bajago na Yesu kiano m̃ariano naio jibe ga na napano iliano nalo na aberialio nuanua ruei.
Amidu Yesu mokotenano mon ea buluvae
38 Mia toro na toru tai na kulo Ju nalo kialo, siano Yoseve, na vio bulukomeli na Arimatea, naio be Yesu kiano naiagagoano tai kirisiou kija ruei, mia naio jom̃a milavan kiano moneano ka napano naio jom̃a mermerou ga ka tomu na tortoru dolu nalo. Mia bogo napano kiano Tubo naio m̃aro, karina merouano nei bakovio, naruei naio ban ea Pailat mirano, bika Yesu mokotenano. Ana Pailat mijamo kanio, ana naio ba midular Yesu mokotenano ea m̃akolkolo. 39  Jon 3:1,2Mia toro dolu tai naljuo Yoseve ka bogo na, nina be Nikotimas m̃a napano beamu, naio ba lukuluku ga ka riva rial Yesu ea bogiano tai ka ritukunu vijaio. Naruei Nikotimas naio binimei ka bogo nei, naio bar bunu saba tai binimei ka rujuvuluko batitig ka Yesu mokotenano, bija burum̃ara bam̃aatei tai, napano natemiiano nene juvulu kilo duelimo va rolu [30]. 40 Naruei nalo amidu Yesu mokotenano, amijuvulukoio ka kulum̃arauo nalo napano mivu, bija m̃aatei nalo neibano jibe ka nam̃a kulo Ju nalo ajum̃a amilaio julaka ea kialo m̃ariano nalo. 41 Amijuvuluko bisi, mia vaataro ga ka vio napano ajukukakar naio m̃aro ea, tiniavio tai jo, mia jouro ea tiniavio nene be bulukup̃ili vou na puruveru tai jo, napano aje vonga ka adu tasim̃aro romoneaio, mia maka ve tai rivan ea vo. 42 Naruei amial ka vaataro napano m̃erenio rivatove, bogo bulati ga ana Legiano Lu tikario, naruei amidu Yesu mokotenano mebi joomo ea vio nene.

19:28 Iouano 69:21

19:37 Visi 1:7

19:39 Jon 3:1,2