20
Buluvae be teau jo
Mataiu 28:1-8; Mak 16:1-8; Luka 24:1-12
Amidu Yesu mokotenano mon joomo ea buluvae nene, joa bano-o bokar legiano moti na sude dolu. A be tire nalo tealo kalo, jibe ka Mere na vio Maktala nalo, ajumolu kavijova niogoravo amiel ea vio bobogio abinimei ea buluvae.
Mia bogo napano abinimei vaataro, amiilo va ka napano burum̃ara puruveru maka bunu toko buluniono buluvae, amelivilivilar kanio ruei jo mon tivelinio ka ga. Mia bogo napano Mere naio mialio, naio barp̃ilig jikiti ban bereio, naio binimei mial Saimon Pitere bija kiniou nam̃a kumemi juo Yesu numitibe kuruememi, naio berialio ka kumemi juo, berinavo “!Ai, abe Yesu mokotenano ba kovio tai ruei! Amidu lario ba kovio, kumemi maka nuvijikia ka naio jo be naruei.”
Kumemi juo numijogio, naruei numitumolu nuban sop̃eli ea buluvae. Numitikiti nubano, mia nojovulu Pitere, noboru ea vio nene jukamu, mia Mere bunu jakisor kumemi binimei bereio. Nabano naboru ea buluvae, naban vaataro neminiadu ba joomo ea vio nei napano amidu Yesu mokotenano mon eaio. Mia maka bunu neialio, mia nemial ga kulum̃arauo napano amijuvuluko ka Yesu, jibirbil jibe na ga aju, mia maka nava joomo. Mia maka vesiou ana Saimon Pitere naio iorou binimei mijaka ba joomo ea buluvae. Naio mial kulum̃arauo nene nalo, jibe ka ga napano amijuvuluko ka Yesu nua viomijeni niovo ruei. Mia be ielikono tai, napano amiorkar ka Yesu parinio, naio maka to vija kulum̃arauo nalo, mia amijuku batitigio bereio jo naio takurano.
Pitere naio jom̃a bitii vite nalo nei jibe na, mia kiniou bunu naba joomo nebitiio. Nubitiio jibe na, numijikia naruei a numonea ka napano Yesu jumolu bereio meul den nam̃ariano ruei, be riano mia be riano.
Beamu, kumemi naiagagoano nalo maka nuvisidomiio ka mia tibe na, bior napano maka nuvijikia ka napano Vivitauiano Lu nalo ajum̃a aberialio ruei ka mia kiado Naverikariano monoka rim̃aro karina mia naio rimeul bereio. 10 Beamu, maka nuvijikiaio, mia vonganei kumemi juo numialio ka mirememi. Naruei nubitiio banbano-o, bisi ana kumemi nuban bereio vonuo.
Mere na vio Maktala mial Yesu
Mataiu 28:9-10; Mak 16:9-11
11 Kumemi juo nuba vonuo bereio, mia Mere naio jikili ju tavio ea niono buluvae nei ga ju jogumirano jibirbili. Naio jom̃a jegi jibe na banbano, mia naio jirarag ba joomo ea buluvae, 12 naruei naio miilo bereio ka nailiano juo amiya kulum̃arauo napano miuvuruvu laka, aju ajutano mave. Tinene jotano ea vio napano beamu Yesu parinio mebi eaio, a tinene naio jotano ea vio na jaano ban eaio. 13 Ana naljuo amil ban Mere, aberinavo “?Koig, jau kojom̃a kejegi vaio?”
Naio berdop̃e berinavo “Amidular kanaku Tubo bakovio tai, maka nejikia ka amidu naio mon be naruei.” 14 Naio ber iliano na, karina naio jiraragodi bereio, naio mial toro tai jumolu jikili ju. Naio maka rivitilubario, mia be Yesu nene.
15 Naruei Yesu bunu bika denio, berinavo “?Koig, jau kojom̃a kejegi vaio? Kojom̃a kejirag kei ea vio nei?”
Mia Mere naio beriam̃a toro na im̃auano ea vio nei ga, naio berdop̃e banio, berinavo “Toro na toru, ver jau naruei komidular naio ea vio nei, aiou, jau koverial ka kiniou vio be naruei komidu mokotenano joaio. Kiniou nojidom ka nodu rimei to vatitig ea jeleigio bereio.”
16 Naruei Yesu bio Mere ka siano, berinavo “Mere!”
Naio mijogio, ana barip̃iligio, bitilubar ka be Yesu, ba vaataro kanio, bioio mije kialo iliano, berinavo “Raponi!” napano nioti na iliano nei berinavo “Naverloglogiano.”
17 Ana Yesu ber kanio, berinavo “Mere, to, kotokol re kiniou tibe na. Kiniou maka najikia notoa vio nei, bior maka nava mave vo ea Teta. Mia bo jau kavan ea kuruaku nalo, koverial kalo ka kiniou neber jibe na, ka vonganei, kiniou nojo nabavin mave bereio ea naio napano be karam̃aku, a be karamemiu, napano be kiaku Atua, a be kenemiu Atua.”
18 Ana Mere na Maktala naio mila jibe na naruei, binimei bereio ea kumemi naiagagoano nalo, berialio berinavo “Kiniou namial Tubo ka miraku,” a naio berial ka kumemi vite nalo nam̃a Yesu berkanio.
Yesu miyotuba ka naiagagoano nalo
Mataiu 28:16-20; Mak 16:14-18; Luka 24:36-49
19 Ana ea legiano moti na sude nei kia ga vo, kijev nene, na kumemi naiagagoano nalo numitu vio takurano joomo ea vio nam̃a numitua numituluku eaio. Nubukar batitigio m̃aratavo nalo, bior ka napano numerou ka tomu na tortoru na kulo Ju tiniel ser kumemi bunu, tavukia nam̃a tiniel jer Yesu beamu ruei. Numitu jibe na, mia kolvare ga, Yesu maluvo binimei jikili ju iviso ka kumemi, berinavo “!Tum̃aroano to vija kamiu!” 20 Naio ber jibe na, karina naio jiloglog ka kumemi ka jeleig butoto nalo ea jum̃ano bija burum̃ara niajebijo na ea merikono tivelinio. Numialio, mia bogo napano nubitilubario ka be Tubo, numisaaro mia numisaaro. 21 Naruei naio ber ka kumemi bereio, berinavo “Tum̃aroano to vija kamiu!” A naio jusolio, berenio “Javukia ga napano Karam̃aku naio miila kiniou ka nala kiano im̃auano, naruei kiniou neiila kija kamiu bunu ka kuvila tibe na.”
22 Iorou ka nina, naio miuvu jegi binimei ea kumemi, naio berinavo “Kamiu kuvokar Niununo Lu. 23  Mat 16:19, 18:18Toro kei napano ver kamiu kuviekokoa naio rivior kiano kariano, mia kariano nene taluvo den naio, mia toro kei napano ver kamiu kuviekokoa re naio rivior kiano kariano, mia kariano nene to dam̃ariga ea naio.”
Tomas mialio ana naio moneaio
24 Telikiti napano Yesu maluvo ea kumemi, kumemi tai maka to, nina be Tomas Savoro. 25 Iorou kanio, numial naio, nuberialio kanio, nuberinavo “!Tubo naio maluvo ea kumemi, numial naio ruei!”
Mia naio maka sidom rimoneaio, berinavo “Makanio, kiniou monoka naial naio ka miraku. Ver kiniou naial re jeleig butoto ea jum̃ano, a notokol ka m̃arjukujum̃aku nei, a ver kiniou nasian re jum̃aku nei ea niajebijo ea merikono, mia kiniou nomonea re ka naio meul bereio.”
26 Tomas berial kanano jidomiano nei, mia sude takurano barlaka bano, na kumemi numitu vio takurano bereio ea vio nei nua. Ea bogo nene Tomas bunu jo kumemliko, a m̃aratavo nalo ajetavo batitigio bo aju, mia Yesu miyotuba ka kumemi vaarakurano bereio, berinavo “!Tum̃aroano to vija kamiu!” 27 Naio mil ban Tomas, berkanio, berinavo “Naine be jum̃aku, jau koyuku m̃arjukujum̃amo, kotokol veveio. Naine be merikoku, jau kodu jum̃amo toaio. Jau kovitovtonia re bunu, koviekar kiniou sikili.”
28 Tomas mijogio, bitii Yesu, naruei berdop̃e berinavo “Kanaku Tubo, jau kobe kanaku Atua!”
29 Ana Yesu berkanio, berinavo “?Jum̃abe, jau komial kiniou, ana komonea kiniou? Nina bo, mia burum̃ara ilivuiano toa nalo napano maka aial kiniou vo, mia amonmonea kiniou ruei.”
Iliano na maaro tai
30 Saba miroano napano Yesu milaio, nebivitauia jua niosi nei ruei, mia naio mila burutomoluo dolu telabo bunu ea mirememi napano maka nevivitauia bulagio. 31 Mia iliano nonovio na jua niosi nei, be tena rijai kamiu kumijikia kumonea ka Yesu naio be Naverikariano, naio be Atua kenerinio riano. Naruei kenemiu moneano ea siano na, mia ve m̃arabo na mia kuvokar meuliano ea naio.

20:23 Mat 16:19, 18:18