21
Yesu naio miyotuba bereio, ka kiano naiagagoano aluo
Iorou kanio, kumemi naiagagoano nalo tealo numitua burum̃ara ueiyabo nei na Taiperias, p̃eli na Kalele, ana Yesu miyotuba. Kumemi napano numitu ea bogo na, be Saimon Pitere, Tomas Savoro, Nataniel na vio bulukomeli na Kenan yako Kalele, kiniou bija kuruaku na toru na Yemesi, bija kumemi juo bereio. Naruei Yesu kiano yotubaiano ea bogo na naio jibe nei.
Luk 5:5Beamu, Saimon Pitere naio berial berinavo “Mo, kiniou nava novuku levlevi tavio beamu vo.”
Naruei numitumolu nuberinavo “Bo ga, kitom̃a roviniu.” Naruei nubatove, numidu uako nuba nubuku levlevi. Naruei numitua tei bano-o bokar viomijeni, mia maka lele nuvokar niado tai.
Mia bogo napano viomijeni mermeravo, Yesu binimei jikili ju uro ea vio nei, numialio ka be toro tai ju, mia maka nuvitilubar ka be naina naruei.
Ana Yesu bio ban kumemi, bika ber “?Keneriku nalo, kubar kija niado p̃eli na makanio?”
Naruei nuberinavo “Maka leleio.”
Luk 5:6Ana naio berinavo “Mo, kuvila tibe nei. Kuva kuvuku bere kenemiu levlevi, mia kuvuku re bunu tavukia beamu, kuvila von ka kuvituvarvanio ea jumemiu meruo beamu vo, mia nomijikia ka mia kuvokar niado tealo.”
Kumemi maka nuvitilubar ka be Yesu na jo mil, mia nubano numituvarivan levlevi javukia ga napano naio berenio. Mia vaarakurano ga bujo, niado mia niado, mia bogo na kumemi nuburu vonio ka rimei mave numila deio ga, naio temi laka ka niado. Ana vonganei nubitilubar ka be Yesu, ana kiniou napano kumemi juo Yesu nube kuruememi, neber ka Saimon Pitere, neberinavo “Pitere, keialio. Tubo yako ju.”
Bogo napano Pitere naio mijogio jibe na, ana naio jumolu vaarakurano, miya kiano kulukoti bereio, biako batove ea tei, mia ba uro. Maka nuvitu laka ka vio uro, titai jibe ka meta toromomou takurano [100], mia Pitere naio jukamu ka kumemi, ana numidu uako kumemi iorou, napano nuburude lilian levlevi nei bujo ka niado.
Mia bogo napano nuboru uro, numial ka napano sebi tai jo, napano ajum̃a amijege niado ea vovosebi nene ruei, a numial ka napano joko nalo na terteliki bunu amenoko batitigio bo ju. 10 Ana Yesu berinavo “Niado napano kubokarlo naruei, kuvar tealo rimei rive sado.”
11 Ana Saimon Pitere naio batove ea tei, bavin ea uako, burular levlevi, buru binimei uro. Niado nalo miroano laka, numerou ka mia levlevi naio rivurkokorovio, mia makanio, nuburu binimei bo ga. Mia bogo napano nubar bulavulag niado nalo, nubulukulo bokar toromomou takurano duelimo va jimo ba tolu [153].
12 Naruei bogo napano niado nalo na aju amijegeio amenoko bo, ana na Yesu bio, berinavo “Mo, kamiu kumei kuvisinan.”
Ea bogo nei, nubitilubar ka be Tubo, maka bunu nuvila von ka nuvikanio ka naio be kei. 13 Naruei nubinimei numitu vio takurano naruei, ana Yesu midu joko bureboṽe janea kumemi, bija niado nalo bunu, ana numisenio.
14 Nina naio jibe ka Yesu kiano varolu napano naio miyotuba ka kumemi kiano naiagagoano nalo, iorou ka napano Atua mila naio meul bereio ea nam̃ariano.
Yesu naio Pitere
15 Telikiti napano numije simemi sinaniano na kavijo bisi, ana na Yesu jidom tukunu kija vija Saimon Pitere. Naio bika denio, berinavo “?Saimon, Jonas kenerinio, jum̃abe? Jau tiniemo jii kiniou loa laka, juvulu ka napano nalo dolu tinielo jii kiniou, p̃eli na makanio?”
Ana Pitere berdop̃eio, berinavo “Tubo, vite na jau komijikia ruei, ka kiniou najaaro toru kaso.”
Naruei Yesu berkanio, berinavo “M̃araiu, mo jau kavagan kiaku nunu solbouo nalo.”
16 Ana vaarakurano bereio, Yesu bika denio, berinavo “?Saimon, Jonas kenerinio, jau tiniemo jii kiniou toru laka, p̃eli na makanio?”
Ana Pitere berdop̃e, berinavo “Tubo, vite na jau komijikia ruei. Javukia napano neberkario, kiniou najaaro toru laka kaso.”
Naruei Yesu berkanio, berinavo “M̃araiu, mia jau kovitikar kiaku nunu nalo.”
17 Ana bereio, be varolu nene, Yesu bikanio, berinavo “?Saimon, Jonas kenerinio, jau kajaaro ka kiniou be riano, p̃eli na makanio?”
Mia bogo napano Pitere naio mialio ka napano Yesu jom̃a bika den naio jibe na ba bokar varolu, naio mijog mimou, ana berkar ban Yesu, berinavo “Tubo, abe jau komijikia vite nonovio. Jau komijikia batitigio bo ruei ka napano kiniou najaaro toru laka kaso.”
Ana Yesu berkanio, berinavo “M̃araiu, jau kavagan kiaku nunu nalo. 18 A neber riano ka jau jibe na, ka beamu, bogo na kobe m̃eaku kia ga vo, kojom̃a komila jibe ka ga nam̃a kojidom kala. Jau takurano komiel janea vio na vabe napano kojidom kavan eaio. Mia nomijikia never kaso ka bogo na mia komei kove tormoruo, mia tomu dolu aya kulum̃arauo easo, avokar jum̃amo, avuruso kavan ea vio napano maka kosidom ka kavan eaio.”
19 Iliano na Yesu kiano nei, naio jibe ka napano jo berialio jum̃abe ka mia auebin Pitere. Ea kiano m̃ariano, naio mila bajago tai napano naio midu naio ju tano, mia rivitirilar Atua siano to mave.
Mia iorou ka Yesu ber ka Pitere jibe na, naio buru bere naio, ber naio takisorio bereio, berinavo “Jau komei, katakisor kiniou dam̃ariga.”
Yesu naio Jone
20  Jon 13:25Mia bogo napano Yesu jukunu bija Pitere bisi, ana Pitere barp̃ilig naio, mial kiniou, Yesu kiano bilbilu na bo, nojo vaataro ka naljuo. Kiniou nei napano beamu, ea sinaniano na maaro, nojotano vaataro ka Yesu, nebika naio ka ea kumemi naiagagoano nalo, kei naio mia tiveluku ka naio. 21 Mia bogo napano Pitere mial kiniou, bika den Yesu, berinavo “Tubo, jum̃abe ka bilbilu nei?”
22 Naruei Yesu berkanio berinavo “Ver kanaku sidomiano ka mia naio rivakovio re, mia mijikia to tibe na-o vokar napano mia kiniou nemei bereio, vite na be kanaku, maka ve kanamo ka mia kover titai kanio. Mia venia napano be kanamo ka kala, nober kaso ruei, ka katakisor kiniou nam̃ariga.”
23 Mia iorou ka bogo na, bogo napano namoneano dolu nalo amijog ka napano Yesu mil jibe na, amijog belea, aberiam̃a Yesu berii kiniou, berkar ka mia maka nejikia nom̃aro bogo tai. Mia Yesu maka river tibe na, naio ber ga ka ver naio sidom, mia rijikia tibe na. Tibe na, nioti nene ber ka vite na Pitere bikanio, naio maka ve kanano, mia be Yesu kanano ga.
Iliano na maaro
24 Mia kiniou naruei napano nojom̃a nober bulavulag vite nalo nei, nojom̃a nobivitauia bulagio batitig bo ka kuvijikia kuvulukuio. A kito roviniu romijikia romonmonea ka iliano nalo nei abe riano laka.
25 Bo ga naruei, niosi nei binimei maaro ea vio nei naruei. Mia vite telabo napano Yesu milaio ajuaio, mia vite telabo mia telabo bereio napano Yesu milaio maka atuaio. Ver kito rovivitauiaio nonovio, nomial jibe ka p̃eli mia kiano niosi nene nalo ve miroano laka, rivanvano-o mia vio ve teliki ea yetemeriba nei.

21:3 Luk 5:5

21:6 Luk 5:6

21:20 Jon 13:25