18
Jamerijiano na tira na jegi ban kiano tubo bano-o mia tubo tinien miiaio
Ana Yesu jii jamerijiano dolu banlo, ka tunukakarlo ka m̃a tinielo veve juo re bereio ea kanalo volkouano, mia atu sikili dam̃ariga eaio, abolkouo rivano-o mia avokar verdop̃eiano eaio. Kiano jamerijiano nei, naio ban jibe nei, berinavo “Be komeli tai, tubo nene naio be toro kouo tai, be toro tai nam̃a maka rialerinio ea Atua leleio, maka rimerou kanio, a maka tovon tomu nalo bunu. Ana taanou tai bunu joa vio na, napano toro tai jom̃a mila bulag kiano saba nalo bogo nonovio ga, ana taanou nei naio jo ba jo jegi ban kanano tubo, jom̃a mila kiano veriiano ka toro neibano, berinavo ‘Aiou, jau monoka kala titai ka tete na, naio jom̃a mila kiki m̃elea kiniou mia.’ Mia tubo nei maka tinien riia tira nei, naio miovo ka ril van tete neibano. Mia naio mila jibe na banbano-o, mia tira nei naio jom̃a monmon ga ba jegi ban kanano yubo.
“Ana iorou kanio ana tubo nene berenio ‘Kiniou nebe toro tai nam̃a maka nosidomial ka nala vaio nam̃a Atua p̃eli toro dolu ber ka kiniou ka bo ka nalaio. Mia tira nei naio jom̃a binimei jegi vururu ban kiniou mia maka nosidom nala tena m̃a jom̃a berenio. Mia naio jom̃a binimei bika jibe na, mila kiki tanea kiniou toru laka, p̃eli mia nala ga venia nam̃a naio jom̃a bikanio. Ver p̃eli mia tinieku rim̃aro ka nojog kiano tegiano.’ ”
Ana Yesu mil ban nalo nam̃a ajum̃a amije tilinielo ka jamerijiano nei, ana naio berinavo “?Kamiu kuviagago vatitig ka toyovo nei kiano iliano nam̃a berenio? Bior tira nei jegi va telabo banio, mo mia naio monoka sidomii vite nam̃a tira na naio jom̃a bikanio. ?Mia tum̃abe ka Atua na mave? ?Bogo na naio mijog ka kiano tomu nalo nam̃a bijauia bulaglo, ajum̃a ajegi ban legiano a bogiano, mia naio rijikia to vesiou tibe na rivano-o mia rila re titai vanlo? Makanio, mia neber ka kamiu ka ver naio rijog ka m̃a kamiu kumitum̃a kubolkouo jikili dam̃ariga banio, mia naio tumolu sop̃eli ga tulaka ka rijai kamiu. ?Mia nejidom nevika kamiu bunu, ka ver bogo na mia kiniou Kulorinio Kenerinio nemei bereio ea yetemeriba nei, mia nemijikia neial ka tomu vetelabo atu sikili ea kiniou tibe na, p̃eli na mia ve re tai kovio ga?”
Jamerijiano na toro nam̃a be m̃arou ka kiano bajago na memedu
Bogo na Yesu jo bija tomu nalo, naio bitilubar ka napano nalo tealo ajum̃a abe m̃arou toru laka, aju aberiam̃a kialo meuliano memedu bo ruei, mia ajum̃a abitii saia tomu dolu nalo, amialo jibe ka maka avu tibe ka nalo. Naruei naio berii tomu nalo jibe nei, jii jamerijiano tai, berinavo 10 “Tom juo, aba joomo ea Atua kunuano monloglog bogo na volkouano. Nalo tinene, naio be Varisis, mia tinene, naio mila im̃auano tai napano tomu nalo maka tiniel tii naio riviorio, naio be toro na takis. 11 Mia bogo na Varisis naio jo jumolu ka rivolkouo, naio ber jibe nei, berinavo ‘Atua o, kiniou neber burum̃ara sivaiano toru laka nei banso, napano kanaku meuliano naio bo lie jovulu nalo dolu nei kanalo. Nemiaiaso napano kiniou maka natavukia tomu na vinauano nalo, p̃eli tomu na amijukubin toro, p̃eli tomu nam̃a amila siakaiano, p̃eli tomu na takis jibe ka ninei jumolu ju nei. 12 Makanio, mia kiniou nojom̃a nomila bo laka dam̃ariga, bior kiniou nomondulu ka nojom̃a nobolkouo banso ea legiano juo ka sude takurano, a ea vite nonovio nam̃a kiniou nabokar ka jum̃aku, verver novokar ve duelimo mia monoka nodu ve takurano vanso dam̃ariga. Vite nalo na naruei nam̃a kiniou nojom̃a namilaio ana mila kiniou nobo laka ea miramo.’
13 “Mia toro na takis naio jo mijog bova bior kiano kariano tealo nam̃a milaio, mia niabene buru vurebure jibe Atua bitii kiano meuliano maka rimemedu leleio. Naruei naio niabene p̃ili ka riva vaataro keanio, naio jumolu ju koalabo ga, mia maka sidom sirarago rivavin mave, naio jurubanini naio jom̃a mijubaluba bairene, naio jegi naio berinavo ‘!Aiou Atua, jau kala lup̃ilup̃i kiniou, a tiniem riia kiniou, kiniou toro na kariano.’
14  Mat 23:12; Luk 14:11“Mo kamiu kumisidomii von: mia Atua naio saaro ka tomjuo nei na vabe kiano volkouano? Nao-o, toro napano bitilubar kiano kariano, naio mijog bova biorio, Atua mijelar kiano kariano. Mia dolu nene, naio ban bere vonuo napano kanano meuliano jo jibe ka ga bogo na naio binimei. Toro nam̃a jo bavavin ea naio, mia Atua rudu naio to yetano, mia toro nam̃a jo midu naio jo yetano, mia Atua rivitiri lario.”
Yesu milivu ka kiritete nalo
Mataiu 19:13-15; Mak 10:13-16
15 Ana ka bogo na, nena nalo tai abar kenerilo solbouo nalo abinimei ea Yesu, ajidom naio tokol lo, rilivu kalo. Mia bogo na naiagagoano nalo amileal, aberburelo, aber avatavio bereio.
16 Mia Yesu bio ban tire nalo, ber amei bo ka ga aialio, a naio ber ka naiagagoano nalo, berinavo “Kamiu kuverbure re kiritete nalo na, kuvijamo kalo amei aial kiniou, bior kiritete nalo na, tomu nalo napano ajavukia nalo, nalo ga naruei aju aba jouro ruei ea navenatuboiano na Atua kanano. 17 Kiniou neber be riano ban kamiu, ka toro na ver sidom navenatuboiano na Atua kanano, naio monoka rila naio tibe ka kiritete nalo nei, ver p̃eli, naio maka rijikia riva jouro eaio.”
Kulo Ju nalo kanalo toro na toru tai jidom rivokar meuliano
Mataiu 19:16-30; Mak 10:17-31
18 Avona bisi, ana tubo tai binimei bika Yesu, berinavo “Naverloglogiano novo, neber bo kaso, jau koverial van kiniou ka monoka nala venia ka mia nemijikia novokar meuliano na maka rijikia ribisi.”
19 Ana Yesu berdop̃e, ber “!Ei! ?Jau komijikia venia, ana kobio kiniou kober kiniou nobo? Maka ve toro dolu tai na rivu ve riano, mia Atua ga takurano. 20 Mia jau kobika kober jum̃abe ka toro tai na jibe ka jau mijikia rimei rivu ea Atua mirano. Mo, p̃eli jau komijikia batitig tuboiano nene nalo ruei nam̃a aber ka: Jau kala re siakaiano, jau koue tam̃aria re toro, jau kovina re, jau kala sibi re, jau kotovon karam̃amo naio koniomo ga.”
21 Ana tete nei naio berdop̃e ber “Nao, kiniou nomijikia nono tuboiano nalo nam̃a jau kober kiana, mia nomijikia na ver ka jau ka kiniou nojom̃a nabokar batitiglo jikar ea bogo na kiniou nobe m̃eaku kia ga vo. Binimei bokar vonganei, maka nalabelea tai.”
22 Mo bogo napano Yesu mijog ka napano naio ber jibe na, naio berenio “Kirinovo, mia tivelinio na jau, vite tai ju keano vo. Jau monoka kava koṽiliṽili nono ka kanamo saba nalo na miroano na, mia jau kavar puruveru nene, kavano katan ka van talim̃asa nalo. Ver jau kala tibe na, mia ve kanamo vite novo nalo ve miroano ea vio mave. Mo, jau kava kalaio, avona bisi ana komei katakisor kiniou.” 23 Mia bogo napano toro nei mijog iliano nei, naio mijog kiano iviso jegi toru laka, kiano jidomiano kiri temi m̃ele, bior naio be toro na jum̃ano bujo ka saba toru laka.
Toro na kiano saba toru, kirisikili ka naio riva jouro ea Atua kiano navenatuboiano
24 Naruei Yesu bitii toro na toru nei bano-o, kar na naio berinavo “Ver toro tai na kiano saba toru, ver naio sidom riva jouro ea Atua kiano navenatuboiano, vite na kirisikili kija na. 25 Nao-o, kiniou neber ka kamiu, ver kamele tai riovodulu ea bulumirano nitil tai, nina be kirisikili laka, mia ver toro tai na be kiano saba toru mia naio sidom ka riva jouro ea Atua kiano navenatuboiano, nina naio kirisikili lie vo ka nina.”
26 Mia nalo napano amijog iliano na, nalo abamenea naio kanio, aberinavo “!Tomnei! Ver tibe na, mia kei naio mijikia rijev meuliano?”
27 Mia Yesu naio berdop̃e, berinavo “Nao-o, toro maka rijikia rila naio rijev meuliano, mia venia nam̃a toro maka rijikia rilaio, mia Atua naio mijikia rilaio rivu ga.”
28 Ana Pitere naio bika, berinavo “?Ana mia tum̃abe ka kumemi? Kumemi numituvan kenememi vonuo nalo ruei, ana kumemi nubinimei numitakisorso.”
29 Mia Yesu naio ber ka kiano naiagagoano nalo, naio berinavo “Kamiu kuvisidomii m̃elea re tivelinio na. Ka toro kei napano ver tuvan kiano vonuo, p̃eli koano, p̃eli karam̃ano a kenieno, p̃eli na kenerinio nalo, mia ver naio tuvan vite nalo nonovio na rivior im̃auano na Atua kiano navenatuboiano, 30 mia naio rijev meran bere kiano saba nalo na jibe nei ve miroano lie vo. Nina ea bogo na naruei, a iorou ka bunu ea bogo na ju binimei, mia naio rivokar meuliano na maka rijikia ribisi.”
Yesu berial kiano m̃ariano varolu nene
Mataiu 20:17-19; Mak 10:32-34
31 Mia bogo na ajum̃a amiel abano, ana Yesu bio kiano duelimo ba juo [12] abinimei kean naio, naruei naio ber kalo berinavo “Kamiu kuviagago vatitig rivu. Vonganei kito roju rabavin Yerusalemo kia nei, mia bogo na kito rovoru ea vio na, vite nonovio nanua nailiano nalo abivitauiaio nua ruei ea tivelinio na Kulorinio Kenerinio, mia kamiu kuvial amalmaluvo takiio.
32 “Mia kamiu kuvial ka napano adu naio toa kulo Romo nalo jum̃alo, ka mia aserei niadua rivanio, ala kiki naio, a avule titia naio, 33 a avitiv naio, rivano-o mia auebin naio rim̃aro. Mia ka bogoti ve tolu nene, ana mia naio tumolu rimeul bereio.”
34 Be kurano ka na Yesu berial vite nonovio meravo banlo jibe na, mia maka lele ajoglubarbar vatitigio rivu. Naio jibe ka napano amilavan iliano nei kalo, mila ana maka avokar batitig nioti na iliano nene.
Yesu mim̃auka batitig merebono tai mirano
Mataiu 20:29-34; Mak 10:46-52
35 Mia Yesu nalo aju amiel abano, abinimei vaataro ka komeli na vio Jeriko, mia merebono tai jom̃a jotano ea ikim̃arabo, naio jom̃a miogiog sinaniano den tomu nalo nam̃a ajeljel ea m̃arabo nei. 36 Naruei merebono nei naio mijog ka Yesu nalo aju abinimei, naliko tiniobi nalo napano ajum̃a amiel bijaio, ana naio bika berinavo “Nalo na vio be na, ajum̃a amiel ka ava be?”
37 Naruei nalo aberdop̃e aberinavo “!E, abe Yesu na vio Nasarete ga, naio miel binimei jel kean kito ga!”
38 Ana toro nei bio jouo, jegi ban Yesu berinavo “!Yesu, jau Teviti kiano yati, kiniou nojidom ka jau tiniem riia kiniou!”
39 Mia nalo nam̃a aju amiel jukamu ka Yesu, amijog ka m̃a naio bio jibe na, ana aberbureio, aber naio rimelumu ga. Mia tete nei naio maka sidom rijoglo, mia bio bereio, jouo lie, berenio “!Yesu, jau Teviti kiano yati, neber bo kaso, tiniem riia kiniou!”
40 Mia Yesu miel bano, mebi loglog vio nene, ana ber avuru toro nene rimei vaataro kanio. Ana aburio binimei, ana Yesu bika denio, berinavo 41 “?Jau kojidom ka mia kiniou nala vaio kaso?”
Ana naio berdop̃e berinavo “Aiou, Tubo, kiniou nojidom ka miraku rivu, ka nejikia neial vite.”
42 Ana Yesu berinavo “Mo, vonganei kiniou nesian kiamo siraragiano vanso tibe ka na jau kobikanio. Kiamo viekouoiano milaso kovu bereio.” 43 Mia monloglog bogo na, toro nene mirano binimei bo, ana naio jom̃a miel naliko Yesu, naio jom̃a miaia Atua toru laka. Mia tomu nalo bunu napano amial vite nei, amial bo laka, ajum̃a abamenea Atua siano biorio.

18:14 Mat 23:12; Luk 14:11