17
Bajago na ala jukujukuano rivan toro dolu
Mataiu 18:6-7,21-22; Mak 9:42
Ana Yesu ber ka kiano naiagagoano nalo, naio berinavo “Mia jukujukuano nalo amijikia amei bogo nonovio ga, mia toro napano mila vite tai napano m̃a buru jukujukuano jo binimei vaataro, mia rivova laka vanio. Ver aiorikar puruveru tai toa burujono ana avuku naio riva ea buluniogovu, nina na be vironiano tai napano melala ga. Mia toro nam̃a mila kanaku tete nalo nei tai juvan kiniou, mijoru ea kariano ana maka bunu tu sikili ea kiniou, mia toro nene naio rivar vironiano tai napano kirisikili laka riva lie vo tovulu ninei. Mat 18:15Ver tibe na, monoka kuvitikar vatitig kenemiu meuliano nalo bogo nonovio, ka mia m̃a kala re jukujukuano rimaluvo ka kiamo bilbilu nalo.”
Bajago na koviekokoa kuruamo
Ana Yesu berenio, berinavo “Ver jau keial ka napano kuruamo naio jo mijoru ea kariano, monoka keil van naio ka kovururirio, mo ver naio rivilig naio, monoka jau koviekokoa naio. A ver naio rila rivova vanso ve va aluo ka legiano ve takurano ga, a bogo nonovio, naio mila kirivova karina naio ber vonga berinavo ‘Aire koig, aua namila bulagso toru laka. Naber bo ka jau, koviekokoa kiniou,’ mia jau kala tum̃abe? Monoka jau koviekokoa naio ve va aluo nei nonovio riviniu.”
Moroano na viekouoiano
Ana atevi nalo abika den Yesu, aberinavo “Tubo, kumemi numisidom ka jau kala kenememi viekouoiano rimei sikili lie vo.”
Naruei naio berdop̃e, berinavo “Ver kamiu kuvika kiniou ve telisu ga, tavukia kurukuti m̃arabako, mia ver kenemiu viekouoiano nene naio sikili rivu, ana mia kumijikia kuver ka burupati burujou yako kuverinavo ‘Jau kataluvo den jelemo na vija kanamo pati nalo, jau kava kotu koiluo ea tinia tei iviso,’ ana mia naio rimonea kamiu.”
Toro na rim̃au toro na toru kiano monoka saaro ga ka rim̃au
Ana Yesu berinavo “Ver kamiu tai naio ve toro na toru tai, a kanano toro tai tom̃a rila kiano im̃auano. P̃eli naio riva rim̃au ea tiniavio, p̃eli na rivitikar kiano temeul nalo, p̃eli na venia, ana verenio kijev bogo na naio rimei bereio ea im̃auano, mia toro na toru nei naio river venia kanio? Maka rijikia river kanio riverinavo ‘Mo, jau komei kototano vija kiniou, kito ve juo rosinan,’ bior naio be kiano toro na im̃auano ga. Mia toro na toru monoka river kanio ga riverinavo ‘Mo, mia kava kovorosebi beamu vo. Verenio sinaniano rimenoko, ana kava koyovovua so rivu, ana kavar saku rimei ka nesenio, a nomunuio, bisi, ana mo jau komijikia koviovio samo.’ Mia bogo napano toro na im̃auano nei mila nonovio vite nalo nam̃a toro na toru ber ka naio, mia toro na toru maka rijikia river burum̃ara siva tai vanio, bior nina be kiano im̃auano ga. 10 Mia kam bunu monoka tibe na. Verenio kamiu kuvila vatitig nonovio im̃auano napano Atua ber ka kamiu, rivano-o riviniu, mia kuver ga tibe nei, kuverinavo ‘Aa, nina maka ve titenia na. Kito rala ga venia napano memedu ka kito ralaio, tavukia Atua kiano tomu na im̃auano nalo ga.’ ”
Yesu mieliel ka tomu na burumieni nalo duelimo, mia takurano ga ber siva
11 Ana ka bogo na, Yesu nalo aju amiel kia ga vo ka avavin Yerusalemo, ana kialo m̃arabo jel bure tanobuku juo nei Sameria bija Kalele. 12 Naruei nalo amiel bano-o, vaataro ka ayotuba ea m̃arkomeli tai, abitavo bija taara tai na tomu na burumieni, nalo duelimo, napano ajujum̃a ea ikim̃arabo. 13 Mia bogo napano amial Yesu, abio jouo banio, aberinavo “Yesu, Tubo, nuber bo kaso tiniem riia kumemi.”
14 Ana bogo napano Yesu mijogio, naio ber kalo berinavo “Kamiu kuva kuvar laka ea kulo lu nalo beamu vo, ka avitii veve niabemiu nalo ka aver niabemiu nalo ameravo ruei.” Naruei nalo abano, ana bogo napano aju amiel abano, amiilo ka mokotenalo nalo aju abinimei meravo. 15 Naruei nalo tai, bogo napano mial ka naio binimei bo ruei jibe na, naio barp̃ilig binimei, miaia Atua laka, 16 binimei mijorua tano ea Yesu jaano, ber siva kanio. Toro na, naio maka ve Ju tai memedu, mia naio be yati na Ju togio na Samaria. Mia nalo dolu na, nalo abe Ju memedu, mia nalo maka amei bereio.
17 Ana na Yesu berinavo “Nalo napano niabelo meravo ruei, nalo duelimo, mia nalo kover dolu nene nalo be? 18 Naina binimei bereio, naio be toro na vio dolu ga, mia ka venia ana naio ga takurano binimei bere ka rivamenea Atua, ana nalo dolu nalo maka amei bereio?”
19 Naruei Yesu ber kanio berinavo “Koig, jau kotumolu keiel kava vonuo. Kiamo viekouoiano milarurso ruei.”
?Atua kiano navenatuboiano naio rimei tum̃abe?
Mataiu 24:23-28,37-41
20 Ana iorou, kulo Varisis nalo abinimei abika den Yesu, aberinavo “Navenatuboiano na Atua kiano nam̃a jau kojom̃a koberii vurua na mia kumemi nuvialio nagi?”
Ana na Yesu berdop̃e, berinavo “Atua kiano navenatuboiano naio maka rijikia rimei tibe ka titai napano toro mijikia rialio ka mirano. 21 Naio maka ve titai napano mia averinavo ‘O naio naruei, jau komial naio jo binimei kia,’ p̃eli na averinavo ‘Naio nei jo binimei ruei.’ !Kamiu maka kuvitilubario, mia Atua kiano navenatuboiano naio ju iviso ka kamiu ruei!”
22 Naruei Yesu mil ban kiano naiagagoano nalo, naio jukunu banlo ber mia tum̃abe ka legiano na maaro nalo napano aju abinimei. Naio berenio “Iorou kanio ana mia kamiu kuvilavio sikili ve toru ka kuvial bogo na mia kiniou Kulorinio Kenerinio noyotuba ea yetemeriba nei, mia nina maka ve kenemiu ka kuvialio. 23 Mia tomu nalo atum̃a averver averinavo ‘Naio nei!’ p̃eli na ‘Naio yako!,’ mia kamiu kuvan re rivijalo, bior maka kiniou navo. 24 Mia bogo na kiniou Kulorinio Kenerinio nemei bere be riano rimonloglog legiano nene, mia aviniu avitilubario, mia kiniou nemei tavukia vio bijiio tai napano rila niogovu rimerera ea vio tivelinio riva rivokar tivelinio dolu nene. 25 Mia maka ve bogo na vite nene vo, bior beamu ka nina, mia kiniou Kulorinio Kenerinio, tom na vonganei mia monoka ala kiki kiniou ka saba vetelabo, mia monoka avukular kiniou.
26 “Rivano-o rivokar bogo na mia kiniou Kulorinio Kenerinio nemei bereio, mia tomu nalo atu vatitigio re rivu, rivare ga ka nanua amila ea bogo na tormoruo Noa kiano bogo. 27 Ka bogo nene, tomu nalo ajidel ka m̃a ajinan, a ajum̃a amunu vite nalo, ajum̃a amila soriano jibe na ga, binimei bokar bogo na Noa ba joomo ea kiano burum̃ara uako nanua naio mim̃aukanio. Naruei burum̃ara ueimia binimei burubulag nonovio kialo meuliano nalo. 28 A ea bogo na Lot kiano jibe na ga bunu. Tomu nalo ajum̃a ajinan, ajum̃a amunu vite nalo, ajum̃a aban ea yimo na ṽilṽiliano a amila bijii puruveru, ajum̃a amim̃auka tiniavio, ajum̃a amim̃auka yimo, amila jibe na banbano-o, mia maka bunu tinielrimaio ka titai leleio. 29 Mia monloglog legiano napano Lot jumolu den kialo vio, mia sebi bija vovosebi na sebi jinano ajibirbil abavatove ea vio yauo, jijen nonovlo abiniu abava kovio. 30 Mia kiniou neber ka kamiu ka mia bogo napano mia kiniou Kulorinio Kenerinio nemei, mia tomu asidomial re titai, mia asidomialo ga, mia nalo aiilo va ka burum̃ara vite nalo na jibe nei amalmaluvo ea kialo meuliano nalo.
31  Mat 24:17,18; Mak 13:15,16“Ea bogo na, ver toro tai tom̃a rivonvon ea kunuano mave ea ino, mia naio rial tenei naio to rimei, mia ver naio rivatove, mia maka rivu ka rilavon ka rivar kiano saba joomo ea kunuano, mia naio monoka rivan ga tibe na. Mia toro nam̃a mim̃au ea tiniavio, naio bunu maka rivu ka rimei bere vonuo, mia naio monoka rivan ga tibe na. 32 Kam tiniemiu ribobogia re Lot koano, napano jiraragodi, mia naio binimei be puruveru ju. 33  Mat 10:39, 16:25; Mak 8:35; Luk 9:24; Jon 12:25Toro nam̃a jidom rilarur kiano meuliano ga, mia naio rila luvuio, mia nana m̃a mijamo ka kiano meuliano ba kovio, mia rilarur naio bereio. 34 Kiniou neber ka kamiu ka ea bogo na, p̃eli ka bogiano napano mia toro tai naio koano amon ea m̃alo jogu, mia amei avurular tinene ga, mia atuvan tinene tobo. 35 P̃eli na tira ve juo atu vio takurano avijii salo baba, mia ve takurano ga rivano, mia tinene naio tobo. 36 [P̃eli na tomu ve juo atu aim̃au biju ea tiniavio, tinene tuvan vio rivan mia tinene naio sikili tumomou tu.”]
37 Naruei kiano naiagagoano nalo abika denio aberinavo “?Ana Tubo, vite nalo nene mia ayotuba ea vio be?”
Ana naio berdop̃elo, berinavo “Ea bogo nene, mia tavukia napano ver tena m̃aro tai jo kovio tai. Ea vio na naruei, menu nalo nam̃a ajenjen tena m̃aro, mia nalo amei kanio, monoka nalo ve miroano ea vio nene. Ea vio na vabe napano kariano joa, vio na naruei ve natibureano eaio.”

17:3 Mat 18:15

17:31 Mat 24:17,18; Mak 13:15,16

17:33 Mat 10:39, 16:25; Mak 8:35; Luk 9:24; Jon 12:25