16
Jamerijiano na bajago na aim̃au vija puruveru
Iorou kanio, ana Yesu mil ban kiano naiagagoano nalo, naio berii jamerijiano tai banlo, ana naio berii toro na im̃auano tai. Toro nene, naio mial ka mia kiano boru rivukular naio, naruei naio jumolu mim̃auka vite tai ka mia iorou ana kiano meuliano rivu ga. Jamerijiano nene naio jibe nei, berinavo “Toro na toru tai, naio bitirilar kiano toro tai ka rivitikar kiano puruveru nalo. Mia bogo tai, iliano binimei bokar naio ber kiano toro nene naio jom̃a jen kiano puruveru nalo, jom̃a mila lelan kiano saba nalo. Naruei naio bio kiano toro nene binimei mial naio, mil ban berinavo ‘Ei, tomu nalo amidu kanamo veriiano ban kiniou ruei. Kiniou namial bo ka mia nodu larso den im̃auano na bereio, mia jau kobisi ga. Mia beamu ka na jau kavano, nojidom ka jau kavar vatitig saba nalo beamu vo, ka mia kiniou namijikia noviti jabue nam̃a tomu nalo amila jua kiniou.’
“Mia toro na im̃auano nei naio mijog bova, berinavo ‘Riano, vonganei bova nono naruei. Toro na toru midular im̃auano novo nei den kiniou, maka nejikia ka mia kiniou nesen venia naruei. Kiniou nojotano ea im̃auano nei kirisiou ruei, mia maka bunu ve kiaku moroano ka nava noim̃auka tiniavio bereio, a kiniou maka nosidom natan ea yimo nalo kam̃a noiniogiog sinaniano den tomu nalo bunu. Mo bo ga, kiaku m̃arabo naio tibe nei. Mia note vatove kija bereio tomu nalo kialo jabue nalo, mia asaaro ka kiniou-o mia monoka avitikar vatitig kiniou ka bogo na ver toro na toru rivukular kiniou den im̃auano nei.’
“Naruei naio ba bio nalo napano kialo jabue jua toro na toru nei, nalo abinimei abeve terakurano eaio, ana naio berinavo ‘?Mo, jau komila jabue ea venia, a bokar vio?’ Ana naio berdop̃e, ber ‘Titikivaka basidobidobi duelimo toromomou takurano [100].’ Ana toro neibano berkanio, berinavo ‘Mo, mia kito juo rete rivatove ga. Ninei be kanamo jabue nene, jau kototano ana koyolkon bulag sop̃elia nana beamu, mia kovivitauia kar ve duelimo va limo [50] ga.’
“Mia naio bano, ana dolu binimei, ana naio bika denio, berinavo ‘?Koig a jau, kanamo jabue venia?’ Ana naio berdop̃e, ber ‘Bake na uiti tormomou takurano [100] ga.’ Ana naio berkanio, berinavo ‘Mo, mia kito ve juo rete rivatove ga. Ninei be kanamo jabue nene, jau kototano, ana koyolkon bulag sop̃elia nana beamu, ana kovivitauia kar ve duelimo va arolu [80] ga.’ Naruei naio mila jibe na-o mila nonovlo abiniu.
“Ana iorou kanio, ana toro na toru nei naio bitilubar vite nei, ana naio ber ka kanano toro nam̃a jenjen kanano puruveru nalo beamu, naio berinavo ‘Riano ga, jau kobina vatitigio ka kiniou, ana namial jibe kanamo masouano tenia, jau kobe pariparimo kija ga na.’ ”
Naruei Yesu berinavo “Kamiu kumial kulorinio nalo na yetemeriba nei, bogo nam̃a amim̃au bija puruveru, mia abe masou ka bo, nalo amijikia bajago na ala bilbilu vija tomu nalo, ka mia tomu nalo nene ala rivu kalo iorou bereio. Mia kiniou nemial ka napano keneriku nalo na miamoiano, va telabo nalo maka ave masou batitig rivu ka aim̃au vija puruveru napano Atua jian banlo.
“Neberenio batitig ban kamiu, neberinavo, Puruveru naio be tena yetemeriba nei ga, mia verenio mijikia riijaiso ka kove bilbilu rivu vija Atua, bo ka koim̃au kanio. Ver jau koim̃au rivu vija puruveru ea m̃arabo na memedu nene, mia iorou kanio ana Atua naio risaaro ka mia rivurso kavan ea vio na maka puruveru toaio, naina naruei be kanamo vonuo na mave.
10 “Toro na bar ka naio batitig bo ea im̃auano na kiritavaso ga, mia kito ramijikia ravarkar tiniedo ea naio ka mia naio rivar naio ka im̃auano na toru bunu. Mia toro na mim̃au maka rimemedu ea vite na telisu, mia naio rim̃au rivova lie vo ea vite na toru. 11 Ver kamiu kuvar vatitig re kamiu ka im̃auano nalo na puruveru na yetemeriba nei, mia kei bereio rivar Atua kanano tonovo nalo tua jumemiu ka ve kenemiu? 12 A ver kamiu maka kuvijikia kuvim̃au rimemedu rivija vite nalo nam̃a Atua mijamo ka ban kamiu ka bogo bulati ga ea yetemeriba nei, mia kei bereio rijamo ka mauo novo nalo napano ajua vio mave ave kenemiu dam̃ariga?”
Maka toro rijikia rim̃au tubo ve juo kialo
13  Mat 6:24Mia Yesu ber bunu, berinavo “Bereio, ver toro na im̃auano tai, naio rim̃au dede ga ea tubo ve juo ve vaarakurano. Ver tibe na, mia naio tinien tii tinene, mia riilkue ka dolu nene, p̃eli na mia rudu tinene, mia tuvan dolu nene. Kamiu maka kuvijikia ka kuvila ka napano kamiu kube tomu nam̃a amim̃au Atua kanano, a kube tomu na puruveru ka bogo nene bunu.”
Varisis nalo maka tiniel tii Yesu kiano iliano nalo
14 Ana na ea bogo na, Varisis nalo bunu aju kiano vo, ajum̃a amiagago ka iliano nalo nei. Mia nalo abe tomu nam̃a tiniel jii m̃elea puruveru toru bogo nonovio, naruei nalo abital lelan ga m̃arabo novo nalo na im̃auano bija puruveru napano Yesu berial ban kiano naiagagoano nalo. 15 Ana Yesu mil banlo berinavo “Kamiu tiniemiujii ka kuvila ka napano mia tomu nalo aial kamiu tibe ka tomu na memedu nalo, mia Atua biti dulu venia napano joa kenemiu iviso. Vite miroano napano m̃a tomu nalo amiaia, aberinavo naio bo, mia ea Atua kiano vitiiano tenalo na abova ga.”
Atua kiano navenatuboiano binimei naruei
Mataiu 11:12-13, 5:18; Mak 10:11-12
16  Mat 11:12,13Iliano dolu tai napano Yesu berenio, naio berinavo “Beamu, Niosi Moruo jo, napano niosi nalo na Mosis kanano bija niosi nalo na naverialiano nalo kanalo juaio, bano-o binimei bokar bogo na Jone Baruei. Jone mim̃au bano-o bisi ana vonganei Ioluano Vou na bo na Atua kanano navenatuboiano naio binimei, naruei ajum̃a amioliolu ka janea vio reraio, mia tomu nam̃a ajidom ka ava jouro eaio na aju amila vio jikili ka ajogkario. 17  Mat 5:18Mia nina maka rila ka tuboiano na Atua kanano napano joa Niosi Moruo naio bova ruei. P̃eli vio mave a yetemeriba nei nalo ava kovio ga, mia kiri m̃ariliano na tuboiano nei maka rijikia riva kovio bogo tai ka tumolu tu re.”
Maka rivu ka kito rotuvan koado nalo
Mataiu 5:31-32, 19:9; Mak 10:11-12
18  Mat 5:32; 1Kor 7:10,11Iliano dolu tai napano Yesu berenio, naio berinavo “Ver toro tai riilalar koano, ana naio riva rivuru tira dolu, mia Atua mialio ka toro nei naio jo mila siakaiano bija tira dolu nei. Be verare ga bunu ka ver toro tai soro ka tira tai napano koano na beamu miilalar naio ruei: toro nene bunu mila siakaiano.”
Jamerijiano na toro na sanibaiano bija Lasaros
19 Yesu ber jamerijiano nei bunu, napano naio ber jibe nei, berinavo “Toro tai, jum̃ano bujo toru laka ka vite na bo nalo miroano, naio miyovovua naio bo laka bogo nonovio, a legiano nonovio amim̃auka sano burum̃ara sinaniano novo nalo. 20 Toro dolu tai naio bunu jo, napano m̃a bogo nonovio amidudu naio binimei amidu naio jo tavio ea burusio na burum̃ara yimo na toro nei kunuano napano be kiano saba telabo. Toro nei, naio be toro tai na maka ve kiano saba tai, naio be toro tai nam̃a jo miogiog sinaniano, niabene nalo vio bujo ka meniko, a siano be Lasaros. 21 Amidu naio joa vio na ka p̃eli mia naio mijikia riniog sinaniano nalo nei torogio nam̃a toro na toru nei jen digio ju, mia makanio. Naio jo miog kuleio ga jibe na, naliko kuli nalo napano abinimei amiom kanano meniko nalo.
22 “Milala jibe na bano-o na tete nei naio m̃aro, ana na nailiano nalo abinimei amidular naio, aba amidu jo tivelinio na Epraamo, ea vio mave. Ana maka vesiou ana na toro na toru bunu m̃aro, ana ajivinio. 23 Mia abuku deven naio ban ea sebi, napano mijog naio bova-o mia bova laka, mia iorou ana naio jirarag bavin, mial koalabo laka, naio mial Epraamo naio jo, a mial ka napano Lasaros jotano naljuo naio, abe juo ajum̃a ajinan. 24 Ana naio bio banlo, berinavo ‘Aue-e, karam̃aku Epraamo, kovijuku bo tiniem riia kiniou liki, jau keiila Lasaros rimei rudu juluvati m̃arjukjum̃ano titi ka kiri uei tai, ka titi ka minaku. Bior vonganei sebi jijen kiniou mia nomijogio bova toru nei.’
25 “Mia Epraamo berdop̃eio, berinavo ‘Keneriku, jau kosidomial bereio meuliano novo nanua beamu. Ka bogo na, jau kobokar kanamo vite nonovio napano jau kojidom m̃elea bo kaso, mia kiri tavaliki Lasaros nei, ea kiano meuliano re nua, vite nonovio maka tai rimelumu van naio. Vonganei, naio mije jogvuiano ea vio nei, ana jau komijog bova toru liki ea vio na. 26 Mia be vite tai ga, naio maka rijikia riviedu ka riijaso, bior Atua mila burum̃ara vio kiri bululuo tai napano jo iviso bure ka kito juo, ka rila ka toro rijikia re taluvo ea vio nei ka riviedu rialso, a maka rijikia taluvo ea vio na jau kojoaio ka rimei ea vio nei.’
27 “Mia toro nei bika bereio, berinavo ‘Teta, aver tibe na, kiniou nabika jikili banso ka keiila Lasaros rivatove bereio ea karam̃aku kunuano, 28 bior kuruaku nalo jimo aju keano vo. Bo kanio Lasaros riva ridu tiniemaiano vanlo, ver p̃eli mia nalo bunu amei ajoru ea jogvaiano nei na.’
29 “Mia Epraamo berdop̃e, berinavo ‘?Mia bior vaio ana monoka Lasaros naio rivano? Nalo ajum̃a abar Niosi Lu ruei, napano vivitauiano lu na Mosis kiano bija naverialiano nalo juaio ruei. Bo ka avuluku nina, ka mia aleal vite nonovio juaio.’
30 “Mia toro nei naio jo jikili kia navo, naio berinavo ‘Teta Epraamo, p̃eli mia maka ajikia ala nina na? Mia ver toro tai rimei bereio ea nam̃ariano, river vite nonovio kalo, mia monoka aviliglo kanio na.’
31 “Ana Epraamo berdop̃e, berinavo ‘A verenio nalo na maka asidom ajog vaio napano m̃a Niosi Lu berenio, maka bunu ve titai bereio ka napano rijikia rilalo amoneaio. P̃eli toro tai rimei bereio ea nam̃ariano, river vite nonovio nalo vanlo, p̃eli na venia, mia asidom re ka amoneaio ga na.’ ”

16:13 Mat 6:24

16:16 Mat 11:12,13

16:17 Mat 5:18

16:18 Mat 5:32; 1Kor 7:10,11