15
Yesu mila bilbilu naliko tomu na bova nalo
Luk 5:29,30Ana ea bogo nalo na jibe na, amial ka napano tomu tealo napano tomu dolu nalo maka tiniel tiilo, jibe ka tomu na takis nalo, bija kulo dolu nalo napano Varisis aber abova, nalo bunu abinimei vaataro ka Yesu ka aiagago ka naio. Naruei bogo na Varisis naliko naverloglogiano na tuboiano nalo aju amial ka Yesu jom̃a tinien jii ka tukunu vijalo, amial kirivova, ana aju aberinavo “Riano ga, tete na naio jidom ga tomu na kariano na jibe na, a bogo nonovio naio jidom ka riva sinano vio takurano naliko bunu. ?P̃eli naio mial ka kialo bajago ga naio bo, a kiado naio bova, a?”
Mia kialo jidomiano jibe na mila ana Yesu jukunu banlo ka jamerijiano nalo nam̃a aberii jum̃abe ka napano naio binimei ea yetemeriba nei kar toro napano milaluvu m̃arabo.
Jamerijiano na nunu napano ba kovio
Mataiu 18:12-14
Yesu kiano jamerijiano na be moti ka tivelinio na naio jibe nei, napano naio ber kalo, berinavo “Toro tai, naio be toro nam̃a bagan nunu nalo, mia kiano nunu nalo abokar toromomou takurano [100]. Kiano nunu nalo telabo mugaruei jibe na, mia ver bogo tai, nalo tai riva kovio, mia naio sidomveia ga, p̃eli mia naio sidom bijovijon kanio? Mia monoka naio tuvan kiano nunu dolu nalo na atu bo beamu vo, mia naio rivakar napano ba kovio, mia naio sirag rilealio. Mia bogo napano naio milealio, mia saaro ve toru laka, mia naio rudular nunu tavaliki nene rimon mave ea burusovonano, ana naio rudu rimei bereio. Ana na iorou, ka bogo napano naio batove binimei ea kiano vonuo bereio, mia rivio nalo na ea kiano m̃aratavo, p̃eli na kiano bilbilu dolu nalo bunu, ka amei. Ana mia naio tukunu vanlo, riverinavo ‘Ei, vite tai napano kito ramijikia rasaaro ve toru m̃ele riviorio. Kanaku nunu tai napano ba kovio napano ba kovio laka garuei, mia karina naban kanio, najiragio-o, namilealio. !Bogo napano namilealio, najaaro mia maka garuei!’ ”
Ana Yesu mila meravo ban Varisis nalo, berinavo “Mia tibe na ga bunu ea vio mave. Tomu telabo napano ajua vio yetemeriba nalo ajavukia kamiu, be tinielo ka aber nalo amemedu ruei, ana p̃eli mia saariano na mave rivior kamiu tomu kinkin na jibe na kovio? Mia ver toro na kariano tai ga, naio rivilig kiano meuliano, mia ve burum̃ara saariano ea vio mave, riva lie vo ka mia ve burutomoruo laka. Vite na naruei mila ana tinieku jaaro ka notukunu vija tomu nalo nam̃a kamiu maka tiniemiu tiilo.”
Jamerijiano na kurukuveru tai napano ba kovio
Ana Yesu ber jamerijiano ta bunu ea tivelinio na, naio berinavo “Be tira tai, kiano kurukuveru duelimo, napano naio miduvan batitigio bo jo joomo ea kunuano. Ana ver bogo tai, rimei ber riadu kalo mia rial ve takurano naio mijoru ruei, ba kovio tai, mia naio rila tum̃abe naruei? Monoka naio rigoru yulu, rija bulag kiano saba nalo, a riakon vatitig vio ea kunuano, rivano-o mia rilealio. Ana bogo napano rilealio, mia naio rivio nalo na ea kiano m̃aratavo, p̃eli na kiano bilbilu dolu nalo, ka amei. Ana naio tukunu kanio vanlo, riverinavo ‘Ai, abe vite tanie napano romijikia rojog rivu ve toru kanio. Kanaku burum̃ara kurukuveru tai nemilaluvuio mijoru banbo kovio tai, mia karina, nejiragio bano-o ana nemilealio bereio. !Bogo napano nemilealio, kiniou nomijog bo-o mia!’ ”
10 Ana na Yesu mila meravo ka Varisis nalo, naio berinavo “Naruei mia tibe na ga bunu ea vio mave. Ka bogo napano ver toro na kariano ga tai naio rivilig kiano meuliano, mia Atua kiano nailiano nalo aialio mia saariano ve toru laka ea vio mave.”
Jamerijiano na m̃eaku napano ba kovio
11 Mia Yesu kiano jamerijiano na maariano na tivelinio nei, naio jibe nei, napano berenio berinavo “Kulovu tai, be kenerinio sum̃ano juo, nam̃a aju amim̃au bijaio ea kialo borotano. 12 Ana ka bogo tai, maratoru na naljuo nei naio jumolu, berial ka karam̃alo abe juo, berinavo ‘Teta, kiniou nejidom navar saba togio na jajum̃amo ve kanaku ga.’
“Mia vite na maka rimemedu leleio ka naio rivika tibe na, bior karam̃alo naio meul jo kia vo. Mia karam̃ano maka ril, naio jan ka nonovio kiano saba nalo, mijamo ka togio ban m̃eaku nei, a togio be motoru kanano. 13 Avona bisi, ana na m̃eaku nei naio jom̃a p̃ilṽili ka saba nalo napano karam̃ano bar banio, mia iorou, maka vesiou, amialio ka naio mison nonovio kiano saba nalo, bar kiano puruveru beven ka bano. Mia ba joa buruvenuo dolu tai koalabo laka, ana ea vio na, naio ba mijamo ka momon naio ban bajago na bova, jinan ka puruveru nei bano-o mia mila lelan nonovio biniu.
14 “Vonganei naio bitilubar ka jum̃ano bulati naruei, ana ea bogo na, burum̃ara vituiano tai binimei bokar buruvenuo neibano naio joaio, naio midu m̃eaku nei naio joa vio tai na kirisikili laka kanio. 15 Ana na naio ba jirag im̃auano tai ka mia rim̃aukanio ka mia p̃eli mijikia rilarur kiano meuliano, naruei ba mim̃au ea toro na toru tai na vio nene, ba bagan kiano kiribue nalo. M̃eaku nei naio maka rimemedu ka rila im̃auano nei, bior naio bel ka kiribue jibe ka kito kulo Ju dolu nalo, mia nina be im̃auano takurano ga napano naio mijikia rilealio.
16 “Naruei naio mim̃au jibe na bano-o, mia maka avar sinaniano vanio, a maka m̃arabo tai ka rileal sano sinaniano eaio, mila jijer naio nam̃ariga. Naio jijer jibe na bano-o mila naio jidom sian jum̃ano rivan ea basaro na sinaniano torogio na menunu bija botuotu na kon nam̃a kiano toro na toru naio jom̃a bagan ka kiano kiribue nalo ajenio. 17 Mia bogo napano jidom ka rila tibe na, naio bitilubar naio bereio, naio mial ka kiano bijuku m̃eteano ga mila lelan naio bereio. Mo naio tinien maio bereio ka karam̃ano bija kiano vonuo, naio berinavo ‘Riano ga, kiniou nomiavovu toru laka. Kiaku bijuku m̃eteano ga mila kiniou nam̃aro ka vituiano ea vio nei, mia kosidomii von nalo nam̃a atibe ka tomu na im̃auano ga na teta kanano. Naio jom̃a jian sinaniano novo nalo telabo banlo ka legiano nonovio ga, maka ajikia asen nonovio. 18 Ver tibe na, bo laka ka kiniou nalavon ka navan bereio ga, noim̃au kija ga tavukialo. Mia kiniou nava naial teta, never kanio, neverinavo “Aiou teta, kiniou namila burum̃ara kariano va tai ban Atua, a banso bunu. 19 Vonganei, maka bunu rimemedu ka jau keial kiniou tibe ka nebe kenerimo tai, mia nobika denso ka tiniem riia kiniou ka noim̃au kija ga tavukia nalo nam̃a amim̃au kanamo.” ’ 20 Mia naio mila vatitig kiano jidomiano jibe na bisi, naruei naio jumolu, binimei ju lilie ju lilie, binimei boru ea karam̃ano.
“Mia naio maka rijikia, mia karam̃ano naio jo tinien maio ka naio julaka ga, naio jom̃a jirarag lili m̃arabo ka p̃eli mia naio rimei. Mia bogo na naio ju koalabo ka kunuano kia ga vo, mia karam̃ano bitilubar naio, tinien miia naio-o mia, ana jikiti ka riva rivitavo vijaio. Mia bogo napano naio binimei bokar kenerinio nene, miabukario ka jum̃ano be juo, maka sidom tuvanio bereio. 21 Ana m̃eaku mil ban karam̃ano naruei, berinavo ‘Aiou teta, kiniou nomila burum̃ara kariano va tai ban Atua, a banso bunu. Vonganei, maka rimemedu ka jau keial kiniou notibe ka kenerimo.’
22 “Mia karam̃ano berbureio, bio kiano tomu na im̃auano nalo, berinavo ‘Ai, kamiu kuvila sop̃eli kuva, kuvar kulum̃arauo na bo laka, vija kiano kulubue na jaano, a kiano p̃ejelinio, vite nalo na jibe na, kuvar kumei kuviya eaio. 23 A kiribue m̃arauo nam̃a roju rabagan vurua m̃adigdig kirinovo na, kamiu kuva kuvueio, ka kito rala sado sinaniano tai ka ramijikia rasaaro kitoliko keneriku maratoru nei. 24 Bior keneriku nei, naio m̃aro ruei, mia meul bereio; naio ba kovio, mia kito romileal naio bereio.’ Ana ka bogo na, nalo abukudel ka jokoluolu na m̃eaku neibano.
25 “Ana ka bogo nene, kiritete motoru naio bavenei ea tiniavio, ba jo mim̃au ruei, avona kario ana naio binimei bere vonuo. Mia bogo na naio binimei vaataro ka vonuo, naio mijog ka ajum̃a amioiou, a mijog joa na voluano jo jaburu bunu. 26 Ana naio mial nalo na im̃auano nei tai, bika denio, berinavo ‘?Ei, venia na jibe na nam̃a aju amila vonuo jibe na?’
27 “Ana toro neibano berinavo ‘!Ai, abe kuruamo m̃a na! Naio binimei bere ruei, meul bo kia ga vo. Tenene na, karam̃amo naio jidom rila sano sinaniano tai. Amue kiribue m̃arauo nam̃a na ruei!’ 28 Mia bogo napano motoru mijogio naio tinien mimi, maka riva joomo naliko. Naruei karam̃ano binimei mil banio, ka rivuru naio riva joomo, mia naio miilkue ga ka rivano. 29 Naio ber ka ga karam̃ano, berinavo ‘?Teta, yuka vio ruei nam̃a kiniou nojom̃a nomim̃au kanamo ea vio nei? Kiniou nomidu niomo batitig bo ea vite nonovio, mia jau maka lele kala titai tibe na van kiniou. Kiniou maka lele neial ka napano jau koue kirikiti nani tai van kiniou bogo tai ka nala sinaniano tai vija kanaku bilbilu nalo. 30 Mia bogo napano ga jau komial kenerimo novo na naio binimei vonuo bereio, ana kojumolu komue kiribue m̃arauo novo nam̃a rojum̃a rabaganio jo mijabo m̃adigdig bo na. ?Mia tete na naio mila venia bo ruei banso a? Naio bar bulag kanamo burum̃ara puruveru togio ruei, naio ba jen puruveru nene ka ga m̃a mior ka tire nalo ga, bano-o miakon batitig garuei. ?P̃eli bajago na naruei na jau tiniem jii, tenene na jau komila sano sinaniano kanio a?’
31 “Mia karam̃ano tinien miia motoru nei bunu, ana naio berkanio, berinavo ‘Ei, keneriku, kiniou maka m̃a noto nosidomii tibe na liki. Jau komila kiniou najaaro toru ruei, napano m̃a kojo bija kiniou dam̃ariga, a kanaku saba nonovio na ju, kiniou namijamo ka nonovio ruei banso. 32 Be riano ka keneriku maratoru na naio milaluvu m̃arabo na kiano meuliano, mia bogo na naio bilig naio binimei bereio, kiniou tiniek miia naio, ana namial jibe bo ga ka kito rasaaro ka naio, rala sinaniano tai kitoliko. Kuruamo na naio m̃aro ruei, mia meul bereio; naio ba kovio, mia kito romileal naio bereio.’ ”
Naruei Yesu ber ka Varisis nalo, naio berinavo “Mo, jamerijiano nei naio bisi naruei ea vio na. Mia jibe ka napano naio berenio, bo ka toro napano milaluvu m̃arabo, naio monoka rivilig naio bereio, tavukia maratoru nei. Mia kamiu monoka kuvitikar vatitigio bunu ka mia kuvitavukia re motoru nei, napano kiano jidomiano kirisikili laka, naio mijoku ka kuruano napano bilig naio ka kiano bajag moruo ruei.”

15:1 Luk 5:29,30