14
Yesu mieliel ka toro na mieiano tai
Ana ka Legiano Lu tai, navurim̃araboiano na Varisis tia bio Yesu ba jinano ea kunuano. Mia tomu dolu nalo tealo nam̃a maka tiniel tii Yesu, nalo aju bunu ka bogo nei, ajum̃a abitivitii julaka ver naio rila vite tai na maka rimemedu, mia amijikia ala tibekovio ka naio. Mia toro na mieiano tai jo naliko joomo ka bogo nei, napano toro nene niabene nalo jurojurobi tortoru laka. Mia Yesu mial toro nene, naruei mil ban naverloglogiano na tuboiano nalo, bija Varisis nalo napano aju, naio bika denlo, berinavo “?Jum̃abe ka tivelinio na kiado tuboiano? ?Naio berenio kito romijikia reieliel ka toro ea Legiano Lu, p̃eli na ber maka rejikia reieliel kanio?”
Mo bogo na Yesu bika vikadeniano nei, amial jibe maka bunu ajikia asian verdop̃eiano rivanio, mia maka bunu ail. Ana na Yesu buru toro nei binimei vaataro keanio, ana mieliel vatitig ka naio bo bereio, berinavo mijikia rivan bereio vonuo. Mat 12:11Ana naio mil ban nalo na aju, naio berinavo “Kamiu kuvilavon ka kuvisidomii vonio. Ver kamiu tai, ka Legiano Lu, kenerinio tai, p̃eli na kanano temeul tai, naio riva rijoru rivatove ea bulukuei tai, ana mia jau kala tum̃abe? ?Mia jau monoka kala sop̃eli ga kava kovurular bereio, p̃eli na mia koverinavo ‘Uerei bova naruei, vonganei be Legiano Lu ruei, tuboiano berenio mia kiniou noim̃au re ea Legiano Lu, mia p̃eli keneriku p̃eli na kanaku temeul na tobo beamu vo ea p̃ili na, mia beni ga ana mia nava novuru lario?’ P̃eli mia maka bunu kejikia koto rorea titai bereio, mia jau kala sop̃eli ga na.”
Mia nalo maka bunu ajikia ka mia aver verdop̃eiano venia ka tivelinio na rivan naio bereio, aju buru ga jibe na.
Maka rivu ka toro riyuku lelar naio bereio
Mia bogo na aju ka atutano ea sinaniano, Yesu bitilubar ka nalo tealo napano boru na jokoluolu biolo abinimei, tiniel jii toru ka ajidom aleal vio na bo, nalo aba ajutano mave ea tomu na tortoru jelelo. Ana Yesu mial kialo bajago na m̃arouano nei, ana ber kalo, berinavo “Ver bogo tai avioso ka kavan ea sinaniano na soriano tai, p̃eli na jokoluolu tai na jibe na, maka rivu ka koyokovo sop̃eli ka kava kototano ea tomu na tortoru jelelo garuei. P̃eli jau maka kejikia ka vio na, amila batitigio bo jororea toro na toru tai, ana mia boru na jokoluolu nei mia rimei river ka jau, riverinavo ‘Aiou kuruaku liki, mia p̃eli jau kavatove beamu vo, bior jau kojom̃a kojotano ea kanaku toro na toru jeleigio na.’ Naruei mia jau kavar burum̃ara imouiano tai na rila kojog ve kirivova laka, mia monoka jau kavatove ga bereio, kalavon ka keleal kiri vio sesa tai ka na mia komijikia ketivan miramo eaio. 10 Mia bajago na bo naio jibe nei: Ver avioso ka kavan ea sinaniano tai, bogo na kovoru eaio, jau kava kototano rivija tomu ninio ga. Mia ver boru na jokoluolu nene naio rimei, mia naio rialso, mia naio riverinavo ‘Oi, burum̃ara toro, kiniou nemije batitig jelemo na jo mave ruei, mia kito ve juo ravan ana neti vatitigso.’ Ana ka bogo na, mia komijikia kojog rivu ve toru laka, ka boru na jokoluolu rivitiri larso tibe na ea kulo dolu nalo miralo nam̃a kumisinan vio takurano. 11  Mat 23:12; Luk 18:14Tibe na naruei, ka mia toro nam̃a miyuku lelar naio, mia adu naio totano, mia toro nam̃a midu naio jotano mia ayukular naio to mave.”
Bo ka kovio talim̃asa bunu rimei ea kiamo jokoluolu
12 Ana ka bogo na, Yesu ber iliano tai bunu ban toro napano bio naio binimei jinano ea kiano vonuo, naio berkanio, berinavo “Vonganei, kito romial ka napano tomu nalo, bogo na amila sinaniano tai, tiniel jii ga ka avio kialo bilbilu na bo, p̃eli kurualo nalo, p̃eli na kialo m̃aratavo dolu nalo, vija bunu tomu na tortoru nalo na abe sanibaiano nam̃a aju vaataro ga kalo. Ajum̃a amilala jibe na naruei, bior amijikia ka iorou, ver nalo nei bunu ala sinaniano tai bogo tai, mia monoka ala meran rivanlo bereio.
13 “Mia bajago na bo ka rila bogo na jokoluolu naio maka tibe na. Bo laka ka kovio kulo dolu nalo, jibe ka nalo nam̃a abe talim̃asa, p̃eli na nalo na niabelo maka rivu, p̃eli na jaba nalo, p̃eli na merebono nalo, p̃eli na tomu nalo na ajiberbena, amei asinan rivijaso. 14 Tomu nalo na jibe na maka ajikia ala meran rivanso bogo tai, mia bogo na Atua mial ka jau tiniem jaaro ka koburulo abinimei ajinan kamliko ea kanamo vonuo, mia naio saaro laka kaniso. Karina naio rilivu kaso, a mia jau kavar vonga kiamo ijaiano na bo biorio, ea bogo na naio rila kanano tomu na memedu ameul bereio den nam̃ariano.”
Jamerijiano na sop̃eiano
Mataiu 22:1-10
15 Ana na toro tai napano joa sinaniano nei, naio mijog ka napano Yesu berii ka mia Atua rivitiri bulag kiano tomu na memedu ea legiano na maaro, naruei naio berinavo “!Ierinio, mia rivu lie rivan kito ka bogo na, ka napano mia kito raiasol burum̃ara jokoluolu na jouro ea Atua kanano navenatuboiano nene!”
16 Toro na, p̃eli naio jom̃a ber naio bo kovio ruei, mia tomu na jibe na maka asidom ava jouro, naruei Yesu ber jamerijiano tai ea tivelinio na, napano jibe nei “Toro na toru tai, naio jidom ka rila sinaniano tai, mia naio bio tomu nalo telabo ka amei. 17 Ana bogo na naio miomon vite nonovio bisi ju, ana miila kiano toro tai ka riva rivuru nalo nam̃a abiolo ruei ka amei. 18 Mia bogo na kiano toro nene bano-o miyotuba kalo, nalo abiniu abare ga, ajum̃a amila ilisop̃eiano ga. Tai ber jibe nei, berinavo ‘Ierinio, mia kiniou nobulu von ga kiaku niatano tai, naruei nojo napano ka neial von ka borotano nene jum̃abe. Mia kover ka toro na toru kover aua toru vanio, mia maka nejikia neviedu vonganei.’ 19 Mia dolu, naio ber jibe nei, berinavo ‘Ierinio, mia kiniou nobulu von ga kanaku buluku nalo tai, ka avuru kanaku rukuruku nalo, naruei nojidom ka nava neial ka be p̃irilo jikili jum̃abe. Mia kover ka toro na toru kover aua toru laka, mia maka nejikia neviedu vonganei.’ 20 Mia dolu bunu, naio berinavo ‘Ierinio, mia kiniou namila jokoluolu na kanaku soriano maka vesiou vo, naruei namial jibe ka p̃eli mia maka nejikia neviedu, bior saba telabo laka.’
21 “Ana na toro nei binimei berial iliano nalo nei ka kiano toro na toru, mia bogo na naio mijogio mila naio mila siniabu kalo. Naruei miila kiano toro nei bereio, naio berinavo ‘Mo, jau kala sop̃eli kavan ea m̃arabo nalo na tertelisu vaataro na, kava keleal talim̃asa nalo, vija nalo napano abe mervitovi, vija merebono nalo, ana kuvurulo amei ea kiado jokoluolu.’ 22 Naruei naio ba milaio, mia iorou kanio ana naio binimei bereio ea kiano toro na toru nei, ana naio berinavo ‘Tubo, vite napano jau koberenio, kiniou nemilaiio ruei, mia tomu telabo abinimei ruei mia be vio toru jo kiano vo.’ 23 Ana miila naio bereio, berinavo ‘Tibe na, jau kavan bereio, kava lie kija ea vio nalo na komeli, mia katadua sikili toro kei na ver jau keialio, ka monoka amei, ka aison kanaku burusio, ka rila jokoluolu nei rive kirinovo tanea. 24 Nalo dolu nam̃a amila ilisop̃eiano na kirivova na, kiniou nobiolo batitig ka amei ea jokoluolu nei ruei, mia vonganei, mia maka nalo tai kalo napano mia rijikia sen kiri sinaniano nei tai leleio ea jokoluolu nei. !Kiniou neber vatitigio kiana!’ ”
Yesu monoka to tukamu ea kiano naiagagoano nalo kialo meuliano
Mataiu 10:37-38
25 Naruei Yesu naio jo midu kiano m̃arabo ka rivavin Yerusalemo bereio vo, mia tiniobi niukniuku vio bujo kalo ajum̃a ajakisorio. Amiel bano-o, mia naio barp̃ilig kalo, ber kalo, berinavo 26  Mat 10:37“Toro na jidom rimei rue jaaku, mia naio monoka rudu kiniou noto tukamu ea kiano meuliano, kiniou loa laka lie vo ka karam̃ano, kenieno, koano, kenerinio, kuruano, p̃eli na kuviviniene. Toro napano ver maka riilkue ka kiano meuliano, naio maka rivare ka rimei rive kanaku naiagagoano tai. 27  Mat 10:38, 16:24; Mak 8:34; Luk 9:23Mia toro nam̃a jidom ka rimei rive kiaku naiagagoano, naio monoka rila tibe nei. Naio monoka rudu kiano m̃akolkolo, rue jaaku nam̃ariga, tibe ka mijamo ka naio ka rijog jaleleano rivior kiniou. 28 Bo ka kuvisidomii vatitig rivu vite nei beamu vo, beamu ka na mia kuvil sop̃eli, kuver mia kuvitakisor kiniou.
“Naio jibe ka na toro tai, ver naio sidom ka rim̃auka burum̃ara yimo tai, naio monoka totano, rivitii beamu vo, mia rivuluku vatitig beamu kiano veru na vuliano na im̃auano nei, mia monoka rivitii veve rivu ka naio bare ka mia rila nonovio burum̃ara im̃auano nei, p̃eli na maka rivare. 29 Ver p̃eli na, mia naio tikar rim̃auka batitig bulapati, rivavavin kija ga, ana mia naio riilo ka napano jum̃ano bulati garuei, ana na mia im̃auano nei tei riuedom tobo. Naruei bogo na kulo dolu nalo amei aial yimo neibano jo bija bayimo nene be togio ga jo, a maka ve vodobi nene, mia avital niegeniege m̃elea toro nene-o mia averinavo 30 ‘O, kema na, kiano jidomiano kirinovo laka. Naio jidom rim̃auka kunuano, mia maka rila batitig tiiano na im̃auano, mila na maka rijikia rila nonovio riviniu.’
31 “Jibe ga na, toro na jidom riverkar ka mia rimei rila im̃auano vija kiniou, naio monoka rila tavukia parinio tubo tai, napano toro na toru dolu jumolu ka naio, buru kiano burum̃ara taara na mira abinimei ka ala mira kanio. Tomu na mira na parinio tubo nei kanano nalo maka ve telabo tavukia toro na toru nei kanano, mia parinio tubo nei monoka rivitii vatitigio ga beamu vo, monoka sidomii vatitigio rivu ka naio mijikia tovulu burum̃ara taara neibano naio jo binimei ka naio kiana, p̃eli na maka rijikia tovulio. 32 Ver naio rial ka maka rijikia rilaio, naio monoka riila toro rieliko m̃arabo ka toro na toru nei, ka bogo napano naio jo koalabo kia ga vo. Naio monoka rivika denio, ka mia rivulu venia na ver toro na toru nei riverenio, ka mia ave juo atua tum̃aro bereio. Tibe na ana naio monoka rivatove ka toro na toru nei, rijamo ka naio nonovio rivanio. 33 Mo kamiu nam̃a kumisidom ka kumei kuvitakisor kiniou, kamiu monoka kuvitilubar ka kamiu bunu monoka kuvila tibe na ka kiniou. Toro na maka rijamo ka kiano meuliano kar kiniou, vija rera garuei kiano saba nalo, naio maka rijikia rimei rive kiaku naiagagoano tai.”
Jamerijiano na vaatei
Mataiu 5:13; Mak 9:50
34 Ana Yesu ber jamerijiano dolu banlo, naio berinavo “Vaatei naio be tonovo tai, mia ver bogo tai ana vaatei nene naio rijea re bunu rivu, naio maka bunu rijikia rila kiano im̃auano, p̃eli na maka bunu ve titai rijikia rila rijea rivu bereio. 35 Mo vaatei naio jibe na, naio maka rijikia rila im̃auano na bo easo ea kanamo vonuo, p̃eli na ea kanamo tiniavio bunu. Vite na bo kanio, bo ka avuku rivan ea vio na soro ga. Nina naruei be tovorovo na kanaku naiagagoano napano milaluvu kanano moroano ka rila kanaku im̃auano.
“Ana toro na be tiliniene bo, bo ka naio rijoglubar kanaku iliano nei.”

14:5 Mat 12:11

14:11 Mat 23:12; Luk 18:14

14:26 Mat 10:37

14:27 Mat 10:38, 16:24; Mak 8:34; Luk 9:23