11
Tarâ onro anaym tawyly ara Cristo aitobyry ara wâne inanry awisezedyly. Awylygue awito ara lelâ aitaungâ, uguely.
Âdara pekodo modo Jesus einwânni modo âtâdyguyhodâ awyly xutuho
“Aunlolâ xina inanâguely, xina mâunrutobyry adyese xina warâ” kely miwenimo, mârâ Jesus einwânni modo aito âyanmo kâengatuyby. Koendâlâ arâ amidylymo. Arâ awyly umelâ, tâlâ koendâ mâuntudyzemo wato. Uguondo mawânkâ tywydy xuturim, Cristo, uguondo xuturim, Deus pylâ Cristo xuturin-ro warâ. Âmaemo uguondo modo izewenrymolâ Deus agâ amyguedaymo, itaumbyry mâengatudaymo warâ, angawentâdybyemba mawylymo. Awylygue, izewenrymo aralâ aitaungâ. Tâdâtâdyguyhodâ uguondo angawentâdyly-ro watay, Cristo âwankuem nhedyly kulâ.
5-6 Pekodo modo olâ tâdâtâdyguyhodâ angawentâdybyem lelâ nidâ. Deus agâ adâkeday, Deus itaumbyry tiengatuday warâ, tusolâ tywymâry awyly tânehonzemo mawânkâ arâ watay. Pekodo ohogüimby tâjiduaxi idâly, tyangawengue watay, tâdutuoze isolâ mâkâ xutuim awyly. Pekodo isoram lelâba âdynanâoim mawânkâ angawentâdânry. Awylygue tâdâtâdyguyhodâ pekodo modo tyangawengue lelâ awyly. Tyangawenguepa watay, tuso tywypazenehonze, tâwâlâ tâpybazeze warâ. Anipyra-ro watay, nhangaxilugueybyem, uguondo ara nhangahudu satâybyem waunlo aralâ mâkâ âzeholy* Mârâ ume pymâ domodo pekodo MON warâ adyeseim, aieholy ume âzeholy watay, tyangaxiluguehonzemo mykâinane. Aituo, pekodo nhangaxilugueybyem âzeholy watay, pekodo MON warâ adyeseim awyly âdutuoly idânârâam. Awylygue pekodo nhangaxilugueyby toenzepa âpybazedyly.. Uguondo olâ tâdâtâdyguyhodâ nangawentâbyra nidâ. Tara enomegoem, pymâem itoem, aguenriem warâ myakâwândy Deus waunro uguondo nhugudyly. Pekodo angawentâdybyen-ro watay olâ uguondo tutunri awyly tânehonze.
Xirâ xutuwâdaungâ. Kaudyly ume, pekodo iguturuguepa myakâwândy Deus waunro uguondo nhugudyly; waunro pekodo nhugudyly olâ myakâwândy, uguondo iguturugue. Uguondo keba myakâwândy Deus nhugukyly pekodo emawyadâniem. Pekodo myakâwândy nhugukyly uguondo emawyadâniem. 10 Aituo, Jesus einwânni modo âtâdyguyduo, pekodo modo angawentâdybyem lelâ nidâ, tuso tutunri awyly tienehon-homoem. Arâ mawânkâ tuso tâinwânse awyly âzeholy, âtâdyguywâdyby modoram lelâba-ro warâ, anju domodo aguidyly enuagaeni modoram lâpylâ warâ. 11 Alâ olâ Jesus Cristo agâ tokaleoem tawyly umelâ, uguondo pekodo inwynedyly, tâmawyadâniem. Pekodo, uguondo inwynedyly, ton-hondâniem warâ awyly. 12 Uguondo iguturu ewy myakâwândy Deus nhetyly, saguho pekodo tiyngatoem. Awârâ pygueduo olâ uguondo iazely pekodo odaylâ. Idânârâ xugunipyry Deus, uguondo, pekodo alelâ.
13 Âdaitoem âurutaymbamo urâ, Deus iomazeândodâ Deus agâ adâkehoem pekodo modo angawentâdyly wâgâ. Tutuzelâ âmaemo pekodo modo awârâ aieniem awyly. 14 Tâenselâ âmaemo, uguondo modo tusegueba awyly, pekodo modo nhangahudu arapa awyly. Imâem xusegumo-ro watay, kywypadoem kulâmo tâise, pekodo ara tâidyse awylymo mawânkâ. 15 Tywâkure lelâlâ pekodo imâem tusegueim. Nhangahu etydânienlâ myakâwândy Deus xusery nhugudyly.
16 Ânguylâ, “Paulo, awârâ unâ wâgâ iozepa kulâ amyguely, Deus agâ aguehodâ angawentâdyly nitaymba pekodo” kely watay, warâ auguely “Xina Deus itaumbyry egatuwâni modo agueho, Deus agâ aguehodâ tâzezewenrylâ xina agueho pekodo angawentâdyly wâgâ” uguely.
Pão edawyn-ho, vinhu enyho warâ Jesus iguehobyry enanâguehoem
(Mt 26.26-30; Mc 14.22-26; Lc 22.14-20)
17 Agâmo tuomareba lâgâlâ aze, koendâ âurutomobyry araba kulâ Kywymâry Jesus iomaenze mâtâdyguyhomodâ amidylymogue. 18 Âmaemo Corinto donro modo, Jesus Cristo iomaenze mâtâdyguyduomo, âewiâpadylymo; ize matomo agâ lelâ on-hoam mawylymo, mâtuebadylymo warâ amidylymo, kely tydase urâ. Adâise lelâlâ awârâ modo awyly tâinwânse urâ-ro warâ. 19 Koendâpa awârâ ize matomo agâ lelâ on-hoam mawylymo. Arâ amituomo olâ ânguy Kywymâry Jesus ize ato aieni, izepa ato aieni warâ awyly tâdutuoze.
20 Tâtâdyguyze lelâlâ wâne âmaemo, Kywymâry Jesus iguehobyry mâenanâguehomoem, pão edawynze, vinhu enyze warâ, aguehobyry arapa olâ amidylymo. 21 Idânârâ saindyly mâinwânwâmpyramolâ tâdâwinduadyly mangulymo. Waunroem saintyby modo ize tato ara kehoem âwinduadylymo. Âgânâ saintyby modo xurâem pylâ nâsegubydâbyra-ro; tâwinze lâpylâ akaemo. Tâlâ toku ikaji tâitomoem toenzepa vinhu enyim modo. 22 Ioze inkâba awârâ! Tâwinze mataymo, itymodâlâ âwinduatybyem, adakuiwâdybyem warâ, tâdâtâdyguyhoam idâwâtaungâ. Tâdâtâdyguyhodâ toenzepa mâwinduadylymo, toku ikaji midylymo warâ watay, Jesus einwânni âetyby modo tohogueba mânhedylymo kulâ, âdy pebaom mâinwypazenehonlymo kulâ warâ, nhenekylymo peba awylygue. Arâ amidylymogue tuomareka urâ, inanajimo? Omaendaymbamo urâ.
23 Âyanmo kâengatuly ise Kywymâry Jesus ienomedâdobyry, iguehobyry enanâguehoem tâdâtâdyguyho wâgâ. Mârâ kopae, pymâdoam tâzegameoly iraynâ myakâwâm tynynonro modo agâ âwinduadyly. Pão nhanâdyly myakâwâm. 24 Sanânibyryem, Deus agâ aguely: “Koendonro âmâ, Pabai, xirâ pão mâundulygue” kely. Agueypyem pão nhepajiwâdyly, mâkânra, mâkânra warâ, nhedawyn-homoem. Aituo myakâwâm aguely eyanmo. “Wodolâ xirâ. Iwaguepama âmaemoem yigueho. Xirâ pão edawynze mâtâdyguyduomo, âmaemoem yiguehobyry wâgâ âpaunzedaungâne” kely.
25 Pão tiendawympygueduomo myakâwâm Jesus kopu vinhugue taseim tâmaxi nhedyly, aguely: “Unulâ xirâ. Tâunkeze ise yiguely, toenzepa kurâdo emakeze. ‘Ynynonro modo emakeze urâ’ Deus kehobyry mawânrâ. Awylygue ise unu tyapâze yigueduo, iwelo tâdâsemaguehobe Deus nhedyly. Xara amitomoem mâtâdyguylymo mâinmopa âizemo wawyly; mâtâdyguyduomo, âmaemoem awitobyry wâgâ ise mâpaunzedylymo” kely myakâwâm Jesus. 26 Awylygue xirâ pão mâendawynlymo, vinhu mâenylymo warâ-ro watay Kywymâry iguehobyrylâ ise mâenanâguelymo, odopâdyly ara.
27 Mâkâ pão tiendawynday, vinhu tienyday warâ adâjito araba kulâ aini Deus aiedyseba ato kulâ anhekyly. Jesus kruz wâgâ âdyoypy, iunu apâdyby warâ âdyempa nhedyly kulâ. Inakanhe tâjidylylâ awârâ! 28-29 Mâkâ Kywymâry Jesus kruz wâgâ iguely kâmakezelâ awyly wâgâ nâpaunzebyra kulâ pão nhedawynly, vinhu nhenyly waunlo, Deus enagazenehonze. Awylygue, Jesus iguehobyry enanâguehoam mydâlymo iraynâ âwâlâ adapâiguewâdaungâ: “Tâlâ wânrâ inakanhe awito Deus nhygakehoem kâenkadânry?” kewâtaungâ. Tâlâ-ro watay, xirâ umelâ ekadaungâ, nhygakehoem. Arâma ise tâwâlâ pão mâendawynlymo, vinhu mâenylymo warâ. 30 Tâlâ âmaemo ewy Deusram âkadudânry modo. Awylygue ewâmadylymo, ton-honremba idylymo, iguelymo warâ.
31 Awylygue, pão kiendawynly, vinhu kienyly warâ iraynâ, âwâlâ kydadapâiguenre, Deus izepa ato aienibyryem kydawyly wâgâ; nhygakehoem kyzekane-ro warâ. Arâ aguipygueduoma tâwâlâ kiendawynly, kienyly warâ; âdygue Deus kâwentâbyra mawânkâ ise. 32 Deus agueho kiankadyly-ro watay, kurutoem ton-honre adâkeze mâkâ, kânagazenehondâ-ro warâ. Arâ aguyedyly, inakanhe aguitobyry kiengatuhoem, aguidyly kinmohoen-ro warâ. Xataylâ mâkâ kagâikely, xypyry etay, aunloenlâ mâkâ agâpa kydâiehoba kitoem, Jesus einwântânry modo aiehoho ara aguyepyra itoem.
33 Awylygue augueondyly âyanmo, Cristo eynynâ ypemugudo. Kywymâry Jesus iguehobyry enanâgueze mâtâdyguylymo-ro watay, idânârâ anelymo wao iwânwântaungâ, mâendawyn-homoem, mâenyhomoem warâ. 34 Ânguylâ tâwinze-ro watay, tâtydâlâ nâwinduadâ, tâdâtâdyguyhodâ Deus tânagazedoem inakanhe kulâ anipyra itoem.
Awyarâ udâduolâ ise koendâ âurudylymo.

*11:5-6 Mârâ ume pymâ domodo pekodo MON warâ adyeseim, aieholy ume âzeholy watay, tyangaxiluguehonzemo mykâinane. Aituo, pekodo nhangaxilugueybyem âzeholy watay, pekodo MON warâ adyeseim awyly âdutuoly idânârâam. Awylygue pekodo nhangaxilugueyby toenzepa âpybazedyly.