10
Xygatyby modo ehoguedyly wâgâ agueho
Cristo eynynâ ypemugudo, enanâguewâdaungâ judeu domodo idamudo aitobyry, Deus lelâlâ einwândyly imoduomo. Moisés myakâwândy iwymârymo, Egitodâba egasedaymo. Eunu imâsedo idâhomo enehoin-em, xuahurinmoem warâ Deus anhetyby myakâwândy nhapygueguylymo. Parutabâ Tapabileim emelaji myakâwândy saindylymo. Mârâ parutabâ iotagâ taweânehonze myakâwândy Deus, ilâ ontagâ idânârâ âzekuâdomoem. Mârâ eunu iay idâlymogue, parutabâ Tapabileim ontagâ âzekuâduomo warâ, Moisés eynynonro awylymo tâzehoze myakâwândy, (Jesus Cristo eynynonro kydawyly kienehon-hoem, batiza kydâiehoho ara.) Idânârâ myakâwândy Deus nhuduypy pyni nheinlymo kaynâ âetyby, maná keho. Idânârâ myakâwândy paru nhenylymo Deus nhuduypy, Moisés tamatagorugue HÂ nhetuo, tuhu imâsedo odaypa egaseyby. Mârâ tuhu mâkeba eyanmo paru xuduim. Cristolâ, mâkâ mawânkâ eagâmo idâim, enimo warâ. Deus aguehobyry sakani modope olâ myakâwândy. Akaemo agâ tuomareba myakâwândy Deus. Awylygue myakâwândy Egitodâba egasewâdyby modo ewy agui iguewâdyly, âdy peba ato einkâ adakobâdylymo ume. Tâinkâ lelâba idâhomobyrydâ tâdâzepyâdobyrybe lelâ myakâwândy.
Konomedâdolâ awârâ iwerâ, akaemo Deus neinwâmpyra awylygue aitomobyry. Xygatyby modo kâzehoguedaundâ, akaemo modo ewy nhehoguedobyry ara. Warâ mawânrâ Deus itaumbyry awo wâgâ iwenibyem awyly: “Deus turâem induakewâdyby modolâ myakâwâm bizeru ekudo xygatyby etyguedyly sagurim. Ekamâmomy, âwinduase, adakuize warâ. Ilâpyryem saudylymo; mârâ xygatyby tânâmize tâitomoem” warâ iwenibyem awyly. Akaemo aitobyry ara aguipyra kine. Toenzepa myakâwândy akaemo ewy eagâ tohogüin-hobyry keba kulâ nhynanâdylymo. Awylygue myakâwândy Deus vinte e três mil awârâem kurâdo iguehoem anhenehonly tokalâ emedyly wâgâ kulelâ. Kywymâry izepa ato aguiensezebyra kine, kagâ tyewiâse lelâlâ awyly kiuntuhoem kulâ. Akaemo aitobyry kiampâizebyra kine. Deus nhuduypy typynirymo kopaelâgâembaba mârâlâ tieinlymogue myakâwândy ilahurumo. Awylygue myakâwândy Deus âgâu modo ingonodyly, sânimoem. Aguimy iguewânmo. 10 Âwymârymoem Deus induakeyby kâzeusedaundâ, judeu domodo idamudo tywymâry Moisés, Arão warâ tâusezemo myakâwândy. Awylygue myakâwândy Deus anju kyârim ingonodyly, akaemo ewy nhâhoem.
11 Saguhobyry modo Deus aguehobyry nhakaduomo enagazedomobyry kienanâgueduo, akaemo ara kipyra kitoem. Xirâ iwenibyem awyly kintain-hoem, Deus izepa ato aguientuo kagâ aini kienanâguehoem warâ. Iwague inkâba xirâ onro anano modo adain-ho.
12 Awylygue mâkâ, “Koendonro urâ. Âdaunloenlâ akaemo saguhobyry modo aitobyry ara awitaymba ise urâ” keim, tâmaynelâ nidâ, tâweseduo, nihugueba tâitoem. 13 Inakanhe amidyse mituomo, amyguedyse mituomo warâ, saguho mâkeba âmaemo awârâ modo aiese keim. Ton-honre olâ itaungâ. Deus einwândyly kâjimowâdaundâ. Mâenmaenlymoemba kehoem ton-honreim anienehonwâbyra ise Deus. Adâkehobyry adyese lelâ mâkâ. Awylygue ise, mâenmaenduomo, Deus on-honrumo nhuduly, idânârâ mankadomoem.
14 Yataen-hodo kâinwyneguyly modo, xygatyby modo ehoguedyly imowâdaungâ. 15 Âyanmo kâinwenily olâ, tonomegueim mawylymogue. Xutuze âmaemo âkealâ auguely awyly-ro warâ. 16 Jesus Cristo iguehobyry kienanâguehoem kydâtâdyguyduo, tokalâ kopu odano lelâ vinhu idânârâ tânyzeim. Jesus iunu kruz wâgâ apâdyby enanâgueholâ mârâ. Kienyly iraynâ, “Koendonro âmâ, xina inakanhe aitobyry xygakeze âiguehobyry wâgâ” tâkeze kurâ Jesusram. Pão tâpâze, tâdawynze warâ kurâ. Kruz wâgâ mâkâ sodo enagazedobyry enanâgueholâ mârâ. Jesus Cristo agâ tokaleoem kydawylylâ, arâ kienehonly. 17 Tokalâ pão epajiwâdyby agui edawynwâni modo; tokalelâ olâ kurâ, Deus xurâem, Jesus kieinwânkyly awylygue.
18 Enanâguewâdaungâ israelita domodo aito, ânguydo imeom Deusram tiengameday. Deus etyram tienetyby podo ewy tâse akaemo, ânguydo imeom xyâimpyryem, podo Deusram egameimbyryem warâ. Arâ adâituo, Deus xurâem tawyly tânehonzemo, tagonro agâ on-hoam lelâ tawylymo warâ* Israelitas kelygue lâpylâ judeu domodo âzezekeoly.. 19 Augueondyly, xygatyby modo enadoram tyeseim, podo sâdyly, tâseba warâ awyly wâgâ. Xygatyby modo âdy mâkeba mâkâ; xygatyby kulâ. Podoma podolâ, nhunru tâseinlâ warâ.
20 Warâ âyanmo auguedyse wawyly. Xygatyby ehogueni modo tâguy tyâzemo, nhunru ewy xygatyby modoram egamehoem. Kadopâ modoram kulâ nhudulymo, Deusram inkâba. Kadopâ modo mâynanâdyzemo inkâba urâ, Cristo xurâ mawylymogue! 21 Nuduwâpyra Kywymâry Jesus xurâ, kadopâ modo xurâ agâ on-hoam itoem. Kadopâ modo nhetyguedaymo eagâmo mâwinduadylymo, madakuilymo warâ, ilâpyryem pão mâendawynlymo, vinhu mâenylymo warâ Jesus iguehobyry mâenanâguehomoem warâ watay, Jesus, kadopâ modo alelâ ehogueze myguehomo. Koendâ inkâba awârâ Deus xurâem; Jesus lelâba mawânkâ mâinwânkylymo. 22 Jesus iewiâpanâze myguelymo wâne, Kywymâry Jesus, kadopâ alelâ mâen-hoguedylymogue. Mâkânra tânagazezeba mawylymo koendonro kuru. Mâkâ takaze kehoem ton-honruneba kurâ!
Kurâem lelâ inkâba koendonro aguyjiene, kagonro xurâem lâpylâ warâ
23 Tâlâ warâ aguewâni modo: “Tâwâlâ idânârâ ize wato agânhedyly, Jesus einwânni wawylygue” keim. Âkealâ, idânârâ koendonro lelâ waypa lâpylâ olâ. “Idânârâ ize kydato adyese lelâ kurâ” keim. Âkealâ tâlâ lâpylâ olâ aguienkyly ewy Cristo eynynâ kypemugudo nheinwânto imâem ienehondânry. Awylygue Cristo eynynâ kypemugudo Jesus nheinwândyly ekuâdâni aguiempyra kine. 24 Kurâem kulelâ inkâba koendonro aguyjiene, kagonro xurâem lâpylâ warâ.
25 Tâwâlâ podo sanâtodâ sanâtyby sâdyly, xygatybyam egameybyem, egameybyemba warâ awyly tapâiguezebalâ. 26 Iwenibyem Deus itaumbyry awo wâgâ: “Onro, idânârâ iwogonro modo warâ Kywymâry Deus xurâ lelâ” kely. Awylygue tâwâlâ podo modo kiândyly, sâtoem xuduypylâ mawânkâ kezelâ aguely.
27 Jesus einwânni keba tâtyam âgâsedylymo mâwinduatomoem watay, mydâdyse mataymo, tâwâlâ idâwâtaungâ. Odumoem nhuduypy sâtaungâ lelâ, âdamyguepamolâ. “Tâwâlâ kulâ xygatybyam egameyby keanze merâ podo?” tâkezeba itaungâ. 28-29 “Xygatybyam egameyby merâ podo kiânkyly” myguehonlymo watay olâ, kâdâtaundâ. Arâ ise iwelo Jesus einwânni modo adyesenryem nhutuly amânhepyra mawylymo. Mâkâ podo tâsenryem nhutulymo nhâtoem amânhenehomba ise âmaemo warâ. Xirâ auguedyse wato. Mânkylymo inakanhe awylygue inkâba mâmpyra mawylymo, âkelo xurâem inakanhe amipyra mitomoem. Tutuzelâ âmaemo tâwâlâ mândylymo awyly.
Tâlâ wakeim: “Urâlâ xutuim âdaunlo podo kânkyly, kântânry warâ awyly. Ânguy kântoem, kâmpyra witoem warâ aguewâpyra. 30 Kâwinduatay, ‘Pabai, koendonro lelâlâ âmâ, xirâ pyni mâunduhobyry wâgâ’ uguely Deusram watay, ânguy yam: ‘Podo mântuo, pyni mâinduo warâ Deus mityeneho’ kehoem nuduwâpyra. ‘Deus aguehobyry sakaze âmâ’ kewâpyra warâ. Awârâ wâgâ Deus agâ agueypyenma urâ” keim.
31 Âkealâ. Mâwinduadylymo, madakuilymo, âdylâ amânhedylymo warâ watay olâ Deus ehoguedoem lelâ aitaungâ. 32 Ânguylâ Jesus neinwâmpyra itoem aienehoim akâiedaundâ, tâwâlâ judeu, judeu keba warâ awyly. Cristo eynynâ âpemugumo Deus aguehobyry nhakadoem aienehoim akâiedaundâ. 33 Awito ara lelâ aitaungâ. Ânguy kâintywanânehondyze inkâba urâ. Idânârâ augueho, agânhekyly warâ âmaemoem koendâ itoenlâ ize wawyly. “Âdyka ise urâem koendonro?” uguewâpyra urâ. “Âdyka ise eagonro modo xurâem koendonro?” uguely lakuru. Arâ awidyly, agui Jesus einwânni itoem, âzemakeohomoem warâ.

*10:18 Israelitas kelygue lâpylâ judeu domodo âzezekeoly.