4
Cristo xurâ kydawylygue, tokaleoem lelâ kurâ
Awylygue urâ, Kywymâry Jesus Cristo xurâem iewanugue kulâ etadâdyby, âurudylymo. Xurâem mitomoem Deus âgâsedaymo, mâkâ ize ato ara amidylymo, aguehobyry amânhedylymo warâ ani mâkâ ize awyly. Awylygue mâkâ xunâry ara lelâ aitaungâ. Agonromo sakaze tâkezeba itaungâ. Inepa kehoem tyewiâpazeba itaungâ. Mâzenagazeoduomo, inepa âpeânze tâkezeba itaungâ. Agonro agâ tâpyneze mawylymo enehonwâdaungâ. Inakanhe aitomo emaenwâdaungâ, eagâmo âewiâpabyramolâ. Âsegamiwâdaungâ agonromo agâ mâjihoguba, mâtuebabyra warâ mitomoem. Deus Ispiritury tokaleoem âedâmo. Aituo, âzeon-hondâdaungâ agonromo agâ mâseinwâmbyra mipyra mitomoem.
Mârâ, mârâ warâ wâne kodo wogonro, tokalelâ olâ, arâ lâpylâ tokaleoem kydawyly, kurâ Jesus einwânni modo toenzepa kydawyly umelâ. Tokalâ kulâ Ispíritu idânârâ kagonro olâ Deus Ispiritury lelâ. Tokalelâ kydâsenuendo, Deus koendonro adâkehobyry ara kyam nhuduly lelâ. Tokalelâ Kywymâry. Tokalelâ unâ kieinwânkyly, Deus itaumbyry lelâ. Tokalâ wâgâ lelâ batiza kydâieholy, Jesus einwânnipyryem kydawyly kienehon-hoem lelâ. Tokalelâ Deus idânârâ kionmaenguyly; idânârâ Kunwym, kywymâry, kagâlâ, kâentâ lelâ warâ mawânkâ.
Cristo olâ âikâ, âikâ warâ konomery xuduim, Deus xurâem aguitoem. Ize tato ara âikâ, âikâ warâ konomery nhuduly. Deus itaumbyry awo wâgâ iwenihobyry ara aidyly.
“Kayam tâkuday, tagâ tase akâwâm eagâ tâjitoguyday emaendânrybyry modo.
Deus xurâ modoram koendonro modo tuduze akâwâm.”
Âdakezeka “Kayam tâkuday” kely? Âji onwogonrodâpa, âji kaynonroam tâdâtâly agueho. “Cristo kayam âkuly” keduo, tâdutuoze onwâgâ awyly, onro onwa xytâguybyem awyly warâ. Uguondoem tâise myakâwâm, xirâ onro anaxi tytâguyhoem. 10 Xytâguyby, âkuondybylâ mawânkâ mâkâ. Kayam âkuly, kau tâenseim takaze, Deus eydâ atoam lelâlâ. Mâkâ âkuly, idânârâam tâdyren-hon-hoem, kaynonro modoram, tarâ onro wogonro modoram alelâ.
11 Cristolâ tynynonro modo enomedâni, turâem tâwaneinhe. Tarâ onro anaym tatay tagonropyry modo ewy iduakewâm, “apóstolos” kelygue tâzekeim akaemo. Cristo aguehobyry tindatyby egaturin-em, adâitobyry modo nhetybymo egaturin-em ani akaemo nhenomedâdyly, ingonodyly warâ. Kurâdo ewy nenomedâdâ mâkâ, Deus tyam nhenehoymby, koendâ typemugudoram egaturin-em; “profetas” kelygue tâzekeim akaemo. Tâlâ mâkâ myarâ, myarâ warâ unâ tâdâsemagueho egaturin-em nhenomedâdyby; “evangelistas” kelygue tâzekeim akaemo. Tâlâ lâpylâ tynynonro modo eniem, xuruniem, Deus itaumbyry iwenibygue enomedâniem warâ nhenomedâdyby “pastores” kelygue tâzekeim akaemo. 12 Warâ Cristo konomedâdyly, âjigue kydohondoem, Deus emaryem kitoem, arâ ton-honre kuru einwânniem kydawyly itoem warâ. 13 Arâ kagonro agâ kydâsemawyadâdyly watay, kieinwândyse Deus ato ara ise Cristo kieinwândyly, Deus imery kiuntuly imâem iese kurâ warâ. Egâ wâneam iamudo. Tyazepygueduo, imeimbyryem, ton-honremba warâ. Imâem tâise olâ, ton-honwanze warâ, xutuybyem tâituo. Arâ lâpylâ kurâ. Iwelo Cristo einwânniem kituo, mâkâ wâgâ imâem kiuntuwâbyra kurâ; imâem kiuntuly agâlâ pylâ ize ato ara lelâ aguisezedyly-ro warâ.
14 Cristo koendâ kiuntuduo, iamudo âdylâ tindatyby einwânni arapa tâise kurâ. Kydâzenokuowâbyra kurâ, akaemo iozepa kulâ Cristo wâgâ egatuwâni modoram. Pepi wâne, tâynâ paru sahugânuram âzepâgueoly, taynynâ sapezenru ton-honrein-am âjigonoholy warâ myarapa kurâ. Akaemo iozepa kulâ unâ egatuwâni modo toenzepa tydani modo nhenokudyly, adâkely nheinwântomoem, ânwa iozeno ozepa nhedyly waunlo ara. 15 Ânguy kienokubyra olâ kine. Ioze lelâ Deus wâgâ aguykenre; âjigue kydâpynene warâ. Arâ ise imâem kiuntuly, Cristo ara kydawyly, kyangahu mawânkâ kuturim. 16 Idânârâ tynynonro modo on-hoam tyese Cristo, kânedy modo wâne idânârâ kuoday on-hoam tâise myara. Koendâ lelâ kodo âsewanily-ro watay, ton-honre lelâ ago idyly. Arâ lâpylâ Jesus einwânni modo âjigue tâpyneze lelâ watay, Cristo konomedâdobyry ara lelâ aguidyly watay, kieinwândyly imâem idyly. Cristo kyize ato ara kydawyly. Iamudo ara kulâba kydawyly. MAH alelâ koendâ kehoem kindadyly, Deus kyam aguehobyry Cristo kohondâdobyry awylygue.
Jesus eynynâbaom modo aito ara inkâba aitaungâ
17 Kywymâry Jesus xurâem agueim wawylygue, ton-honre kehoem âurudylymo. Jesus xurâ keba modo aito araba aitaungâ. Âdyem nitaymba akaemo tyangahu oday xunâgo. 18 Deus âdaunlo awyly, aguehobyry warâ nutuwâbyramo; nhangahumo oday tyame. Eganumo; Deus agueho tindadysebamo warâ. Awylygue nutuba awylymo, Deus tygâsedyly Jesus tyeinwântoem, tâsemaguehomoem. 19 Âdy tâjiwypadyly keho awyly nutuba itybyem tawylymogue, inakanhe adâidysemo watay, adâisemo; kywypado adiendysemo watay, adyesemo. Aunlolâ Deus izepa ato anhesezedylymo. Deus xurâem inakai aiedyly nimowâbyra akaemo. Deus xurâem olâ tywângueim ara kulâ anhekylymo.
20 Cristo einwânniem mituomo, tâduruhoze ani âmaemo, âdalâ kulâ amipyra mitomoem, amyguepa mitomoem warâ. 21 Jesus wâgâ aguely tydase ani âmaemo, eynynâ aguewâni modo agueduo. Tutuze urâ, ioze lelâ akaemo Jesus wâgâ inomedâdomobyry. 22-23 Cristo eynynonroem midylymo iraynâ, tâwâlâ kulâ akâwâm inakanhe midylymo, inakai modo kulâ amânhedyse matomo awylygue. Inakanhe adâjitoam kulâ mâzenokuolymo-ro waunlo ara. Ânwa iozepa kulâ kani emyenro mârâ Deus izepa ato aiedyly amânhedyse matomo. Mâduruhowânmolâ olâ awârâ wâgâ. Awylygue, ekadaungâ Deusram, amânhedyse matomo, angahumo oday âunârymo warâ iweloem nhetondoem. 24 Iweloem âedâmo Deus. Awylygue koendâ lelâ aitaungâ, Deus ize ato ara lelâ, eara kuru misezedomoem. Saguhoem amitomobyry imowâdaungâ, itymo tywykeim mâentylymo wâne, tywykenry mânhetomoem myara.
Kieinwântuo, iweloem kyenehondâ Cristo
25 Iweloem ietybyem âmaemo. Awylygue tâdâsenogudyly imowâdaungâ. Âkeá lelâlâ aguewâtaungâ Cristo eynynâ âpemugudo agâ, tokaleoem itybyma âmaemo, tokalelâ wâne kodo kâsebydâni myara. 26 Âewiâpadylymo-ro watay, Deus izepa ato amânhedylymo tâiseba itaungâ, âewiâpaduomo kulâ. Inepa âewiâkymo nadaim, iguandyly ara kehoem waypa. 27 Satanás inokudomoem aienehoim âdy akâiedaundâ. Âewiâpadylymo-ro watay, Satanás inokudomoem amânhenehonlymo kulâ mawânrâ. Âduerymo egawântoem pyanta mâenahunguelymo waunlo ara, ton-honremba midylymo.
28 Tâmagazeimbyry modo, tâmagaguy nimo. Nâsewanimo, idânârâ ize tatomobe lelâ itomoem. Arâ ise âdypebaom modoram nhudulymobe awyly.
29 Amyguelymo idani modo tohogueba ienehonri, itywanânehonri, iewiâpanânehonri warâ adâkezeba itaungâ. Koendâ lelâ aguewâtaungâ, imâem Cristo nheinwântomoem. Koendâ lelâ âdanimoram aguewâtaungâ, amyguelymoguelâ moeon-hondâdomoem, mâunrutomoem warâ. 30 Tyispiriturylâ ani Deus ingonokyly, agâmo itoem, xurâ mawylymo âdutuohoem. Deus Ispiritury agâmo awylygue, tutuze âmaemo, Cristo odopâduo, âsemagueze mawylymo; âigueompyramo, iwâmapyramo, mâjityembyramo warâ ise. Awylygue Deus Ispiritury izepa ato akâiedaundâ; kâjitywanânehonwâdaundâ. 31 Âdylâ inakai âynynâmo aiedyly watay, “Kâenanânehomba ise urâ; koendâ witombyra ise urâ inakai urâem aienibyry agâ” tâkezeba itaungâ; âdylâ kytay tudureimpe-ro waunlo ara awârâ wâgâ kydâpaunzezeduo. Tyewiâpazeba itaungâ; tadaenkezeba itaungâ âewiâkymogue. Âjigue tâtuagazeba itaungâ. Ânguy kâjiwykewâdaundâ. Tumunremba itaungâ. 32 Âkelomo agâ koendâ itaungâ, ityendaungâ warâ. Âynynâmo inakai aietyby enanânehonwâdaungâ, Cristo anhetyby wâgâ Deus inakai amânhetybymo nhenanânehon-hombyry ara, nhygakehobyry ara warâ.