LUCAS
Unâ Koendonro Jesus Cristo Wâgâ Lucas Inweniby
Xirâ livru wâgâ inwenily Lucas nhangahu odaji iemâmy Deus. Awylygue Deus itaumbyrylâ xirâ mâkâ nhegatuyby. Médico myakâwândy mâkâ, gregu, judeu keba.
Xirâ livru wâgâ Jesus Cristo iazehobyry kiuntuly. Kâmakerim ise-em tawyly tiuntuduo, Maria igâtudobyry tutuze kurâ xirâ wâgâ. Poji anaym tâguy kaneru eni modoram “Belémdâ imakerinmo niazeaki” anju kehobyry tutuze kurâ xirâ wâgâ warâ.
Jesus anhetyby, nhenomedâdobyry warâ xirâ wâgâ kiuntuly. Xirâ pape wâgâ tytainze kurâ, Jesus turâ modo nhenomedâdobyry, âdara Deus agâ aguelymo awyly warâ.
Capítulo 15dâ tâgatuze lâpylâ kaneru xuzatyby soenkeyby wâgâ, moeda xuzatyby soenkeyby wâgâ, tâjimery, tunwym sodokerimbyry, eyanlâ odopâdyby wâgâ warâ, Jesus aguehobyry. Xirâ unâ Jesus nhegatuyby modo, Jesus kieinwântuo lelâ Deus iomazely awyly kiuntuhoem, aguely.
Tutuze lâpylâ kurâ, Deus izepa ato adientuo, Zaqueu itywandobyry, inakanhe adâidyly imohobyry warâ. Warâ myakâwândy Jesus aguely: “Deus agâpaom ese, emakeze warâ kâewyly” kely.
Jesus iguehobyry wâgâ, igueypyem kurâem itondobyry wâgâ warâ tytainze kurâ, xirâ pape wâgâ.
1
Aguely adaguho
Pymâ Teófilo, xirâ pape wâgâ âdaise Jesus onro anaym atobyry, anhetyby modo warâ wâgâ mâuntuhoem waunroem kâinwenily mâkeba xirâ. Eagonro modo iweniwânmomy lâpylâ anhetaymby modo wâgâ. Saguhoem Jesus aidyly etaynrimbyry modo agâ âtunâguemâmomy. Egatuhobyry ara pylâ iwâgâ aguelymo, inwenilymo-ro warâ. Urâ lâpylâ, kura kehoem koendâ aitaymby modo ara kâuntuhoem awidyly. Ienanaji, koendâ âyam kâinwenily, koendâ kehoem âurutoem Jesus aitobyry wâgâ, aguehobyry wâgâ warâ, adaguhobyrylâ, xypyryam. Toenzepa Jesus wâgâ tâzenomedâoze âmâ. Xirâ kâinwenily olâ, âkealâ kuru egary awyly mâuntuhoem.
“João Batista iazely ise” kehobyry
Saguhoem kâinwenily ise, Zacarias, iwydylâ warâ aitomobyry wâgâ. Herodes, judeu domodo eonronru anaym pymâem awyly ume tâlâ myakâwâm uguondo Zacarias keho, iwydylâ Isabel warâ, saguhoem kurâdo eynynâ Deus agâ aguewâni modo ipemugubyry myakâwâm mâkâ. Eagâ Zacarias âsewaniho myakâwâm “Abias Ipemugudo” kelygue tâzekeim. Zacarias, Isabel warâ koendâ mykâinane aidylymo Deus ize ato ara lelâ. Judeu domodoram Deus aguehobyry modo ara lelâ mykâinane aidylymo. Tâwentâzeba tâitomoem âdy inakai aniempyramo mykâinane. Tymeguebamo myakâwâm, imezerim keba Isabel awylygue, agaityoem iso, aripiem iwydy warâ awylymogue.
8-9 Deus ety oday tâwanu aiese myakâwâm Zacarias, âsewaniho oday awylygue. Akaemolâ mykâinane tagonrodo iduakeim âdylâ aieniem, tâwâlâ, tâwâlâ warâ tâwanu xuduypy anhetomoem. Zacarias myakâwâm induakelymo se atuby tyânrângueim Deusram egameyby iaduâniem. 10 Deus ety odaji egawândyly myakâwâm se satuby tyânrângueim modo iaduânse. Ilâ iaduântay mykâinane kuoho kurâ domodo Deus agâ aguely.
11 Aituo myakâwâm anju kaynâpa âetyby Zacariasdâ âepanâguely. XYDYK warâ myakâwâm, mesa se satuby tyânrângueim iaduânto sahoru eynynâ. 12 Mâkâ tientuo myakâwâm Zacarias toenzepa âseanedyly. Âda tâidyly nutuba idyly. 13 Aituo myakâwâm anju aguely eyam:
— Tâseanezeba ikâ, Zacarias. Deus amyguely nidatai. Mâenkadyby ara aiese lelâ. Âwydy adamyze lelâ. João kelygue ise mâenzetâdyly-ro warâ. 14 Toenzepa ise iazeduo mohomaendyly, kurâdo ohomaenze lâpylâ warâ. 15 Deus xurâem, uguondo tywyneim ise mâkâ. Vinhu enynri keba, toku ikaji ini keba warâ ise mâkâ. Niazepa awyly umelâ ise Deus Ispiritury Koendonro eagâ awyly. 16 Israelita domodo Kywymâry Deus nheinwântoem aienehonze warâ. 17 Kurâ domodo koendâ iese Kywymâry sainto iray. Deus itaumbyry egaturin-em iesemo warâ. Deus Ispiritury myakâwâm Elias eon-honru tuduze, myara ise âmery agâ awyly, tâjimery modo tunwym agâ koendâ itoem aiese. Deus einwântânrybyry modoram, Deus einwânehonze. Warâ ise Israel donro modo koendâ nhedyly, Kywymâry saindyly iray — kely myakâwâm anju Zacariasram.
18 Aituo myakâwâm Zacarias aguely anjuam:
— Xina nimezewâbyra ise! Agaityoem urâ, aripiem ywydy warâ! — kely.
19 Aituo myakâwâm anju aguely:
— Gabriel urâ. Kopaelâgâembaba Deus agâ wawyly emaryem. Mâkâlâ âyam ugononi, xirâ unâ iwâkuru auguehoem. 20 Auguely mâinwâmpyra wâne âmâ, aito odaxi ituo olâ auguehobyry aise. Mâinwâmpyra matobyry wâgâ âmery iazeho odaxi ise tytaremba mawyly — kely.
21 Xunâgumo ume toenzepa myakâwâm kurâdo âtâdyguybyem awyly kuoho, Zacarias egasely inwânwânse. Âjigue aguelymo:
— Iweâpa idyly enra Zacarias se satuby iaduântodâ — kelymo.
22 Egaseybyem agueze kewâdyly wâne eagâmo; tytaremba itybyem lelâ. Tâmaryguelâ egatuze kewâdyly târâ adâitobyry. Aituo myakâwâm aguelymo:
— Deus gâlâ awâkânra târâ se satuby tyânrângueim iaduântodâ nâepanâgueagui — kelymo.
23 Deus ety oday tâwanu ewanikeimbyryem myakâwâm Zacarias tâtyram idâly. 24 Iweâpa nipyralâ myakâwâm iwydy Isabel adamyly. Cinco nunâ ara lelâ myakâwâm âdyam negaseba awyly. 25 Alâ mykâinane tyangahu oday xunâgu:
— Koendonro lelâlâ awâkâ Pymâ Deus urâem! Awylygue iwerâ kâpybazebyra wawyly, tymegue wawylygue; ânguy unâguebyra ise warâ — kely.
Deus eydâpa “Jesus iazely ise” kerim âetobyry
26 Seis nunâ Isabel adamybyem awyly ume myakâwâm, Deus tâmary anju ingonodyly unâ enese xidadâ imeimbyry Galiléia donro Nazaréram. Gabriel myakâwâm mâkâ Deus emary ezedy. 27 Mariaram myakâwâm Deus itaumbyry nhadyly. Âwynsaundo myakâwâm mâkâ, ânguy nhuniby keba, José agâ ohogüinrim kehobyry, pymâ Davi iwerypyry agâ. 28 Aituo myakâwâm anju Mariaram idâly, aguely:
— Tuomare ikâ, Maria. Kywymâry Deus agâlâ, koendonro âmâem adientoem — kely.
29 Anju aguely tindatuo, Maria âpaunzedyly âda tâidyly nutuba idyly, âseguâdâdyly. Âdakeze mâkâ aguely tiuntudyze.
— Âdaituoka arâ amyguely? — kely.
30 Aituo anju aguely:
— Tâseanezeba ikâ, Maria — kely.
— Deus induakeyby âmâ, koendâ kehoem nhetoem — kely.
31 — Adamyze âmâ. Jesus kelygue ise âmery mâenzetâdyly. 32 Aunlo kulâ keba ise mâkâ, uguondoem ituo. “Deus ton-honreim imery” ise mâkâ. Pymâem ienehonze Deus. Tydamudo Davi pymâem atobyry ara ise âmery pymâ tâgarein-em awyly — kely.
33 — Jacó iweompyry modo iwymâryem, enimoem warâ lâpylâ ise. Aunlolâ ise pymâem awyly, typygueim keba — kely* Israel lâpylâ Jacó ezedy eagonro. Awylygue iweompyry Israelitasgue âzezekeoly..
34 Aituo Maria anjuram aguely:
— Âdaraka ise awârâ aidyly? Âdykâ mawânkâ uguondo ynanâbyra — kely.
35 Aituo anju aguely:
— Deus Ispiriturygue ise madamyly. Deus tâgareim Ispiritury onwa âese âmezehoem. Awylygue ise iamudo iazeim “Kywymâry Deus Imery” kelygue ezeku. Deus imery tawylygue ise, Deus ize ato lelâ anhekyly — kely.
36 — Âpemugu Isabel agâ aityby enanâguegâ. “Nimezewâbyra ise awâkâ” kehobyry mâkâ. Iwerâ olâ aripienlâ tymegue, seis nunâguetogue. 37 Âdy adiendyse tato adyese lelâ Deus — kely.
38 Aituo Maria aguely:
— Âdy Deus aidyse ato tâwâlâ ise yagâ anhedyly ize tato aralâ — kely Maria.
Maria aguepygueduo anju odopâdyly Deus eydâ atoram.
Maria, Isabel etyram idâhobyry
39 Iweâpa nipyralâ Maria ohondyly, xidadâ imeimbyry iwy donroram Judéia yan-yam tâtâhoem, Zacarias, Isabel warâ etyram. 40 Saintybyem, egawândyly. Typemugu Isabel nhedaenkuly. 41 Maria, Isabel nhedaenkudaylâ myakâwâm Isabel ioday iamudo âjitâgüily. Deus Ispiritury Isabel enomery nhuduly, waunroem aitaynrim modo wâgâ aguehoem. 42 Aituo Isabel aguely Mariaram:
— Deus induakeyby âmâ pekodo modo enday, koendâ kehoem nhentoem, iamudo iazenri lâpylâ koendâ kehoem tientoem warâ. 43 Odaypa iazeim iamudo ise ton-honreim kuru, ymery takaze kehoem. Tuomare olâ urâ, âmâ Kâmakerim ise ietyram mâetobyry wâgâ. 44 Iedaenkuly tindatuo, iamudo niomazeagui woday, nâjitâgüiagui warâ. 45 Tuomareim lelâlâ âmâ, Deus koendonro âmâem anhetobyry wâgâ; warâ kehobyry tâinwânse mawylygue — kely Isabel Mariaram.
Maria, Deus koendonroem awyly wâgâ tygâkyem aguehobyry
46 Aituo Maria aguely:
— Ywymâry Deus koendonro awyly wâgâ tunâgue urâ yangahu oday.
47 Iemakerim mâkâ. Toenzepa womaru.
48 Âdy mâkeba urâ, ienanânehomba olâ keankâ.
Iwerâma ise idânârâ aguelymo:
“Koendonroem Maria awyly Deus xurâem,
Deus aguehobyry ara aitobyry wâgâ” kelymo ise.
49 Ton-honreim lelâlâ awâkâ Deus; koendâ kehoem iedyly.
Koendonro lelâ aieni awâkâ.
50 Koendonro tawyly tânehonze idânârâ âwankuem tyetânry modoram,
adaguhobyrylâ, xypyryam kehoem warâ.
51 Toenzepa ton-honreim awâkâ.
Tâwâlâ kulâ tywâgâ koendonroem tawyly aguewâni modo tainze Deus.
52 Ton-honruneim modo ton-honremba tyese,
ton-honrenry eon-honru tuduze warâ.
53 Âdy pebaom modoram âdy koendonro modo tuduze Deus.
Âdypeom modo olâ âdy peba tyese.
54 Xina nâzemakeo.
Israelita domodo agâ koendonroem tawyly adâkehobyry nenanânehomba Deus.
55 Iweâpa myakâwândy aguely tako Abraão agâ:
“Koendâ ise urâ agâ, âweom agâ warâ” kewândymy.
Adâkehobyry anhedyly
— kely Maria.
56 Azagâ tokalâ warâ nunâ lelâ Maria, Isabel agâ awyly. Ilâpyryem tâtyram odopâdyly.
Zacarias, Isabel warâ imery iazehobyry
57 Alâ Isabel âjihuadâdo odaji idyly. Uguondo imeimbyry iazely. 58 Ety iwaguepaom modo, ipemugudo warâ imery iazehobyry egary indadylymo. Awylygue, Deus, Isabel agâ koendonroem kuru awyly nhutulymo. Idânârâ nhomaendylymo eagâ.
59 Iamudo iazehobyry tokalâ semana ipygueduo, âtybe myakâwâm ezedy xuduho, ilery ety iopiry satâho warâ. Mâkâ uguondo imeimbyry ilery ety nhatâlymo, judeuem awyly xutuhoem. Tonlo modo wâne Zacariasgue tienzetâdyze awylymo, nhunwym ezedyguelâ.
60 Aituo iamudo ise aguely:
— “João” ise ezedy — kely.
61 Aituo aguelymo:
— Âdaituo? Awârâgue tâzekeingue typemuguneba âmaemo — kelymo.
62 Isabel, “Zacarias” kelygue tienzetâdyzeba awyly tiuntuduomo, tâmarygue nhunwym nhapâiguelymo, âdakelygue tienzetâdyze awyly tiuntuhomoem. 63 Tâmaryguelâ Zacarias tinweniho nhekadyly. Nhuduypymo wâgâ inwenily: “ ‘João’ ise iamudo ezedy” kely inwenily. Âze inweniby tientuomo, idânârâ eydonro modo âseguâdâdylymo. 64 Awârâ ume kehoem myakâwâm Zacarias âjitain-ondyly. Deus koendonroem awyly wâgâ aguely. 65 Aituo toenzepa tonlo modo âseguâdâdylymo. Târâ tâtyuneim modo tâinkâ lelâba, iwy odakâ Judéia eynynonro awârâ modoem, mâkâ aitobyry lelâ nhegatulymo. 66 Idânârâ egary idataynrimbyry modo ara awârâ wâgâ xunâgumo âpaunzedylymo, aguelymo lâpylâ warâ:
— Uguondo aunlo kulâ mâkeba ise awâkâ. Âdy wânkâ ise anhekyly? — kelymo.
Kywymâry Deus olâ mykâinane tâenselâ-ro warâ ton-honrugue.
Zacarias âdydo imeom aidyly wâgâ aguehobyry
67 Aituo myakâwâm Deus Ispiritury, Zacarias enomery nhuduly. Deus aguehobyry nhegatuly:
68 — Koendonro mawyly wâgâ xina aguely, pymâ Deus!
Xina israelita domodo xurâem koendonro âmâ.
Kâmaynodâpa xina etyze mâedâ.
Âynynonro modo memake.
69 Xina emakerim ton-honreim migonodâ, pymâ Davi iwerypyry.
70 Âunâry egatuwâni modo agâlâ myakâwâm amyguely:
“Igonose urâ Davi iwerypyry, Messias” myguely.
Amyguehobyry aralâ amidyly.
71 “Imakezemo urâ âduerymo amaymba.
Âizepanromo amaymba warâ” myguely.
72 “Âtyendâmolâ ise urâ, âweonmo lâpylâ warâ.
Agâmo auguehobyry kâenanânehonwâbyra ise urâ”
warâ myakâwândy xina idamudoram amyguely.
73-74 Saguhoenlâ myakâwândy xina idamu Abraãoram amyguely:
“Âweompyry modo iduery amaymba emakeze urâ,
tyanepa auguehobyry anhetomoem.
Auguehobyry agânhepyra witaymba urâ” myguely myakâwâm.
75 Warâ myakâwândy amyguely, aunloenlâ, xina israelita domodo âmâenlâ itoem,
ize mato lelâ xina anhetoem warâ
— kely Zacarias, Deusram.
76 Ilâpygueduo, Zacarias tymeryram aguely:
— Ymery, Deus Ton-honreim xunâry aguenri ise âmâ.
Pymâ tâgareim iray todohondyly wâne saintodâ,
myara ise Kywymâry saindyly iray kurâ domodo mâunrudyly.
77 Warâ ise israelita domodoram amyguely:
“Deus kâmakeze.
Inakanhe aguitobyry Deus xygakeze” myguely ise, ymery.
78 Toenzepa awâkâ Deus kywynedyly.
Aunlolâ kagâ koendâ awyly.
Kâmakerim igonose.
Deusdâpalâ ise Kâmakerim âewyly.
Kyajimanânibe awylygue wâne kytâho kiendyly myara ise mâkâ wâgâ Deusram tâdâtâly kiuntuly.
79 Deus wâgâ xutuen-honze kyam.
Iwerâma iamu odano ara kulâ kurâ-ro.
Tâjiguely amaym kulâ kurâ.
Kâmakerim olâ ise ânwa iajimanâni ara.
Deus agâ koendâ lelâ kyese, tyanepa eagâ kitoem — kely Zacarias tymeryam.
80 Zacarias imery ago idyly, uguondoem idyly. Deus wâgâ nhutuly, iwâgâ aguely warâ Deus Ispiriturybe xuturim awylygue. Âji âdy peba atoram idâly wao, Deus itaumbyry israelita modoram tiengatuly iraynâ.

*1:33 Israel lâpylâ Jacó ezedy eagonro. Awylygue iweompyry Israelitasgue âzezekeoly.