MATEUS
Unâ Koendonro Jesus Cristo Wâgâ Mateus Inweniby
Xirâ livru wâgâ inwenily Mateus nhangahu odaji iemâmy Deus. Awylygue Deus itaumbyrylâ xirâ Mateus nhegatuyby. Jesus nhapygueni, aguely idani warâ ewy myakâwândy Mateus.
Kâmakerim Jesus Cristo wâgâ kiuntuhoem myakâwândy Deus xirâ inwenien-honly. Xirâ livru wâgâ Jesuslâ, Messias awyly kiuntuly, mâkâ Deus “Igonose urâ” kehobyry. Jesus iazehobyry wâgâ, âdy waunroem aini awyly tiuntuhomoem ximukâ enuagaeni modo xyrense idâhobyry wâgâ, José, Maria, iamudo warâ Egitoram âwientomobyry wâgâ, târâpa odopâdomobyry wâgâ warâ xirâ aguely.
Tâlâ xirâ wâgâ “Jesus iwy wâgâ unâ nhegatuhobyry.” Jesus aguely: “Koendâ lelâ âduerymo xurâem aitaungâ. Tâpeânzeba itaungâ. Ipa kydato xuduze lelâ Deus.” Turâ modo tonomedâze lâpylâ, âdara Deus agâ aguelymo awyly wâgâ. Xirâ iwenihobyry wâgâ tutuze kurâ, Deus kywymâry awyly, âdy xypyry etay aini modo awyly warâ.
1
Jesus Cristo idamudo
(Lc 3.23-38)
Jesus Cristo wâgâ ise unâgu. Davi iwerypyry myakâwâm Jesus Cristo, Davi pylâ Abraão iwerypyry-ro warâ. Saguhoem kuru ise Jesus idamudo kâengatuly, Abraão donropyrylâ, pymâ Daviram. Abraão myakâwândy Isaque nhunwym; Isaque, Jacó nhunwym. Jacó, Judá, iwaigorudolâ warâ nhunwym. Judá, Peres, Zera warâ nhunwym. (Tamar myakâwândy isemo ezedy.) Peres, Esrom nhunwym. Esrom, Arão nhunwym. Arão, Aminadabe nhunwym. Aminadabe, Nasom nhunwym. Nasom, Salmom nhunwym. Salmom, Boaz nhunwym. (Boaz ise myakâwândy Raabe keho.) Boaz, Obede nhunwym. (Obede ise myakâwândy Rute.) Obede, Jessé nhunwym. Jessé, Davi nhunwym.
Jesus idamudo ise iwerâ kâengatuly, Davidâpalâ, kypemugudo sawâtybyem Babiloniaram satyby modoram. Kydamudo iwymâry ton-honreim, tynrenseim warâ myakâwândy Davi. Davi, Salomão nhunwym. (Bate-Seba keho agâ imerymo. Urias iwydypyry myakâwândy mâkâ.) Salomão, Roboão nhunwym. Roboão, Abias nhunwym. Abias, Asa nhunwym. Asa, Josafá nhunwym. Josafá, Jorão nhunwym. Jorão, Uzias nhunwym. Uzias, Jotão nhunwym. Jotão, Acaz nhunwym. Acaz, Ezequias nhunwym. 10 Ezequias, Manassés nhunwym. Manassés, Amom nhunwym. Amom, Josias nhunwym. 11 Josias, Jeconias, iukonodolâ warâ nhunwym. Israeldâ Jeconias pymâem awyly ume myakâwândy kydamudo adaholy Babiloniaram. Iweâpa myakâwândy Babiloniadâ awylymo, tâtymo anaxilâ odopâdomoem en-hem kehomba tawylymogue.
12 Jesus idamudo ise iwerâ kâengatuly, kydamudo Babiloniaram satoem sawâtyby modo dompyryenlâ, Jesus iazehobyryram. Jeconias, Salatiel nhunwym. Salatiel, Zorobabel nhunwym. Akaemo ume myakâwândy kydamudo Babilôniadâpa odopâdylymo tâtymo anaxilâ. 13 Zorobabel, Abiúde nhunwym. Abiúde, Eliaquim nhunwym. Eliaquim, Azor nhunwym. 14 Azor, Sadoque nhunwym. Sadoque, Aquim nhunwym. Aquim, Eliúde nhunwym. 15 Eliúde, Eleazar nhunwym. Eleazar, Matã nhunwym. Matã, Jacó nhunwym. 16 Jacó, José nhunwym. José akâwâm Jesus nhunwyn-em ini, Maria agâ tohogüinduo. Jesus ani Maria imery. Jesus mawânkâ Cristo kelygue tâzekeim, Messias “Deus Ingonotyby” keze aguely.
17 Jesus idamudo merâ kâengatuly: Abraão donropyryem katorze lelâ iepadomobyry, Daviram; eagonro katorze modo lâpylâ Davi donropyryem israelita domodo Babiloniaram satyby modoram, eagonro katorze iepadobyryem lâpylâ Jesus iazeho odaxi.
Jesus iazehobyry
(Lc 2.1-7)
18 Jesus iazehobyry wâgâ ise unâ kâengatuly. Pekodo Maria keho myakâwâm ise. Uguondo José keho agâ ohogüinrim wâne myakâwâm mâkâ. Ohogüinlymo iraynâlâ olâ myakâwâm Deus Ispiritury eon-honrugue adamyly. 19 Moisés inweniby ara lelâ adâidysedo myakâwâm mâkâ José. Maria imegu tiuntuduo olâ myakâwâm imoze tâkeze, âdykâ aniempyra tawylygue. “Eagonro uguondoram adâiehoze keanra awâkâ” tâkeduo. Aituo tutuzebalâ imoze kely, Maria tâwentâzeba itoem. 20 “Âdara ise awidyly-ro?” kely ume myakâwâm, nhâenkyem Deus eanjury âepanâguely; eyam aguely myakâwâm:
— José, Davi iwerypyry, tywypazeba ikâ Maria agâ ohogüinze. Tymegue lelâlâ wâne, âdaunlo uguondoram nâdynanâoba olâ. Awâkâ pekodo iodano iamudo, Deus Ispiritury awâkâ xuguni. 21 Uguondo ise awâkâ imery. Awâkâ iamudo wâgâ ise Deus kurâdo nhemakely, inakanhe aitomobyry nhygakely warâ. Awylygue ise “Jesus” kelygue mâenzetâdyly — kely myakâwâm anju Joséram.
(“Jesus”, “Kâmakerim” keze aguely.)
22-23 Iweâpalâ myakâwândy Isaías aguely:
“Pekodo âdykâ uguondo nhynanâdânry adamyze.
‘Emanuel’ kely ise imery ezedy”
kewândymy Isaías tinweniby wâgâ.
(“Emanuel”, “Kagâlâ Deus” keze aguely.)
Jesus iazeduo, aguehobyry aralâ myakâwâm aidyly.
24 Kopaelâgâem myakâwâm José, anju aguehobyry ara aidyly. Maria tagâ nhedyly. 25 Nynanâbyra olâ myakâwâm, imery saguho iazeho odaxi kehoem. “Jesus” kelygue myakâwâm iamudo nhezetâdyly.