2
Ximukâ enuagaeni modo Jesus eydâ atoram idâhomobyry
Jesus iazely myakâwâm xidadâ imeimbyry Belémdâ, Judéia eynynâ, Herodes pymâem awyly ume. Jesus iazepygueduo, xixi egaseho eynynonro modo ewy idâlymo myakâwâm xidadâ Jerusalémram. Ximukâ enuagaeni modo myakâwâm akaemo, âdy aini awyly tiuntuhomoem. Saintybyem myakâwâm tonlo modo nhapâiguelymo:
— Âdykâka iamudo judeu domodo iwymâryem iazeypy? Xixi egaseho eynynâ ani xina ximukâ nhedyly, iazehobyry xutuho. Enado âzeguhoam ise, ehogueze warâ xina âewyly — kelymo.
Egary tindatuo, toenzepa kehoem myakâwâm pymâ Herodes âseguâdâdyly. Toenzepa lâpylâ myakâwâm mârâ xidadâ odano modo âda tâidyly nutuba idylymo, âseguâdâdylymo warâ. Aituo Herodes, kurâdo eynynâ Deus agâ aguewâni modo iwymârydo, Moisés inweniby wâgâ enomedâni modo warâ indâtyguyly, tyampâiguehomoem:
— Âdykâka ise Messias Deus Ingonokyly iazely? — kely.
Aituo in-hogulymo:
— Belémdâ ise iazely, Judéia eynynâ. Warâ myakâwâm Deus itaumbyry egatuimbyry Miquéias inwenily:
“ ‘Kydamu Judáram xuduypy onro odaylâ myakâwâm awârâ xidadâ imeimbyry, Belém.
Tâwâlâ lelâlâ wâne mârâ xidadâ imeimbyry awyly.
Alâ olâ ise mârâ xidadâ egary,
târâ pymâ ton-honreim iazely awylygue.
Israelita domodo iwymâry ise mâkâ.
Kaneru eni modo tâguy nhedyly ara ise tynynonro modo nhedyly’ nygue Deus”
kewânmy Miquéias tinweniby wâgâ — kely judeu domodo iwymârydo Herodesram.
Aituo myakâwâm Herodes, akaemo ximukâ enuagaeni modo ingâsenehonly, eagâmo lelâ adâkehoem. Saintuomo, adapâigueolymo:
— Âdaraka ani mârâ ximukâ Messias iazely xutuho âepanâguely? — kely.
Aituo tientobyry nhegatulymo. Aguepygueduomo, eyanmo aguely:
— Inepa Belémram idâwâtaungâ. Koendâ iamudo âdykâ awyly xutuwâdaungâ. Mâentuomo, yam egatuwâdaungârâ. Udâdyse lâpylâ urâ myarâ, enadoram âzeguhoam ise, koendonroem awyly wâgâ auguehoem — kely Herodes; kewâdyly kulâ olâ myakâwâm.
9-10 Ilâpygueduo, ximukâ enuagaeni modo âxiguelymo. Belémram idâlymo myakâwâm. Tâtâdaymolâ, ximukâ xixi egaseho eynynâ saguhoem tientybymolâ nhetonguylymo kau wâgâ. Toenzepa kehoem myakâwâm iomazelymo mârâ ximukâ tientonduomo. Iwaunrorumoenlâ mârâ ximukâ idâly, idâhomo tânehonze. Iamudo eydâ ato nhangawaym myakâwâm ximukâ epagudyly. 11 Âtâ odaji egawântybyem myakâwâm iamudo nhedylymo Maria ihuay. Iamudo enado âzeguhoam idylymo, tynrense tawyly tienehon-homoem. Ilâpyryem tysejiguy etary nhenahunguelymo. Iamudo xurâem tiantyby nhudulymo: ouru, incensu tyânrânguneim, mirra warâ.
12 Ilâpygueduo myakâwâm kopae nhâenkymoenlâ Deus eyanmo aguely:
— Herodesram egatuze todopâzebane itaungâ — kely.
Aituo tâty anaxilâ odopâdylymo eagonro ânwa oze, Jerusalém einkâ sakadânry oze.
José, Maria, Jesus warâ Egitoram âwientomobyry
13 Ximukâ enuagaeni modo idâpygueduo myakâwâm anju âepanâguely Joséram, nhâenkyem. Eyam aguely:
— Autaungâ. Inepa tarâpa itaungâ. Merâ iamudo xuien-honze enra Herodes, tyâen-hon-hoem. Egitoram âwientaungâ iamudo agâ. Târâlâ wao itaungâ. Âgâsezemo urâ, modopâdomoem — kely.
14 Anju agueduo myakâwâm inepa kehoem José saudyly. Kopaelâ kehoem âwiendylymo iamudo agâ Egitoram. 15 Herodes iguely ara myakâwâm târâ awylymo. “Egitodâba ymery xigâsedâ” kewândymy Deus, Oséias inweniby wâgâ. Jesus iamugâry Egitodâba odopâduo, Deus aguehobyry ara kehoem myakâwâm aidyly.
Herodes iamimeom nhâen-hon-hobyry
16 Ximukâ enuagaeni modo tonokudobyry tiuntuduo myakâwâm Herodes iewiâpadyly. Aituo tyzodadury modoram aguely:
— Belémram idâwâtaungâ. Iamudo uguondo imeombyry xyâwâtaunda tâjihuano modo dompyryem, azagâ anupeom modoram xyâwâtaunda. Idânârâ xyâwâtaungâ, xidadâ odano modo, poji anano modo, xidadâ iwaguepaom modo alelâ — kely.
Jerusalémdâ tatay, ximukâ enuagaeni modo aguewânmomy: “Azagâ anu sakadyby wâgâ akâwâm mârâ ximukâ pymâ iazely xutuho xina nhedyly” kewânmomy. Aguehomobyry wâgâ myakâwâm Herodes, idânârâ iamudo uguondo imeombyry tâjihuano modo dompyryem, azagâ anupeom modoram nhâen-honwâdyly, âdykonlo pymâem ini awyly nutuba tawylygue. 17 Arâ myakâwândy Deus itaumbyry egatuimbyry Jeremias aguehobyry ara aidyly:
18 “Xidadâ Ramádâ kurâ domodo tytyrungue toenzepa eogunrumo xina nidadâ.
Tymeombyry xyâhobyry wâgâ Raquel eogunru xina nidadâ.
Ânguy nhetubanâguylyemba itynrumo
idânârâ tymeombyry xyâhobyry wâgâ”
kewândymy tinweniby wâgâ.
Jeremias inwenihobyry ara kehoem myakâwâm Herodes uguondo modo imeombyry nhâen-honwâdyly. (Israel iwydy Raquel iweompyrylâ mawânkâ israelita domodo.)
José, Maria, Jesus warâ Egitodâba odopâdomobyry
19 Herodes igueduo myakâwâm Deus, tyanjury Egitoram ingonodyly, José xuruse. José xykyly ume myakâwâm anju âepanâguely nhâenkyem. 20 Eyam aguely:
— Aukâ. Israelram odopâgâ, iamudo, ise warâ agâ. Mâkâ iamudo tyândysedonro modo ipa, niguemo — kely.
21 Aituo myakâwâm José, Maria, Jesus warâ saudylymo. Israelram odopâdylymo. 22 Saintybyem myakâwâm “Arquelau pymâ, Herodes imerybyry, tunwym ejipyano” kely indadyly. Awylygue myakâwâm José eanu myarâ Judéia yan-yam idâze, “Pymâ iwelo iamudo xyâen-honze enra” tâkeduo. Nhâenkyenlâ olâ myakâwâm Deus aguely:
— Galiléia yan-yam âxidâdaunda — kely.
Aituo Galiléia yan-yam âxidâze idâlymo. 23 Xidadâ Nazarédâ myakâwâm âxidâdylymo. Iweâpa Deus itaumbyry egatuwânibyry modo, “nazareno” kelygue âzezekeoze kehomobyrylâ. Nazaréram iamudo Jesus agâ âxidâze idâduomo, Deus aguehobyry ara aidyly.