MARCOS
Unâ Koendonro Jesus Cristo Wâgâ Marcos Inweniby
Xirâ livru wâgâ inwenily Marcos nhangahu odaji iemâmy Deus. Awylygue Deus itaumbyrylâ xirâ Marcos nhegatuyby. Jesus Cristo wâgâ kiuntuhoem myakâwândy Deus xirâ livru inwenien-honly. Jesus Cristo eon-honru wâgâ aguely xirâ wâgâ kiuntuly. Tunwym Deus aguehobyryem awylygue, toenzepa adyesenry emyenro kehoem adyese mâkâ, Deus eon-honrugue. Kadopâgue taseim modo, tâwânuneim modo, epy modo, adakobâdânry modo, idatânry modo warâ kua tyese mâkâ. Capítulo 6dâ cinco pão, azagâ kanra âjihuyby warâ agui nhenehon-hombyry tytainze kurâ, cinco mil uguondo modo xuatoem; paru wâgâ tadakobâze lâpylâ myakâwândy.
1
João kurâ domodoram Jesus âewyly wâgâ aguehobyry
(Mt 3.1-12; Lc 3.1-20; Jo 1.19-28)
Deus Imery Jesus wâgâ xirâ unâ aguely; Deus imery lelâlâ awâkâ. Iweâpalâ myakâwândy Isaías Deus itaumbyry wâgâ agueseze awyly. Awârâ âdydo imeom aidyly wâgâ inwenily warâ. Saguhoem warâ myakâwândy Deus, Tingonotybyram aguely:
“Ynynonro modoram mydâly iraynâ, uguondo igonose urâ,
âwâgâ aguenriem on-hondybyem lelâ itomoem,
âdatomoem, âinwântomoem warâ.
Messias wâgâ agueim târâ âji âdy peba atodâ ise aguely.
Adâkely idase idâwâtyby modoram:
‘Inepa ise Deus Ingonotyby saindyly.
Izepa ato aiedyly imowâdaungâ.
On-hondybyem lelâ itaungâ’ aguely mâindatomoem.
Pymâ ton-honreim kâty anaxi âewyly kiuntuduo wâne,
kâty inatary tuonse, tuonkeze warâ kurâ,
myara on-hondybyem lelâ kydawyly aguely idase”
warâ myakâwândy Deus itaumbyry Isaías inwenily.
Arâlâ myani João âji âdy peba atodâ awyly, Isaías aguehobyry aralâ. Kurâ domodo idâly myani eydâ atoram. Eyanmo aguely myani Deus aguehobyry:
— Âjityendaungâ, inakanhe amitomobyry wâgâ. Deus izepa ato aiedyly imowâdaungâ. Deus einwântaungâ, inakanhe amitomobyry nhygakehoem. Parugue batiza âiehowâdaungâ, inakanhe amidylymo imoimbyryem amidylymo mâenehon-homoem — kely.
Inakanhe tadawyly timoduomo myani, Deus eynynonroem tawyly nhenehonlymo.
Toenzepa mykâinane xidadâ Jerusalém donro modo João aguely idase idâlymo. Tâtâze lâpylâ mykâinane Judéia donro modo. Aguewâdylymo myakâwâm:
— Deus izepa ato aieni ani xina. Adâidyly tumoze olâ xina-ro warâ — kelymo.
Arâ agueduomo, Joãoram batiza âieholymo paru Jordão ikay, Deus izepa ato adientomobyry wâgâ tâjityenze tawylymo tienehon-homoem, inakai modo adiendyly imoimbyryem tawylymo tienehon-homoem warâ. Camelu xuhudu xygatyby mykâinane João ety. Tâjitubygue kulâ mykâinane iwanxiegu. Kahuligue, penrâgue warâ mykâinane ipynigu. Kurâ domodoram aguely mykâinane:
— Eagonro âese lâpylâ Deus wâgâ aguenri. Ton-honreim ise mâkâ, iemyenro keba. Mâkâ ise yakadâ kuru ton-honreim. Âdy mâkeba urâ. Ihuru etary ekâjiguerin-enlâ witoem nudupa lâgâlâ, ihuru kâingokehoem* Tâwaneinhe sanâtyby modo myakâwândy adakobâni modo ihuru etary ekâjigueim, etyim, ihugogueim warâ.. Urâ parugue batiza âenimo, Deus izepa ato amânhetomobyry wâgâ tâjityenze mawylymo mâenehon-homoem, inakai modo aiedyly imoimbyryem mawylymo mâenehon-homoem warâ. Mâkâ âeni olâ ise Deus Ispiritury xuduim, einwânni modo eon-honwanâniem, izepa ato aniempyra itomoem, ize ato lelâ anhetomoem warâ — kely João.
João Jesus batiza nhetobyry
(Mt 3.13-17; Lc 3.21-22)
Aituo Jesus idâly Galiléia eynynonro âtâ anary Nazaré donropyryem myarâ João eydâ atoram. Târâ myani Jesus batiza âieholy Joãoram paru Jordão ikay, Deus eynynonro tawyly tienehon-hoem. 10 Paikayba tâjikagueday myani Jesus kau âzenahunguely nhedyly. Papaem Deus Ispiritury xytâguyly nhonwa. 11 Aituo kau oday Deus itanru indadyly lâpylâ:
— Ymery âmâ, toenzepa kâinwyneguyly; toenzepa womazeâni âmâ — kely Deus.
Deus ize ato araba Jesus aitoem, Satanás aiese kehobyry
(Mt 4.1-11; Lc 4.1-13)
12 Aituo Deus Ispiritury Jesus nhadyly âji âdy peba atoram. 13 Quarenta iguandyly, quarenta emedyly warâ Jesus târâ awyly. Ânguydo imeom tyewiâtuneim modope mykâinane târâ. Târâ atay Deus iduery Satanás âepanâguely. Idânârâ wâne myani anhedyly, Jesus, Deus ize ato araba aitoem. Jesus olâ myani mâkâ agueho ara anipyra. Ilâpygueduo myani anju domodo xytâguyly Jesus eydâ atoram xuahuze, idânârâ ize ato modo xuduze warâ.
Jesus Galiléia eynynâ tâwanu nhaguhobyry
(Mt 4.12-22; Lc 4.14-15; 5.1-11)
14 João Batista etadâbygueduo myani Jesus Galiléia eynynâ adakobâdyly, Deus itaumbyry iwâkuru egatuze. 15 Aguely myani:
— Inepa ise idânârâ mâuntulymo Deus pymâ ton-honreim awyly. Âjityendaungâ, inakanhe amitomobyry wâgâ. Inakanhe adâjidyly imowâdaungâ warâ. Deus itaumbyry iwâkuru einwântaungâ — kely.
16 Aituo Jesus paru Galiléia emelay adakobâdyly. Tadakobâday azagâ uguondo nhedyly, Simão Pedro, iukonolâ André warâ. Âedâgue kanra sawâni myani akaemo, vende tientoem. Âedâ paikaji nhamelymo ume myani Jesusram âzeholymo. 17 Jesus aguely eyanmo:
— Âetaungâ. Saguhoem kanra keankâ mawelymo; iwerâ kurâ domodo ynynonroem itoem unâry egaturin-em ise âmaemo — kely.
18 Inepa kehoem âedâ kanra sawâto inmolymo, Jesus eynynonroem tâitomoem, Deus wâgâ tiuntuhomoem.
19 Tâtâday myani Jesus azagâ uguondo modo nhetondyly, Tiago, iukonolâ João warâ. Zebedeu imeombyry myani akaemo. Ekadybymoem tywepirymo oday; âedâ kanra sawâto kua nhedylymo, kopaelâgâroem. 20 Aituo myani Jesus akaemo ingâsedyly tynynonroem itomoem. Tunwynmo, tagâ tâwaneim modo warâ tyânzemo myani, Jesus agâ tâtâhomoem.
Jesus uguondo kadopâgue taseim kua nhetobyry
(Lc 4.31-37)
21 Aituo Jesus tynynonro modo agâ xidadâ Cafarnaumram saindyly. Tâzekobyzegueho oday myani Jesus idâly âtâ tâdâtâdyguyho odaji, enomedâzemo. 22 Aituo idataynrim modo aguely:
— Koendâ lelâlâ wânkâ merâ konomedâdyly uguely! — kelymo.
Ton-honre kehoem mawânkâ aguely, adâkely tutuze tawylygue, tâzewenry ara kulâ kurâ domodo enomedâni modo arapa. 23 Târâ enomedâzemo Jesus atay myani uguondo kadopâgue taseim âepanâguely. Uguondo oday myani kadopâ adaenkely Jesusram:
24 — Xina kâdynanâdâ! Tutuze urâ koendâ kehoem ânguy mawyly, Jesus Nazaré donro! Xina eon-honru etyze âetyby mawyly, tutuze urâ. Inakanhe amitaymba âmâ; Deus ingonotyby âmâ warâ — kely uguondo kadopâgue taseim; uguondo keba olâ agueim, kadopâ.
25 Ton-honre kehoem myani Jesus aguely mâkâ uguondo odano kadopâram:
— MYK alelâ ikâ! Adâkeonzeba ikâ! Igasegâ iweâ lelâlâ merâ uguondo odaypa! — kely Jesus.
26 Jesus agueduo kadopâ uguondo nhapânily ton-honre kehoem. Ton-honre kehoem adaenkely. Ilâ umelâ myani uguondo odaypa egasely, idâly. 27 Idânârâ etaynrimbyry modo tâsewânizemo, tuomazezemo warâ myani. Aituo âjigue aguelymo:
— Iwelo modogue awâkâ konomedâdyly! Âdykâ awârâ aguely kindataymba kurâ! Kadopâ takaze kehoem awâkâ aguehobyry eon-honru. Warâ keduo, aguely âzeinwân-honly lelâ — kelymo myani.
28 Inepa kehoem Galiléia eynynonro modo Jesus egary indadylymo.
Jesus Pedro imenhundu kua nhetobyry
(Mt 8.14-15; Lc 4.38-39)
29 Ilâpygueduo, Jesus egasely Tiago, João warâ agâ âtâ tâdâtâdyguyho odaypa. Simão Simão myakâwândy ezedy, Jesus olâ Pedrogue ezetâni., André warâ etyram myani idâlymo. Simão imenhundu tâwâne myani toenzepa iaturu. 30 Jesus egawândyly tientuo, tonlo modo eyam aguely:
— Toenzepa Simão imenhundu ewânu — kelymo.
31 Aituo tâwâneim eguetonra idâly. Emary wâgâ nhawâdyly, sautoem. Ilâenlâ kehoem myani iaturu inmoly. Aituo myani pekodo tyatureimbyry saudyly, ipynirymo aiese, âwinduatomoem.
Jesus tâwânuneim modo kua nhetobyry
(Mt 8.16-17; Lc 4.40-41)
32 Xixi âwâmpygueduo, myani tonlo modo tâwânuneim modo, kadopâgue taseim modo warâ Jesusram nhadylymo. 33 Toenzepa kurâdo âtâdyguyly Simão ety inataji, Jesus aidyly ese. 34 Âkelo tâzewânugue tâwânuneim modo kua tyese lâpylâ myani. Kadopâ modoram aguely:
— Kurâ domodo imowâdaungâ. Ânguy wawyly adâkezeba itaungâ-ro warâ.
Jesus arâ aguely myani, Deus Imery Jesus awyly tutuze kadopâ modo awylygue, awârâ xutuen-hon-ho odaji nipyra awylygue.
Jesus Deus wâgâ Galiléia eynynâ nhegatuhobyry
(Lc 4.42-44)
35 Pealâ myani Jesus âxiguely. Âji âdy peba atoram idâly, Deus agâ agueze. 36 Tuagueduo Simão Pedro domodo Jesus târâpa awyly nhedylymo. Aituo xuize idâlymo. 37 Deus agâ aguely ume nhodylymo. Tiontuo aguelymo:
— Âdaituoka tarâ mawyly? Idânârâ âdykâ mawyly tiuntudyzemo enra — kelymo.
38 Aituo Jesus in-hoguly:
— Âkealâ. Taunloem kulelâba olâ keankâ kâjigonoholy. Inoro âtâ anary iwaguepaonram, Deus xunârybyry egatuze — kely Jesus.
39 Aituo âtâ anary Galiléia eynynonro modo einkâ adakobâdylymo. Deus wâgâ adâkeze myani âtâ tâdâtâdyguyho odakâ, kadopâgue taseim modo kua tyese warâ myani.
Jesus uguondo tâjimituguelygue tâwâneim kua nhetobyry
(Mt 8.1-4; Lc 5.12-16)
40 Jesus adakobâday myani uguondo iopaji saindyly. Tâjimituguelygue tâwâneim myani mâkâ. Jesus enado âzeguhoam idyly, tynrense tawyly tienehon-hoem. Aituo myani Jesusram aguely:
— Pymâ, kua yese ton-honre mawyly, xutuanze. Kua yedyse âmâ watay, kua yekâ wao — kely.
41 Toenzepa myani Jesus mâkâ tâwâneim intyendyly, arâ tientuo. Aituo tâmarygue MÂʼ nhedyly. Eyam aguely:
— Kua âedyse urâ. Tâwânepa âmâ iweâma. Kua âetai — kely.
42 Ilâenlâ kehoem kua idyly. Iwâgâ pinuri peba idyly, ituby itugoenzely warâ.
43 Uguondo kua tiempygueduo Jesus aguely:
— Iweâma tâwâlâ idâ. 44 Ânguyran-ne xirâ kua âetobyry kâzegatu — kely.
— Kurâdo eynynâ Deus agâ agueinram âzehora, kua itybyem mawyly nhetoem. Kua itybyem mawyly kurâdo nhetoem, Deusram âdylâ xudugâ, kâzewenryem Moisés inweniby agueho ara — kely Jesus.
45 Mâkâ uguondo olâ myani târâpa itybyem kua tyetobyry tâgatuze lelâ. Idânârâ egary indadylymo. Awylygue, xidadâ imâsedo odakâ Jesus nâtâba awyly, toenzepa kurâdo tydâtyguyba itoem. Kurâ domodo aguipaom duay, xidadâ imeombyry oday alelâ ize awyly. Kurâ domodolâ aguely idase, nhenomedâdo xutuze warâ idâim.

*1:7 Tâwaneinhe sanâtyby modo myakâwândy adakobâni modo ihuru etary ekâjigueim, etyim, ihugogueim warâ.

1:29 Simão myakâwândy ezedy, Jesus olâ Pedrogue ezetâni.