FILIPENSES
Paulo Kata Inweniby Filipos Donro Modoram
Xirâ kata wâgâ inwenily Paulo nhangahu odaji iemâmy Deus. Awylygue Deus itaumbyrylâ xirâ Paulo inweniby. Paulo, Jesus Cristo wâgâ aguehoem aguehoymby xirâ kata igonomâ, Romadâ kadeia oday tâtagu ume. Deuslâ myakâwândy iweniehorim, xidadâ Filiposdâ Jesus einwânni modoram. Paulo xirâ kata inwenily myakâwândy dez a doze anu ipygueduo waunroem kuru Filiposram tâtâhobyry sakabygueduo. Pauloram dinheru tugonosemo myakâwândy. Xirâ kata wâgâ dinheru nhuduhomobyry wâgâ koendonroem awylymo adâkeze mâkâ. Jesus Cristo xurâem tawylygue, tuomare tawyly, tywenize myakâwândy Paulo, tâtagu umelâ iwâgâ adâkehobyry wâgâ. Filipos donro modo turuse myakâwândy tuomare lelâ itomoem, tâsenagazedylymo ume, kâmayno amaym tawylymo ume alelâ. Cristo wâgâ iozepa kulâ unâ egatuwâni modo agueho neinwâmpyra itomoem, turuse myakâwândy, âdara Cristo ize ato ara anhedylymo awyly wâgâ lâpylâ warâ.
1
Aguely adaguho
Urâ Paulo xirâ kata âyanmo iweninri, âmaemo Jesus Cristo agonro modoram. Tarâ yagâlâ merâ Timóteo. Cristo Jesus emary xina; ewanulâ xina anhekyly. Âmaemo Filipos donro modoram xirâ kata xina ingonodyly, tynynonroem Deus induakeyby modoram, Cristo Jesus eynynonro modoram, Cristo eynynonro modo iwymâryam, emawyadâni diácono domodoram lâpylâ warâ.
Âynynâmo Kunwym Deusram, Kywymâry Jesus Cristoram warâ kâenkadyly koendâ mâzehohomoem, akaladânimo peba mitomoem warâ.
Paulo Deus agâ aguehobyry Filipos donro modo eynynâ
Inanâgueduomo watay, aunlolâ Deus agâ auguely: “Pabai, koendonro lelâlâ âmâ Filiposdâ âynynonro modo agâ, âinwântoem amânhenehon-hombyry wâgâ” tâkeze winase. Deus agâ âynynâmo augueday, tuomare kehoem inanry auguely. Tuomare urâ, unâ koendonro Jesus wâgâ kâengatuday iemawyadâdomobyry wâgâ; saguhoem kuru Jesus mâinwântaymo, won-hondâdâmo, unâ iwâkuru Jesus wâgâ kâengatuday, won-hondâzezelâ âmaemo-ro warâ. Jesus mâinwântuomo, Deus iweloem âetondâmo. Ize ato ara lelâ amitomoem aiesezelâ mâkâ. Koendâ tutuze urâ, tiangüypy, ewanikeze Deus awyly. Aituo ise Cristo Jesus âetonduo, mâkâ âizemo ato ara kehoem ise âmaemo. Aunlolâ inanry inanâguelymo. Toenzepa kâinwyneguyly mawylymogue. Koendâ lelâlâ Deus yagâ awyly, xurâem auguehoem ayenehon-homobyry wâgâ. Xirâ unâ egatuly wâgâ won-hondâdâ mawylymogue. Saguhoem pymâdo enadoram kâjigâseoday, unâ koendonro Jesus wâgâ agueim wâgâ eyanmo augueday won-hondâdâmo. Iwerâ tarâ ietadâdomobyry oday ekâjibyem wawyly ume won-hondâdâlâ âmaemo. Deus tutuze, âwynedâmo wawyly. Âwynedâmo urâ, Cristo Jesus âwynedomo ara lâpylâ. Âkealâ xirâ auguely; uguewâdyly kulâ mâkeba.
Kâenkadyly inanry Deusram, imâem lelâlâ âjigue mâpynedomoem. Deus koendâ kehoem mâuntuzezedylymo lakuru ize wato; âdy koendonro, âdy koendâpaom warâ awyly mâuntuzezedylymo ize wato. 10 Arâ ise koendâ mawylymo, koendonro lelâ amânhekylymo warâ. Aituo ise xypyry etay Cristo odopâduo, âdy inakaigue tâwentâzeba mawylymo. Tywykeba ise âmaemo mâkâ xurâem. 11 Koendonro aiesezelâ ise âmaemo, Jesus Cristo lelâ anhekyly. Koendonro amânhekylymo wâgâ toenzepa ise Deus âzehogueoly, aguezemo eon-honru wâgâ, koendonroem awyly wâgâ warâ.
Cristo xunâry egatuly
12 Cristo eynynâ ypemugudo, tâwâlâ lelâlâ wâne kâsenagazedyly, mâuntudyzemo olâ urâ, unâ iwâkuru Jesus wâgâ tâzegatuozelâ awyly; toenzepa kurâ domodoram âjidaholy awyly warâ. 13 Cristo emary wawylygue ietagu. Idânârâ sodadu romano domodo, iwymâry kuru ety eni modo tutuzemo, kurâdo taunlo modo tutuzemo lâpylâ warâ. 14 Taunlo modo Cristo eynynâ ypemugudo, Kywymâry Jesus tâinwânsezemolâ, Deus itaumbyry egatuze tyanepamo warâ. Ietagu umelâ, kâjityembyra wawyly tiuntuduomo, Jesus anhedysemo ato adyesemo, tâsenagazedyly umelâ nâjityembyramo. 15-17 Tâlâ Jesus wâgâ agueim ewy yizepaom modo. Koendâ tawylygue inkâba Jesus wâgâ aguelymo, akaemolâ tâdyren-honly-ro warâ ize tawylymogue, tydani modoram koendâ tâzepywaoly-ro warâ ize tawylymogue kulâ warâ. Tâdâtuagadyly, tâdâtuebadyly warâ kulâ adiendyse atomo. Warâ tuoday aguelymo: “Toenzepa ise Paulo âsewânily, kurâdo aguykely indadyly kely tindatuo” kelymo. Augueondyly, inakanhe adâkelygue kulâ Jesus wâgâ aguelymo.
Tâlâ pylâ Jesus wâgâ koendâ unâ egatuim modo. Iwâgâ aguelymo, mâkâ tinwynedylygue, ywynedylymogue warâ. Tutuzemolâ, Deus ietadânehonly tarâ, pymâdoam Jesus xunâry kâengatuhoem awyly.
18 Akaemo tynrentoem kulâ, tâpywadoem kulâ Cristo wâgâ aguewâni modo wâgâ, kâsewânily witaymba urâ. Womaru lakuru, agui Jesus wâgâ aguely idataynrim modo idylygue. Cristo tinwynedylymogue iwâgâ aguelymo watay, tuomare lelâ urâ. Womazeâni kuru olâ Cristo xunâry egatuly. 19 Tutuze urâ, idânârâ yagâ aitaynrim modo urâem koendâ itoenlâ aidyly awyly. Deusram urâem tâkazema âmaemo, Jesus Cristo ingonotyby Deus Ispiritury yagâlâ awylygue warâ. 20 Ize wato kuru olâ Jesus Cristo kâinwypazenehomba wawyly. Awylygue, iwerâ, tyanepa Jesus wâgâ auguedyse wawyly, tâwâlâ lelâlâ wâne ise âdylâ yagâ aidyly. Yâzemo keanra, tarâ ietagodâ ietyzemo keanra warâ. Tâwâlâ ise wodo âdalâ âieholy, Cristo wâgâ koendâ aguehonly olâ ize wato.
21 Yiguepa wawyly ara, won-honru Cristo nhuduypygue idânârâ adyese lelâ urâ. Yiguely-ro watay, emakeze urâ koendonro urâem nhekanâdyby. 22 Yâpamo-ro watay, Cristo xunâry egatuin-enlâ ise urâ. Âdy urâem koendonro awyly kâuntuba urâ, Cristo wâgâ auguezesedyly atay, yiguely atay warâ eagâ witoem. 23 Azakâlâ urâem koendâ awyly. Toenzepa yiguedyse wawyly, toenzepa mawânrâ Cristo agâ widyse wawyly. Koendâ lelâ ise awârâ urâem. 24 Âmaemoem koendâ awyly yiguepalâ, Cristo wâgâ inomedâzezedomoem. 25 Tutuzelâ urâ, inepa yâpamo awyly; agâmolâ ise urâ. Agâmo itonze lelâ urâ, Cristo imâem mâinwântomoem inomedâzemo urâ, mâinwântuomo omazehomoem. 26 Cristo Jesus wâgâ inomedâzemo agâmo witondyly-ro watay, toenzepa ise omarumo. “Paulo agâ koendâ mawyly meneho” tâkeze ise Deus mâynrendylymo.
Kon-honru, tyanepa kehoem
27 Yagâ aini wâgâ tâtynanâzeba itaungâ. Cristo einwânni modo aito ara lelâ amidylymo mawânrâ koendonro kuru. Âyanmo idâze, udâpa warâ watay, tynynonro modo anhekylyem Cristo aguehobyry adyesemo myguehonlymo ise kâindadyse wato. Xutuze lâpylâ urâ, ton-honre Cristo xunâry mâengatuhomoem on-hoam itybyem mawylymo, iozepa kulâ unâ egatuwâni modo ton-honre kehoem mâunrutomoem lâpylâ warâ. 28 Cristo eynynâbaom modo kâdytadaundâ; tyanepa itaungâ. Ton-honre mawylymo tientuo, xutuzemo mawânkâ ton-honremba tawyly, Deuslâ imakerinmo awylygue. 29 Koendonroem tawyly enehonwâm Deus âyanmo, Cristo, mâinwântomoem, emaryem mitomoem mâjiduakeoduomo warâ. Tutuzelâ akâwâm Cristo mâinwâmpygueduomo, xurâ keba modoram tânagazezeinhe mawylymo. Mâkâ nhutuybylâ awârâ. 30 Cristo eynynâbaom modo inagazedâmo; tâzenagazeoze lâpylâ urâ. Adaimpâni tozohoinze tamezeba tâitoem myara lâpylâ kozohoinzezedyly, Cristo xunâry kâengatuzezedoem. Filiposdâ wawyly ume, tâdâsenagazedyly semaenzezedâ, Cristo wâgâ auguely kâinmopalâ. Iwerâ tydase âmaemo, iwâgâ aguezesezelâ wawyly, kâzenagazeoly egary umelâ.