6
Tâjimery, tâjiunwym warâ wâgâ agueho
Tâjimeombyry, Cristo einwânni mawylymogue unwânmo, âzemo warâ einwântaungâ. Aguehomo ara lelâ amidylymo koendonro kuru. 2-3 Deus, Moisésram xirâ iweniehonwâm: “Unwânmo, âzemo warâ einwântaungâ. Arâ lelâ amidylymo-ro watay, iweâpa ise âmaemo onro wâgâ” kewândy. Agui tâzezewenry Deus, Moisésram inwenien-hoymby duay, xirâ lelâ warâ ise aidyly keim.
Tâjiunwym modo, âmerymo kâjiewiâpanâdaundâ. Mâenamanâdaymo, koendâ enomedâdaungâmo, xurutaungâmo warâ, Kywymâry Jesus konomedâdobyry ara.
Pymâ, tâwanuneim modo warâ âdara aidylymo awyly xutuho
Tâwanuneim modo, âwymârymo einwântaungâ; aguehobyry aietaungâ. Âwankuem kâietaundâ. Amânhedyse mawylymoguelâ aietaungâ, Cristo xurâenlâ amânhedylymo-ro waunlo ara lelâ. Aunlolâ mâkâ einwântaungâ, inuagaendylymo ume kulelâ inkâba. “Ywymâry ienuagaendyly ume lelâ ise, koendâ kâsewanily, koendâ ywâgâ aguehoem. Ienuagaembyra ituo, kâsewaniba ise urâ” tâkezeba itaungâ. Aypa, âsewaniwâdaungâ, amânhedyse mawylymogue lelâlâ, Cristo xurâenlâ amidylymo-ro waunlo ara lelâ, arâ mawânkâ Deus aguidyse awyly. Warâ angahumo oday âunârymo nidâ: “Kywymâry Jesus Cristo xurâenlâ awidyly, tarâ agânhetoem agueim xurâem kulelâ inkâba. Awylygue ise tuomare, tugüigue warâ kâsewanily” kewâtaungâ. Enanâguewâdaungâ, idânârâ kurâ domodo koendâ âsewaniwâdyby epywaze Kywymâry Jesus awyly, tâwaneim, pymâ alelâ.
Pymâ domodo, âmaemoem tâwanuneim modo agâ koendâ itaungâ. Mâeunsedylymo tâiseba itaungâ. Enanâguewâdaungâ, pymâ kurugue tywymâgueim mawylymo, Kywymâry Jesus Deus enadonrogue, âmaemo, agâmo tâwaneim modo alelâ. Âzekiba lelâ mâkâ idânârâ kâendyly.
Deus kuahuru nhuduho, Satanás kynanâbyra itoem
10 Kâinwenily kâympygueândoem kuru warâ auguely. Kywymâry Jesus agâ tokaleoem itaungâ, eon-honru imâsedogue mâzeon-hondâdomoem. Arâ ise, on-honrumo mâsemaguehomoem, Satanás, Deus mâinwâmpyra mitomoem aienehonze keduo. 11 Deus âyanmo nhuduypygue, Satanás amaymba mâsemaguehomoem on-hondybyem lelâ itaungâ, sodadu tohonze, tâzetydâze warâ tâseguebyday, tâsemaguehoem myara. Sodadu tuduery emaxi itânry ara ise âmaemo. Tonomegueim mawânkâ Satanás. Inokuzemo keze, todu eni wâné mydy tygase tywâly tienokudoem myara. 12 Kurâ domodo agâpa mawânrâ kydâseguebyly, Satanás agâ, tâensenry inakai modo eon-honru agâ warâ. Iamyra domodo, kadopâ modo iwymârydo agâ warâ kydâseguebyly, âji inakaidâ, kyaneni, tyameim odano iwymârydo agâ. “Âji inakai, kyaneni, tyameim” uguely, idânârâ inakai Deus izepa ato târâlâ âewyly awylygue. Kadopâ modo tâjidydâba âeni modo agâ xirâ kydâseguebyly. 13 Awylygue Deus mâsemaguehomoem nhuduwâtyby modoguelâ âtuahuwâdaungâ. Arâ ise igatubyra mawylymo, sodadu tâeganeim wâné âseguebyly lelâ myara, Satanás agâ mâseguebyhomoem, xypyry etaji kehoem. Madameoba ise âmaemo, ton-honre lelâ.
14 On-hondybyem lelâ itaungâ. Âkeá lelâlâ amyguehomo nidâ, amânhekylymo nidâ warâ. Arâ ise on-hondybyem mawylymo sodadu tywanxiery ienipyry ara. Iozeno lelâ aietaungâ. Mârâ tuhohu, tykary warâ xuahuruem sodadu nhekyly wâné myara ise awârâ, ioze lelâ amidylymo watay. 15 Unâ iwâkuru tâdâsemagueho mâengatuhomoem on-hondybyem itaungâ. Arâ-ro watay, koendâ lelâ ise Deus agâ mawylymo, sodadu wâne tuhuru etary tyese, tâseguebyday neweseba tâitoem, myara ise awârâ tâdâsemagueho mâengatulymo watay. 16 Jesus Cristo einwândyly kâjimowâdaundâ. Satanás angahumo sagâikeze kely Jesus mâinwâmpyra mitomoem watay, aguely kâjidataundâ. Sodadu wâne âtuahuhobe tuduery ipy tohorein-am tyâzepa tâitoem myara ise awârâ Jesus mâinwânsezedylymo âwahulymo. 17 Âkeá kuru âsemaguerin-em mawylymo xutuwâdaungâ. Mâuntulymo watay, Satanás âyanmo, “Emakeybyem inkâba âmaemo” keduo, âdaunloenlâ agueho mâinwantaguedaymba ise âmaemo, sodadu tyangahu ety tyese, tuduery tyangahudâ tyâpa itoem myara. Deus itaumbyry Deus Ispiritury nhuduypy angahumo odaji ietaungâ, âduerymo agueho mâin-hoguhomoem sodadu typygue âpeândo ara.
18 Deus agâ amyguepa tâiseba itaungâ. Ekadaungâ mâkâ on-honwanâdomoem. Deus agâ amyguedaymo, agâmolâ Deus Ispiritury nidâ; mâkâlâ ise amyguehomoem agueim. Inanaynmolâ itaungâ. Âdara mataymolâ Deus agâ amyguepa tâiseba itaungâ. Aunlolâ eynynonro modo xurâem aguewâtaungâ. 19 Urâem ekadaungâ lâpylâ. “Pabai, Paulo xunâry âundugâ, aguedyse mato, âwâgâ agueduo. Tyaneba âtaumbyry aguehoem aienehongâ, unâ iwelo mâuntuen-honly, unâ iwâkuru Jesus kieinwântuo tâdâsemagueho” kewâtaungâ Deusram. 20 Tarâ ietagu, xirâ unâ iwâkuru egaturin-em wawylygue, itaumbyry egatuze Pymâ Jesus ugonotuo. “Pabai, Paulo eon-hondâgâ, Jesus wâgâ tyaneba aguehoem. Saguhoem tutuzeba myakâwândy xirâ unâ, iwerâ olâ xutuen-hoimbyryem âmâ” kewâtaungâ Deusram.
Paulo adâkely nhypygueândo
21 Tíquico ise iegary âyanmo egatuim, âdy tarâ yagâ aini awyly mâuntuhomoem. Jesus Cristo eynynâ kypemugulâ merâ, toenzepa kinwyneguylylâ merâ. Kywymâry Jesus aguientoem aguehobyrygue kâmawyadâniem koendonro merâ. 22 Xina wâgâ aguehoem merâ âyanmo kâingonodyly, tarâ xina agâ âdy aini awyly mâuntuhomoem, omazehomoem.
Paulo Deus agâ aguehobyry
23 Âynynâmo Kunwym Deusram, Kywymâry Jesus Cristoram warâ kâenkadyly akaladânimo peba itoem, âjigue mâpynedomoem, Jesus imâem mâinwânsezedoem warâ. 24 Warâ âynynâmo Deusram kâenkadyly, koendâ nhetomoem, âmaemo Kywymâry Jesus Cristo iwynedyly imodânry modo.
Paulo