16
Paulo âsedaenguhobyry
Cristo eynynâ kypemugu Febe âyanmo kâingonokyly. Pekodo koendonro merâ. Jesus einwânni Cencreiadâ âtâdyguyim modo emawyadâni merâ. Awyarâ saintuo, koendâ etaungâ, Kywymâry Jesus xurâ lâpylâ mawânkâ merâ. Koendâ edaenkuwâdaungâ, Deus eynynonro modo tagonro agâ âsedaenguho ara. Ânguy nemawyadâbyra nipyra merâ, toenzepa tâmawyadâze, iemawyadâdâ lâpylâ. Awylygue, âdylâ ize-ro watay, eyam âunduwâtaungâ.
Priscila, isolâ Áquila warâ ywynu nawâdâmo. Cristo Jesus xunâry egatulyem iewanu ume toenzepa iemawyadâdâ akaemo. Ienagazeze kewâni modo amaymba iemakeze tâkewâday âdyolymo agâ ani. “Koendonro lelâlâ âmaemo, urâem amânhetybymo wâgâ” uguely eyanmo. Idânârâ judeu keba modo Jesus einwânni, yagâ tâseinwânzemo awârâ wâgâ. Ywynu sawâtaungâ uguely lâpylâ Jesus einwânni modo Áquila, Priscila warâ etydâ Deus itaumbyry idase âtâdyguywâni modoram.
Yataen-ho kâinwyneguyly Epêneto ywynu nawâdâ, Ásia eynynâ waunroem kuru Cristo einwânni. Maria lâpylâ kâendaenkuly, âmaemoem toenzepa âsewaniby. Andrônico, Júnia warâ lâpylâ kâendaenkuly. Yara, judeu lâpylâ akaemo. Jesus wâgâ augueduo kadeia odaxi kâiehobygueduo, yagâlâ ani akaemo etagu. Jesus kâinwâmpyra wawyly umelâ akâwâm akaemo Jesus nheinwândyly. Toenzepa âdutuorim akaemo Jesus xunâry egatuim awylymogue.
Amplíato ywynu nawâdâ, yataen-ho kâinwyneguyly Kywymâry Jesus einwânni. Urbano ywynu nawâdâ lâpylâ. Cristo ewanuem xina atay, xina agonrolâ ani mâkâ. Yataen-ho kâinwyneguyly Estáquis kâendaenkudyze lâpylâ urâ. 10 Apeles kâendaenkuly lâpylâ, Cristo tâinwânse lelâlâ tawyly enehoimbyry. Aristóbulo ety odano modo kâendaenkuly lâpylâ. 11 Herodião kâendaenkuly lâpylâ, yara judeu lâpylâ mawânkâ. Narciso ety odano modoram ywynu kawânehonly lâpylâ, Cristo eynynâ ypemugudo lâpylâ mawânkâ.
12 Trifena, Trifosa warâ kâendaenkuly. Imâem tâsewanize akaemo pekodo modo Kywymâry Jesus xurâem. Yataen-ho Persideam ywynu kawânehonly, Jesus xurâem imâem tâsewanize lâpylâ mawânkâ. 13 Rufoam ywynu kawânehonly, Kywymâry Jesus xurâem tâsewaniday, ton-honre lelâ mâkâ âsewanily, tâkeze einwânni modo. Rufo ise kâendaenkuly lâpylâ; tymery ara kehoem wonnipyry. 14 Asíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas, idânârâ Cristo eynynâ ypemugudo ywynu nawâdâmo. 15 Filólogo, Júlia, Olimpas, Nereu, eaundulâ warâ kâendaenkuly. Idânârâ Deus xurâ modo ywynu nawâdâmo.
16 Âwaparymodâ tohonuguze agonromo agâ âsedaenguwâdaungâ, agonromo agâ tâpyneze mawylymo mâenehon-homoem* Saguhoem tohonuguze âsedaengulymo. Iwerâma tâpymogoynze tâdâsedaenguly.. Idânârâ Jesus einwânni modo idaenkulymo lâpylâ.
Tâdâturudo xypyry
17 Âurudylymo, âmaemo Cristo eynynâ ypemugudo. Jesus einwânni modo âjigue kulâ âtuebadoem aienehonze kewâni modo agâ, Jesus einwândyly ekuâdâni modo agâ, Kywymâry Jesus wâgâ enomedâdobyry mâindatybymo wâgâ inakanhe agueim modo agâ warâ tonomeguelâ itaungâ; sodokewâdaungâ. 18 Arâ aini modo, Kywymâry Jesus Cristo aidysemo ato ara inkâba aidylymo, adiendyse tato kulâ anhekylymo. Tunâgoengue kehoem tâinwântoem aguelymo; kewâdylymo kulâ olâ. Warâ tâsemaguely xutudânry modo nhenokudylymo.
19 Âkelo anaym einwânni modo adâkezemo: “Jesus xurâ Roma donro modo Jesus aguehobyry aniempyra nipyramo” tâkezemo. Âmaemo Roma donro modo Jesus einwânni modo arâ igarymo kâindadylygue, toenzepa womaru. Koendonro modo lelâ olâ koendâ mâuntudyzemo wato, amânhekylymoem. Inakai amânhedysebamo urâ, eagonro modoram akâienehonwâdaundâ lâpylâ warâ. 20 Deus mawânkâ koendâ tadawyly sodo. Inepa ise mâkâ Satanás eon-honru nhainly, âdaunloenlâ inokubyramo itoem.
Âmaemoem Kywymâry Jesusram kâenkadyly, koendâ nhetomoem.
21 Timóteo idaenkulymo. Yagâ Jesus xurâem tâwaneim merâ. Lúcio, Jasão, Sosípatro warâ iwynumo manwâtomoem aguelymo; judeu lâpylâ asaemo, urâ Paulo judeuem wato ara.
22 Urâ, Tércio, xirâ kata Paulo aguehobyry iweninri. Ywynu sawâtaungâ uguely âyanmo, urâ, aramo, Jesus xurâ lâpylâ wawylygue.
23 Urâ Paulo augueondyly. Gaio idaenkulymo lâpylâ, ety oday wato. Merâ etydâlâ inanry Jesus einwânni modo âtâdyguylymo Deus itaumbyry idase. Erasto tywynu nhawânehonly lâpylâ. Xirâ xidadâ oday dinheru xynanâni merâ. Quarto, Cristo eynynâ kypemugu, idaenkudyzemo lâpylâ.
24 [Idânârâ âynynâmo Kywymâry Jesus Cristoram kâenkadyly, koendâ lelâ nhetomoem. Âkealâ xirâ.] Idânârâ livru saguho modo wâgâ iwenibyemba xirâ.
Deus wâgâ koendâ aguykenre
25 Deus wâgâ koendâ aguykenre. Mâkâ kulelâ ton-honre Jesus einwândyly kinmopa kitoem aienehoim. Xirâ wâgâ auguezesedyly, unâ iwâkuru tâdâsemagueho Jesus Cristo wâgâ kâengatuduo. Saguhoem iweâpa lelâlâ xirâ unâ iwâkuru Jesus Cristo wâgâ tutuwâduneba myakâwâm, toenseim, tâgatuzenry emyenro mykâinane. 26 Saguhoem, Deus itaumbyry egatuwâni modo tâdâsemagueho wâgâ aguehomo koendâ tutuzeba myakâwândy. Akaemolâ nutubamo mawânkâ myakâwândy âdy mârâ tiengatuly awyly. Iwerâ olâ xutuen-honribyryem Deus Iguedânry koendâ kehoem âdy tâgatuzeim awyly. Tâinkâ lelâba tytaumbyry iwâkuru xutuhoem, idânârâ nheinwântomoem agueho, nakabyra itomoem warâ.
27 Tokalelâ Deus. Tonomegueim awyly wâgâ, koendonro awyly wâgâ, tohogueim awyly warâ aguykeho itoem aunlolâ, kurâem Jesus Cristo anhetyby wâgâ.
Xirâ kulâ âyanmo kâinwenily.
Alâ ise.
Paulo

*16:16 Saguhoem tohonuguze âsedaengulymo. Iwerâma tâpymogoynze tâdâsedaenguly.

16:24 Idânârâ livru saguho modo wâgâ iwenibyemba xirâ.