1 CORÍNTIOS
Paulo Saguho Kata Inweniby Corinto Donro Modoram
Xirâ kata wâgâ inwenily Paulo nhangahu odaji iemâmy Deus. Awylygue Deus itaumbyrylâ xirâ Paulo inweniby, âdara Deus xurâem adâjidyly wâgâ Corinto donro modo nhutuhoem. Jesuslâ myakâwândy tywâgâ Paulo aguehoem agueim. Jesus xunâry egatuze azagâ tâgasely ieto wâgâ Corintoam myakâwândy Paulo idâly (Atos 18dâ). Dezoito nunâ awârâem myakâwândy eagâmo nhakadyly. Agui myakâwândy Jesus einwânni modo, Deus ize ato wâgâ koendâ nutubamo olâ myakâwândy. Awylygue Jesus tyeinwândyly umelâ, izepa ato anhedylymo. Awylygue xirâ kata wâgâ mârâ xidadâ oday Jesus einwânni modo xurutobyrybe awyly.
Pauloram iweniwânmomy, mârâ modo wâgâ lelâba turutoem. Imâem myakâwândy tiuntudyze awylymo Deus ize ato ara tâitomoem. Capítulo 7dâ todohogüinly wâgâ, capítulo 8dâ xygatyby modoram pyni egameyby sâdyly wâgâ, âdalâ kulâ Jesus einwânni modo aidyly wâgâ warâ myakâwândy Paulo inwenily. Capítulo 12dâ, 14dâ warâ, Deus enomerymoem nhuduypy wâgâ Paulo eyanmo iweniwânmy. Capítulo 13dâ âdara kagonro agâ kydâpynedyly awyly wâgâ Paulo inweniby tâjitainhoze. Capítulo 15dâ Paulo inweniby âdara, kyigueduo, Deus kurâem kyetondyly wâgâ aguely, kiuntuhoem.
1
Aguely adaguho
Urâ Paulo, xirâ kata âyanmo iweninri. Cristo Jesus mawânkâ uduakeim, ugononi warâ, mâkâ xurâem aguenriem; xirâ âwanu mawânrâ Deus agânhedyse ato. Sóstenes, Cristo eynynâ kypemugu, idaenkulymo lâpylâ. Âmaemo Corintodâ Jesus eynynonro modoram xirâ kâingonodyly, Deus eynynonro modoram. Deus induakeyby âmaemo, xurâem mitomoem, Cristo Jesus agâ tokaleom ara mawylymogue. Âmaemo kulelâ inkâba, tâinkâ lelâba, idânârâ Kywymâry Jesus Cristo ehogueni modo Deus induakeybybe lâpylâ, Deus xurâem itomoem. Kurâ kywymâry mawânkâ Jesus, akaemo iwymâry lâpylâ warâ.
Âynynâmo Kunwym Deusram, Kywymâry Jesus Cristoram warâ kâenkadyly koendâ nhetomoem, akaladânimo peba nhetoem warâ.
Jesus einwânni modoram Deus koendâ awyly egatuhobyry
Aunlolâ Deus agâ auguely: “Pabai, koendonro lelâlâ âmâ, âynynonro Corinto donro modoem koendonro amânhetyby wâgâ, Cristo Jesus tâinwânse awylymogue” tâkeze winase. Jesus Cristo xurâem mawylymogue, Deus imâem anhedyly âmaemoem, ize ato ara mitomoem. Itaumbyry imâem mâuntuhomoem, mâengatuhomoem warâ inomedâdâmo. Agâmo tawyly ume, Cristo xunâry âyanmo xina negatu. Meinwândâmo, Deus aguehobyry ara amidylymo magumo-ro warâ. Mâinwântuomo, mâtuguguehomobyry tânehonze xirâ unâ iozeno, tâinwânseim lelâlâ awyly. Awylygue Deus Ispiritury inomerymo nhuduypybe mawylymo, Deus ewanuem amitomoem, Kywymâry Jesus Cristo odopâdyly mâinwânwândylymo ara. Nhetâmolâ ise Kywymâry Jesus Cristo odopâdo odaji einwândyly mâinmopa mitomoem, tâwentâguezeba enadoram mâepanâguehomoem. Âduakemo Deus, imery Kywymâry Jesus Cristo agâ tokaleoem mitomoem. Adâkehobyry adyese lelâlâ Deus. Awylygue nhesemo lelâlâ, Jesus odopâduo tâwentâguezeba mitomoem.
Corintodâ Jesus einwânni modo tunâry wâgâ nâseinwâmbyra atobyry
10-11 Cristo eynynâ ypemugudo, Kywymâry Jesus Cristo aguehobyryem wawylygue, ton-honre kehoem âurudylymo. Cloé ipemugudo ewy âwâgâmo yam negatumo. “Corintodâ Jesus einwânni modo tuduekemo, nâseinwândaymbamo warâ” nyguemo. Awylygue, koendâ lelâ itaungâ; agonromo agâ koendâ lelâ âseinwândaungâ; tokalelâ angahumo oday âunârymo nidâ warâ. 12 “Mâseinwâmbyramo” uguely, tâlâ mawânkâ, “Paulo eynynonro kurâ; mâkâ aguely lelâ kyjidane” kewâni modo. Tâlâ, “Apolo eynynonro kurâ; mâkâ aguely lelâ kyjidane” kewâni modo. Tâlâ lâpylâ, “Pedro eynynonro kurâ; mâkâ aguely lelâ kyjidane” kewâni modo. Tâlâ, “Cristo eynynonro kurâ. Âdaunlo uguondo aguely kulâ kindataymba ise kurâ” kewâni modo warâ. 13 Idânârâ tâinwânni modo emakeim Cristo. Mâseinwâmbyra mawylymogue, Cristolâ mâempajiwâguylymo-ro waunlo ara. Koendonro keba awârâ-ro warâ! Urâ kebama akâwâm imakezemo kruz wâgâ igueim, Cristolâ! “Paulo kâinwânkyly” myguelymo kebama ani, batiza mitaymo. “Jesus Cristo tâinwânse urâ” myguelymo. Awylygue, âjigue mâseinwâmbyra mawylymo imowâdaungâ.
14 Alâ olâ ani Crispo, Gaio warâ kulâ batiza kânhekyly awyly, Corintodâ wawyly ume. 15 Agui batiza kânhedyly-ro watay, “Paulo eynynonro urâ, batiza yetobyry wâgâ” tâkezemo mawânkâ keanra tâise. 16 (Estéfanas, ety odano modolâ warâ batiza tyese lâpylâ mynra urâ. Ilâpyryem olâ ânguy batiza kânhetobyry kâenanâgueba urâ.) 17 Unâ tâdâsemagueho wâgâ agueim kâengatuhoem ani Cristo ugonodyly, agui kurâ domodo batiza kânhetoem inkâba. Iwâgâ augueday, idânârâ nhutulyenlâ auguely, nhutudânrymoem kehoem inkâba. Imâem âsenomedâdyby modo agueho ara, tutuzenryem kehoem auguely-ro watay, unâ kâmakeze Cristo iguehobyry nutuwâbyramo tâise. Âdaitoemba kulâ Cristo iguely-ro waunlo ara tâise.
Cristo kruz wâgâ iguehobyry wâgâ Deus tonomery, ton-honru warâ nhenehonly
18 Cristo einwântânry modo kruz wâgâ iguehobyry unâ tindatuomo, “Âdy mâkeba awârâ unâ. Tuândy modo xunâry kulâ awârâ” tâkezemo. Awylygue ânwa iozeno imyim ara awylymo; typygueba kehoem Deus agâpa tâjito oze akaemo. Kurâ tâmakeduneim modo olâ tutuze awârâ unâ âkeá lelâlâ awyly. “Cristo kieinwântuo, Deus eon-honrugue kâmakely awyly” adâkeze kurâ. 19 Warâ iwenibyem Deus itaumbyry awo wâgâ:
“Tâpaunzedo lelâ iozeno awyly âdutuwâni modo iozepa âpaunzedo awyly enehonze urâ.
Tonomeguneim modo enomery âdyem nipyra itoem aiese urâ”
kewândymy Deus.
20 Tâlâ lelâlâ toenzepa tonomegueim modo; enomerymo keba olâ emakerimo. Tâlâ lelâlâ tâzezewenry Moisés inweniby koendâ kehoem xutuim; awârâ keba olâ emakerimo. Tâlâ lelâlâ koendâ kehoem tunâgueim modo; awârâ keba olâ emakerimo. “Tuândy” tâkeze Deus, tonomeryguelâ âsemagueze kewâni modoram, enomerymo âdyempa ienipyryem tawylygue.
21 Tonomegueim lelâlâ Deus. Idânârâ tiungutay, warâ myakâwândy xunâry: “Tâwâlâ ise toenzepa enomegumo, tonomerygue kulâ utubamo olâ ise” kewândymy. Jesus einwânni modo tienmakely myakâwândy nhutuly. Xirâ unâ tâdâsemagueho mawânrâ xina nhegatuly. Deus eynynâbaom modo xurâem olâ âdy keba awârâ unâ. 22 Tâlâ toenzepa judeu domodo ewy Jesus wâgâ xina agueho einwântânry. “Deus eon-honrugue pylâ adyesenry aietaungâ. Arâ ise Deus itaumbyry mâengatulymo xina nheinwândyly” kelymo. Toenzepa lâpylâ judeu keba modo xina nhegatuly einwântânry. Koendâ kehoem tunâgueim aguely waunlo lelâ tindadyse atomo. Xurâmoem, Jesus einwândylygue tâdâsemaguely kely âdy mâkeba. 23 Cristo inakanhe aguitobyry xygakeze kruz wâgâ iguehobyry olâ xina nhegatuly. Judeu domodo enanaji, inakai kulâ xirâ unâ, Messias Deus Ingonotyby kruz wâgâ iguehobyry neinwâmpyra awylymogue. Judeu keba modo xurâem, âdy mâkeba xirâ unâ, “Kâmakeze arâ anitaymba tâise Deus” tâkezemo.
24 Deus turâem ingâsedaymby modo olâ tutuze unâ iwâkuru lelâlâ awyly, judeu, judeu keba alelâ. Cristo kruz wâgâ iguehobyry wâgâ myakâwâm, Deus ton-honru, tonomery warâ nhenehonly. 25 Tâlâ, “Deus xunâry, Cristo kruz wâgâ iguehobyry warâ âdyem nitaymba” kewâni modo. Arâ kâmakehoem Deus xunâry olâ koendonro kuru, xirâ anano modo xunâry takaze kehoem. Tâlâ wakewâni modo: “Ton-honreim mâkeba myakâwâm Deus, kruz wâgâpa Jesus netyba mawânkâ myakâwâm” kewâni modo. Deus eon-honru olâ idânârâ kurâ domodo eon-honru takaze kehoem.
26 Cristo eynynâ ypemugudo, enanâguewâdaungâ âdaunlopyry mawylymo; kaikânrobyry kulâ âmaemo, Deus âgâsedylymo iraynâ. Aguipa kulâ akâwâm âduaymo âsenomedâdyby modo, pymâ modo, pymâdogue tydamudogueim modo warâ. Arâ mawylymo umelâ olâ ani Deus imakelymo. 27 Tonomeguenryem tutuzeim modo mawânkâ Deus turâem induakewâguyly. Arâ aidyly olâ tonomegueim modo âpybazedoem tuduakeba awylygue. Deus tâgaesenry modo, tydinheruguenry modo warâ turâem induakely, tâgaruneim modo, tydinheruguneim modo warâ âpybazedoem, Deus tuduakeba awylygue. 28 Deus turâem induakely tâgarenry modo, kurâdo âdyempa tâenseim modo warâ, xurâ keba modo âdyempa tâenseim, imâsedoem tientoem; âdyem nhetânrymo, âdyenlâ tientoem warâ. 29 “Deus iemakely, tonomegueim, ton-honreim warâ wawylygue” ânguy kepa itoem, arâ aidyly.
30 Cristo agâ on-hoam lelâ mawylymo, Deus induakeyby mawylymogue. Cristo wâgâma Deus xurâem koendonroem kydawyly, xurâem kydawyly, idânârâ inakanhe aguitobyry xygakely warâ. 31 Jeremias inweniby Deus itaumbyry awo wâgâ enanâguewâdaungâ: “Mohomaendyze mataymo, Kywymâry anhetyby wâgâ lelâ ohomaendaungâ” warâ iwenibyem awyly.