2
Kop awnˊ na, hpumˊ sumˊ yeuh peue lu, hpumˊ chiˊlai ri hk'a, leukahˊ seungaˊ hpumˊ vokˊ, hkoeˊmangˊ peue maeeˊ peusahˊ nyoe peue naˊ ku ceu ka, tecla a hk'aiˊ tuˊ peˊ naˊ reuˊ. Sumˊ nyui leuumˊ pui civit seungaˊ chakˊ naˊ seunˊ oˊngak kawnˊ keutˊ naˊ ce reuˊ. Aenˊ na koˊ, a kaw yeuh peˊ keuting hk'aˊnaee hk'aˊ htut lawtpon peˊ naˊ. Maetˊmaenˊ, pun peˊ ri cim hk'aˊ chakˊ Eun Peucawoˊ naˊ hawcˊ.
Seumu aˊyu imˊ maeeˊ peue pun ri leuk ri ti ri
Ingˊ ri Hkrit Eun reuˊ. Meuh Eun seumu aˊyu imˊ. Peue saecˊ naˊ tecla Eun, daecti Peucawoˊ Eun leuk ri ti Eun. Eun sawnˊ Eun ngos heunˊ. Saecˊ peˊ ri, peˊ kaw seunˊ seumu aˊyu imˊ naˊ, Peucawoˊ Eun naˊ ti ri plengˊ peˊ meuh nya hk'aˊ civit naˊ. Peˊ ku naˊ pun ri meuh peue jhawpˊ rit seungaˊ chakˊ, peˊ kaw tan kuˊ tan. Kopti cu peˊ Yesuˊ Hkrit Eun naˊ, kuˊ tan peˊ naˊ a htukˊ hpumˊ Eun Peucawoˊ. Kopti temˊ a ri nang htawm Seungaˊ naˊ yeuhkiˊ,
“Keueˊ reuˊ, goˊ Uiˊ seumu pun ri leuk ri ti ri ti meulˊ naˊ nang gong Yiˊon naˊ,
a meuh seumu ngos heunˊ nang ceˊ ka naˊ.
Aˊnhawˊ lawn yumˊ Eun koˊ,
eun hkuinˊ kaw duing kaic.”* 2:6 Iˊsayaˊ 28:16
Kop awnˊ na, seumu aenˊ a ngos heunˊ pun peue yumˊ naˊ peˊ. Daecti pun ce peue unˊ yumˊ naˊ, seunˊ temˊ a ri nang htawm Seungaˊ naˊ,
“Seumu peue goˊ nya naˊ tec ce hawcˊ naˊ,
maetˊmaenˊ meuh a seumu ri kleumˊ nang ceˊ ka naˊ hawcˊ. 2:7 Sukˊseunˊ 118:22
A meuh
seumu vang seuduih peue ri,
a yeuh peue htangˊmeul.” 2:8 Iˊsayaˊ 8:14
Ce seuduih ri kopti unˊ leuceng ce leukahˊ aenˊ na. A hotˊ seunˊ kuˊ Peucawoˊ tangˊ Eun ri uinˊ a tangˊ neum nanggalˊ naˊ hawcˊ.
Daecti meuh peˊ peue Peucawoˊ leuk Eun ri ti. Peˊ meuh peue jhawpˊ rit keuting, meuh peue ceu seungaˊ chakˊ, meuh konˊhk'i Eun Peucawoˊ. Kuˊ yeuh Eun aenˊ a meuh punta kaw peˊ heulˊ paoˊ lawng kanˊ keuting Eun naˊ. Eun klawng peˊ pucti hk'aiˊ vang duimˊlawng naˊ ingˊ lec vang cengˊ chakˊ Eun naˊ. 10 Nanggalˊ ka naˊ unˊ meuh peˊ peue Eun Peucawoˊ, daecti maetˊmaenˊ peˊ meuh peue Eun hawcˊ. Nanggalˊ ka naˊ peˊ unˊ pun hk'aˊ tukyak Eun naˊ, daecti maetˊmaenˊ peˊ pun ri rap ri ti hk'aˊ tukyak Eun naˊ hawcˊ.
11 Aˊmawo leumeusˊ uiˊ meuh peue leuvok unˊ duing nyu pang bhenˊ keuteˊ naˊ peˊ, hk'oˊhk'ang uiˊ peˊ tecla taˊnhaˊ kuˊ toˊtamˊ hk'aˊ civit peˊ naˊ. 12 Yam utˊ peˊ hk'aˊnaee muk ce peue unˊ yumˊ Peucawoˊ Eun naˊ, ce saecˊ naˊ peusahˊ nyoe lahˊ peˊ yeuh kuˊ kleucˊ naˊ, punta kaw ce nyu kuˊ chakˊ yeuh peˊ naˊ maeeˊ kaw ce tuilˊ munhpungˊ ri Peucawoˊ Eun seunyi yam kaw Eun tang lih ri eˊ naˊ, aˊyu imˊ hotˊ hk'aˊ chakˊ naˊ reuˊ.
Leuceng leukahˊ ce cawoˊ uˊpeung peˊ naˊ
13 Kopti meuh a Peucawoˊ Eun, yawmˊ ri utˊ hk'aˊruim vang uˊpeung ce cawoˊ kuˊ leuk peue ri tangˊ ri uinˊ naˊ ce reuˊ. Utˊ hk'aˊruim hkunˊhawˊhkamˊ cawoˊ anˊnya keuting hk'aiˊ peue naˊ eun. 14 Saecˊ meuh cawoˊ uˊpeung kuingˊ kuˊ hkunˊhawˊhkamˊ cusˊ eun ce lih punta kaw ce ciyang nang yeuh kuˊ kleucˊ maeeˊ sukˊseunˊ nang yeuh kuˊ chakˊ naˊ ce, peˊ ku naˊ utˊ hk'aˊruim ce yeut reuˊ. 15 Kopti yeuh peˊ moeng ce peue unˊ cang kuit ri nawk naˊ leukahˊ cumyenˊ ri yeuh kuˊ chakˊ naˊ, htukˊ a hpumˊ Eun Peucawoˊ. 16 Aˊyu imˊ seunˊ meuh peˊ peue lawtpon naˊ reuˊ. Daecti pawlaee loˊ hk'aˊ lawtpon peˊ naˊ yeuh kuˊ rai naˊ. Aˊyu imˊ seunˊ meuh peˊ mhaiˊ Eun Peucawoˊ naˊ reuˊ. 17 Hkopyawmˊ ri peue gawmˊeucˊ reuˊ. Leumeusˊ ecˊawngˊ hk'aˊnaee Hkrit Eun naˊ ce reuˊ. Lhatˊtil ri Peucawoˊ Eun reuˊ. Hkopyawmˊ ri hkunˊhawˊhkamˊ naˊ ce reuˊ.
18 Mhaiˊ naˊ peˊ, leuceng ri ti leukahˊ ce cawoˊ peˊ naˊ hk'aˊnaee vang hkopyawmˊ ri reuˊ. A hkuinˊ kaw meuh leuceng cawoˊ hpumˊ chakˊ hpumˊ onawnˊ naˊ ce palkoe, daecti a ku kaw meuh leuceng cawoˊ rai naˊ ce yeut. 19 Kopti peue cang yeunˊhkam kuˊ unˊ leupaws seumeuˊ naˊ ri kuit rot eun ri Peucawoˊ Eun naˊ, meuh eun peue hk'oˊsukˊseunˊ nyawkˊ. 20 Peˊ lawn pun ri hkamˊ hk'aˊ klaeeˊ peue ri kopti yeuh peˊ kuˊ kleucˊ naˊ, peˊ saecˊ naˊ yeunˊhkam a, peˊ ciˊ kaw kueˊ vang hk'oˊsukˊseunˊ yeuh saˊnhawˊ? Daecti peˊ lawn hkamˊ kuˊ tukhka naˊ kopti yeuh peˊ kuˊ chakˊ naˊ peˊ yeunˊhkam a koˊ, aenˊ meuh a kuˊ hk'oˊsukˊseunˊ nanggalˊ Eun Peucawoˊ. 21 Meuh a aenˊ ce hawcˊ kuˊ Peucawoˊ klawng Eun ri ti peˊ naˊ, kopti saecˊ meuh Hkrit Eun ku pun ri hkamˊ kuˊ tukhka naˊ pun peˊ. Eun yeuh ri uinˊ kuˊ kaw peˊ hotˊ ri yeuh naˊ hawcˊ, hotˊ dak cung Eun naˊ heulˊ reuˊ.
22 “Eun hkuinˊ duing yeuh mapˊ.
Leukahˊ chiˊlai naˊ a hkuinˊ duing pucti lih hk'aiˊ moeng Eun.”§ 2:22 Iˊsayaˊ 53:9
23 Yam lahˊ peue kuˊ unˊ nawpsang ri Heun naˊ, Eun hkuinˊ yeuh ri topˊ a ri keunhawˊ. Yam pun Eun ri hkamˊ kuˊ tukhka naˊ, Eun hkuinˊ glhatˊ ce. Daecti Eun ap tuˊ ri naˊ ri Peucawoˊ Cawoˊ tawsˊ aˊmu leupaws seumeuˊ naˊ Eun. 24 Punta yeum eˊ hk'aˊnaee mapˊ ri naˊ eˊ kaw pun ri aˊyu imˊ pun hk'aˊ leupaws seumeuˊ naˊ, Eun peus mapˊ eˊ naˊ ri tuˊ ri naˊ pang kleumˊ rawngˊtawpˊ naˊ. Kopti meuh a vang suiˊ Eun naˊ, peˊ pun ri baiˊ ri cuin hawcˊ. 25 Kopti seunˊ peˊ konˊyungˊ veung raiˊ heulˊ naˊ, daecti maetˊmaenˊ peˊ keutah ingˊ rot ri Cawoˊ goˊ Cawoˊ roksaˊ civit peˊ naˊ Eun hawcˊ.

*2:6 2:6 Iˊsayaˊ 28:16

2:7 2:7 Sukˊseunˊ 118:22

2:8 2:8 Iˊsayaˊ 8:14

§2:22 2:22 Iˊsayaˊ 53:9