Htawm temˊ Petruˊ okˊ keuhti
1
Htawm ti okˊ aenˊ na koˊ, meuh uiˊ Petruˊ meuh peue caee Eun Yesuˊ Hkrit,
 
uiˊ temˊ ri tuilˊ a ri peue Peucawoˊ leuk Eun ri uinˊ naˊ peˊ. Meuh peˊ peue taicˊjah hk'uih heulˊ meuh seudesˊ utˊ nang kuingˊ Pontasˊ, kuingˊ Galatiˊ, kuingˊ Kapadosia, kuingˊ Asaˊ maeeˊ kuingˊ Betiˊniˊ naˊ. Punta kaw peˊ leuceng ri ti Yesuˊ Hkrit Eun maeeˊ nhamˊ Eun naˊ kaw a rawtˊ peˊ naˊ, Kuiingˊ Peucawoˊ Eun leuk ri ti peˊ ri saicˊ peˊ seungaˊ chakˊ ri Citˊ seungaˊ naˊ hawcˊ seunˊ yawng Eun ri uinˊ a naˊ.
 
Kah munˊ sinˊ maeeˊ hk'aˊ kuit nyawkˊ kuit samˊran cumyenˊ naˊ kueˊ ri peˊ htonnuk reuˊ.
Vang keutuiˊ hpumˊ cotˊcu
Sukˊseunˊ Peucawoˊ Kuiingˊ Eun Cawoˊ Yesuˊ Hkrit eˊ naˊ Eun. Kopti meuh a hk'aˊ tukyak keuting Eun naˊ, Eun yeuh eˊ tang keutˊ hk'uˊ, kah eˊ lec hk'aˊnaee vang keutuiˊ hpumˊ cotˊcu naˊ ri hk'aˊ tang kuhˊ imˊ Eun Yesuˊ Hkrit naˊ. Eun kah eˊ lec hk'aˊnaee sinˊ unˊ cang lulaic, unˊ cang seueumˊ maeeˊ unˊ cang raiˊ kuˊ rangraen ri uinˊ ri pun peˊ nang kuingˊ pang maoˊ naˊ. Kopti meuh a hk'aˊ yumˊ peˊ naˊ, Peucawoˊ Eun roksaˊ peˊ ri tiˊca ri naˊ rot ti pun peˊ hk'aˊ htut lawtpon kuˊ rangraen ri hawcˊ kaw pucti glihˊgleuengˊ hk'aˊnaee seunyi tisutˊ naˊ. Maetˊmaenˊ peˊ saecˊ naˊ pun ri hkamˊ kuˊ tukhka kopti kuˊ copˊlong heunˊ ceu naˊ ti cu hkaoˊ, peˊ renˊkawn nyawkˊ. Ceu nang aenˊ keutˊ kueˊ ka naˊ meuh a kopti punta kaw a htawhkam kueˊ peˊ hk'aˊ yumˊ neumneum naˊ. Hk'aˊ yumˊ neumneum aenˊ a kawnˊ ngos heunˊ hk'aiˊ hk'ilˊ kuˊ hk'oˊ a saecˊ saicˊ ri seungawm ri ngawl daecti a kawnˊ cang lulaic heulˊ naˊ. Hk'aˊ yumˊ aenˊ a kaw yeuh peˊ pun munhpungˊ, hk'aˊ sukˊseunˊ maeeˊ tangˊ ri lhungˊ keuting naˊ yam Yesuˊ Hkrit tang lih Eun naˊ. Peˊ saecˊ naˊ unˊ duing nyu Eun, daecti peˊ leumeusˊ Eun. Peˊ saecˊ naˊ unˊ nyu Eun maetˊmaenˊ, daecti peˊ yumˊ Eun. Peˊ kueˊ hk'aˊ renˊkawn keuting lahˊ unˊ laee eucˊ naˊ htonnuk. Kopti buih rap peˊ ri ti hk'aˊ htut lawtpon ka civit peˊ kuˊ meuh vang keutuiˊ hpumˊ ka hk'aˊ yumˊ peˊ naˊ.
10 Peue suip leukahˊ Eun Peucawoˊ naˊ sok ce ri caet ri nyu hk'aˊ htut lawtpon aenˊ a meulamlam ri hawcˊ. Ce meuh nang tawn lahˊ lawng munˊ Eun Peucawoˊ a kaw lih ri peˊ naˊ ce. 11 Yam Citˊ seungaˊ utˊ hk'aˊnaee ce naˊ tamnai a ce mhawngˊ lawng hk'aˊ tukhka Eun Hkrit naˊ maeeˊ lawng munhpungˊ kawnˊ kaw lih hotˊ naˊ, lawng aenˊ a ciˊ kaw meuh yamnhawˊ, a ciˊ kaw meuh yeuh saˊnhawˊ naˊ ce sok ri hotˊ ri caet a hawcˊ. 12 Peucawoˊ Eun tuhˊ ce nawk leukahˊ tamnai ce naˊ a hkuinˊ meuh pun ce, daecti a meuh pun peˊ. Maetˊmaenˊ peue sangsawnˊ leukahˊ munˊ renˊkawn naˊ ris ce peˊ mhawngˊ ceu nang aenˊ ce ri Citˊ seungaˊ chakˊ lih neum kuingˊ pang maoˊ naˊ hawcˊ. Saecˊ meuh inˊhpom naˊ ce ku sumˊ yawng ceu nang aenˊ ce yeut.
Seungaˊ chakˊ reuˊ
13 Kop awnˊ na mheˊ hpumˊ peˊ meulamlam ri, yeuh ri cang eutˊ hpumˊ ri, keutuiˊ hpumˊ munˊ Eun Peucawoˊ kuˊ kaw Eun tuilˊ a ri peˊ yam Yesuˊ Hkrit naˊ Eun tang lih naˊ reuˊ. 14 Yeuh ri seunˊ konˊ nyom cang leuceng ri ti naˊ ce reuˊ. Pawlaee aˊyu imˊ hotˊ kuˊ rai taˊnhaˊ tawn kueˊ peˊ yam aˊyu imˊ peˊ yam unˊ nang yawng peˊ naˊ. 15 Daecti kah kuˊ yeuh peˊ ku ceu naˊ seungaˊ chakˊ seunˊ Cawoˊ klawng peˊ naˊ seungaˊ chakˊ Eun naˊ reuˊ. 16 Kopti kueˊ a kuˊ temˊ ri yeuh keutitˊ, “Kah peˊ seungaˊ chakˊ reuˊ, kopti seungaˊ chakˊ Uiˊ naˊ.”* 1:16 Faeeˊ 11:44, 45; 19:2; 20:7
17 Kopti klawng peˊ Aˊkuiingˊ Cawoˊ unˊ meuh hk'aˊmawnˊ hk'aˊmaenˊ tawsˊ aˊmu hotˊ kanˊ kuˊ yeuh peue naˊ Eun, aˊyu imˊ hk'aˊnaee vang hkopyawmˊ lhatˊ ri seunˊ meuh peˊ peue leuvok unˊ duing nyu ka bhenˊ keuteˊ naˊ reuˊ. 18 Kopti tup yawng peˊ teumˊkawm htut Eun peˊ lawtpon hk'aiˊ hk'aˊ aˊyu imˊ unˊ kueˊ munˊ kuˊ suip ri ingˊ neum aˊtaˊ aˊya peˊ naˊ ce naˊ. Eun hkuinˊ htut peˊ ri kuˊ cang lulaic heulˊ naˊ, uˊhpama ri koˊ hk'ilˊ, aˊkoˊ leumuil. 19 Daecti htut Eun peˊ ri nhamˊ ngos heunˊ Eun Hkrit meuh Konˊyungˊ unˊ laee kueˊ vang cat vang ceulˊ vang ri naˊ. 20 Peucawoˊ Eun leuk ri uinˊ Hkrit Eun tangˊ neum yam bhenˊ keuteˊ naˊ unˊ nang hpanplengˊ a ri, daecti Eun tuilˊ Hkrit Eun pucti yam tisutˊ aenˊ na pun peˊ. 21 Kopti meuh a Hkrit Eun naˊ peˊ yumˊ Peucawoˊ Cawoˊ yeuh Hkrit Eun tang kuhˊ imˊ tuilˊ munhpungˊ ri Heun naˊ Eun. Kop awnˊ na, hk'aˊ yumˊ maeeˊ hk'aˊ keutuiˊ hpumˊ peˊ naˊ a kueˊ hk'aˊnaee Peucawoˊ Eun.
22 Punta kaw peˊ leumeusˊ ecˊawngˊ ri naˊ ce neumneum naˊ, maetˊmaenˊ yeuh peˊ ri seungaˊ chakˊ meun ri leuceng peˊ kuˊ leupaws seumeuˊ naˊ hawcˊ. Kop awnˊ na, peˊ naˊ leumeusˊ puri rot tisutˊ ka hpumˊ ri naˊ reuˊ. 23 Kopti tang keutˊ hk'uˊ peˊ hawcˊ, hpaw peˊ caˊ keutˊ neum seumal cang lulaic heulˊ naˊ, daecti keutˊ peˊ neum seumal unˊ cang lulaic heulˊ naˊ. A meuh leukahˊ Eun Peucawoˊ kuˊ aˊyu imˊ maeeˊ kuˊ keutawnˊ cotˊcu naˊ. 24 Nang htawm Seungaˊ naˊ lahˊ ka a yeuh keutitˊ,
“Peue ceu naˊ peue gawmˊeucˊ seunˊ peue rip koˊ,
munhpungˊ ce naˊ gawmˊeucˊ a seunˊ peutai nang malˊ naˊ.
Rip naˊ a fitˊ hk'ohˊ, peutai naˊ a rumˊ hk'uicˊ,
25 daecti leukahˊ Eun Peucawoˊ naˊ a keutawnˊ cotˊcu ri.” 1:25 Iˊsayaˊ 40:6-8
Leukahˊ aenˊ a meuh leukahˊ munˊ renˊkawn sangsawnˊ peˊ.

*1:16 1:16 Faeeˊ 11:44, 45; 19:2; 20:7

1:25 1:25 Iˊsayaˊ 40:6-8