5
Tuilˊ sati ri peue meuneum naˊ ce
Peue meuneum naˊ peˊ, leuceng a reuˊ. Kopti kuˊ tukhka naˊ kaw a rot hk'aˊpang peˊ naˊ, saeˊcaeeˊ klawng ri yam reuˊ. Vahtuˊ hk'ilˊ leumuil peˊ naˊ seueumˊ ka. Ruiing naˊ teunˊ ka hk'ohk'eung peˊ naˊ. Leuhoˊ naˊ hk'a ka hk'ilˊ leumuil peˊ naˊ. Leuhoˊ awnˊ na meuh a saˊhkiˊ ka taˊnhaˊ peˊ naˊ. A kaw hk'a keune peˊ naˊ seunˊ ngawl naˊ. Ro peˊ ri uinˊ vahtuˊ hk'ilˊ leumuil pun seunyi tisutˊ naˊ. Keueˊ reuˊ, ngos seunyi ce peue vuic nghoˊ nang na peˊ peˊ unˊ tuilˊ a eucˊ naˊ, buih klawng a ri tangˊ aˊmu ri peˊ. Sengˊ klawng ce peue vuic nghoˊ naˊ a hukˊ lec yhukˊ Eun Peucawoˊ Cawoˊ tiˊca keuting naˊ Eun hawcˊ. Pun peˊ ri aˊyu imˊ munkvaen samˊran pang bhenˊ keuteˊ naˊ. Peˊ yeuh a rot ri kuˊ hitˊ hpumˊ ri naˊ. Peˊ htu ri uiiˊ tuˊ ri naˊ kleuengˊ rangraen ri koˊ pun seunyi kaw pun ri toh ri yeum naˊ. Peˊ tawsˊ aˊmu toh peue unˊ kueˊ kuˊ kleucˊ kuˊ unˊ toˊtamˊ peˊ naˊ ce.
Yeunˊhkam
Kop awnˊ na ecˊawngˊ naˊ peˊ, yeunˊhkam a rot ti yam Yesuˊ Hkrit lih rot Eun reuˊ. Keueˊ ri peue sangˊ ri hk'a naˊ ce, ce ciˊ pe koˊ pliˊ kueˊ ngos lih neum bhenˊ keuteˊ naˊ, maeeˊ ce ciˊ pe yeunˊhkam ri koˊ yamla a ri lheˊ naˊ heulˊ rot ti lheˊ tisutˊ naˊ yeuh saˊnhawˊ. Saecˊ meuh peˊ ri, yeunˊhkam a cawng keutawnˊ, kopti kaw a hk'awsˊ rot yam Yesuˊ Hkrit lih Eun naˊ. Ecˊawngˊ naˊ peˊ, punta kaw peˊ unˊ pun ri hkamˊ hk'aˊ tawsˊ aˊmu naˊ, pawlaee tangˊ mapˊ ri puri. Keueˊ reuˊ, Cawoˊ tawsˊ aˊmu naˊ cawng Eun keunam leuvaˊ naˊ hawcˊ.
10 Ecˊawngˊ naˊ peˊ, peue cu muis Eun Peucawoˊ meuh peue suip leukahˊ Eun naˊ yam hk'eupˊ ce kuˊ tukhka naˊ ce ciˊ yeunˊhkam a yeuh saˊnhawˊ naˊ, hotˊ ri yeuh a reuˊ. 11 Seunˊ tup yawng peˊ a, sawnˊ eˊ peue cang yeunˊhkam naˊ ce munˊ keuting. Peˊ ku pun ri mhawngˊ lawng hk'aˊ yeunˊhkam eun Yawˊbaˊ naˊ hawcˊ.* 5:11 Yawˊbaˊ Vang tisutˊ ka naˊ, Peucawoˊ Eun ciˊ yeuh saˊnhawˊ ri heun, 5:11 Vang tisutˊ ka naˊ, kopti Yawˊbaˊ yeunˊhkam eun nyawkˊ, Peucawoˊ Eun ku nap munˊ ri heun heunˊ nyawkˊ. peˊ ku pun ri nyu a. Peucawoˊ kueˊ Eun hk'aˊ leumeusˊkeus maeeˊ hk'aˊ cang tukyak naˊ htonnuk.
12 Ecˊawngˊ naˊ peˊ, kuˊ aˊyeˊ keuting hk'aiˊ ku ceu naˊ pawlaee lahˊ leukahˊ hkamˊ. Maoˊ, bhenˊ keuteˊ maeeˊ kuˊ seubu naˊ ce pawlaee lahˊ leukahˊ hkamˊ a. A meuh neum koˊ, lahˊ a “meuh neum”, a unˊ meuh koˊ, lahˊ a “unˊ meuh”. A lawn unˊ yeuh keutitˊ koˊ, kaw peˊ pun ri hkamˊ hk'aˊ tawsˊ aˊmu naˊ.
Hk'oˊ munˊ hk'aˊnaee hk'aˊ yumˊ
13 Hk'aˊnaee peˊ ri, aˊnhawˊ lawn tukhka koˊ, kah eun hk'oˊ munˊ reuˊ. Aˊnhawˊ lawn renˊkawn koˊ, kah eun lahˊ sengˊ htawm sukˊseunˊ Peucawoˊ Eun reuˊ. 14 Hk'aˊnaee peˊ ri, aˊnhawˊ lawn suiˊ peuyhat koˊ, eun htukˊ ri klawng roˊkan nang kawt muk konˊ Hkrit naˊ ce heulˊ hk'oˊ munˊ pun ri, pok lamawn ri heun hk'aˊnaee muis Eun Peucawoˊ naˊ. 15 Leukahˊ hk'oˊ munˊ hk'aˊnaee hk'aˊ yumˊ naˊ, yeuh ka peue peuyhat naˊ eun cuin. Peucawoˊ Eun yeuh eun cuin. Eun lawn kueˊ mapˊ koˊ, Peucawoˊ Eun ku ploeˊ a yeut. 16 Kop awnˊ na, punta kaw peˊ pun ri baiˊ ri cuin naˊ, hk'oˊ peˊ va puri ris mapˊ ri naˊ ri puri maeeˊ hk'oˊ munˊ pun puri reuˊ. Leukahˊ hk'oˊ munˊ ce peue leupaws seumeuˊ naˊ kueˊ a tiˊca, a yeuh kuˊ chakˊ naˊ pucti lih.
17 Eˊliˊya peue suip leukahˊ Eun Peucawoˊ naˊ eun ku meuh peue seunˊ eˊ ri yeut. Punta kaw a unˊ lheˊ naˊ, eun saeˊcaeeˊ hk'oˊ munˊ ri. A ku unˊ laee lheˊ peuˊ bhenˊ keuteˊ naˊ pun loeˊ neum paiˊ les chiˊ. 18 Yam tang hk'oˊ eun munˊ baee naˊ, pang maoˊ naˊ a tuilˊ lheˊ naˊ lih, bhenˊ keuteˊ naˊ a kueˊ pliˊ kueˊ seukuk.
19 Ecˊawngˊ naˊ peˊ, hk'aˊnaee peˊ ri aˊnhawˊ lawn kleucˊ hk'aˊ ka hk'aˊ leupaws seumeuˊ naˊ heulˊ daecti peue ti ri peue eun lawn tang va eun ingˊ koˊ, 20 yeuh ri pawn eun, aˊnhawˊ lawn va peue mapˊ kleucˊ hk'aˊ ri heulˊ naˊ eun tang hpawtˊ ri ingˊ koˊ, kaw eun htut eun hk'aiˊ hk'aˊ yeum naˊ, mapˊ heunˊ eun naˊ a kaw pun ri ploeˊ ri.

*5:11 5:11 Yawˊbaˊ

5:11 5:11 Vang tisutˊ ka naˊ, kopti Yawˊbaˊ yeunˊhkam eun nyawkˊ, Peucawoˊ Eun ku nap munˊ ri heun heunˊ nyawkˊ.