Htawm temˊ ri tuilˊ ri Tiˊmoˊse eun okˊ keuhti
1
Htawm ti okˊ aenˊ na koˊ, meuh uiˊ Pawˊlu meuh peue caee Eun Yesuˊ Hkrit kopti meuh a leukahˊ tuilˊ Eun Peucawoˊ Cawoˊ teumˊkawm htut eˊ lawtpon naˊ maeeˊ Yesuˊ Hkrit Cawoˊ meuh vang keutuiˊ hpumˊ eˊ naˊ Eun,
 
uiˊ temˊ ri tuilˊ a ri Tiˊmoˊse kuˊ meuh konˊ uiˊ neumneum hk'aˊnaee hk'aˊ yumˊ naˊ mi.
 
Kah munˊ sinˊ, hk'aˊ tukyak maeeˊ hk'aˊ kuit nyawkˊ kuit samˊran cumyenˊ lih neum Kuiingˊ Peucawoˊ maeeˊ neum Cawoˊ Yesuˊ Hkrit eˊ naˊ kueˊ ri mi reuˊ.
Uinˊ sati ri peue guil leukahˊ ritroe unˊ cawpˊ naˊ ce
Seunˊ kuˊ tawn lahˊ uiˊ ri mi yam kaw uiˊ heulˊ nang kuingˊ Masidoˊniˊ naˊ, uiˊ kah mi suip ri kuitˊ nang veng Eˊfeˊsuˊ naˊ punta kaw mi tuilˊ leukahˊ unˊ laee kah peue sangsawnˊ leukahˊ hk'aˊ yumˊ unˊ cawpˊ ngonˊ naˊ ce suip ri sangsawnˊ a baee naˊ, maeeˊ unˊ laee kah peue cuiˊcamˊ leukahˊ apom leumahˊ naˊ maeeˊ leukahˊ ceucat lahˊ ri suip ri ingˊ unˊ kueˊ vang sutˊ vang eucˊ naˊ. Aenˊ ce meuh a kuˊ yeuh peue htuˊhtingˊ puri, a hkuinˊ meuh kuˊ kaw yuk kanˊ Eun Peucawoˊ kuˊ pucti lih neum hk'aˊ yumˊ naˊ. Vang keutuiˊ hpumˊ ka leukahˊ tuilˊ mi ri ce naˊ a meuh hk'aˊ leumeusˊkeus kuˊ lih neum hpumˊ seungaˊ seungawm, hpumˊ cang yawng maeeˊ hk'aˊ yumˊ caetcaet naˊ. Peue ngonˊ naˊ tecla peue ceu nang aenˊ ce. Ce hpawtˊ ri lahˊ lawng kuˊ unˊ kueˊ munˊ naˊ ri puri. Ce sumˊ meuh peue guil leukahˊ ritroe naˊ, daecti ce unˊ yawng kuˊ buih lahˊ ri naˊ maeeˊ kuˊ buih hkamˊ htawhkam ce naˊ.
Peue lawn loˊ leukahˊ ritroe naˊ cawpˊ hk'aˊ ri heulˊ koˊ, yawng eˊ leukahˊ ritroe naˊ chakˊ ka. Eˊ jaen yawng leukahˊ ritroe naˊ unˊ tangˊ a ri uinˊ ri pun ce peue leupaws seumeuˊ naˊ, daecti tangˊ a ri uinˊ ri pun peue unˊ hotˊ ritroe, pun peue kleucˊ ritroe, pun peue unˊ yawng Peucawoˊ Eun, pun peue mapˊ, pun peue unˊ seungaˊ chakˊ, pun peue unˊ kueˊ satsana, pun peue toh makuiingˊ ri, pun peue toh peue, 10 pun peue lenˊcu, pun me tawˊ me pleh puri, pun peue paingˊ peue, pun peue cang chiˊlai, pun peue hkamˊ saˊhkiˊ kuˊ unˊ kueˊ unˊ meuh maeeˊ pun kuˊ seubu hamˊtap leukahˊ leupaws seumeuˊ naˊ. 11 Ceu nang aenˊ ce a cawpˊmaen leukahˊ munˊ renˊkawn munhpungˊ keuting Eun Peucawoˊ munˊ keuting naˊ. Leukahˊ munˊ renˊkawn aenˊ a ap ri ri uiˊ.
Munˊ Peucawoˊ tuilˊ Eun ri Pawˊlu eun
12 Munˊ keuting ri Cawoˊ eˊ Yesuˊ Hkrit Cawoˊ tuilˊ kawlˊreng uiˊ naˊ Eun. Kopti sawnˊ Eun uiˊ kati keutawnˊ, Eun uinˊ uiˊ yeuh mhaiˊ ri. 13 Uiˊ saecˊ tawn lahˊ kuˊ unˊ nawpsang Eun koˊ, keunhapˊ nokneh peue yumˊ Eun naˊ ce maeeˊ yeuh kuˊ lheuˊ reng ce nanggalˊ aenˊ na, daecti kopti yeuh uiˊ a maeeˊ unˊ nang yumˊ unˊ nang yawng ri a, Eun tukyak ri uiˊ. 14 Munˊ Eun Peucawoˊ eˊ Yesuˊ Hkrit naˊ maeeˊ hk'aˊ yumˊ, hk'aˊ leumeusˊkeus kueˊ hk'aˊnaee Eun naˊ a buit ri lih nuknhenˊ ri uiˊ.
15 Punta Yesuˊ Hkrit kaw Eun teumˊkawm htut peue mapˊ naˊ peue lawtpon naˊ, Eun lih pang bhenˊ keuteˊ naˊ. Leukahˊ aenˊ a meuh leukahˊ hk'oˊyumˊ nyawkˊ, htukˊ ri unˊ laee kangkae rap ri ti a. Hk'aˊnaee peue mapˊ naˊ ce gawmˊeucˊ, meuh uiˊ peue mapˊ keuting hk'aiˊ ce. 16 Daecti punta Yesuˊ Hkrit kaw Eun tuilˊ peue kaw yumˊ Eun, rap ri ti citˊ tip aˊyu tip cotˊcu naˊ kaw ce nyu hpumˊ cang yeunˊhkam unˊ laee sutˊ unˊ laee eucˊ ri naˊ, uiˊ saecˊ naˊ mapˊ keuting hk'aiˊ peue koˊ, Eun tukyak ri uiˊ. 17 Maetˊmaenˊ, kah munhpungˊ cotˊcu naˊ kueˊ hk'aˊpang Hkunˊhawˊhkamˊ cotˊcu, unˊ cang lulaic, peue unˊ cang nyu peue, meuh Peucawoˊ ti tonˊ naˊ Eun reuˊ. Amin.
18 Konˊ uiˊ Tiˊmoˊse, kah uiˊ mi yeuh keutitˊ naˊ a cawpˊmaen leukahˊ kuˊ tawn tamnai lawng mi naˊ. Mi lawn hotˊ ri yeuh a heulˊ koˊ, mi kaw kawlˊreng keuting ri peuengˊ suikˊ. 19 Jhawpˊ hk'aˊ yumˊ naˊ maeeˊ hpumˊ cang yawng naˊ reuˊ. Kopti ngonˊ tecla peue a, hk'aˊ yumˊ ce naˊ a cumˊ raiˊ heulˊ. 20 Peue aenˊ ka, ka meuh Himeneasˊ maeeˊ Alekˊsandoˊ. Punta kaw ka rin ri ti lawng kuˊ kaw unˊ lahˊ kuˊ unˊ nawpsang Peucawoˊ Eun naˊ, uiˊ ap ka nang dak tiˊ ka Satan naˊ hawcˊ.