2
Sawnˊ lawng hk'oˊ munˊ
Kop awnˊ na nanggalˊ ka naˊ, uiˊ sumˊ kah mi hk'oˊ munˊ, hk'oˊhk'ang, munˊ keuting ri Peucawoˊ Eun pun peue gawmˊeucˊ. Punta kaw eˊ cang kuit nyawkˊ kuit samˊran utˊ cumyenˊ hk'aˊnaee vang hkopyawmˊ ri Peucawoˊ Eun naˊ maeeˊ vang aˊyu imˊ chakˊ ri naˊ, uiˊ sumˊ kah mi hk'oˊ munˊ, hk'oˊhk'ang, sukˊseunˊ Peucawoˊ Eun pun hkunˊhawˊhkamˊ maeeˊ peue kueˊ anˊnya naˊ ce yeut. Yeuh keutitˊ naˊ chakˊ ka. A htukˊ hpumˊ Eun Peucawoˊ Cawoˊ teumˊkawm htut eˊ lawtpon kuˊ sumˊ kah peue gawmˊeucˊ peue pun hk'aˊ htut lawtpon naˊ maeeˊ sumˊ kah peue yawng lawng kuˊ leupaws seumeuˊ naˊ Eun. Kopti Peucawoˊ kueˊ Eun ti tonˊ yawo, saecˊ meuh nang seunaˊ Eun Peucawoˊ ri peue eˊ naˊ a kueˊ ti tonˊ. Eun meuh Yesuˊ Hkrit meuh peue naˊ Eun. Eun hkamˊ ri sum tuˊ ri naˊ meuh ngos ka kaw Eun teumˊkawm htut peue gawmˊeucˊ naˊ peue lawtpon naˊ. Eun tuilˊ saˊhkiˊ aenˊ a lih yam cawpˊ a yam ri naˊ. Kop awnˊ na, punta kaw uiˊ hkamˊ saˊhkiˊ ka lawng awnˊ na, Peucawoˊ Eun leuk ri uinˊ uiˊ meuh peue sangsawnˊ leukahˊ munˊ, meuh peue caee Eun Yesuˊ. Buih lahˊ uiˊ kuˊ neum, hpaw uiˊ caˊ chiˊlai. Peucawoˊ Eun leuk ri uinˊ uiˊ meuh peue sangsawnˊ hk'aˊ yumˊ neumneum naˊ ri peue unˊ meuh peue ceu Yuˊda naˊ ce.
Sumˊ kah uiˊ me utˊ ku duihˊ naˊ ce yuk tiˊ seungaˊ chakˊ ri hk'oˊ munˊ maeeˊ unˊ kueˊ ri hk'aˊ seungeuengˊ peulel maeeˊ unˊ kueˊ ri hk'aˊ htuˊhtingˊ puri.
Saecˊ meuh beunˊ naˊ ce, uiˊ sumˊ kah ce naˊ cuipˊ hk'eung buih hpaw maeeˊ ti hk'aˊnaee vang tangˊ ce hpumˊ ri nyomˊ jom tem yeuh a kuingˊkon. Uiˊ hkuinˊ sumˊ kah ce glaingˊ huikˊ ri cuipˊ hk'eung hk'ilˊ, hk'eung saengˊ maeeˊ hk'eung ngos heunˊ naˊ. 10 Daecti sumˊ kah uiˊ ce cuipˊ kuˊ chakˊ naˊ kuingˊ maeeˊ lahˊ ce ri meuh beunˊ hkopyawmˊ ri Peucawoˊ Eun naˊ.
11 Beunˊ naˊ ce htukˊ ri ditˊti rin ri ti hk'aˊnaee vang tangˊ ce hpumˊ nyomˊ jom tem ri naˊ. 12 Beunˊ naˊ kaw ce sangsawnˊ peue maeeˊ kueˊ tiˊca anˊnya hk'aˊpang me naˊ ce, uiˊ hkuinˊ tuilˊ ahkvang ka. Ce kaw kah ri utˊ ditˊti. 13 Kopti Peucawoˊ hpanplengˊ Eun Adam eun nanggalˊ, hawcˊ koˊ Eun kawnˊ hpanplengˊ Eˊva eun. 14 Lheuˊ awnˊ na, kuˊ leuceng kuˊ copˊlong naˊ a unˊ meuh Adam eun, daecti a meuh beunˊ naˊ eun. Eun keutˊ ri meuh peue mapˊ. 15 Daecti beunˊ naˊ ce lawn suip ri utˊ hk'aˊnaee hk'aˊ yumˊ, hk'aˊ leumeusˊkeus naˊ maeeˊ hk'aˊ seungaˊ chakˊ naˊ kuingˊkon koˊ, ce kaw pun ri pon kopti keutˊ ce konˊ naˊ.* 2:15 Konˊ lahˊ ka naˊ lahˊ a Yesuˊ Hkrit Eun.

*2:15 2:15 Konˊ lahˊ ka naˊ lahˊ a Yesuˊ Hkrit Eun.