4
Nanggalˊ Eun Peucawoˊ maeeˊ nanggalˊ Eun Yesuˊ Hkrit Cawoˊ kaw tawsˊ aˊmu ri peue imˊ maeeˊ peue yeum naˊ Eun, kuit rot ri lawng kaw Eun tang lih maeeˊ kuit rot ri kuingˊ Eun naˊ, uiˊ tuilˊ leukahˊ ri mi yeuhkiˊ, sangsawnˊ leukahˊ munˊ renˊkawn naˊ reuˊ, a saecˊ cawpˊ yam ri unˊ cawpˊ yam ri rangraen ri reuˊ, hk'aˊnaee yeunˊhkam naˊ maeeˊ hk'aˊnaee sangsawnˊ meulamlam naˊ mheˊ kuˊ unˊ cawpˊ naˊ, tuilˊ sati, tuilˊ kawlˊreng peue reuˊ. Kopti kaw a rot yam unˊ sumˊ leuceng peue leukahˊ leupaws seumeuˊ naˊ. Ce kaw klawng ri cu seuraˊ naˊ ce heunˊheunˊ. Kuˊ sumˊ mhawngˊ ce naˊ, ce kaw kah ce lahˊ ri mhawngˊ a. Ce hkuinˊ kaw leuceng leukahˊ leupaws seumeuˊ naˊ, ce kaw hpawtˊ ri leuceng leukahˊ apom naˊ heulˊ. Daecti a saecˊ yeuh saˊnhawˊ uinˊ sati mi reuˊ, yeunˊhkam kuˊ tukhka naˊ reuˊ, yeuh kanˊ nang sangsawnˊ leukahˊ munˊ renˊkawn naˊ reuˊ, yeuh kanˊ mi naˊ hawcˊ ku ceu ka reuˊ.
Kopti yam kaw uiˊ yeum naˊ kaw a hk'awsˊ rot hawcˊ, aˊyu uiˊ naˊ pun a ri hkamˊ ri bah ri seunˊ leuumˊ kuˊ tan naˊ. Hawcˊ uiˊ saeˊcaeeˊ peuengˊ ri suikˊ hawcˊ. Keutec hk'uih naˊ uiˊ hk'uih rot tisutˊ ka hawcˊ. Uiˊ yumˊ rot tisutˊ ka hawcˊ. Maetˊmaenˊ cuiˊmaw hk'ilˊ leupaws seumeuˊ naˊ koˊ ka uiˊ hawcˊ. Peucawoˊ Cawoˊ tawsˊ aˊmu leupaws seumeuˊ naˊ Eun kaw tuilˊ cuiˊmaw hk'ilˊ awnˊ a meuh lapsawngˊ ri uiˊ hk'aˊnaee seunyi awnˊ na. A hkuinˊ kaw meuh uiˊ ri koe, daecti Eun ku kaw tuilˊ a ri peue renˊkawn maeeˊ kaw Eun tang lih naˊ ce ku peue yeut.
Pawˊlu ris eun Tiˊmoˊse eun mhawngˊ lawng ri
Coˊcaˊ mi ingˊ rot ri uiˊ vaeevaee awh. 10 Kopti Demasˊ leumeusˊ eun bhenˊ keuteˊ cu maetˊmaenˊ aenˊ a naˊ, eun tecla uiˊ. Eun heulˊ nang veng Hteˊsaloˊniˊ hawcˊ. Kah uiˊ Hkreˊsensˊ eun heulˊ nang kuingˊ Galatiˊ, Tiˊtasˊ eun heulˊ nang kuingˊ Dalmatiˊ hawcˊ. 11 Luˊka utˊ eun maeeˊ uiˊ koe. Mi ku naˊ va Makuˊ eun ingˊ, kopti cang teumˊkawm eun uiˊ nyawkˊ vang yeuh uiˊ kanˊ munˊ naˊ. 12 Kah uiˊ Taiˊhkiˊkasˊ eun heulˊ nang veng Eˊfeˊsuˊ hawcˊ. 13 Yam ingˊ mi naˊ, hk'o dalˊ hk'ahˊ uiˊ ri Hkaˊpasˊ eun nang veng Troˊasˊ naˊ maeeˊ bawlˊ htawm naˊ ce, lheuˊ awnˊ na htawm temˊ ri ri hakˊ naˊ, ti ce ingˊ awh.
14 Alekˊsandoˊ kuˊ meuh aˊtaˊ lhecˊ naˊ yeuh eun uiˊ suiˊ nyawkˊ. Peucawoˊ Eun kaw tang topˊ kuˊ yeuh eun naˊ ri heun. 15 Mi ku naˊ uinˊ sati ri ri heun meulamlam, kopti hamˊtap eun leukahˊ sangsawnˊ eˊ naˊ reng nyawkˊ.
16 Yamla uiˊ ri hkamˊ hk'aˊ tawsˊ aˊmu naˊ, aˊnhawˊ hkuinˊ utˊ hk'aˊ uiˊ saecˊ ti peue. Ce tecla uiˊ gawmˊeucˊ ri. Pawlaee tangˊ mapˊ hk'aˊpang ce. 17 Meuh a kop uiˊ ri punta leukahˊ munˊ renˊkawn naˊ kaw a pucti heulˊ htonnuk, maeeˊ peue unˊ meuh peue ceu Yuˊda naˊ kaw ce mhawngˊ lawng aenˊ na gawmˊeucˊ ri naˊ, Peucawoˊ Eun utˊ hk'aˊ uiˊ, Eun tuilˊ kawlˊreng uiˊ. Eun ku ti uiˊ pon hk'aiˊ moeng ka leuvai sangsiˊ naˊ. 18 Peucawoˊ Eun kaw yeuh uiˊ pon hk'aiˊ kuˊ rai naˊ ku ceu. Eun ku kaw ti uiˊ saˊpa samˊran ingˊ lec nang kuingˊ pang maoˊ ri naˊ. Kah munhpungˊ naˊ kueˊ ri Heun cotˊcu ri reuˊ. Amin.
Leukahˊ tisutˊ
19 Pliˊsiˊlaˊ, Ahkioˊlaˊ* 4:19 Peue caee 18; Pliˊsiˊlaˊ meuh ka beunˊ eun Ahkioˊlaˊ ka maeeˊ peue nya ce Onesihporasˊ naˊ ce, lahˊ ce mhawngˊ leunyeng uiˊ ri ce. 20 Eˊratasˊ kawnˊ utˊ eun nang veng Kawˊrinhtuˊ. Trofimasˊ peuyhat eun, uiˊ hk'ahˊ eun nang veng Meletasˊ. 21 Yam unˊ nang rot ka yam kawtˊ naˊ, coˊcaˊ mi ingˊ rot maenˊ awh. Yuˊbuˊlasˊ, Pudens, Liˊnasˊ, Hkaodiˊ maeeˊ ecˊawngˊ naˊ ce gawmˊeucˊ ce ku tawmˊ a ce lahˊ ri leunyeng ri mi.
22 Kah Peucawoˊ Eun utˊ hk'aˊnaee citˊ mi naˊ reuˊ. Kah munˊ sinˊ Eun naˊ kueˊ ri peˊ reuˊ.

*4:19 4:19 Peue caee 18; Pliˊsiˊlaˊ meuh ka beunˊ eun Ahkioˊlaˊ