Htawm temˊ ri tuilˊ ri Tiˊtasˊ eun
1
Htawm ti okˊ aenˊ na koˊ, meuh uiˊ Pawˊlu meuh mhaiˊ Eun Peucawoˊ maeeˊ peue caee Eun Yesuˊ Hkrit pun hk'aˊ yumˊ ce peue Peucawoˊ leuk Eun ri ti naˊ maeeˊ pun cuˊyi kaw cang yawng kuˊ leupaws seumeuˊ Eun Peucawoˊ naˊ, hk'aˊ yumˊ maeeˊ cuˊyi aenˊ a tangˊ kleumˊ ri ri keutuiˊ hpumˊ citˊ tip aˊyu tip cotˊcu naˊ. A meuh kuˊ Peucawoˊ unˊ cang chiˊlai naˊ yeuh Eun kati ri tangˊ neum yam naˊ unˊ nang kueˊ ka naˊ. Yam rot a yam tangˊ Eun ri uinˊ naˊ, Eun kaw yeuh peue naˊ ce yawng leukahˊ ri naˊ ri kuˊ sangsawnˊ uinˊ Eun ri uiˊ naˊ hotˊ seunˊ leukahˊ tuilˊ Eun Cawoˊ teumˊkawm htut eˊ lawtpon naˊ Eun.
 
Uiˊ temˊ ri tuilˊ htawm aenˊ a ri Tiˊtasˊ kuˊ meuh konˊ uiˊ neumneum hk'aˊnaee hk'aˊ yumˊ seunˊ puri naˊ mi.
 
Kah munˊ sinˊ maeeˊ hk'aˊ kuit nyawkˊ kuit samˊran cumyenˊ lih neum Kuiingˊ Peucawoˊ maeeˊ neum Cawoˊ Yesuˊ Hkrit Cawoˊ teumˊkawm htut eˊ lawtpon naˊ kueˊ ri mi reuˊ.
Kanˊ kuˊ yeuh Tiˊtasˊ nang kawˊ Kretˊ
Hk'ahˊ uiˊ ri uinˊ mi utˊ nang kawˊ Kretˊ naˊ meuh a punta kaw mi suip kanˊ unˊ nang hawcˊ naˊ ce maeeˊ kaw mi leuk ri uinˊ roˊkan nang kawt muk konˊ Hkrit ku veng seunˊ leukahˊ kuˊ tawmˊ uiˊ ri uinˊ naˊ. Roˊkan nang kawt aenˊ ce kaw kah ri meuh peue unˊ kueˊ vang ri, kah ri meuh peue kueˊ yawo beunˊ ti peue. Konˊ ce naˊ ce kaw kah ri meuh peue yumˊ maeeˊ kah ri meuh peue unˊ uinˊ peue lahˊ ri meuh peue eoˊ kleucˊ peue maeeˊ unˊ uinˊ peue lahˊ ri meuh peue lheuˊ leukahˊ. Kopti roˊkan nang kawt muk konˊ Hkrit naˊ ap ce ri yeuh kanˊ Eun Peucawoˊ naˊ, ce kaw kah ri meuh peue unˊ kueˊ vang ri, unˊ kah ri meuh peue yeuh alo ri, unˊ kah ri meuh peue hpumˊ dotˊ, unˊ kah ri meuh peue nyui ri yuicˊ ri plaiˊ, unˊ kah ri meuh peue kleucˊ peue klaeeˊ peue, maeeˊ unˊ kah ri meuh peue hpumˊ unˊ leupaws seumeuˊ ri hk'ilˊ leumuil. Daecti kah ri meuh peue cang rap ri ti checˊ, leumeusˊ kuˊ chakˊ, pawn sati ri, meuh peue leupaws seumeuˊ, seungaˊ chakˊ maeeˊ cang eutˊ hpumˊ ri. Punta kaw ce cang tuilˊ kawlˊreng peue seubu ri leukahˊ leupaws seumeuˊ naˊ maeeˊ kaw ce cang htuˊhtingˊ pe peue toˊtamˊ leukahˊ sangsawnˊ awnˊ a naˊ, ce kaw kah ri jhawpˊ ri hotˊ leukahˊ sangsawnˊ hk'oˊyumˊ kuˊ tawn rin ce hawcˊ naˊ keutawnˊ.
10 Kopti peue unˊ leuceng leukahˊ naˊ kueˊ peue heunˊ. Ce meuh peue eoˊ lahˊ kuˊ unˊ meuh naˊ. Punta kaw peue yumˊ a naˊ, ce lahˊ a. Peue aenˊ ce koˊ, a kueˊ hk'aˊnaee muk ce peue tonˊ duingˊ hakˊ naˊ heunˊ. 11 Kah ri yeuh ce ditˊti. Kopti sangsawnˊ ce kuˊ unˊ htukˊ ri sangsawnˊ naˊ, a gawm yeuh nyahk'ulˊ naˊ ce lu heulˊ heunˊ. Kuˊ sangsawnˊ awnˊ a meuh punta kaw ce pun leumuil naˊ. 12 Saecˊ meuh peue tamnai hk'aˊnaee ce ti peue naˊ eun, eun ku lahˊ, “Saecˊ yamnhawˊ, peue kawˊ Kretˊ naˊ meuh ce peue cang chiˊlai, ce seunˊ satˊ hk'i rai naˊ, ce hk'a pon hk'a lheuˊ, ce keunah.” 13 Leukahˊ aenˊ a meuh a neumneum. Kop awnˊ na, sangsawnˊ ce rengreng punta hk'aˊ yumˊ ce naˊ kaw a cawpˊ, 14 maeeˊ kaw ce unˊ leuceng leukahˊ apom ce peue Yuˊda naˊ maeeˊ kaw ce unˊ leuceng ritroe ce peue tecla kuˊ leupaws seumeuˊ naˊ. 15 Pun ce peue hpumˊ seungaˊ naˊ, ku ceu naˊ seungaˊ ka. Daecti pun ce peue hpumˊ hk'awˊjeuk maeeˊ peue unˊ yumˊ naˊ, a hkuinˊ kueˊ kuˊ seungaˊ naˊ saecˊ ti ceu. Neumneum ka naˊ koˊ, kamkuit maeeˊ hpumˊ cang yawng ce naˊ a ku hk'awˊjeuk yeut. 16 Ce saecˊ lahˊ ri yawng Peucawoˊ Eun, daecti kuˊ yeuh ce naˊ a tecla Eun. Ce meuh peue hk'awˊjeuk, peue unˊ cang leuceng ri ti maeeˊ unˊ kuingˊ ri yeuh kanˊ chakˊ naˊ ku ceu ka.