2
Kuˊ sangsawnˊ cawpˊ
Mi kaw kah ri sangsawnˊ a hotˊ seunˊ leukahˊ leupaws seumeuˊ naˊ. Sangsawnˊ aˊtaˊ kawt naˊ ce meuh peue cang yawng tuˊ ri, kaw peue cang hkopyawmˊ ri ce, ce naˊ cang eutˊ hpumˊ ri, kueˊ kawlˊreng hk'aˊnaee hk'aˊ yumˊ, hk'aˊnaee hk'aˊ leumeusˊkeus naˊ maeeˊ hk'aˊnaee vang cang yeunˊhkam naˊ reuˊ.
Seunˊ awnˊ na, sangsawnˊ aˊya kawt naˊ ce ri aˊyu imˊ hk'aˊnaee hkopyawmˊ ri Peucawoˊ Eun, unˊ va ri saesawmˊ peue maeeˊ unˊ va ri kueˊ yin plaiˊ. Daecti kah ri cang sangsawnˊ kuˊ chakˊ naˊ. A lawn yeuh keutitˊ koˊ, ce kaw cang sangsawnˊ aˊya aetˊ naˊ ce ri cang leumeusˊ me ri maeeˊ konˊ ri naˊ ce, cang eutˊ hpumˊ ri, meuh peue seungaˊ, cang roksaˊ nyahk'ulˊ ri, hpumˊ chakˊ cang tukyak maeeˊ cang leuceng leukahˊ me ri. Ce lawn yeuh keutitˊ koˊ, peue hkuinˊ kaw lahˊ kuˊ unˊ nawpsang ri leukahˊ Eun Peucawoˊ naˊ.
Seunˊ awnˊ na, tuilˊ kawlˊreng ce me aˊyu kawnˊ nhumˊ naˊ kaw ce cang eutˊ hpumˊ ri. Cu kuˊ chakˊ yeuh mi ku ceu naˊ meuh vang hotˊ rin ce ri ti. Vang sangsawnˊ mi naˊ, kah hpumˊ seumeuˊ hpumˊ nhimˊ mi naˊ pucti lih. Punta kuˊ sangsawnˊ mi naˊ kaw a unˊ kueˊ vang ri peue a naˊ, sangsawnˊ a hk'aˊnaee vang leupaws seumeuˊ naˊ reuˊ. Yeuh keutitˊ koˊ, peue hamˊtap eˊ naˊ ce kaw kaic, ce naˊ unˊ laee kueˊ vang ri eˊ.
Sangsawnˊ mhaiˊ naˊ ce leuceng leukahˊ cawoˊ ri naˊ ku ceu, coˊcaˊ ri yeuh kuˊ htukˊ hpumˊ cawoˊ ri, unˊ va ri htuˊhtingˊ cawoˊ ri 10 maeeˊ unˊ va ri rabawkˊ eun, daecti yeuh eun nyu meuh ri peue hk'oˊyumˊ neumneum. Yeuh keutitˊ naˊ koˊ, ce kaw yeuh leukahˊ sangsawnˊ lawng Eun Peucawoˊ Cawoˊ teumˊkawm htut eˊ lawtpon naˊ lec hk'aˊnaee hpumˊ ce cawoˊ ri naˊ.
11 Kopti munˊ Eun Peucawoˊ cang htut naˊ puc a ri lih ri peue gawmˊeucˊ hawcˊ. 12 A sangsawnˊ eˊ tecla kuˊ unˊ chakˊ naˊ maeeˊ kuˊ taˊnhaˊ ka bhenˊ keuteˊ naˊ. A ku sangsawnˊ eˊ aˊyu imˊ eutˊ hpumˊ ri hk'aˊnaee cu cat aenˊ na, meuh peue leupaws seumeuˊ maeeˊ aˊyu imˊ hotˊ Peucawoˊ Eun. 13 Hk'aˊnaee cu cat aenˊ na, koˊ eˊ vang keutuiˊ hpumˊ munˊ htonnuk naˊ. Vang keutuiˊ hpumˊ munˊ htonnuk awnˊ a meuh munhpungˊ Eun Yesuˊ Hkrit Cawoˊ meuh Peucawoˊ Cawoˊ htut keuting eˊ naˊ kaw a pucti lih naˊ. 14 Tuilˊ Eun tuˊ ri naˊ ri eˊ meun, a meuh punta kaw Eun teumˊkawm htut eˊ lawtpon hk'aiˊ kuˊ rai naˊ ce gawmˊeucˊ, saicˊ ri uinˊ eˊ seungaˊ pun Eun, kah eˊ meuh peue Eun koe maeeˊ kah eˊ seuyungˊseuyahˊ yeuh kuˊ chakˊ naˊ.
15 Kop awnˊ na, kaw mi pun ri sangsawnˊ lawng aenˊ ce. Loˊ tiˊca mi naˊ gawmˊeucˊ ka tuilˊ kawlˊreng maeeˊ tuilˊ sati peue reuˊ. Pawlaee uinˊ peue chaw hkamram mi.