3
Yeuh kuˊ chakˊ
Tuilˊ sati ri kaw peue utˊ hk'aˊruim cawoˊ yeuh kanˊ kuingˊ maeeˊ nang kueˊ anˊnya naˊ ce. Kah peue leuceng leukahˊ ce naˊ maeeˊ rangraen ri kaw yeuh kuˊ chakˊ naˊ, pawlaee peusahˊ nyoe peue, leumeusˊ hk'aˊ cumyenˊ naˊ, yeuh ri yawng hpumˊ peue, yeuh ri hpumˊ onawnˊ ri peue gawmˊeucˊ reuˊ.
Kopti nanggalˊ aenˊ na eˊ ku tawn meuh peue ngaˊ suisa, unˊ cang leuceng ri ti, kleucˊ hk'aˊ ri, taˊnhaˊ, hotˊ hk'aˊ renˊkawn naˊ ku ceu. Eˊ aˊyu imˊ hk'aˊnaee kuˊ rai naˊ, hkoeˊmangˊ puri, pereng puri maeeˊ ces ri puri. Daecti yam hk'aˊ tukyak maeeˊ hk'aˊ leumeusˊkeus Eun Peucawoˊ Cawoˊ teumˊkawm htut eˊ lawtpon naˊ puc a ri lih naˊ, Eun kaw teumˊkawm htut eˊ lawtpon. Aenˊ a hkuinˊ meuh kopti yeuh eˊ kuˊ leupaws seumeuˊ naˊ, daecti a meuh kopti hk'aˊ tukyak Eun naˊ. Eun teumˊkawm htut eˊ lawtpon ri hk'aˊ saicˊ seungaˊ ka tang keutˊ hk'uˊ naˊ maeeˊ hk'aˊ tang hpanplengˊ hk'uˊ eˊ hk'aˊnaee Citˊ seungaˊ chakˊ naˊ. Eun buit Citˊ seungaˊ chakˊ naˊ ri eˊ htonnuk ri Yesuˊ Hkrit Cawoˊ teumˊkawm htut eˊ lawtpon naˊ Eun. Aenˊ a meuh punta yam pun eˊ ri sawnˊ ri meuh peue leupaws seumeuˊ naˊ, eˊ kaw keutˊ ri meuh peue suipˊ sinˊ, kueˊ vang keutuiˊ hpumˊ citˊ tip aˊyu tip cotˊcu naˊ. Leukahˊ lahˊ ri ingˊ aenˊ a meuh leukahˊ hk'oˊyumˊ nyawkˊ. Punta peue yumˊ Peucawoˊ Eun naˊ kaw ce coˊcaˊ ri yeuh kuˊ chakˊ naˊ, mi naˊ sangsawnˊ lawng aenˊ a ri ce meulamlam ri reuˊ. Ceu nang aenˊ ce meuh a kuˊ chakˊ, a kueˊ peuehotˊ pun peue gawmˊeucˊ.
Daecti vel unˊ htukˊ unˊ lung ngaˊoˊ ri puri kop lawng ceuhkeuˊ naˊ maeeˊ htuˊhtingˊ puri, kleucˊ leumeul puri kop lawng leukahˊ ritroe naˊ ce reuˊ. Kopti ceu nang aenˊ ce unˊ kueˊ a peuehotˊ, a unˊ kueˊ ngos. 10 Tuilˊ sati eun peue yeuh peue gvah muk gvah cum puri naˊ eun nanggalˊ ti pok, hawcˊ koˊ tang tuilˊ sati eun lalˊ pok ti pok. Hawcˊ ka naˊ, pawlaee yeuh aˊmawo eun baee. 11 Peue yeuh keutitˊ naˊ meuh eun peue unˊ seunˊ peue ri, eun lheuˊ ri mapˊ, kuˊ yeuh eun naˊ a lakˊ tawsˊ aˊmu ri heun meun, mi penˊ yawng a meulamlam ri.
Leukahˊ tisutˊ
12 Atemasˊ eun unˊ lahˊ Taiˊhkiˊkasˊ eun unˊ lahˊ, yam cusˊ uiˊ eun ingˊ rot ri mi naˊ, coˊcaˊ mi ingˊ hk'eupˊ uiˊ nang veng Niˊhkoˊpolisˊ naˊ vaeevaee aw. Kopti kuit uiˊ ri kaw utˊ nang veng awnˊ a rot ti yam kawtˊ naˊ pon ka. 13 Yam Yenasˊ kuˊ meuh peue yeuh kanˊ ritroe kuingˊ maeeˊ Apawˊlu long ka hk'aˊ naˊ, hk'oˊ mi teumˊkawm ka seunˊ kuˊ yeuh pun mi naˊ, pawlaee va ka kueˊ kuˊ cuthkuinˊ saecˊ ti ceu. 14 Peue eˊ naˊ ce htukˊ ri rin lawng tan tuˊ ri yeuh kuˊ chakˊ naˊ, punta kaw ce cang tuilˊ kuˊ loˊ peue vang aˊyu imˊ ri ku seunyi naˊ maeeˊ kaw ce unˊ cang meuh peue unˊ pliˊ naˊ.
15 Peue utˊ maeeˊ uiˊ naˊ ce ku peue, ce ku tawmˊ a ce lahˊ ri leunyeng ri mi. Peue leumeusˊ eˊ hk'aˊnaee hk'aˊ yumˊ naˊ ce, lahˊ ce mhawngˊ leunyeng uiˊ ri ce. Kah munˊ sinˊ Eun Peucawoˊ naˊ kueˊ ri peˊ gawmˊeucˊ reuˊ.