Htawm temˊ ri tuilˊ ri Hpiˊleˊmon eun
1
Htawm temˊ ri tuilˊ ri Hpiˊleˊmon Eun
Htawm ti okˊ aenˊ na koˊ, meuh uiˊ Pawˊlu kuˊ pun ri utˊ nang htawngˊ pun Yesuˊ Hkrit Eun, awngˊ eˊ Tiˊmoˊse,
 
ya temˊ ri tuilˊ a ri Hpiˊleˊmon kuˊ meuh aˊmawo leumeusˊ ya naˊ mi, ri Ahpia kuˊ meuh awngˊ beunˊ eˊ naˊ ka, ri Ahkiˊpasˊ kuˊ peuengˊ suikˊ maeeˊ uiˊ naˊ mi maeeˊ muk konˊ Hkrit hk'om puri nang nya mi naˊ peˊ.
 
Kah munˊ sinˊ maeeˊ hk'aˊ kuit nyawkˊ kuit samˊran cumyenˊ lih neum Kuiingˊ Peucawoˊ eˊ naˊ Eun maeeˊ neum Cawoˊ Yesuˊ Hkrit Eun naˊ kueˊ ri peˊ reuˊ.
Hk'aˊ yumˊ hk'aˊ leumeusˊkeus eun Hpiˊleˊmon
4-5 Kopti pun uiˊ ri mhawngˊ hk'aˊ yumˊ mi Cawoˊ Yesuˊ Hkrit Eun naˊ maeeˊ hk'aˊ leumeusˊkeus mi peue Eun Peucawoˊ naˊ ce gawmˊeucˊ naˊ, saecˊ meuh yamnhawˊ yam hk'oˊ uiˊ munˊ pun mi naˊ, uiˊ munˊ keuting ri Peucawoˊ Eun laleung. Punta kaw mi gawm yawng kuˊ chakˊ kueˊ eˊ hk'aˊnaee Hkrit Eun naˊ ku ceu ka naˊ, uiˊ hk'oˊ munˊ pun kaw mi unˊ kawlˊreng aetˊ gvah hk'aˊ yumˊ mi naˊ ri peue. Awngˊ uiˊ naˊ mi, hk'aˊ leumeusˊkeus mi naˊ yeuh ka uiˊ kueˊ kawlˊreng renˊkawn kuit samˊran nyawkˊ, kopti yeuh mi peue Eun Peucawoˊ naˊ ce hpumˊ samˊran naˊ.
Pawˊlu hk'oˊhk'ang eun pun Onesimasˊ eun
Kop awnˊ na hk'aˊnaee Hkrit Eun uiˊ saecˊ naˊ hatˊ ri tawmˊ leukahˊ kuˊ htukˊ mi ri yeuh naˊ ri mi koˊ, daecti hk'aˊnaee vang hk'aˊ leumeusˊkeus naˊ uiˊ hk'oˊ a ri mi. Uiˊ meuh Pawˊlu, meuh peue kawt. Maetˊmaenˊ uiˊ ku meuh peue htawngˊ pun Yesuˊ Hkrit Eun. 10 Pun konˊ uiˊ Onesimasˊ* 10 Vangdohˊ ka Onesimasˊ naˊ a meuh “kueˊ kuˊ peuehotˊ”. eun, uiˊ hk'oˊhk'ang a ri mi. Keutˊ eun ri meuh konˊ uiˊ yam buih utˊ uiˊ nang htawngˊ naˊ. 11 Nanggalˊ aenˊ na, eun saecˊ naˊ unˊ kueˊ kuˊ peuehotˊ pun mi koˊ, daecti maetˊmaenˊ eun kueˊ kuˊ peuehotˊ pun mi maeeˊ pun uiˊ yeut.
12 Kaw uiˊ tang cusˊ kuˊ meuh meulˊ bhumˊ uiˊ naˊ eun keutah ingˊ ri mi. 13 Punta kaw eun teumˊkawm uiˊ tangˊ mi ri yam buih utˊ uiˊ nang htawngˊ pun leukahˊ munˊ renˊkawn naˊ, uiˊ saecˊ kawnˊ sumˊ kah eun utˊ maeeˊ ti, 14 daecti cu unˊ nang pun uiˊ ahkvang ka ri mi naˊ, uiˊ hkuinˊ nang sumˊ yeuh keunhawˊ. Punta kuˊ tuilˊ mi ku ceu naˊ kaw a meuh kuˊ sahpawˊ mi ri tuilˊ naˊ, a kaw unˊ meuh kuˊ tecˊteng naˊ. 15 Hk'akcakˊ eun mi ti vut ti yam naˊ, naˊ a chakˊ meuh kaw eun utˊ maeeˊ mi cotˊcu naˊ, 16 a hkuinˊ laee meuh htan mhaiˊ, daecti a chakˊ hk'aiˊ mhaiˊ naˊ, a meuh ecˊawngˊ leumeusˊ. Heun ri, leumeusˊ uiˊ eun nyawkˊ, jaen kaw mi leumeusˊ eun lheuˊ uiˊ ri, leumeusˊ hk'aˊnaee meuh eun peue maeeˊ meuh eun ecˊawngˊ hk'aˊnaee Peucawoˊ Eun naˊ.
17 Kop awnˊ na, mi lawn sawnˊ uiˊ meuh aˊmawo cum ri koˊ, hk'oˊ mi rap ri ti eun seunˊ kaw mi rap ri ti uiˊ ri naˊ yeut. 18 Eun lawn yeuh kuˊ kleucˊ ri mi, aˊkoˊ kueˊ kuˊma ti ri ceu ri mi koˊ, sawnˊ ri ti a ri uiˊ reuˊ. 19 Uiˊ ri, meuh uiˊ Pawˊlu. Uiˊ temˊ htawm aenˊ na ri tiˊ ri meun. Kaw uiˊ saiˊ kuˊma awnˊ a ri mi, kuˊma aˊyu ma mi ri uiˊ naˊ uiˊ hkuinˊ kaw lahˊ a rot ri ka. 20 Awngˊ, sumˊ pun uiˊ kuˊ kueˊ peuehotˊ maeeˊ mi ngonˊ hk'aˊnaee Peucawoˊ Eun. Kah hpumˊ uiˊ a samˊran cumyenˊ hk'aˊnaee Hkrit Eun reuˊ. 21 Kopti yumˊ uiˊ kaw mi leuceng leukahˊ uiˊ naˊ, uiˊ temˊ ri buˊ htawm ri mi. Yawng uiˊ kaw mi yeuh a lheuˊ hk'aiˊ kuˊ hk'oˊ uiˊ naˊ yeut.
22 Ti ceu ka naˊ, hk'oˊ mi rangraen hkawng vang itˊ pun uiˊ. Kopti naˊ uiˊ lih hk'aiˊ htawngˊ, uiˊ keutuiˊ hpumˊ ri naˊ tang ingˊ ri peˊ seunˊ hk'oˊ peˊ munˊ naˊ.
23 Eˊpafasˊ, aˊmawo uiˊ kuˊ meuh peue htawngˊ hk'aˊnaee Yesuˊ Hkrit Eun naˊ, tawmˊ eun a eun lahˊ ri leunyeng ri mi. 24 Kuˊ yeuh kanˊ maeeˊ uiˊ Makuˊ, Aritahkasˊ, Demasˊ maeeˊ Luˊka ce ku tawmˊ a ce lahˊ ri leunyeng ri mi.
25 Kah munˊ sinˊ Eun Cawoˊ Yesuˊ Hkrit naˊ kueˊ hk'aˊnaee hpumˊ peˊ reuˊ.

*1:10 10 Vangdohˊ ka Onesimasˊ naˊ a meuh “kueˊ kuˊ peuehotˊ”.