Htawm temˊ ri tuilˊ ri peue Hebraeˊ
1
Konˊ aiˊ Peucawoˊ naˊ keuting Eun hk'aiˊ inˊhpom naˊ ce
Leumahˊ Peucawoˊ leukahˊ Eun maeeˊ aˊtaˊ aˊya eˊ naˊ ce ri cu Eun peue suip leukahˊ ri naˊ ce heunˊ hk'aˊ heunˊ pok. Daecti hk'aˊnaee meuyam tisutˊ aenˊ na, Eun leukahˊ maeeˊ eˊ ri cu Eun Konˊ aiˊ ri kuˊ tangˊ Eun ri uinˊ Eun meuh nang kaw suip ri uˊpeung ku ceu gawmˊeucˊ naˊ Eun. Eun cu Konˊ aiˊ ri naˊ Eun hpanplengˊ saˊpahtaˊ naˊ gawmˊeucˊ ka. Konˊ aiˊ naˊ meuh Eun cengˊ ka munhpungˊ Eun Peucawoˊ naˊ. Hk'aˊ ku ceu naˊ Eun seunˊ Peucawoˊ Eun. Eun roksaˊ ku ceu gawmˊeucˊ naˊ ri leukahˊ tiˊca keuting ri naˊ. Hawcˊ saicˊ Eun ri tec mapˊ peue naˊ, Eun mokˊ hk'aˊ tiˊ aˊtawmˊ Eun Cawoˊ tiˊca keuting ka kuingˊ pang maoˊ naˊ Eun. Kop awnˊ na, Konˊ aiˊ naˊ keuting Eun hk'aiˊ inˊhpom naˊ ce, kopti muis pun Eun ri rap ri ti naˊ lhungˊ a hk'aiˊ muis ce inˊhpom naˊ.
Kopti Peucawoˊ tawn lahˊ Eun,
“Meuh Mi Konˊ aiˊ Uiˊ,
seunyaenˊ Uiˊ meuh Kuiingˊ Mi hawcˊ”* 1:5 Sukˊseunˊ 2:7; 2 Samoelaˊ7:14; 1 Rasavang 17:13,
aˊkoˊ
“Kaw Uiˊ meuh Kuiingˊ Eun,
Eun kaw meuh Konˊ aiˊ Uiˊ.”
Daecti Eun hkuinˊ duing lahˊ a yeuh keutitˊ ri inˊhpom naˊ ce saecˊ ti peue. Lheuˊ awnˊ na, yam tuilˊ Eun Konˊ aiˊ ri naˊ Eun lih pang bhenˊ keuteˊ naˊ, Eun lahˊ,
“Kah inˊhpom Peucawoˊ naˊ ce faeeˊ Eun gawmˊeucˊ reuˊ.” 1:6 Sawnˊ leukahˊ munˊ 32:43
Peucawoˊ Eun lahˊ lawng ce inˊhpom naˊ yeuh keutitˊ,
“Uiˊ yeuh inˊhpom ri naˊ ce meuh guilˊ,
yeuh mhaiˊ ri naˊ ce meuh piuˊ ka ngawl naˊ.” 1:7 Sukˊseunˊ 104:4
Daecti Eun lahˊ lawng Eun Konˊ aiˊ naˊ yeuh keutitˊ,
“Peucawoˊ, tenceoˊ Mi naˊ kaw a keutawnˊ cotˊcu ri.
Mi kaw uˊpeung kuingˊ ri naˊ ri hkuˊji ka hk'aˊ leupaws seumeuˊ naˊ.
Mi leumeusˊ kuˊ leupaws seumeuˊ naˊ, Mi ces ri kuˊ rai naˊ.
Kop awnˊ na, Peucawoˊ Cawoˊ Mi naˊ, Eun tangˊ Mi hk'aˊpang aˊmawo Mi naˊ ce
ri lhuikˊ Mi ri lamawn ka hk'aˊ renˊkawn naˊ.”§ 1:9 Sukˊseunˊ 45:6, 7
10 Hawcˊ koˊ, Peucawoˊ Eun tang lahˊ a ri Konˊ aiˊ ri naˊ Eun,
“Peucawoˊ, tangˊ neum yamla ri naˊ hpanplengˊ Mi bhenˊ keuteˊ naˊ,
maoˊ naˊ a meuh laimui Mi.
11 Ceu nang awnˊ ce kaw lulaic heulˊ, daecti Mi kaw keutawnˊ seupit.
Ceu nang awnˊ ce kaw baet ri hk'imˊ heulˊ seunˊ hk'eung naˊ koˊ.
12 Mi kaw bawlˊ ceu nang awnˊ a hukˊ seunˊ bawlˊ hk'o dalˊ naˊ. Ceu nang awnˊ a kaw pun ri leuplohˊ ri seunˊ hk'eung naˊ, daecti Mi kaw keutawnˊ seupit. Chiˊ neum Mi naˊ a hkuinˊ kaw laee sutˊ.”* 1:12 Sukˊseunˊ 102:25-27
13 Peucawoˊ tawn lahˊ Eun,
“Mokˊ hk'aˊ aˊtawmˊ Uiˊ naˊ
rot ti yeuh Uiˊ ransu Mi naˊ
ce meuh vang tangˊ cung Mi.” 1:13 Sukˊseunˊ 101:1
Eun hkuinˊ duing lahˊ a yeuh keutitˊ ri inˊhpom naˊ ce saecˊ ti peue.
14 Inˊhpom gawmˊeucˊ naˊ meuh ce citˊ kuˊ Peucawoˊ cusˊ Eun ce heulˊ yeuh mhaiˊ ce peue kaw pun ri rap ri ti hk'aˊ htut lawtpon naˊ meuh sinˊ ri naˊ ce, unˊ meuh ka aw?

*1:5 1:5 Sukˊseunˊ 2:7; 2 Samoelaˊ7:14; 1 Rasavang 17:13

1:6 1:6 Sawnˊ leukahˊ munˊ 32:43

1:7 1:7 Sukˊseunˊ 104:4

§1:9 1:9 Sukˊseunˊ 45:6, 7

*1:12 1:12 Sukˊseunˊ 102:25-27

1:13 1:13 Sukˊseunˊ 101:1