Hen sorat Pablohen anchichay
eColosas
Nifafarud ah aposel Pablo ad Roma (Aposel 28:30) hen nanoratana hen tatagud Colosas hen anchi tawén way 61. Yag tàén maid innilan Pablo an chicha te ah Epafaros hen nangintudtuchu hen ommafurotancha, nanorat chillu. Te wachacha hen émméy way senang tutudtuchu way mangaliyén, chuar ano hen nan-atoatònad way machayaw ya anat ah Apudyus, yag ah Jesus hen an yanggay iha an chicha way faén tot-oway Apudyus paat ano. Wat hen pontos hen antoy sorat wat ah mempàil-ana hen kena-apudyus Jesus yah melawagan hen tapenay nèfat.
1
Haén ah Pablo way ah Apudyus hen nanlayad way man-aposelà an Jesu Cristu. Ya antoyan agéhto ah Timoteo way sonodtaaw. Wat antoyan hen soratni an chàyu way sosnodni ahnad Colosas, chàyu way tatagun Apudyus way napiyar hen afurotna an Jesu Cristu.
Wat ta totollongan chitaaw amin an Amataaw way Apudyus ya ta papannohona agé hen hamhamàtaaw.
Hen luwarun Pablo hen anchichay cha omafurot
Rom. 1:8-15; 1 Cor. 1:4-9; Efes. 1:15-23; Fili. 1:3-11
No iluwaruwanni chàyuwén an-anig chan yamayaman agé an Apudyus way Aman Apotaaw way Jesu Cristu, te chengngarni hen chayu ekaman way mangafurot an Jesu Cristu ya hen chayu ekaman way mangempàila hen layadyu hen aminay sosnodtaaw way tatagun Apudyus agé. Kapeletan way yaha chillu hen chayu ekamkaman te nanepod hen nangngaranyu hen anchi tot-owa mepanggép an Jesu Cristu wat chayu namnaméén way mangawat hen anchi enhàfan Apudyus ad uchu para an chitaaw. Ya hen anchi paat tot-owa way chayu afuroton, yachi chillu hen anchi ekatchéén ammayay chamag way cha miwarawag hen karotarota ya cha mimura ah hamhamà hen tatagu way kaman hen nimur-ana ah hamhamàyu. Te uray heno way omafurotén nafalewan hen hamhamàna way kaman agé hen nafalewan hen hamhamàyu hen nangafurotanyu way tot-owa hen anchi ség-ang Apudyus. Hen chengngarni way pés-éy nangintudtuchu an cha nadchi an chàyu, wat ah Epafaros way ammag natalek chillu way mansérfi an Jesu Cristu. An-og laylaychén hiya way ifataaw te kaman penaka-achar-o way chan tudtuchu. Yag hiya agé hen nanaphapet an chàni hen chayu ekamkaman way manlayad hen ifayu way narpo chillu hen anchi Espiritun Apudyus.
Yachi, nanepod hen nangngaranni hen ommafurotanyu, annig cha iluwaluwaruwan chàyu way hen chani chawatén, ta torongan koma hen Espiritun Apudyus chàyu ah katapyatapyan hen ma-awatanyu mepanggép hen laychén Apudyus an chàyu. 10 Te no yachiyat, kapeletan way iyafiinyu paat ah Apo Jesu Cristu hen antoy atatagguwanyu yag anyu agég enongnong way mangemparaylayad an hiya. Yag no yachi agéat ammaanyu hen chuar way ammay ya matapyatapyan agé hen ma-awatanyu mepanggép an Apudyus. 11 Ya chani agé chawatén ta hen anchi mannakafalin Apudyus way maid mepaniyana, yachi koma hen mangempapegsa hen afurotyu ta maka-anoh-ayu hen uray heno way mepasamak an chàyu ya ta achi agé paat lomamramhet hen layadyu. 12 Wat uray heno way umchah an chàyuwén an-ayu chillug manyayaman an Amataaw way Apudyus te enadchan chitaaw ah karébféngan way mèawa hen anchi am-ammay way idchatna hen aminay tataguna way metape hen anchi pap-awwayan way mantorayana. 13 Te ah Apudyus, henara-ana chitaaw hen anchi helang way mannakafalin Chumunyu yag entapena chitaaw hen anchi mantorayan hen anàna way laylaychéna 14 way hen anchi anàna, senobfot chitaaw ah maka-anan hen fasortaaw.
Hen enammaan Jesu Cristu ya hen kena-apudyusna
Juan 1:3; 2 Cor. 5:18-21; Efes. 1:10-21; Fili. 2:5-11
15 Ah Jesu Cristu, hiya hen kail-an hen kena-apudyus Apudyus way achi maila te hiya hen kapachong Apudyus. Ya nawawà-acha agé ah Jesu Cristu way namapangpango no hen egad ya napatpateg no hen uray heno way na-ammaan. 16 Yag emporang Apudyus an Jesu Cristu way mangamma hen egachay wachan antoy lota yad uchu ya hen aminay maila ya hen achi. Wat uray hen anchichay mannakafalin way anghel ya hen anchichay mannakafalin way ongtanén hiya hen nangamman chicha amin way uray hen anchichay anap-apo ya hen totoray ya hen anchichay wachay lébféngna. Wat amiamin cha nadchiyat na-ammaancha amin gapon Jesu Cristu ya ah kachayawana. 17 Cha-an ma-ammaan hen aminay heno wat nawawà-acha chillu ah Jesu Cristu, yag hiya hen namapanoh ya hen nanangchén hen egad. 18 Ya ad uwan agé, hiya hen penakaurutaaw way cha omafurot way chitaaw hen kaman acharna. Ya hiya agé hen po-on hen mètaguwantaaw an Apudyus. Ya hiya hen kapapattigan way na-awagan agé ah anà Apudyus. Ya hiya hen nangenlaprapo hen man-uchiyan way achi kasen matmatéy. Wat yachi hen kail-an way hiya hen kangangattowan hen amin. 19 Ya hehemmà Apudyus way aminay wachan hiya way Amaat wacha agéchi an anàna wat naéhà-an hen kena-apudyuscha. 20 Ya hen hehemmà Apudyus agé, ta ammaan Jesu Cristu hen kasen mantetempoyugan hen aminay egad hen antoy lota yad uchu an hiya way hen nangempatempoyugana, wat hen nifùfuan hen charana hen natéyana hen koros.
21 Te ilanyu ngén, uray chitaaw hen anchi ar-argawat ammag maid awanwani ah hamhamàtaaw an Apudyus way kaman kafusorna gapon anchichay laweng way chataaw enammaan ya hen chataaw enkaman way manmanmà. 22 Ngém ad uwan, enammaan Apudyus chitaaw ah man-ifana gapon anchi natéyan hen anàna hen anchi koros. Te gapon natéyanaat mafalin epaghép chitaaw hen sangwanan Apudyus way maid poros fasfasortaaw an hiya ya maid amin kachumsekantaaw ya maid mangempafasor an chitaaw an Apudyus. 23 Ngém masapor ar-arwachantaaw ta achitaaw epég-anan hen afurottaaw ta antaaw yanggay an epapate. Ya achitaaw agé eparufus hen ka-awisan hen hamhamàtaaw way manginyanggay hen anchi namnamataaw way hen laprapon nadchiyat hen nangngarantaaw hen anchi ammayay chamag. Ya hen yachiy chamag, nepapagngarchi hen egachay karotarota ya haén way Pablo hen ihay cha manginwarawag.
Hen nepa-amma an Pablo ah pagsaya-atan hen ommafurot
Efes. 3:1-13
24 Tàén chaà mapaligatan gapon antoy chà manudtuchuwan an chàyu way faén Judio, anà ammag laylayad chillu te hen antoy chà mapaligatan, kaman paat chà iyanongoh way manginligat hen anchi tapen hen ligat way inligatan Jesu Cristu para an chitaaw amin way cha omafurot way na-awagan ah acharna. 25 Ya piniyarà an Apudyus way mansérfi an hiya ah katorongan hen aminay ommafurot, kaskasen an chàyu way faén Judio, ta epaka-awat-o an chàyu hen aminay planon Apudyus. 26 Te nanepod ad malimaliyam, maid tataguh nangila hen anchi ekat Apudyusén ammaana way planona te entatarona. Ngém ad uwan, empaka-ammunachi an chitaaw way tataguna. 27 Ya maid mepaniyan hen anchi kakaskascha-aw way planon Apudyus way hehemmàna para hen egachay tatagu, te hen anchi planona, ta mìyachar paat ah Jesu Cristu an chitaaw way yachi agé hen namnamataaw way metape an Apudyus ah kachayawana. 28 Wat ah Jesu Cristu hen chani iwarawag hen aminay katagutagu way chani tugutugunun ya chani agé tudtuchuwan ah patinggan hen kenaraengni, ta no mafalin, wéhchiyén chumgat koma hen afurotna way annag é-égnanan hen laychén Jesu Cristu. 29 Yaha hen chà mempapatiyan way mangamma, tàén naligat. Ya hen kafaelà way mangamma, gapo chillu hen torong Jesu Cristu way cha manorong an haén.