4
Hen tapen hen intugun Pablo
Mat. 6:25-34; Col. 3:1-2; 1 Tes. 5:16-18; Col. 3:1-2
Wat hiyachi, chàyu way sosnod way laylaychê, wat chàyu hen cha mangemparaylayad an haén. Ya chàyu agé hen chà ichayaw hen tapena, ya an agég pararo hen enayù an chàyu. Wat anyu paat ammag epapate way mangamma amin hen laychén Apo Jesu Cristu.
Chàyu way inin-ina way cha Erodias an Sintike, panga-aseyu paat ta mankenna-awatan-ayu te masosnodtaaw chillu gapo hen ommafurotantaaw an Apo Jesus. Ya hen ifagà agé an heay ifà paat way cha mèamma an haén hen antoy alen Apudyus, torongam paat chicha te ancha tot-owag empapate way tommorong an haén hen chà nanginwarawagan hen anchi ammayay chamag way kaman agé an Clemente ya umat agé hen anchichay tapena. Yag tàén cha-an-o engadnan chicha amin hen antoy sorat-o, ensosorat chillu Apudyus chicha amin hen anchi libnuna way mangimfaga hen mètagu an hiya ah ing-inggana.
Hen ifagà an chàyu amin, antaaw ammag lomaylayad ah ing-inggana gapon nelarammongantaaw an Apo Jesu Cristu. Wat ta epegwà agéy mangimfaga way antaaw yanggay ammag lomarayyad.
Masapor epàilataaw hen anoh hen egachay tatagu te tég-angay tot-owa hen mamfangchan Apo Jesus. Ya achitaaw agé cha machanchanagan ah uray heno, ta antaawat iyam-amma way mangimfaga hen amin an Apudyus way manginya-agwa agé hen yamantaaw an hiya. Te no yachiyat, panohon Apudyus hen hamhamàtaaw way maid kepaniyan hen ekamanna way mamanoh. Ya maid agé makachachael hen hiyachiy napanohan hen hamhamàtaaw gapon Jesu Cristu.
Wat hen anongoh hen esorat-o an chàyu way sosnod, wat mepanggép hen hamham-éntaaw. Masapor arantaaw yanggay hen tot-owa ah manhamhamàtaaw ya hen anchi ammay ya hen anchi nalilimpiyu. Ta hen anchi i-inggaw ah hamhamàtaawat hen anchi nacharos ya hen anchi ifilang Apudyus ah usto ya hen anchi omenparaylayad. Achiyu haham-én hen laweng ta hen anchi omenpa-ammay ah hamhamà, chichachi hen haham-ényu. Ya amin way enacharyu an haén way innilan man hen matayu ono hen chengngaryu, yachi koma hen chayu amma-ammaan. Yag ah Apudyus way mamapanoh hen hamhamàtaaw, achina agé iyang-anggayan chitaaw.
Hen yaman Pablo gapon torongcha
2 Cor. 8:1-15; 9:1-15; 11:9; 12:10
10 Pararo hen laylayad-o ya chaà agén yaman an Apo Jesus te tàén nafayag, kasenyu inidchat hen torongyu ah mangempàil-anyu hen layadyu an haén. Manowat te achì ekatén naliw-anyu haén, te an yanggay maid wayayu way mangempàila hen hiyachiy layad. 11 Ya achì agé cha aryénto ah lilì gapon kenakorang hen masapor-o te ah katot-owana, inluwam-o way ammag mamapnek ah uray heno way wacha an haén. 12 Napachas-o amin hen egad way uray hen makorangan ya hen sommobraan hen egad way masapor hen tatagu. Wat ad uwan, uray heno way mekaman an haén, anà chillug mamapnek, tàén hommehennaangà ono anà an nanabhug. Wat maid agé lilì, tàén ammag maid masapor-o ono an homahawar. 13 Maka-anohà ah uray heno gapo hen torong Jesu Cristu way cha mangempapegsa an haén. 14 Ngém saramat paat chillu te chakar hen torongyu hen antoy ligat-o.
15 Chàyu way iFilipos, innilayu way chàyu yanggay hen nanorong an haén hen anchi layaw-o hen anchi provinsiyan hen Macedonia hen anchi pés-éy nangintudtuchuwà hen anchi ammayay chamag. Iggayà torongan hen anchichay ommafurot hen tapenay fabréy, te chàyu yanggay hen nangidchat hen aminay masapor-o ah nìyammaanyu an haén. 16 Ya namegwayu agé empale hen torongyu an haén hen kawad-à ad Tesalonica. 17 Mampasaramatà hen aminay torongyu an haén, ngém faén chilluchi hen chà agawaan an chàyu, te an kaskasen hen layad-o te gunggunaan chàyu an Apudyus gapon cha nadchi. 18 Wat ad uwan, gapo hen amin way empa-arayu an Epafrodito, maid nakorangà te an hommawar. Yag hen hiyachiy inidchatyu, faén yanggay haén hen nangidchatanyu te kaman inchatonyu aminchi an Apudyus wat nemparaylayad agéchi an hiya. 19 Ya ah Apudyus, maid mepachongan hen kafinaknangna, wat gapon Jesu Cristu, annag ilibli way mangidchat an chàyu hen aminay masaporyu. 20 Wat antaaw ammag chachayyawén ah Amataaw way Apudyus ah ing-inggana way maid péppégna.
21 Wat pakomostéényu amin hen annachay tatagun Apudyus ahna way cha omafurot an Jesu Cristu. 22 Ya amin hen antochay cha omafurot ahtod Roma, kaskasen hen anchichay wachah faréy Are Cesar, chacha amin pakomostéén chàyu ahna.
23 Wat ta totollongan chitaaw amin an Apo Jesu Cristu. Haén ah Pablo.