Ya Nunan Sulat ta ubat kan
PEDRO
1
Siku si Pedro ya apostul Jesu Cristu.
Nanulat taku kamuyun mani pinilin Bapan Namalyari ya nikyat buy manugêl amêsên bilang mani dayuwan sa Ponto, Galacia, Capadocia, Asia buy Bitinia. Sabitun nuna pun, pinili kawnan Bapan Namalyari buy dinyag nan mani tawu na sa kapamilatan Ispiritu na amên manunul kaw kan Jesu Cristu buy amên linisin nakaw sa mani kasalanan yu sa kapamilatan daya na.
Labay kuy manugêl kamuyuy lubus sa kangêdan buy kapatêtbêkan na ubat kan Bapan Namalyari.
Dilag in-il-an na Bapan Namalyari para kantamu
3-4 Ulimênên tamu si Bapan Namalyari ya Bapa buy Namalyarin Panginuun tamun Jesu Cristu! Gawan sa sadyay lunus na kantamu, binyanan na kitamun bayun biyay sa kapamilatan panguman pangabyay Jesu Cristu. Abiin ya mam-i kantamun maragul la kapilmiyan ya matanggap tamuy pamanay impangakun Bapan Namalyari, ya asê mangasira, ayin makit ta nadawak, buy asê mallumuma. Ya pamanan abiin, in-il-an Bapan Namalyari para kantamu baydu sa langit. Buy gawan sa panampalataya yu, pambantayan kaw kapangyarian Bapan Namalyari kaban mangêtêng kaw kaligtasan na makal-an para kamuyu sa panawun pag-udung Jesus.
Kabay abiin ya sêpat yun ikatula agyan makadanas kaw magmikakaatag ga panubuk sa biyay yu. Gawan na mani panubuk ka abiin, asê maêpêng buy sêpat yun madanasan amên matandan nu pêtêg ga panampalataya yu o asê. Ya panampalataya tamu, maiparisu ya sa gintu ya pan-ilutu sa apuy amên matandan nu pêtêg o asê. Nuwa mas maulagay panampalataya tamu kaysa sa gintuy mangapanat. Kabay nu mapaptêgan na pêtêg ga panampalataya yu, ulimênên kaw buy parangalên sa pag-udung Jesu Cristu. Agyan a yuya pun nakitan sabitun nuna angga amêsên, pangkaidwan yuya buy manampalataya kaw pun êt kana. Buy sa sadyay tula yu, a yu agyun ipaintindi gawan pantanggapên yinay tagêy panampalataya yu ya ayin kaatag, nun a ya kaligtasan yu.
10 Ya kaligtasan na ati, pinagpilitan usisên mani propeta sabitun nuna. Buy silay nipatanda tungkul sa kaligtasan na indin Bapan Namalyari kantamu. 11 Impatanday nan Ispiritun Cristuy idi kalla ya pasakitin si Cristu bayu parangalên sa langit. Kabay pan-isundu lay pangusisa la sabitun nuna gawan labay lan matandan nu makanu buy nu parasaantun malyari ya ati. 12 Nuwa impatandan Ispiritun Bapan Namalyari kallay ya mani bagay ya pan-ipatanda la, alwan para kalla nun a para sa ikakangêd tamu. Buy ya mani impatanda la sabitun nuna, nalêngê yina amêsên sa mani mangaral Mangêd da Balita. Nangaral sila kamuyu sa kapamilatan kapangyarian Ispiritun Bapan Namalyari ya in-utus na kalla ubat sa langit. Agyan êt ta mani ang-el, labaylabay lan mapukatan na mani kapêtêgan na ati ya in-aral kamuyu.
Sêpat kitamun pakadyag banal kaparisun Bapan Namalyari
13 Kabay pawa yun il-an ya isip yu sa panyag kalabayan Bapan Namalyari. Bênbênan yuy sarili yu buy magpakapas-êy kaw sa kapilmiyan yu ya matanggap yuy kangêdan Bapan Namalyari sa allun pag-udung Jesu Cristu. 14 Bilang mani anak Bapan Namalyari ya mapanunul, agana yu sunulun na nadawak ka kalabayan lawini yu kaparisun pandaygên yu sabitun a kaw pun nakakilala kan Bapan Namalyari. 15 Banal la Bapan Namalyari ya namêg kamuyu. Kabay sêpat kaw êt magpakabanal sa kaganawan pandaygên yu. 16 Gawan sinabin Bapan Namalyari sa Kasulatan, “Sêpat kaw magpakabanal gawan banal laku.”* 1:16 Levitico 11:44-45; 19:2
17 Si Bapan Namalyari ya pambêgên yun Bapa nu manalangin kaw kana, ayin yan pampilinin. Pan-atulun nay balang gisa ayun sa mani diyag la. Kabay kaban idi kaw pun baydi sa babun luta, sêpat kaw bumyay un dilag panggalang buy limu kana. 18 Tanda yu nu sabêt ta pinangatbus na kamuyu amên mailigtas nakaw sa ayin kapukatan na pamibiyaybiyay ya napagmana yu sa mani ninunu yu. Ya pinangatbus na kamuyu, alwan mani bagay ya mangapanat kaparisun gintu o pilak, 19 nun a ya maulagay dayan Cristu. Si Cristu, maiparisu ya sa gisay tupay ayin kapintasan buy ayin dinat ya in-andug kan Bapan Namalyari. 20 Kabay bayu pun dinyag ga babun luta, intakday nan Bapan Namalyari si Cristu amên mangatbus kantamu. Nuwa kay babayu yan impakit Bapan Namalyari sa mani tawlin allun ati para sa ikakangêd tamu. 21 Sa kapamilatan Cristu, manampalataya kaw kan Bapan Namalyari ya nanguman namabyay buy namarangal kana. Kabay ya panampalataya yu, kan Bapan Namalyari yana buy maniwala kaw wa pabyayên nakaw êt manguman buy parangalên.
22 Buy gawan sa panunul yu sa kapêtêgan, inlinis kawna sa mani kasalanan yu amên mabiyan kaw pêtêg ga pangidu sa mani mapatêl yu kan Cristu. Kabay miiidu kaw pêtêg sa bêkê yu, 23 gawan in-anak kaw nan nanguman. Buy ya bayun biyay yu, alwan ubat sa tawuy mangamati, nun a kan Bapan Namalyari ya ayin kamatyan. Dilag kawnan bayuy biyay sa kapamilatan Sabi nay nabyay ya manugêl kanuman. 24 Tagawan ayun sa Kasulatan,
“Ya biyay kaganawan tawu, kay kaparisun lamun,
buy ya kangêdan la, kay kaparisu êt bulaklak.
Mayanguy lamun buy mawangêy ya bulaklak na,
25 nuwa ya Sabin Panginuun manugêl kanuman.” 1:25 Isaias 40:6-8.
Buy ya Sabi na, sabay ya Mangêd da Balitay in-aral kamuyu.

*1:16 1:16 Levitico 11:44-45; 19:2

1:25 1:25 Isaias 40:6-8.