2
Kabay gawan dilag kawnan bayun biyay, lakwanan yinay kaganawan kalasin kadawakan, kaparisun pamurayit, pagtalingkayu, pangasêm, buy panira sa kaparisu. Sêpat kaw magin kaparisun kulaw wa sabêkên sa gatas indu na. Ya labay sabin, sêpat kaw êt sabêkên sa gatas sa ispiritwal ya ayin awyun na kadawakan. Gawan sa kapamilatan gatas sa ispiritwal ya sabay ya Sabin Bapan Namalyari, pumas-êy kaw sa panampalataya angga sa ganap kaw miligtas. Gawan “nadanasan yinay kangêdan Panginuun.”* 2:3 Mani Kanta 34:8.
Si Jesus ya batuy nabyay
Sabay si Jesus ya batuy nabyay ya insakwil mani tawu, nuwa pinili yan Bapan Namalyari buy maulaga ya sa pangêlêw na. Buy kaban magdani kaw kana, sikaw wa kaparisun mani batuy nabyay ya panggamitin Bapan Namalyari sa pamipaydêng templu nay ispiritwal. 2:5 Ya labay sabin templuy ispiritwal sabay ya mani manampalatayay miaawyun. Buy bilang mani banal la pari ya pinilin Bapan Namalyari, mag-andug kaw kanan mani ispiritwal la andug ya mamakapaidu kana, gawan pandaygên yuy abiin sa kapamilatan Jesu Cristu. Tagawan sinabin Bapan Namalyari sa Kasulatan,
“Elêwên yu! Nikabit takun gisay batu sa Jerusalem.
Maulaga ya kangku buy siyay pinili kun magin pundasyun.
Ya manampalataya kanay
a ya mipakadêng-êy.” 2:6 Isaias 28:16.
Kabay kamuyun mani manampalataya kana, maulaga ya para kamuyu. Nuwa sa mani tawuy asê manampalataya, matupad kallay idi sa Kasulatan,
Ya batuy insakwil mani mamipaydêng bali,
sabay ya batuy nagin pundasyun.§ 2:7 Mani Kanta 118:22.
Buy pansabin êt sa Kasulatan,
“Ya batun abiin sabay ya kapidumpulan mani tawu
angga sa mipalukub sila.* 2:8 Isaias 8:14.
Midumpul sila gawan a sila kalabay manunul sa Sabin Bapan Namalyari. Parabayduy nakatakda para kalla.”
Nuwa sikaw wa mani manampalataya, sabay sikaw wa layi ya pinilin Bapan Namalyari amên magin tawu na. Sikaw êt ta bansay nakal-an para kana buy sikaw wa mani pari ya maglingkud kana ya Ari tamu. Pinili kaw Bapan Namalyari ya magin kana amên mipatandan mangangêd da diyag na. Binêg nakaw ubat sa kadlêman buy gintan nakaw papakun sa mamakaupapas sa sawang na. 10 Awlagi alwa kaw tawun Bapan Namalyari, nuwa amêsên, tawu nakaw na. Sabitun nuna, a kaw kinalunusan Bapan Namalyari, nuwa amêsên, kinalunusan nakaw na.
11 Mani kakaidwan kun mapatêl, kay dayuwan kitamu ya makitugêl baydi sa babun luta. Kabay makisabi yaku kamuyun lakwanan yuy kalabayan lawini yu ya sabay ya pagkalaban nakêm yu. 12 Sa kaganawan uras, ipakit yu sa mani tawuy asê mangilala kan Bapan Namalyari ya matinêk ka pamibiyaybiyay yu. Gawan agyan pansangkanan lakaw amêsên na nadawak ka pandaygên yu, sa kapupusan makit lay mangangêd da pandaygên yu. Sa pakapakun baydu, ulimênên la si Bapan Namalyari sa allun pallumatêng na.
Magpasakup kaw sa mani mamunu
13 Para sa Panginuun tamu, pasakup kaw sa kaganawan mamunu sa balayan buy para êt baydu sa tawuy pinakamatag-ay ya tungkulan sa bansa 14 o agyan êt sa mani gobernador ya binyanan nan karapatan mamarusa sa mani manyag nadawak buy mamarangal sa mani manyag mangêd. 15 Tagawan ya kalabayan Bapan Namalyari, manyag kaw mangangêd amên na mani tawuy ayin tanda sa kapêtêgan, ayin silan masabi laban kamuyu. 16 Malaya kaw, nuwa alwan labay sabin malaya kaw nan manyag nadawak, nun a bumyay kaw bilang mani alipên Bapan Namalyari. 17 Galangên yuy kaganawan tawu buy kaidwan yuy mani mapatêl yu kan Cristu. Bumyay kaw dilag limu kan Bapan Namalyari. Buy galangên yuy tawuy pinakamatag-ay ya tungkulan sa bansa.
Pakitbusan yu si Cristu
18 Sikaw wa mani ipus, pasakup kaw sa mani amung yu, alwan kay abituy maganaka, nun a agyan abituy matubag êt kamuyu. 19 Gawan nu pibabatan yuy mani kasakitan sa gamêt amung yu, agyan ayin kaw kasalanan, matula si Bapan Namalyari kamuyu, tagawan pandaygên yuy abiin amên kay sunulun yuy kalabayan na. 20 Nu parusan kaw gawan sa pandaygên yuy nadawak, agyan pibabatan yu pun na parusan abiin, ayin pun êt ulaga. Nuwa nu pibabatan yuy parusa agyan mangangêd da pandaygên yu, pilmin matula-tula kamuyu si Bapan Namalyari. 21 Tagawan binêg kitamun Bapan Namalyari amên pibabatan tamuy pamasakit agyan a kitamu nangasalanan. Gawan sabitun pinasakitan si Cristu, nibabata ya para sa ikakangêd tamu. Nam-i yan alimbaway sêpat tamun tubsun. 22 “A ya nangasalanan o naglaram man.” 2:22 Isaias 53:9. 23 Dinustak ya, nuwa a ya nangablas pandustak. Pinasakitan ya, nuwa a ya namanta, nun a intiwala nay kaganawan kan Bapan Namalyari ya matinêk ka mangatul. 24 Sabitun impaku si Cristu sa kurus, siyay nay nananggap parusa sa mani kasalanan tamu amên a kitamina manyag kasalanan, nun a bumyay kitamina sa matinêk. Gawan sa mani nuka na, inumiyul kitamu. 25 Awlagi, para kitamun mani tupay nalitêp, nuwa amêsên, niudung kitamina kan Jesus ya manaysay buy mamantay kantamu.

*2:3 2:3 Mani Kanta 34:8.

2:5 2:5 Ya labay sabin templuy ispiritwal sabay ya mani manampalatayay miaawyun.

2:6 2:6 Isaias 28:16.

§2:7 2:7 Mani Kanta 118:22.

*2:8 2:8 Isaias 8:14.

2:22 2:22 Isaias 53:9.