13
Katganan mani tipan buy mani pangumusta
Ati ya ikatlu kun pamaku baysên. Ati ya idi sa Kasulatan, “Sabêt man na panangkan gisa laban sa kaparisu na, sêpat pagpapêtgan luwa o tatluy nakakit.”* 13:1 Deuteronomio 19:15. Sabitun ikalway pamaku ku baysên, pinatandan kuy mani nangasalanan ya a la matakasan na pamarusa ku. Amêsên, kaban ayin naku pun baysên, pampatandan kuy mani nangasalanan buy sikaw êt kaganawan, a kaw makatakas sa pamarusa ku sa pallumatêng ku. Daygên kuy abiin ya pamarusa gawan labay yun ipakit ku kamuyuy pagpapêtêg ya si Cristuy magsabi sa kapamilatan ku. Kabay mangêtpan kaw, ta sa pallumatêng ku, matandan yuy asê mayna si Cristu sa pamitinêk na kamuyu, nun a makapangyarian ya. Agyan paran mayna si Cristu sabitun impaku ya sa kurus, nakit ta kapangyarian Bapan Namalyari sa kapamilatan panguman nan pangabyay. Para kay êt baydu amêsên, gawan mayna kay kaparisun Cristu, nuwa makit ta kapangyarian Bapan Namalyari sa kapamilatan daygên yan kamuyu.
Usisên yuy sarili yu nu taganan manampalataya kaw kan Cristu. Pakaisipin yun mangêd. Nu pêtêg kaw manampalataya, idi kamuyu si Cristu. Nuwa nu ayin kamuyu si Cristu, a kaw pêtêg manampalataya. Buy nu matandan yuy pêtêg kaw manampalataya kan Cristu, matandan yuy pêtêg kay apostul Cristu. Manalangin kay para kamuyu ya a kaw makadyag dakun sabêt man na nadawak. Pandaygên yan na abiin, alwan amên ipakit sa mani tawuy pansunulun yuy mani pan-iaral yan. Nun a agyan sabin lay alwa kay pêtêg apostul Cristu, pawa kaw manyag mangêd. Kanuman a kay manyag agyan sabêt man na panalungat sa kapêtêgan, nun a pan-ipatanda yan na kapêtêgan. Matula kay nu mayna kay, napas-êy ta dayi ya panampalataya yu. Buy manalangin kay êt ta magin ganap kaw. 10 Kabay insulat kuy mani abiin kaban ayin naku pun baysên kamuyu amên sa pallumatêng ku, a kina kaylangan mipakit tubag sa panggamit karapatan na indin Panginuun kangku. Ya karapatan na indin kangku, para sa ikapas-êy yu buy alwan sa ikasira yu.
11 Mani mapatêl, angga ta di ya sulat ku. Pagpilitan yun ayin makitan na nadawak kamuyu buy sunulun yuy mani pansabin ku kamuyu. Mibêbêtêk kaw buy bumyay un dilag mangêd da pamikiawyun. Sa pakapakun baydu, manugêl kamuyu si Bapan Namalyari ya pinangubatan pangidu buy kapatêtbêkan.
12 Miaapêt kaw bilang mipapatêl kan Cristu.
Pan-ipasabin kaganawan pinilin Bapan Namalyarin kay kana ya idi baydi ya nagpapakun kawna.
13 Labay kuy manugêl kamuyun kaganawan ya kangêdan Panginuun Jesu Cristu, ya pangidun Bapan Namalyari buy pamikibêtêk Ispiritun Bapan Namalyari.

*13:1 13:1 Deuteronomio 19:15.