Ya Sulat Pablo sa mani taga
GALACIA
1
Siku si Pablo ya apostul Jesu Cristu. Nagin apostul laku alwan gawan dilag tawuy namili kangku o dilag tawuy namiutus kangku, nun a nagin apostul laku gawan pinili yakun Jesu Cristu buy Bapa tamun Namalyari ya namabyay nanguman kan Jesus. Nanulat taku kamuyuy mani pustun manampalatayay miaawyun na idi baysên sa prubinsyan Galacia. Nagpapakun kawna. Abiin êt ta pan-ipasabi kamuyun mapatêl tamu baydi ya kaawyun ku.
Labay kuy manugêl kamuyuy kangêdan buy kapatêtbêkan na ubat sa Namalyari ya Bapa tamu buy Panginuun tamun Jesu Cristu. Ayun sa kalabayan Bapa tamun Namalyari, indin Cristu ya sarili na para sa mani kasalanan tamu amên iligtas kitamu sa kadawakan na pandaygên mani tawu baydi sa babun luta. Ulimênên tamu si Bapan Namalyari kanuman! Awuy Panginuun.
Ayin kaatag Mangêd da Balita
Nagtaka ku gawan tambêng yun binukutan si Bapan Namalyari ya namêg kamuyu sa kapamilatan kangêdan Cristu. Pinaniwalan yuy kaatag aral ya pasabtan lan mangêd da balita pakan alwan pêtêg. Ayin kaatag Mangêd da Balita, nun a abituy in-aral kina kamuyu. Pansabin kuy ati, gawan dilag kaatag manggulu kamuyu buy labay lan itukawkaw wa Mangêd da Balita tungkul kan Cristu. Nu dilag mamiaral kamuyun kaatag sa Mangêd da Balita ya in-aral yan kamuyu, agyan sikay man o gisay ang-el la ubat sa langit, parusan ya dayin Bapan Namalyari. Sinabi yan na kamuyu sabitun nuna buy isabi ku pun êt manguman, “Nu dilag mangaral kamuyun kaatag sa Mangêd da Balita ya natanggap yu, parusan ya dayin Bapan Namalyari!”
10 Agana yu isipin na kay labay ku, abituy ikatulan mani tawu kangku. Asê! Ta ya labay ku, abituy ikatulan Bapan Namalyari kangku. Nu kay ikatulan tawuy labay ku, alwa kinan lingkud Cristu.
Parasaantun nadyag Apostul si Pablo
11 Mani mapatêl ku, labay kun matandan yuy alwan kay diyagdiyag tawuy Mangêd da Balitay in-aral ku kamuyu. 12 Buy a ku êt natanggap pa ati o natandan sa tawu, nun a mismun si Jesu Cristu ya namipatanda kangku.
13 Nabalitan yinay mana kun pamibiyaybiyay, sabitun manunul laku pun sa paniwalan mani Judio. Sadyay pamasakit ku sa mani manampalatayay miaawyun buy pinagpilitan ku silan upudun. 14 Buy tungkul êt taman sa panunul sa naugalyan mani Judio, nalampusan ku pun na malakêy kasin idad ku, tagawan taganan sinunul kuy paniwala yan na naubat pun sa mani ninunu yan.
15 Nuwa sa kangêdan nakêm Bapan Namalyari, bayu waku pun in-anak, pinili nakina buy amêsên, binêg naku amên maglingkud kana. 16 Buy impatanda na kangkuy Anak na amên ipatanda kuya êt sa mani alwan Judio. Sabitun nalyari ya abiin, a ku namatang agyan kansabêt man. 17 A ku êt naku sa Jerusalem amên makikit sa mani nunan nagin apostul kangku, nun a naku waku sa Arabia buy pamakayari, nag-udung ngaku sa balayan Damasco.
18 Sên nilabas sa tatluy tawun, naku waku sa Jerusalem amên makikit kan apostul Pedro buy nanugêl laku baydu kana un mapu buy limay allu. 19 Ayin naku pun nakitan baydun kaatag apostul, nun a kay si Santiago ya patêl Panginuun. 20 Pêtêg ga kaganawan pansabin ku sa sulat ta ati buy tandan Bapan Namalyari ya a ku maglaram.
21 Pamakayari, naku waku sa prubinsyan Siria buy sa prubinsyan Cilicia. 22 Sa panawun na abitu, a laku pun napagkaarap mani pustun manampalatayay miaawyun na idi sa prubinsyan Judea. 23 Kay nabalitan lay si manan mamasakit kalla, mangaral lana amêsên tungkul sa panampalatayay pinagpilitan nan upudun sabitun nuna. 24 Kabay inulimên la si Bapan Namalyari gawan sa dinyag na kangku.