Ya Sulat Pablo sa mani taga
COLOSAS
1
Siku si Pablo ya apostul Cristu Jesus ayun sa kalabayan Bapan Namalyari. Kaawyun ku si Timoteo ya patêl tamu.
Mani mapatêl ku, nanulat taku kamuyuy idi sa Colosas ya pinilin Bapan Namalyarin kay kana buy tapat kan Cristu.
Labay kun manugêl kamuyuy kangêdan buy kapatêtbêkan na ubat kan Bapan Namalyari ya Bapa tamu.
Ya panalangin Pablo para sa mani taga Colosas
Balang manalangin kay para kamuyu, pawa kay magpasalamat kan Bapan Namalyari ya Bapan Panginuun tamun Jesu Cristu, gawan nabalitan yan na panampalataya yu kan Cristu Jesus buy ya pangidu yu sa kaganawan pinilin Bapan Namalyarin kay kana. Parabaysên na pandaygên yu gawan napilmi kaw wa idin Bapan Namalyari kamuyuy in-il-an na sa langit. Nagin napilmi kawna paubat sabitun nalêngê yuy kapêtêgan na sabay ya Mangêd da Balita tungkul kan Jesu Cristu. Sên nalêngê yu buy napukatan na kapêtêgan tungkul sa kangêdan Bapan Namalyari, nanagêy ya abiin sa biyay yu buy niwagaw ubat kamuyu, kaparisun mangapalyari sa mani tawu sa kaganawan lugal sa babun luta. Natandan yuy Mangêd da Balitan abiin kan Epafras. Gisa yan pagtiwalan buy pangkaidwan na patêl buy pagkaawyun yan maglingkud kan Cristu. Nabalitan yan kan Epafras ya indin Ispiritun Bapan Namalyari kamuyu ya pangidu sa balang gisa.
Kabay paubat sabitun alluy natandan yan na tungkul kamuyu, pawa kay manalangin para kamuyu. Panyawarên yan kan Bapan Namalyari ya biyan nakaw kabiyasnan buy pangintindi ya ubat sa Ispiritun Bapan Namalyari amên lubus yun matandan na kalabayan na. 10 Sa pakapakun baydu, bumyay kaw nanaspat buy kapapaidu sa Panginuun, pawa kaw manyag kangêdan buy pawan lumalê ya pangilala yu kan Bapan Namalyari. 11 Manalangin kay kan Bapan Namalyari ya pakapas-êyên nakaw sa kapamilatan dakilay kapangyarian na amên mapibabatan yun dilag tula ya kaganawan madanasan yu. 12 Buy pawa kaw êt magpasalamat kan Bapa, ta dinyag nakaw nanaspat amên mapagmana yuy in-il-an nay idi sa langit para sa mani tawuy pinili nan kay kana ya idi sa nasawang. 13 Inligtas na kitamu sa kapangyarian kadlêman buy inlaku na kitamu sa pag-arian kakaidwan nan Anak. 14 Inatbus na kitamina sa kapamilatan Anak na, ya labay sabin pinatawad day mani kasalanan tamu.
Ya mangêd da dinyag Cristu para kantamu
15 Si Cristuy kakitan kan Bapan Namalyari ya asê mangakitan. Bayu pun dinyag ga kaganawan, dilag ga si Jesus buy makapangyarian ya sa kaganawan. 16 Sa kapamilatan Cristu, dinyag Bapan Namalyari ya kaganawan idi sa langit buy idi baydi sa babun luta, ya mani mangakit buy asê mangakit kaparisun ispirituy mag-ari, manungkulan, mamunu, buy dilag kapangyarian. Nadyag ga kaganawan sa kapamilatan Cristu buy para kana. 17 Bayu pun dinyag ga kaganawan, dilag ga si Cristu, buy sa kapamilatan na, manugêl nakapakapalay kaganawan. 18 Si Cristu ya pinakaulu buy ya pinakalawini na sabay ya mani manampalatayay miaawyun. Buy siyay pinangubatan biyay ta nuna yan nabyay sa mani nati amên siyay pinakamatag-ay sa kaganawan. 19 Gawan kalabayan Bapan Namalyari ya lubus manugêl kan Cristu ya pangaNamalyari na. 20 Buy sa kapamilatan dayan Cristu sabitun nipaku ya sa kurus, nibtêk kan Bapan Namalyari ya kaganawan idi sa langit buy idi sa babun luta.
21 Sabitun nuna, marayu kaw kan Bapan Namalyari buy kapati nakaw, gawan sa nadawak ka isip yu buy sa mani diyag yu. 22 Nuwa amêsên, sa kapamilatan pangamatin lawinin Jesus sa kurus, in-udung Bapan Namalyari ya mangêd da pamikiawyun yu kana. Kabay ituwad nakaw banal, malinis, buy ayin makitan na nadawak sa pangêlêw na. 23 Nuwa kaylangan yun manugêl tapat buy napas-êy sa panampalataya yu. Buy agana yu paulayên mitas sa kapilmiyan yu sa Mangêd da Balitay nalêngê yu. Ya Mangêd da Balitan ati, in-aral lana sa kaganawan lugal baydi sa babun luta buy siku si Pablo ya nagin mangaral ati.
Ya kasakitan Pablo para sa mani manampalataya
24 Masaya ku sa mani mangadanasan kuy kasakitan para kamuyu buy sa kapamilatan ati, bilang maisundu kuy pamibabata sa kasakitan na nadanasan Cristu para sa mani manampalataya ya sabay ya pinakalawini na. 25 Intalaga kun Bapan Namalyari ya maglingkud sa mani manampalataya amên maipangaral la kabuuan sabi na kamuyun alwan Judio. 26 Abituy nakaliim sa kabuuan sabi na, asê pun impatanda sa mani pipuunpuunan tamu sabitun nuna. Nuwa amêsên, impatanda nayna kantamun mani pinili nan kay kana. 27 Labay Bapan Namalyarin ipatanda na sa kaganawan tawuy dakila buy mamakaupapas sa liim palanu na ya sabay si Cristuy manugêl kamuyu. Buy sabay siyay kapilmiyan tamun madanasan tamuy kangêdan na sa langit.
28 Kabay pan-iaral yan si Cristu sa kaganawan tawu. Pampatandan buy panturwanan yan na balang gisa sa kapamilatan kabiyasnan na indin kanyan Bapan Namalyari. Sa pakapakun baydu, maiarap yan na balang gisa kan Bapan Namalyari un ganap pa pamikibêtêk la kan Cristu. 29 Kabay pagpilitan kun mangaral Mangêd da Balita sa kaganawan tawu sa kapamilatan kapangyarian Cristu ya mamapas-êy kangku.