2
Labay kun matandan yu nu parasaantuy pagsipêg ku para kamuyu. Para êt baydu sa mani idi sa Laodicea buy sa kaganawan asê pun nakakilala kangku un arapan. Pandaygên kuy ati amên papas-êyên na nakêm yu buy mibêbêtêk kaw sa pamiiidu yu. Sa pakapakun baydu, lubus yun matandan buy mapukatan na liim ma palanun Bapan Namalyari ya sabay si Cristu. Tagawan si Cristuy pinangubatan kaganawan kabiyasnan buy katandan.
Pansabin ku kamuyuy mani abiin amên a lakaw mailitêp sa kapamilatan mangangêd da pagsabi, pakan alwan pêtêg. Ta agyan ayin naku baysên kamuyu, pawa kaw idi sa isip ku. Buy sên nabalitan kuy masalaysay ya pamiaawyun yu bilang manampalataya buy napas-êy ya panampalataya yu kan Cristu, matula ku.
Si Cristuy sêpat tamun sunulun
Amêsên, gawan tinanggap yu si Cristu Jesus bilang Panginuun yu, isundu yuy bumyay kaw sa kalabayan na ya nakayamut malalê kana un dilag napas-êy ya panampalataya kaparisun in-aral kamuyu. Buy pawa kaw magpasalamat kan Bapan Namalyari.
Mangillag kaw sa mani manurun mamakapilitêp buy sa pan-ituru lay ayin kapukatan amên a lakaw maiayat. Tagawan alwan ubat kan Cristuy aral la abiin, nun a kay ubat sa namanay naugalyan buy sa mani paralan sa babun luta. Kabay agana kaw pailitêp, gawan sabitun napakadyag tawu si Jesu Cristu, ya buun pangaNamalyari, idi ya kana. 10 Nagin ganap kawna gawan sa pamikibêtêk yu kan Cristu ya sabay ya manakup sa kaganawan ispirituy mamunu buy dilag kapangyarian.
11 Gawan sa pamikibêtêk yu kan Cristu, bilang natuli kawna ta intas san Cristu ya kalabayan lawini yu. 12 Sa kapamilatan pamawtismu kamuyu, nanuwad kawnan nilbêng kaawyun Cristu. Buy sên nabyay ya, nanuwad kaw êt nabyay kaawyun na, gawan naniwala kaw sa kapangyarian Bapan Namalyari ya namabyay kana. 13 Sabitun nuna, nanuwad kaw nati gawan sa mani kasalanan yu buy sa panunul yu sa nangadadawak ka kalabayan lawini yu. Nuwa amêsên, bilang pinabyay kaw nan Bapan Namalyari kaawyun Cristu. Pinatawad nay kaganawan kasalanan tamu. 14 Tagawan sa kapamilatan pangamatin Cristu sa kurus, binuray nan Bapan Namalyari ya listaan kaganawan kasalanan tamu buy ya kautusan na inlabag tamu. Dinyag nan ayin ulaga amên a kitamu maparusan. 15 Sa kapamilatan êt pangapakun Cristu sa kurus, sinambut Bapan Namalyari ya mani ispirituy mag-ari buy dilag kapangyarian. Buy impakit nay panambut na sa arapan kaganawan.
16 Kabay agana kaw makipapaniwala sa mani tawuy magsabi kamuyu nu sabêt ta malyarin kanên o inêmên, o nu sabêt ta sêpat daygên sa balang pesta, sa balang bayun buwan o sa Allun Pagpaynawa. 17 Ya mani abiin, kay kakitan sa mani bagay ya palatêng. Nuwa ya katuparan kaganawan abiin sabay si Cristu. 18 Dilag magpakayêpa kunwadis buy pan-ipilit lay kaylangan êt ulimênên na mani ang-el Bapan Namalyari. Pansabin lay nasulêplêp lay abiin. Pan-ipadayêw lay abiin, pakan alwan pêtêg, ta kay ubat ya abiin sa sarili lan isip. Agana kaw maniwala sa pansabin la, ta nu paniwalan yuy abiin, mitas kamuyuy gantimpalay in-il-an Bapan Namalyari para kamuyu. 19 A sila nagpasakup kan Cristu ya sabay ya ulu tamun mani manampalataya. Buy siyay mamibêtêk buy manaysay kantamu bilang lawini na buy sabay siyay mamaragul ayun sa kalabayan Bapan Namalyari.
20 Sên nati si Cristu, bilang nati kaw êt kaawyun na buy imbus na kawna sa mani paralan sa babun luta. Uysiyan pansunulun yuya pun na mani paradi ta, 21 “Agana talanên na ati,” “Agana tawayan na abitu,” “Agana kimitin na abiin”? 22 Ta ya kapêtêgan, abiin na bagay ya pan-ibawal la, kay tungkul sa mani bagay ya maubus nu maêkan o mainêm. Kabay agana yu sunulun na abiin na utus buy aral, ta kay diyag tawu. 23 Ya mani utus ya abiin, nu êlêwên yu, paran dilag kabiyasnan, ta pan-ituru lay kaylangan magsipêg magsimba, magpakayêpa, buy magpakasakit sa lawini. Nuwa ya pêtêg, ayin kapukatan na abiin, ta asê makasawup sa pamênbên kalabayan lawini.