Ya Sulat Pablo kan
FILEMON
1
Filemon nay, siku si Pabloy nakasukul gawan sa pangaral ku tungkul kan Cristu Jesus. Nanulat taku kamu, kaawyun ku si Timoteo ya patêl tamu sa Panginuun. Nagpapakun kaynay kakaidwan yan na Filemon ya kaawyun yan maglingkud kan Bapan Namalyari, buy para êt baydu kan Apia ya patêl tamuy babayi buy kan Arquipo ya kaparisu tamun ayin limun mangaral tungkul kan Jesus buy para êt baydu sa mani manampalatayay miaawyun ya magtipun sa bali mu.
Labay kuy manugêl kamuyuy kangêdan buy kapatêtbêkan na ubat sa Namalyari ya Bapa tamu buy Panginuun tamun Jesu Cristu.
Ya pangidu buy panampalatayan Filemon
Balang manalangin naku, pawa katan pan-iawyun buy pawa kun magpasalamat sa Bapa kun Namalyari, tagawan nabalitan kuy panampalataya mu sa Panginuun Jesus buy ya pangidu mu sa kaganawan pinilin Bapan Namalyarin kay kana. Manalangin naku kan Bapan Namalyari ya isundu muy mangêd da nakêm mu sa balang manampalataya. Sa pakapakun baydu, lumalê pun na pangintindi mu sa kaganawan mangangêd da bagay ya indin kantamun Bapan Namalyari gawan sa pamikibêtêk tamu kan Jesu Cristu. Patêl kuway, matula ku êt buy pinumas-êy ya nakêm ku gawan sa pangidu mu sa mani pinilin Bapan Namalyarin kay kana. Buy ya pangidu mu sabay ya nakasiglan nakêm la.
Ya panyawarên Pablo kan Filemon
Kabay bilang apostul Cristu, napas-êy ya nakêm kun mamiutus kamu nu sabêt ta sêpat mun daygên. Nuwa gawan kaidwan kata, kay makisabi yaku ta kamu. Ta tuwa kina buy amêsên, nakasukul laku gawan sa pangaral ku tungkul kan Cristu. 10 Makisabi yakun mangêd kamu para kan Onesimo. Intuwad kuyan anak tagawan kaban nakasukul laku, nagin bapa naku sa panampalataya. 11 Sabitun nuna, ayin kan pakinabang kan Onesimo* 1:11 Onesimo: ya labay sabin “mapakinabangan.” gawan tinumakas ya. Nuwa amêsên, maragul lanay maisawup na kantan luwa.
12 Pan-ipaudung kina kamu si Onesimo ya kakaidwan ku. 13 Labay ku dayin manugêl yapun sa lukup ku amên makasawup ya kangku ya paran sikay nay nanawup kangku kaban nakasukul laku pun gawan sa pangaral kun Mangêd da Balita. 14 Nuwa a ku labay daygên na abitu un ayin kan sinabi amên kusan nakêm minaman manawup kangku un asê pinilit.
15 Dat nisyay kamu si Onesimo sa pêrad da panawun amên sa pag-udung na kamu, ayina misyay kamu kanuman. 16 Agyan kay ipus muya sabitun nuna, nuwa amêsên, gisa yina sa pan-idun tamuy patêl. Pangkaidwan kuya, luyang nga kamu, ta alwan kay ipus muya nun a patêl muya sa Panginuun.
17 Kabay nu pan-ituwad mukun kaparisu mun lingkud Panginuun, tanggapên mu si Onesimo kaparisun pananggap mu kangku. 18 Nu nangasalanan ya o nu nakautang ya kamu, sikinay singilin mu. 19  Siku si Pablo ya mismun nanulat ati. Filemon nay, in-aral ku kamu si Cristu un ayin bayad. Kabay makisabi yaku kamu ya agana mina pabayarên si Onesimo sa dakun sabêt man na nautang na kamu. Siku tanay mamayad. 20 Patêl kuway, alang-alang sa Panginuun, makisabi yaku kayêk kamun daygên muy panyawarên ku kamu tungkul kan Onesimo. Pasiglên muy nakêm ku bilang patêl mu kan Cristu.
21 Nanulat taku kamuy Filemon, tagawan napilmi yakun daygên muy panyawarên ku. Buy tanda kuy igit pun baydi ya daygên mu. 22 Makisabi yaku êt ta il-an mukun matugêlan tagawan man-umasa kun sa kapamilatan panalangin yu, makapag-udung ngaku baysên kamuyu.
Katganan pangumusta
23 Nagpapakun kayna, sabin Epafras ya kaawyun kun nakasukul gawan sa pangaral na tungkul kan Cristu Jesus. 24 Nagpapakun kayna, sabin êt lan Marcos, Aristarco, Demas, buy si Lucas ya kaawyun kun maglingkud kan Bapan Namalyari.
25 Labay kuy manugêl kamuyuy kangêdan Panginuun Jesu Cristu.

*1:11 1:11 Onesimo: ya labay sabin “mapakinabangan.”