2
Ya sulat para sa mani manampalatayay miaawyun na idi sa Efeso
Amêsên, sinabi ya êt Jesus kangku ya manulat taku sa ang-el nay magbantay sa manampalatayay miaawyun na idi sa balayan Efeso.
“Ati ya pan-ipasabin Jesus ya manalan un pituy bêtêwên sa wanan ku buy mamita sa bunak pituy gintuy pamyanan sulu. Sikaw wa mani taga Efeso, tanda kuy mani pandaygên yu. Tanda kuy mani pagpagal yu bilang manampalataya buy ya pamibabata yu. Tanda ku êt ta a yu pantulutan makiawyun kamuyuy mani nangadadawak ka tawu. Sinubukan yuy mani mapagtalingkayuy apostul buy napagpapêtgan yun alwa silan namtêg apostul. Tanda ku êt ta nibabata ka sa malakêy kasakitan gawan sa panunul mu kangku buy a ka nangayna.”
“Nuwa dilag gakun asê labay kamuyu. Ya pangidu yu kangku, asina kaparisu sabitun nuna kaw nanampalataya. Ganakên muy abituy kabilyan mu sabitun nuna kan nanampalataya ya naumut ta pangidu mu kangku, ya siyan amêsên ni inlumêpêt tana! Kabay magsisi kayna buy daygên muy mani pandaygên mu sabitun nuna kan nanampalataya kangku. Tagawan nu a ka magsisi, lakwên kata buy itas kuy pamyanan mun sulu sa binyanan na. Nuwa dilag gaku êt labay kamu. Pangkasulapwan muy mani pandaygên mani Nicolaita kaparisun panulapu ku sa mani pandaygên la.”* 2:6 Ya pandaygên mani Nicolaita, paniwalan lay asê nadawak ka mangulimên sa alwan pêtêg ga Diyus buy asê nadawak ka panunul sa kalabayan lawini.
“Sikaw wa mani mallêngê, pakaisipin yuy pansabin Ispiritun Bapan Namalyari sa mani manampalatayay miaawyun. Sisabêt man na manambut, tulutan kuyan mangan un tagêy puun kayuy mam-in biyay ya idi sa Paraisun Bapan Namalyari.” 2:7 Paraisun Bapan Namalyari: ya labay sabin panugêlan Bapan Namalyari. Asê makitan na abiin baydi sa babun luta.
Ya sulat para sa mani manampalatayay miaawyun na idi sa Esmirna
Sinabi êt Jesus kangku ya manulat taku sa ang-el nay magbantay sa manampalatayay miaawyun na idi sa balayan Esmirna.
“Ati ya pan-ipasabin Jesus ya sabay siyay Umpisa buy Kayaryan kaganawan nati buy nanguman nabyay. Sikaw wa mani taga Esmirna, tanda kuy sadyay pamasakit ta mangadanasan yu. Tanda kuy kalulu kaw, nuwa sa pangêlêw ku, mabandi kaw. Tanda ku êt ta pamustak mani Judio kamuyu. Nuwa agyan pansabin lay mani Judio sila, a sila pêtêg tawun Bapan Namalyari nun a sakup silan Satanas. 10 Agana ka malimu sa mani kasakitan na marani minan danasên. Pakalêngê ka! Dilag dakun umnu kamuyuy ipasukul Satanas amên subukun nakaw. Makadanas kaw pamasakit sa lalên mapuy allu. Manugêl kan tapat angga sa kamatyan buy biyan katan gantimpalan biyay ya ayin katganan.
11 Sikaw wa mani mallêngê, pakaisipin yuy pansabin Ispiritun Bapan Namalyari sa mani manampalatayay miaawyun. Sisabêt man na manambut, a ya makadanas ikalway kamatyan.” 2:11 ikalway kamatyan: ya labay sabin kaparusan na ayin anggan sa impernu ( Pahayag 20:6; 20:14; 21:8).
Ya sulat para sa mani manampalatayay miaawyun na idi sa Pergamo
12 Sinabi êt Jesus kangku ya manulat taku sa ang-el nay magbantay sa manampalatayay miaawyun na idi sa balayan Pergamo.
“Ati ya pan-ipasabin Jesus ya manalan matarêm ma ispaday mikapakay tarêm. 13 Sikaw wa mani taga Pergamo, tanda kuy agyan manugêl kaw sa balayan na pansakupun Satanas, manugêl kaw pun êt tapat kangku. Agyan pinati baysên sa balayan yu si Antipas ya tapat ta magpapêtêg tungkul kangku, a kaw nanalibatuk sa panampalataya yu kangku.”
14 Nuwa dilag gakun asê labay kamuyu. Si dakun umnu kamuyuy manunul sa mani inturun propetay nadawak ya si Balaam.§ 2:14 Mabasa tamuy kwentun Balaam sa librun Mani Bilang 22-24; Mani Bilang 31:16; Deuteronomio 23:4. Sabitun nunan panawun, inturun Balaam kan Balac nu parasaantu nan itustus ya mani Israelitan makadyag kasalanan. Sinabin Balac sa mani Israelita ya kanên lay kanên na in-andug sa diyusdiyusan buy makikanayun sila. 15 Dilag êt dakun umnu kamuyuy manunul sa mani asê ustuy aral mani Nicolaita. 16 Kabay magsisi kawna buy lakwanan yinay panyag yun mani kasalanan. Tagawan nu asê, mangamut takun maku baysên amên sa kapamilatan ispaday man-umawas sa bêbêy ku, kalabanên kuy abiin silay mani kaawyun yuy manunul sa mani asê ustuy aral.
17 “Sikaw wa mani mallêngê, pakaisipin yuy pansabin Ispiritun Bapan Namalyari sa mani manampalatayay miaawyun. Sisabêt man na manambut, biyan kuyan kanên na in-il-an ku sa langit.* 2:17 Sa Griego, manna ya nakasimpan. Ya labay sabin manna, abituy tinapay ya indin Bapan Namalyari sa mani Israelita sabitun idi sila sa kakyangan. Biyan ku êt ta balang gisa kalla un naputi ya batuy dilag nakasulat ta bayun lagyuy ayin kaatag makatanda nun a kay abituy makatanggap.”
Ya sulat para sa mani manampalatayay miaawyun na idi sa Tiatira
18 Sinabi êt Jesus kangku ya manulat taku sa ang-el nay magbantay sa manampalatayay miaawyun na idi sa balayan Tiatira.
“Ati ya pan-ipasabin Jesus ya sabay siyay Anak Bapan Namalyari ya dilag mani matay magdêkêtdêkêt paran apuy buy ya mani bitis nay manginangkinang nga paran pinasilêng nga tangsu. 19 Sikaw wa mani taga Tiatira, tanda kuy mani pandaygên yu. Tanda ku êt ta mapangidu kaw, mapanampalataya kaw, mapaglingkud buy mapamibabata. Tanda ku êt ta igit pun na pandaygên yu amêsên kaysa sabitun nuna.
20 Nuwa dilag gakun asê labay kamuyu. Pantulutan yun manuru si Jezebel 2:20 Ya nunan Jezebel asawan gisay ari sa Israel sabitun nuna. Mabasa sa 1 Ari 16. ya babayin mapagtalingkayun propeta. Kabay sa kapamilatan pan-ituru na, naiayat nan makikanayun na mani maglingkud ku buy naiayat na silan mangan kanên na in-andug sa mani diyusdiyusan. 21 Binyanan kuyan panawun magsisi buy lakwanan na pamikikanayun na, nuwa taganan a ya kalabay.
22 Pakalêngê kaw. Biyan kuyan sakit angga sa a yina makaidêng sa kakalêkan na. Parusan ku êt ta mani nakaawyun na, liban tana nu pagsisyan buy lakwanan lay pamikikanayun la sa babayin abiin. 23 Patin kuy mani tagasunul na amên matandan kaganawan pustun manampalatayay miaawyun ya sikuy magtandan isip buy bêkên mani tawu. Biyan kun tumbas ya balang gisa kamuyu ayun sa mani dinyag yu. 24 Nuwa ya kaatag kamuyu baysên sa balayan Tiatira, asê manunul sa mani turun Jezebel buy a kaw nabiyasa sa pambêgên lan ‘Malalêy mani turun Satanas.’ Kabay a kina dagdagan pun amên a mabayatan na isip yu. 25 Kay labay kuy isundu yuy panunul yu sa kapêtêgan na nalêngê yu angga sa lumatêng ngaku.
26 Ya mani manambut buy manunul sa kalabayan ku angga sa kamatyan, biyan ku silan karapatan mamaala sa mani bansa 27 buy kapangyarian manyapung sa mani bansa kaparisun têkên na bakal ya manyapung sa mani banga. Biyan ku sila êt karapatan kaparisun indin kangkun Bapa ku. 2:27 Mani Kanta 2:8-9. 28 Buy idin ku êt kallay kalluwan sa maranun.§ 2:28 Ya labay sabin bay-in kalluwan sa maranun, si Jesus o kapangyarian mag-ari kaawyun Jesus. 29 Sikaw wa mani mallêngê, pakaisipin yuy pansabin Ispiritun Bapan Namalyari sa mani manampalatayay miaawyun!”

*2:6 2:6 Ya pandaygên mani Nicolaita, paniwalan lay asê nadawak ka mangulimên sa alwan pêtêg ga Diyus buy asê nadawak ka panunul sa kalabayan lawini.

2:7 2:7 Paraisun Bapan Namalyari: ya labay sabin panugêlan Bapan Namalyari. Asê makitan na abiin baydi sa babun luta.

2:11 2:11 ikalway kamatyan: ya labay sabin kaparusan na ayin anggan sa impernu ( Pahayag 20:6; 20:14; 21:8).

§2:14 2:14 Mabasa tamuy kwentun Balaam sa librun Mani Bilang 22-24; Mani Bilang 31:16; Deuteronomio 23:4.

*2:17 2:17 Sa Griego, manna ya nakasimpan. Ya labay sabin manna, abituy tinapay ya indin Bapan Namalyari sa mani Israelita sabitun idi sila sa kakyangan.

2:20 2:20 Ya nunan Jezebel asawan gisay ari sa Israel sabitun nuna. Mabasa sa 1 Ari 16.

2:27 2:27 Mani Kanta 2:8-9.

§2:28 2:28 Ya labay sabin bay-in kalluwan sa maranun, si Jesus o kapangyarian mag-ari kaawyun Jesus.