3
Ya sulat para sa mani manampalatayay miaawyun na idi sa Sardis
Sinabi êt Jesus kangku ya manulat taku sa ang-el nay magbantay sa manampalatayay miaawyun na idi sa balayan Sardis.
“Ati ya pan-ipasabin Jesus ya manalan un pituy bêtêwên buy idi kanay pituy ispirituy maglingkud kan Bapan Namalyari. Sikaw wa mani taga Sardis, tanda kuy mani pandaygên yu. Malakêy magsabin nabyay ya panampalataya yu kangku, nuwa sa kapêtêgan, nati ya panampalataya yu. Kabay mimata kaw buy papas-êyên yun manguman na nitagan na panampalataya yu ya marani yan mati. Gawan makitan kuy asê pun ganap pa pandaygên yu sa pangêlêw Bapan Namalyari. Kabay ganakên yuy mani aral la nalêngê buy natanggap yu. Sunulun yuy mani abitu buy pagsisyan yuy mani kasalanan yu. Nu a kaw mimata, lumatêng ngaku sa uras sa a yu tanda, kaparisun gisay manakaw ya a yu tanda nu sabêt ta uras sa pallumatêng na.
Nuwa dilag dakun umnu kamuyu baysên sa Sardis ya asê nadinatan na yaming la, ta a sila nanyag nadawak kaparisun kaatag. Mita silan kaawyun kun nakayaming naputi gawan nanaspat sila kangku. Nu sisabêt man na manambut, payamingan ku yan naputi buy a ku itas ya lagyu na sa librun biyay. Buy kilalanên kuya sa arapan Bapa ku buy sa mani ang-el na. Sikaw wa mani mallêngê, pakaisipin yuy pansabin Ispiritun Bapan Namalyari sa mani manampalatayay miaawyun.”
Ya sulat para sa mani manampalatayay miaawyun na idi sa Filadelfia
Sinabi êt Jesus kangku ya manulat taku sa ang-el nay magbantay sa manampalatayay miaawyun na idi sa balayan Filadelfia.
“Ati ya pan-ipasabin Jesus ya banal buy mapagtiwalan. Idi kangkuy susin David.* 3:7 susin David: ya labay sabin, dilag yan kapangyarian sa kaarian David. Sabêt man na buklatên ku, ayin nan makapisara buy nu sabêt man na insara kina, ayin nan makapibuklat. Sikaw wa mani taga Filadelfia, tanda kuy mani pandaygên yu. Agyan kay iibun na agyu yu, sinunul yuy mani inturu ku buy a yu impuglaw wa lagyu ku. Kabay imbuklat kuy pasbul kamuyu buy ayin dakun sisabêt ya makapisaran ati. Pakalêngê kaw! Ati yaman na daygên ku sa mani Judioy sakup Satanas ya idi sa balayan yu. Ta pansabin lay mani Judio sila nuwa maglaram sila. Padukwan ku sila sa arapan yu amên matandan lay pangkaidwan kataw. 10 Lumatêng nga panawun kapapalimuy kasakitan na malyari sa kaganawan tawu baydi sa babun luta. Nuwa illagan kataw sa panawun na abiin, gawan sinunul yuy utus ku ya mibabata kaw.
11 Marani yakinan lumatêng. Kabay isundu yuy panunul yu sa kapêtêgan na nalêngê yu amên ayin sisabêt man na makakwan gantimpala yu. 12 Nu sisabêt man na manambut, ituwad kuyan gisay tarêk sa Templun Bapan Namalyari buy manugêl lina baydu kanuman. Itatak ku kanay lagyun Namalyari ku buy lagyun balayan Namalyari ya sabay ya bayuy Jerusalem ya magtabuy ubat sa langit. Buy itatak ku êt kanay bayu kun lagyu. 13 Sikaw wa mani mallêngê, pakaisipin yuy pansabin Ispiritun Bapan Namalyari sa mani manampalatayay miaawyun.”
Ya sulat para sa mani manampalatayay miaawyun na idi sa Laodicea
14 Sinabi êt Jesus kangku ya manulat taku sa ang-el nay magbantay sa manampalatayay miaawyun na idi sa balayan Laodicea.
“Ati ya pan-ipasabin Jesus ya sabay siyay pambêgên Amen, 3:14 Amen: ya labay sabin, si Jesus ya kapilmiyan mani pangakun Bapan Namalyari. ya mapagkatiwalan buy pêtêg ga magpapêtêg buy sabay siyay pinangubatan kaganawan dinyag Bapan Namalyari. 15 Tanda kuy mani pandaygên yu. Tanda kuy a kaw nalêpêt o naumut. Labay ku dayin nalêpêt kaw o naumut. 16 Nuwa gawan maligamgam kaw, a naumut o nalêpêt, isuka kataw. 17 Pansabin yuy mabandi kawna buy idi ya kamuyuy kaganawan pangaylanganan yu. Nuwa a yu tanday kapapalunus kaw, kalulu, bulag sa kapêtêgan buy tagêktêk sa pangêlêw Bapan Namalyari. 18 Kabay pansabin ku kamuyuy manaliw kaw kangkun gintuy inlutu sa apuy amên magin pêtêg kaw mabandi. Manaliw kaw êt kangkun naputi ya yaming amên matakpan na mamakapadêng-êy ya kalabusan yu. Buy manaliw kaw panuluy pan-ipunu sa mata amên makit yuy kapêtêgan.
19 Pamparusan buy pan-itinêk kuy mani tawuy pangkaidwan ku. Kabay magsipêg kaw buy lubus yun pagsisyan na mani kasalanan yu. 20 Abiti yaku sa lawasan pasbul yuy mallatuktuk. Nu dilag makalêngê kangku buy ibuklat nay pasbul na, sumun naku buy pagkaêm kuyan mangan.
21 Nu sisabêt man na manambut, biyan kuyan karapatan miknu sa danin turonu ku. Tagawan sên nanambut taku, nakaiknu wakina sa danin turonun Bapa kun Namalyari ya nakaiknu sa turonu na. 22 Sikaw wa mani mallêngê, pakaisipin yuy pansabin Ispiritun Bapan Namalyari sa mani manampalatayay miaawyun.”

*3:7 3:7 susin David: ya labay sabin, dilag yan kapangyarian sa kaarian David.

3:14 3:14 Amen: ya labay sabin, si Jesus ya kapilmiyan mani pangakun Bapan Namalyari.