17
Ya Babayi ya Pambayaran
Pamakayari, nagdani kangkuy gisa sa pituy ang-el ya dilag tatalan na silyaw. Sinabi na, “Kilaku ka kangku, ta ipakit ku kamuy pamarusa sa pikatandan na babayi ya pambayaran. Ya babayin abiin, sabay siyay pikatandan na balayan na idi sa narani sa malakêy ilug. Paran nakikanayun kanay kaganawan ari baydi sa babun luta, gawan pansunulun lay mani pan-iaral na. Buy para êt nalasing ya kaganawan tawuy nakikanayun kana.”
Tambêng kun natanam ma natupus sakun Ispiritun Bapan Namalyari. Buy gintan nakun ang-el sa kakyangan. Nakit ku bayduy babayi ya nakasakay sa matubag ga ayup pa kulay naudit. Ya matubag ga ayup, dilag yan pituy ulu buy dilag yan mapuy sungay. Buy nakatatak sa buun lawini nay mani lagyuy mamustak kan Bapan Namalyari. Kulay naudit buy muraduy yaming babayi. Nakatêkay yan gintu, maulagay batu buy perlas. Mitatalan yan basuy gintu ya napnun kadawakan na buy mamakapadêng-êy ya pamikikanayun na. Nakatatak sa waêng nay lagyuy dilag liim ma labay sabin,
ATI YA PIKATANDAN NA BALAYAN BABILONIA,
YA INDUN KAGANAWAN BABAYI YA PAMBAYARAN
BUY KAGANAWAN KADAWAKAN SA BABUN LUTA.
Ya babayin abiin, nakit kuy paran nalasing gawan sa dayan mani pinilin Bapan Namalyarin kay kana ya impapati na gawan sa panunul la kan Jesus. Buy sên nakitan kuya, taganan nakaupapas saku.
Nuwa sinabin ang-el kangku, “Agana ka paupapas ta sabin ku kamuy labay sabin babayi buy matubag ga ayup pa dilag pituy ulu buy mapuy sungay ya sabay ya pinagsakayan na. Ya nakitan muy matubag ga ayup, sabay ya mambumyay awlagi, nuwa nati yina. Marani yinan magsalwang ubat sa kalalêlalêan sukulan sa aypan luta, nuwa milaku ya sa ayin katganan na kaparusan. Ya mani tawu baydi sa babun lutay asê nakalistay lagyu la sa librun biyay ya nakasulat ubat pun sa dinyag ga babun luta, makaupapas sila, gawan makitan lan manguman na matubag ga ayup pa nati yana awlagi.”
“Kabay amêsên, kaylangan di sati ya kabiyasnan amên intindin nu sabêt ta labay sabin abiin. Ya pituy ulun matubag ga ayup, sabay ya pituy bung-uy ya pag-iknuwan babayi buy sabay êt ta pituy ari. 10 Nati yanay lima sa pituy ari. Ya gisa, mag-ari yina amêsên. Ya katatawliyan na ari, asê pun inlumatêng, nuwa nu lumatêng ngina, asê mapêng nga pag-ari na. 11 Ya matubag ga ayup pa mambumyay awlagi nuwa nati yina, gisa ya sa pituy ari. Bumyay yan manguman buy sabay siya êt ta pakadyag ikawaluy ari. Nuwa ipalaku yan Bapan Namalyari sa ayin katganan na kaparusan.”
12 “Ya mapuy sungay ya nakit mu, sabay ya mapuy ari ya asê pun nag-ari. Nuwa mabiyan silan kapangyarian mag-ari kaawyun lay matubag ga ayup, nuwa kay gigisay uras. 13 Ya mapuy arin abiin, nangapibêbêtêk sila. Kabay idin la sa matubag ga ayup pa kapangyarian buy karapatan la. 14 Pagkapati lay Biserun Tupa, nuwa manambut ta Biserun Tupa kaawyun na mani binêg na, pinili na buy tapat ta tagasunul na. Tagawan na Biserun Tupa, sabay siya ya Panginuun un kaganawan mamunu buy sabay siya êt ta Ari un kaganawan mag-ari.”
15 Sinabi pun êt ang-el kangku, “Ya lanêm ma nakit muy pag-iknuwan babayi ya pambayaran, sabay ya mani tawuy ubat sa kaganawan layi, bansa buy sabi. 16 Ya nakit muy matubag ga ayup buy mapuy sungay, manubag sila sa babayi ya pambayaran. Kêwên lay kaganawan pibandiyan na, agyan na yaming na. Kanên lay lawini na buy êwêkên na mitagan. 17 Impaisip Bapan Namalyari sa mapuy ari ya mibêbêtêk silan idin na pag-arian la sa matubag ga ayup angga sa matupad da sinabin Bapan Namalyari.”
18 “Ya babayi ya nakit mu, sabay ya pikatandan na balayan na mag-ari sa mani ari baydi sa babun luta.”