18
Ya Pangasiran Babilonia
Pamakayari, nakakit takina êt gisa pun na ang-el la manyêmêpa ubat sa langit. Dilag yan sadyay kapangyarian. Buy gawan sa mamakasilêw wa sawang na, nasawangan nay babun luta. Masnêg nan sinabi,
“Nalasak kana! Nalasak kanay pikatandan na balayan Babilonia!
Buy amêsên, pantugêlan yatan mani dimunyu buy nangadawak ka ispiritu
buy panugêlan yatan mangadinat buy mamakapadidi ya uybun manuk [buy madinat ta ayup.]
Natuksuy mani tawu sa kaganawan bansa sa babun luta
gawan sa pamikikanayun la ya sabay ya pan-ikatubag Bapan Namalyari.
Nakikanayun kanay kaganawan ari baydi sa babun luta.
Gawan sa panunul babayi sa kalabayan lawini na, binumandi ya mani mamiligosyu kana.”
Amêsên, nalêngê kina êt ta gisay tunuy ya ubat sa langit. Sinabi na,
“Sikaw wa mani pinili kun kay kangku, lakwanan yuya.
Agana kaw makiawyun sa kasalanan na
amên a kaw miawyun sa kaparusan na nakal-an kana.
Gawan sadyay nay lakên kasalanan na ya nidaus sana sa langit,
asê nalitêpan Bapan Namalyari ya kadawakan la.
Kabay nu parasaantuy dinyag na kamuyu,
para êt bayduy daygên yu kana
buy ablasên yun dobli pun sa dinyag na.
Gawan tinuksu nay mani tawu sa babun lutay makikanayun kana,
dobli pun sa dinyag nay madanasan nay tubag Bapan Namalyari.
Nu parasaantu yan mapagmatag-ay buy mapagmumun sa sarili na,
sabay êt ta kasakitan buy kalungkutan na ipadanas yu kana.
Ta pansabin na sa sarili na,
‘A ku makatanam kalungkutan kanuman
buy alwa kun bal-u nun a gisa kun Reyna!’
Gawan di, sa lalên gisay allu, mapiagnan lumatêng kanay
kamatyan, kalungkutan buy layang.
Pamakayari, ulamên ya,
gawan makapangyarian si Bapan Namalyari ya mangatul kana.”
Ya mani ari ya nakikanayun kana buy nagmumun sa lawini na, kaban makit lay asuk apuy ya mangulam kana, tangisan buy paglungkutan laya. 10 Midêng sila sa marayu gawan malimu silan miawyun sa parusa na. Sabin lay,
“Mamakapalunus bayna!
Gawan kay sa gisay uras,
nayari ya pamarusa sa mani tawuy idi sa pikatandan na balayan Babilonia!”
11 Tangisan buy paglungkutan yan mani magligosyu baydi sa babun luta, gawan ayin nan manaliw sa pan-isaliw la. 12 Ayin nan manaliw sa mani pan-isaliw lay gintu, pilak, mangakamal la batu, perlas, buy mani telay naputiputi ya linu, seda buy mani telay kulay muradu buy naudit. Ayin êt manaliw puun kayu lay nabangi buy pibandiyan na diyag sa pangil elepanti, maulagay kayu, tangsu, bakal buy marmul. 13 Ayin nan manaliw sa pan-isaliw lay pabangi kaparisun sinamun, pamalasa, insensu, buy mira. Para êt baydu sa pan-isaliw lay alak, laru, arina buy trigu, baka, tupa, kabayu buy kalesa, mani ipus buy mani tawu. 14 Buy ya mani magligosyu sa balayan Babilonia, sabin la kanay, “Nitas say kaganawan mani bagay ya labay mun mapagbandi. Asina taganan miudung kamuy pibandiyan buy kangêdan mu!” 15 Buy ya mani magligosyuy binumandi gawan sa pan-isaliw la sa balayan na abiin, manangis buy lumungkut sila buy midêng sila sa marayu, gawan malimu silan miawyun sa parusa kana. 16 Buy sabin lay,
“Mamakapalunus ya abiin ya pikatandan na balayan.
Gawan ya mani tawu baydu awlagi, nagyaming silan yaming nga linu ya kulay muradu buy naudit
buy pinakangêd lay lawini la un gintu, maulagay batu buy perlas!
17 Buy kay sa gisay uras, nitas sa kaganawan pibandiyan balayan na abiin!”
Buy ya kaganawan kapitan buy nakasakay sa barku kaparisun mani manawup sa mani barku buy mangabyayan sa dagat, nidêng sila sa marayu amên êlêwên lay nalyari. 18 Kaban pan-êlêwên lay asuk balayan na pan-ulamên, masnêg lan pansabin, “Ayin kaparisuy ati ya pikatandan na balayan!”
19 Gawan sa kalungkutan la, binyanan lan abuy ulu la buy mitatangis sila. Sinabi la,
“Mamakapalunus sa nalyari sa pikatandan na balayan.
Gawan sa kapamilatan pibandiyan na, binumandi ya kaganawan dilag barku sa dagat.
Nuwa kay sa gisay uras, nitas sa kaganawan!
20 Gawan sa nalyari sa balayan na abiin, matula kaw wa mani manugêl sa langit,
sikaw wa pinilin Bapan Namalyarin kay kana, mani apostul buy propeta.
Gawan sa dinyag na kamuyu,
pinarusan Bapan Namalyari ya balayan na abiin.”
21 Pamakayari, dilag gisay ang-el la makapangyarian na nangwan batuy kasindagul panggilingan buy insamwag na sa dagat. Sinabi na,
“Parabayduy malyari sa pikatandan na balayan Babilonia,
buy a layna makitan manguman.
22 Asina mallêngê kanay mani magkanta, ya manigtig alpa, patutut o bulugudyung.
Asina makit kanay mangangêd da mag-ubra agyan dakun sabêt buy asina malêngêy tarit panggilingan.
23 Asina makitan na sawang sulu kana.
Asina malêngê kanay mangasayay tunuy bayun tangên.
Malyari ya abiin kana gawan na mani magligosyu na sadyay pagmatag-ay,
buy pinurayit lay kaganawan bansa sa kapamilatan panalamangka la.”
24 Pinarusan na balayan na abiin gawan nakitan kanay dayan mani propeta ya pinati, ya mani pinilin Bapan Namalyarin kay kana buy ya kaatag tawuy pinati baydi sa babun luta.