19
Pamakayari, nalêngê kuy masnêg ga tunuy sadyay lakên tawu sa langit ya magsabin paradi,
“Ulimênên na Panginuun!
Ubat kan Bapa tamun Namalyari ya kaligtasan, pamarangal buy kapangyarian.
Ustu buy matinêk ka pangatul na sa babayi ya pambayaran
na namipakadawak mani tawu sa babun luta
sa kapamilatan pamikikanayun na.
Pinarusan yan Bapan Namalyari,
gawan pinati nay mani maglingkud kana.”
Sinabi la pun êt ta,
“Ulimênên na Panginuun!
Ya asuk un abituy naulam ma balayan Babilonia,
asê tunggên kanuman.”
Amêsên, ya mani luwampu buy apat ta mangatway nipagtungkulan buy ya mani apat ta nabyay ya inlalang, nagpalukub sila buy nangulimên kan Bapan Namalyari ya nakaiknu sa turonu na. Sinabi la,
“Ulimênên si Bapan Namalyari! Awuy Panginuun!”
Pamakayari, dilag gakun nalêngêy tunuy ya ubat sa turonu nay magsabin paradi,
“Mangulimên kaw sa Panginuun tamun Namalyari,
sikaw wa kaganawan maglingkud kana,
buy sikaw wa dilag limu kana,
nipagtungkulan man o ayin!”
Pamakayari, nalêngê kuy masnêg ga tunuy sadyay lakên tawu buy paran sênêg maragul la alun buy mangulimad da kilat ya magsabin paradi,
“Ulimênên na Panginuun!
Gawan mag-ari yanay Panginuun tamun Namalyari ya Makapangyarian sa kaganawan.
Matula buy magsaya kitamu
buy ulimênên tamu ya.
Ta panawun nan tangên Biserun Tupa.
Buy ya babayi ya itangên na, nakal-an nana.
Pinayamingan yan
telay linuy naputiputi buy malinis.”
Ya labay sabin naputiputi ya linu, sabay ya matinêk ka mani diyag mani pinilin Bapan Namalyarin kay kana.
Sinabi pun êt ang-el kangkuy, “Isulat muy ati. Pagpalên na mani insagyat sa kalutun tangên Biserun Tupa.” Buy sinabi na pun êt, “Pêtêg ga mani ati ya pansabin Bapan Namalyari!”
10 Amêsên, nagpalukub baku sa kabitisan ang-el amên mangulimên kana. Nuwa sinabi na kangku, “Agana! Agana mu daygên kangkuy abiin! Ta parisu kitan maglingkud kan Bapan Namalyari kaparisun mapatêl muy magpapêtêg sa kapêtêgan tungkul kan Jesus. Kay si Bapan Namalyari ya sêpat mun ulimênên!” Tagawan ya kapêtêgan na tungkul kan Jesus sabay ya pan-ipasabin Ispiritun Bapan Namalyari kaparisun impasabi na sa mani propeta awlagi.
Ya nakasakay sa naputi ya kabayu
11 Pamakayari, nakit kun nakabuklat ta langit buy nakit kuy naputi ya kabayuy nakaidêng baydu. Ya nakasakay, pambêgên yan Tapat buy Pêtêg, tagawan matinêk ka pangatul na buy pamikilaban na. 12 Ya mata na, paran magdêkêtdêkêt ta apuy buy malakêy kurona sa ulu na. Nakasulat ta lagyu na sa lawini na ya kay siyay magtanda nu sabêt ta labay sabin abitu. 13 Ya balabal na, napnun daya buy ya bêg kana, “Sabin Bapan Namalyari.” 14 Pampikilakwan yan mani sundalus sa ubat sa langit ta nakayaming telay linu ya malinis buy naputiputi. Nakasakay sila êt sa kabayuy naputi. 15 Ya pambêgên Sabin Bapan Namalyari, man-umawas sa bêbêy nay matarêm ma ispada ya sabay ya gamitin na sa panambut sa mani bansa. Mag-ari yan maigpit kalla. Nu parasaantuy pamêspês ubas sa pamêspêsan, para êt bayduy tubag Bapan Namalyari ya Makapangyarian sa kaganawan. 16 Ya yaming buy asêl na, dilag nakasulat ta paradi,
“PANGINUUN UN KAGANAWAN MAMUNU BUY ARI UN KAGANAWAN MAG-ARI.”
17 Pamakayari, dilag gakina êt nakitan na gisay ang-el la nakaidêng sa allu. Paradi ya masnêg nan pansabin sa mani uybun manuk sa langit, “Kaksaw kaw baydi! Magtipun kaw sa maragul la kalutun Bapan Namalyari. 18 Ta kanên yuy mani lawinin mani ari, ya mani kapitan sundalus buy mani sundalus la, ya mani nakasakay buy mani kabayu la, buy ya kaganawan tawu, ipus man o asê, nipagtungkulan man o ayin.”
19 Pamakayari, nakit kuy matubag ga ayup buy mani ari baydi sa babun luta buy kaganawan sundalus la. Nititipun sila amên makilaban sa nakasakay sa naputi ya kabayu buy sa mani sundalus na. 20 Nuwa nadakêp pa matubag ga ayup buy ya magtatalingkayun propeta na ya nanyag mamakaupapas para sa matubag ga ayup. Buy ya mamakaupapas ya abiin sabay ya pamilitêp na sa mani tawuy dilag tatak matubag ga ayup buy nangulimên sa ribultu na. Buy ya matubag ga ayup buy magtatalingkayuy propeta, insamwag silan nabiyaybiyay sa lawa ya magdêkêtdêkêt ta asupri. 21 Buy ya mani sundalus la, nati êt sa kapamilatan ispaday man-umawas sa bêbêy nakasakay sa naputi ya kabayu. Buy ya mani uybun manuk, magpapakabsuy silan mangan lawini la.