21
Ya bayuy langit buy babun luta
Pamakayari, nakitan kuy bayuy babun luta buy bayuy langit. Napanat tay manan langit buy luta, agyan êt ta dagat. Buy nakit kuy Banal la Balayan ya sabay ya bayuy Jerusalem ya manyêmêpa ubat kan Bapan Namalyari sa langit. Ya balayan na abiin, taganan mamangêd ya. Ya kangêd na, kasin kangêd babayi ya pan-itangên ya nakal-an na sa liyaki ya mapag-asawa na. Pamakayari, nalêngê kuy masnêg ga tunuy ya ubat sa turonu ya magsabin paradi, “Lêng-ên yu! Idi yana baydi si Bapan Namalyari sa tutugêlan mani tawu. Manugêl ya baydin kaawyun na mani pinili nan kay kana [buy siyay nay Namalyari la.] Punisan nay mani luwa la. Ayin nan kamatyan, kalungkutan, tangisan, o sakit, ta nilabas say manan kabilyan.”
Sinabin nakaiknu sa turonu, “Elêwên yu! Pan-ibayu kinay kaganawan.”
Buy sinabi na pun êt kangku, “Isulat muy pansabin ku kamu, ta mapagkatiwalan na ati buy taganan pêtêg!”
Sinabi na pun êt kangku, “Naganap pay kaganawan! Sikuy Alpha buy Omega, ya labay sabin, sikuy umpisa buy kayaryan kaganawan. Nu sisabêt man na napêl-ang, biyan kuyan lanêm ma ayin bayad da mam-in biyay ya ayin katganan. Abiin na mapagmanan mani nanambut buy daygên ku silan mani anak ku buy sikuy Namalyari la. Nuwa mamakapalimuy malyari sa mani tawuy lilimun, ya mani asê manampalataya kangku, ya mani manyag kadawakan, ya mani mamatin tawu, ya mani makikanayun, ya mani magkukulam, ya mani mangulimên sa mani diyusdiyusan buy ya kaganawan mapaglaram. Ta isamwag sila sa laway magdêkêtdêkêt ta asupri. Abiin na ikalway kamatyan.”
Ya bayuy Jerusalem
Buy amêsên, pinagdanyan nakun gisa sa pituy ang-el la dilag pituy maragul la silyaw ya napnun pituy katatawliyan na salut. Sinabi na kangku, “Kaksaw ka baydi, ta ipakit ku kamuy babayi ya itangên sa Biserun Tupa.” 10 Tambêng ngakun natupus Ispiritun Bapan Namalyari. Buy gintan nakun ang-el sa kakatag-ayan bung-uy. Impakit na kangkuy Banal la Balayan ya sabay ya Jerusalem. Buy nakit kun manyumêpay Jerusalem ubat kan Bapan Namalyari sa langit. 11 Mansumawang ya gawan sa sawang Bapan Namalyari buy mamakasilêw yan paran maulagay batuy jasper ya kasinlinaw kristal. 12 Ya balayan abiin, napalitêngan makukudpa buy matag-ay ya bakud da pader, mapu buy luway pasbul na buy ya balang pasbul, dilag magbantay ya ang-el. Nakasulat sa mani pasbul la lagyun mapu buy luway layin Israel. 13 Tatluy pasbul sa balang agid bakud, tatlu sa puputakan mamut, tatlu sa ilaga, tatlu sa timug buy tatlu sa tatanglêwan mamut. 14 Ya bakud da pader, dilag mapu buy luway pundasyun na batu buy nakasulat di ya mani lagyun mapu buy luway apostul Biserun Tupa.
15 Ya ang-el la nakisabi kangku, dilag yan tatalan na panukad da paran gintuy têkên amên sukadên na balayan, mani pasbul buy mani bakud da pader. 16 Kudraduy sukad balayan. Pariparisuy karang buy ya kakwal na, luway libu buy apat ta ralan na kilumetru. Para êt bayduy tag-ay na. 17 Sinukad na êt ta bakud da pader. Anêm mapu buy apat ta metruy kudpa na.* 21:17 Malyarin ya labay sabin anêm mapu buy apat ta metruy tag-ay. Ya panukad da ginamit ang-el, kaparisu êt panukad da panggamitin tawu.
18 Ya bakud da pader, diyag ya sa jasper ra dapas. Ya balayan, diyag sa pawan gintu ya kasinlinaw kristal. 19 Ya pundasyun bakud da pader, binyanan lan magmikakalasi ya makamal la batu. Ya mumuna jasper, safiro ya ikalwa, kalsedonia ya ikatlu, esmeralda ya ikaapat, 20 sardonika ya ikalima, karnelia ya ikaanêm, krisolito ya ikapitu, berelio ya ikawalu, topasio ya ikasiyam, krisopraso ya ikamapu, hasinto ya ikamapu buy gisa, buy amatista ya ikamapu buy luwa. 21 Ya mapu buy luway pasbul, diyag sa perlas. Ya balang pasbul, diyag sa gisay buun perlas. Ya mani dan balayan, pawan gintu ya kasinlinaw kristal.
22 Ayin nakun nakit ta Templu sa balayan, ta si Bapan Namalyari ya Makapangyarian sa kaganawan buy Biserun Tupa ya sabay ya pinakatemplu baydu. 23 Asina kaylangan na allu o buwan amên manawang sa balayan, gawan ya sawang Bapan Namalyari sabay ya manawang buy ya Biserun Tupa sabay ya sulu baydu. 24 Ya dêkêt ta abiin sabay ya manawang sa kaganawan bansa. Ya kaganawan ari baydi sa babun luta, gêtan la êt ta pibandiyan la baydu. 25 Pawan nakabuklat ta pasbul abiin na balayan, gawan ayin nan yabi baydu. 26 Gêtan baydu sa balayan na abituy pibandiyan buy pamarangal ubat sa kaganawan bansa. 27 Nuwa sisabêt man na madinat sa pangêlêw Bapan Namalyari, sisabêt man na manyag mamakapadêng-êy buy ya mani mapaglaram, a sila makasun sa balayan na abitu. Kay ya makasun baydu, abitu silay mani tawuy nakasulat ta lagyu sa librun Biserun Tupa ya sabay ya librun biyay.

*21:17 21:17 Malyarin ya labay sabin anêm mapu buy apat ta metruy tag-ay.