22
Pamakayari, impakit êt kangkun ang-el la ilug ga mam-in biyay. Ya lanêm baydu, kasinlinaw kristal ya manukusuk ubat sa turonun Bapan Namalyari buy Biserun Tupa. Buy ya ilug, manukusuk sa bunak dan sa balayan Jerusalem. Sa mitalipay ya agid ilug, dilag puun kayuy mam-in biyay ya binuwanbuwan managêy mapu buy luway kalasi. Ya bulung na, sabay ya mamaiyul sa sakit mani tawu sa kaganawan bansa. Ayin nan makitan bayduy insumpan Bapan Namalyari. Idi baydu sa balayan na turonun Bapan Namalyari buy Biserun Tupa buy pan-ulimênên yan mani lingkud na.
Makit lay lupa na buy isulat sa waêng lay lagyu na. Ayin nan yabi baydu. Kabay asina na kaylangan na sulu o sawang allu. Ta si Bapan Namalyari yay manawang kalla buy mag-ari silayna kanuman.
Ya Pag-udung Jesus
Pamakayari, sinabin ang-el kangku, “Ya mani sabin ati, taganan pêtêg buy mapagtiwalan. Ta si Bapan Namalyari ya namipatanda sa mani propeta na sa kapamilatan Ispiritu na ya namiutus ang-el na amên ipakit sa mani maglingkud nay mani bagay ya marani yan malyari.”
Sinabin Jesus, “Marani yakinan lumatêng! Pinagpalay mani manunul sa mani impatandan Bapan Namalyari ya nakasulat sa librun ati.”
Siku si Juan na nakakit buy nakalêngê sa kaganawan abiin. Sên nakitan buy nalêngê kuy kaganawan, nagpalukub baku sa kabitisan ang-el amên mangulimên naku kana ya sabay ya namipakit kangkun kaganawan abiin. Nuwa sinabi na kangku, “Agana! Agana mu daygên na parabaydu. Ta siku man maglingkud êt kaparisu mu, kaparisun mani propeta buy mani manunul sa insulat sa librun ati. Kay si Bapan Namalyari ya sêpat mun ulimênên, alwan siku!”
10 Paradi pun êt ta sinabi na kangku, “Ya kaganawan insulat sa librun ati ya impatanday nan Bapan Namalyari kamu, marani yan matupad. Kabay ipatanda mu êt. 11 Ya mani manyag nadawak, isundu la pun êt ta panyag lan nadawak. Ya mani madinat, isundu la pun êt ta panyag lan madinat. Nuwa ya mani matinêk, isundu la pun êt bumyay matinêk. Buy ya mani banal, isundu la pun êt magpakabanal.”
12 Sinabin Jesus, “Mallêngê kaw! Marani yakinan lumatêng! Idi kangkuy gantimpalay idin ku sa balang gisa ayun sa mani dinyag na. 13 Sikuy Alpha buy sikuy Omega, ya mumuna buy tawli, ya umpisa buy kayaryan.”
14 Pinagpalay mani mallinis yaming la, ta mabiyan silan karapatan mangan tagêy puun kayuy mam-in biyay buy makasun sa balayan. 15 Nuwa ya mani tawuy nadawak ya napakaugalin asu, lakwanan sila sa lawasan balayan. Para êt bayduy kaganawan magkukulam, makikanayun, mamatin tawu, mangulimên sa diyusdiyusan buy malaram buy kalabay pun êt maglaram.
16 “Siku si Jesus ya namiutus sa ang-el ku amên sabin kamuy mani bagay ya abiin ya kaylangan mun ipatanda sa mani manampalatayay miaawyun. Layi yakun Arin David buy siku êt ta kalluwan ya nasawangsawang nu maranun.”
17 Ya Ispiritun Bapan Namalyari buy ya babayi ya pan-itangên, sinabi la, “Kaksaw kaw baydi!”
Buy ya kaganawan nakalêngên abiin, sinabi la êt, “Kaksaw kaw baydi.” Sisabêt man na napêl-ang buy kalabay minêm lanêm ma mam-in biyay, magdani ya, ta ayin bayad da ati.
Ya katatawliyan sinabin Jesus
18 Siku si Juan na mam-in patanda' sa mani mallêngê sa impatandan Bapan Namalyari sa librun ati. Nu sisabêt man na managdag sa insulat sa librun ati, idagdag êt Bapan Namalyari kanay parusa sa mani salut ta nakasulat di. 19 Buy nu sisabêt man na mamaw-as sa mani impatandan Bapan Namalyari sa librun ati, itas nay karapatan nan mangan tagêy puun kayuy mam-in biyay buy karapatan nan sumun sa Banal la Balayan kaparisun nakasulat sa librun ati.
20 Si Jesus ya namipapêtêg sa kaganawan nakasulat sa librun ati. Sinabi na pun êt, “Taganan marani yakinan lumatêng!”
Sinabi ku êt, “Awuy Panginuun Jesus. Lumatêng kayna!”
21 Labay kuy manugêl kamuyun kaganawan na kangêdan Panginuun Jesus. Awuy Panginuun.