3
Pita nug du arab eg kasai meun.
Ziwas tub ebu umusig, Pita zaug Zon al Uwait aurabun Uwait esab muranemen zau banou zaueim siaporoi. Go ebu, zau og tub wanib Naliupet anem ebu dudu agen du tub gonugau arab eg aidabun iborain tam, gamacaimai, go ebu zoi memenin. Du gue anag nug arab eg guzental soligweun. Du go nug ziwas umkoskos duailel esab muramam aimai nugtal awaraneu. Ziwas go ebu, Pita zaug Zon al Nou Zau go siaporoi aimai, du go nug piaraimai, aiwag murabun en awareun. Pita zaug Zon al go gusig uligaimai, Pita nug aureun, “Na ig peigen!” Guzenina, arab eg du go Pita zaug Zon al esab tub milamam aimai piarai dareun.
Guzenina, Pita nug aureun, “Iz aiwag tamacag. Iz petak esab tub e mizamoroi. Iz Nasaret uzanan Yesus Kristus nugau gusig ebu aizem, na asaib, aidan!” Guzenaimai, Pita nug du go nugau ebeg naliu eiman pataimai, asai mina, pigai du go nugau arab gusig naliu usaleun. Go asaimai, tapai aidaneun. Guzenaimai, go ereg Nou Zau sesamarai simai, silik silikaimai, Uwait nugau wanib ulagwag meun. Duailel Nou Zau oug daremen go unum du go usai aidaimai, Uwait nugau wanib ulagwag morona, uligemen. 10 Ag abiu du go getal Nou Zau nugau zau og wanib Naliupet waugab hoboi daimai, duailel esab nugaraneun. Igul go en esilakaimai, dabeleu asiu omenin.
Pita nug Uwait esab muranemen zau banou zaueim ze meun.
11 Du go getal arab eg meun go Pita zaug Zon al waiagab tapai daren, duailel unum esilakaimai, pigai alaimai, empip go wanib Solomon nugau zau nogoug memen go waiagab alai gotulemen. 12 Pita go igul go peimai, duailel awareun, “Israel duailel, ag einen gugeg go uligaimai, go en dabeleu asiu oi daremen? Agal dabeleu igual igul naliu pet, gonun, igual gusig sil gugeg e guzenem aimai gusig peigemen ta? Tam pet tam! 13 Igual embigeg agal Uwait mui Abraham, Aisak, Zekop goagal Uwait nug gonugau gusig banou gonugau salau du Yesus morona, gonugau wanib wag pet meun. Du go agenagtal gonugau iwai zaugul agal ebeagab ebu memenin. Pailot nug go utena, unabun aneun, bo agen gonugau ze duab tam. Ag go semoromenin. 14 Du go gue Uwait nug palautina, aleun. Go igul naliu mui. Bo, agen go semoromenin. Ag Pailot uloroimai, auremenin, ‘Na du go gonug du tub wina, noumeun utemen, unamau.’ Pailot nug go palautina, waneun. 15 Muzmuz awau dabun abu abai maraneu du agen wina, noumeun. Bo, Uwait nug go koli asai meun. Du go dudu agen wina, noumeun koli waseun igual ameig nug uligeun, gonun, ag ulis awarem. 16 Yesus nugau gusig sil du arab eg e kasai meun. Ag du e ulis pemen, go Yesus en ougab petak eun, gonun, du go gusig moroun. Ag go peimai, abe macan. Ig abiu Yesus nugau gusig petak, gusig go eiman du e kasai memun. Ag unum go pemenin.
17 O zaiger, ig abiu ag mui, agal dudu banban mui, gumaranemenin dudu mui, Yesus go in ag i abiu, gonun, ag go guzenemenin. 18 Uwait nug getal igul go en gonugau ze doimai, awaranemen dudu goagal oiagsau ebu enemenin, ‘Kristus go mu banou umau.’ Ze go anemen petak usaleun. 19 Guzenaimai, ag agal dabeleu mui igul eg mui uteimai, agal oiagab Uwait en kekulan. Ag guzenebi, go nug agal igul eg zilaigai maramau. 20 Ag igul go guzenebi, Uwait nug ag gusig awau maramau. Gonug Kristus palautaba, ag waiagab alamau. Du go getal Uwait nug tapai meun gonugau wanib Yesus. 21 Ulis go Mesgai wag koli sieun dareu. Go ziwas go Uwait nug esab unum koli awau tapai mabun gumei dareu. Go gonugau ze getal gonugau ze doimai, awaranemen dudu awarina, goagen duailel awaremenin. 22 Moses nug goen guzeneun,
‘Uwait Banou nug iz palautileun sul aiu ses gonugau ze doimai, awaraneu du tutak palautamau. Du go agal zaiag pet. Ag gonug ze awaraba doiban, gonugau ze unum sesamoran. 23 Duair in go Uwait nugau ze doimai, awaraneu du nugau ze sesamorab tam aba, go Uwait nugau duailel abai i damau. Go Uwait nug eg muramau.’ Lo 18:15, 18-19
24-25 Uwait nug getal Abraham al baib pataimai, eneun,
‘Nait ug eiman em e ebuan duailel suban dabun gusig marai.’ Stat 22:18
Gonug gonugau ze doimai, awaranemen dudu abai baib meun. Gonugau ze doimai awaranemen dudu getal zomenin Samuel dai betei ulis zomenin, goagen han igul go ulis zou en anemenin. Guzenaimai, ulis baib go petak zoun, agenagtal pemenin. 26 Guzenaimai, Uwait nug gonugau salau du ag tutak tutak suban dabun mui igul eg ebuan kekulan aimai, awarabun tapai maimai, amegai ag Israel duailel waiagab palautina, aleun.”